0

Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết

31 562 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

1 Bài 5 Bài 5 Bài 5: Kiểm định giả thiết THỐNG KÊ KINH DOANH 2 2 Bài 5 Bài 5 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Kiểm định giả thiết là gì?  Giả thiết thống kê và các loại giả thiết  Quá trình kiểm định giả thiết  Mức ý nghĩa và sai lầm trong việc ra quyết định 2. Các bước kiểm định giả thiết 3. Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình Liên hệ giữa khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết 4. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ của một tổng thể chung 3 3 Bài 5 Bài 5 Giả thiết là một giả Giả thiết là một giả định về một tham số của định về một tham số của tổng thể chung. tổng thể chung.  Tham số Tham số là trung bình là trung bình hoặc tỷ lệ của tổng thể hoặc tỷ lệ của tổng thể chung chung  Tham số Tham số phải được phải được xác xác định định trước khi phân trước khi phân tích. tích. Tôi cho rằng điểm trung bình của cả lớp là 3.5! © 1984-1994 T/Maker Co. 4 4 Bài 5 Bài 5 Đưa ra giả định Đưa ra giả định (bằng số) (bằng số) để kiểm định để kiểm định VD: Số lượng TV trung bình của các gia đình Mỹ ít nhất VD: Số lượng TV trung bình của các gia đình Mỹ ít nhất là 3 là 3 ( ( H H 0 0 : : µ ≥ µ ≥ 3) 3) Bắt đầu với giả định rằng giả thiết “không” Bắt đầu với giả định rằng giả thiết “không” luôn luôn luôn luôn ĐÚNG ĐÚNG . . (Tương tự như khái niệm vô tội cho đến khi có (Tương tự như khái niệm vô tội cho đến khi có bằng chứng chứng minh là có tội) bằng chứng chứng minh là có tội) 1.1 Giả thiết “không”, H 0 Luôn luôn có dấu ‘ = ‘ Giả thiết “không” có thể hoặc không thể bác bỏ. 5 5 Bài 5 Bài 5 Là sự đối lập với giả thiết “không” Là sự đối lập với giả thiết “không” VD: VD: Số lượng TV trung bình trong các hộ Số lượng TV trung bình trong các hộ gia đình ở Mỹ nhỏ hơn 3 ( gia đình ở Mỹ nhỏ hơn 3 ( H H 1 1 : : µ µ < 3) < 3) Không bao giờ Không bao giờ có dấu ‘=‘ có dấu ‘=‘ Giả thiết đối có thể hoặc không thể chấp Giả thiết đối có thể hoặc không thể chấp nhận nhận 1.2. Giả thiết đối, H 1 6 6 Bài 5 Bài 5 Các bước: Các bước:  Đặt giả thiết “không” ( Đặt giả thiết “không” ( H H 0 0 : : µ µ ≥ ≥ 3) 3)  Đặt giả thiết đối ( Đặt giả thiết đối ( H H 1 1 : : µ µ < 3) < 3) • Các giả thiết loại trừ lẫn nhau và bao hàm tất cả Các giả thiết loại trừ lẫn nhau và bao hàm tất cả cảc trường hợp cảc trường hợp • Đôi khi điền giả thiết đối trước sẽ dễ dàng hơn. Đôi khi điền giả thiết đối trước sẽ dễ dàng hơn. 1.3. Quá trình mô tả vấn đề 7 7 Bài 5 Bài 5 1.3. Quá trình kiểm định giả thiết Tổng thể chung Giả định tuổi trung bình của tổng thể chung là 50 (Giả thiết “không”) Trung bình của tổng thể mẫu là 20 Tổng thể mẫu BÁC BỎ Giả thiết “không” Không, không tương tự! 20=X có ≅ ? 50=μ 8 8 Bài 5 Bài 5 Trung bình của tổng thể mẫu µ = 50 Phân bố của tổng thể mẫu Chúng ta sẽ lấy trung bình của tổng thể mẫu là giá trị này . . Nếu thực tế đây là trung bình của tổng thể chung. . Vì vậy, chúng ta bác bỏ giả thiết rằng µ = 50. 20 H 0 1.4. Lý do bác bỏ H 0 9 9 Bài 5 Bài 5 • Là xác suất bác bỏ Ho khi nó đúng Là xác suất bác bỏ Ho khi nó đúng Gọi là miền bác bỏ của phân bố mẫu Gọi là miền bác bỏ của phân bố mẫu • Lựa chọn Lựa chọn giá trị giá trị α α (alpha) (alpha) Các giá trị điển hình: 0.01, 0.05, 0.10 Các giá trị điển hình: 0.01, 0.05, 0.10 • Được chọn trước khi bắt đầu nghiên cứu Được chọn trước khi bắt đầu nghiên cứu • Đưa ra những Đưa ra những giá trị tới hạn giá trị tới hạn cho kiểm định cho kiểm định 1.5. Mức ý nghĩa, α 10 10 Bài 5 Bài 5 Mức ý nghĩa α và miền bác bỏ H 0 : µ ≥ 3 H 1 : µ < 3 0 0 0 H 0 : µ ≤ 3 H 1 : µ > 3 H 0 : µ = 3 H 1 : µ ≠ 3 α α α /2 Giá trị tới hạn Miền bác bỏ [...]... Z 04 05 06 1.6 54 95 550 5 55 15 1.7 55 91 55 99 56 08 1.8 56 71 56 78 56 86 1.9 57 38 57 44 57 50 21 Tính toán ra kết luận H0: µ ≤ 368 H1: µ > 368 • α = 0. 05 • n = 25 • Giá trị tới hạn: 1.6 45 Bác bỏ 05 0 1.6 45 Bài 5 Tiêu chuẩn kiểm định: X −µ Z= = 1 .50 σ n Quyết định: Không bác bỏ với α = 05 Kết luận: Z Không có bằng chứng chứng tỏ 1 hộp ngũ cốc trung bình chứa hơn 368 grams 22 b Kiểm định Z hai phía Ví dụ Một... Bài 5 Z 0 Z 19 Ví dụ Một hộp ngũ cốc trung bình có chứa hơn 368 grams? Lấy ngẫu nhiên một mẫu gồm 25 hộp và cho kết quả _ X = 372 .5 Công ty định rõ σ là 15 grams Kiểm định tại mức ý nghĩa α=0. 05 Bài 5 368 gm H0: µ ≤ 368 H1: µ > 368 20 Tìm giá trị tới hạn Z chỉ ra điều gì khi α = 0. 05? Bảng xác suất chuẩn hóa 50 -. 05 45 σZ = 1 α = 05 0 1.6 45 Z Giá trị tới hạn = 1.6 45 Bài 5 Z 04 05 06 1.6 54 95 550 5 55 15. .. α β Tăng khi α giảm α • Độ lệch chuẩn của tổng thể chung σ β σ Tăng khi σ tăng • Cỡ mẫu n Tăng khi n giảm Bài 5 β n 14 VD: Kiểm định với giả định số lượng TV trung bình ở các hộ gia đình Mỹ ít nhất là 3 1 Đặt giả thiết H0 2 Đặt giả thiết H1 H0 : µ ≥ 3 H1 : µ < 3 3 Chọn α 4 Chọn n Bài 5 α = 05 n = 100 5 Chọn tiêu chuẩn kiểm định: kiểm định Z (hoặc giá trị p) 15 VD: Kiểm định với giả định số lượng TV... Lấy ngẫu nhiên một mẫu _ gồm 25 hộp và cho kết quả X = 372 .5 Công ty định rõ σ là 15 grams Kiểm định tại mức ý nghĩa α = 0. 05 Bài 5 368 gm H0: µ = 368 H1: µ ≠ 368 23 Ví dụ H0: µ = 386 H1: µ ≠ 386 • α = 0. 05 • n = 25 • Giá trị tới hạn: ±1.96 Bác bỏ 0 25 0 25 -1.96 Bài 5 0 1.96 Z Tiêu chuẩn kiểm định: X − µ 372 .5 − 368 Z= = = 1 .50 σ 15 n 25 Ra quyết định: Không bác bỏ với α = 05 Kết luận: Không có bằng chứng... X = 372.5oz, σ = 15 và n = 25, Khoảng tin cậy 95% là: 372 .5 - (1.96) 15/ 25 đến 372 .5 + (1.96) 15/ 25 Hay: 366.62 ≤ µ ≤ 378.38 Vậy, nếu khoảng tin cậy này chứa giả thiết trung bình (368), chúng ta không bác bỏ giả thiết “không” Bài 5 25 3.2 Kiểm định t khi chưa biết σ, mẫu nhỏ (n 368 27 Ví dụ: Kiểm định 1 phía H0: µ ≤ 368 H1: µ > 368 • α = 0.01 • n = 36, df = 35 • Giá trị tới hạn: 2.4377 Bác bỏ 01 0 2.4377 Z Bài 5 Tiêu chuẩn kiểm. .. thể mẫu (ps) Bài 5 X sè ® ¬n vÞ cã biÓu hiÖn ps = = n tæng sè ® ¬n vÞ cña mÉu 29 Kiểm định giả thiết về tỷ lệ của tổng thể chung - Kiểm định Z Ví dụ ‫ﺤ‬ Vấn đề: 1 công ty marketing cần phải nhận được 4% lời phúc đáp sau khi gửi thư qua đường bưu điện ‫ﺤ‬ Tiếp cận: Để kiểm định sự đòi hỏi này, điều tra một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 0 đơn vị, trong đó có 25 lời phúc đáp ‫ﺤ‬ Bài 5 Giải pháp: Kiểm định tại mức... với giá trị Z tới hạn Bài 5 Nếu thống kê kiểm định Z trong miền tới hạn, bác bỏ H0; ngược lại thì không bác bỏ H0 17 a Kiểm định Z một phía  Giả định: * * * Tổng thể chung phân bố chuẩn Nếu không chuẩn, sử dụng mẫu lớn Giả thiết “không” chỉ có dấu ≤ hoặc ≥  Kiểm định Z: z = x − µx σx = x − µ σ n Nếu chưa biết phương sai, mẫu lớn thì dùng độ lệch tiêu chuẩn mẫu s thay cho σ Bài 5 18 Miền bác bỏ H0:... nhất là 3 6 Xác định giá trị tới hạn 7 Thu thập dữ liệu Z = -1.6 45 điều tra 100 hộ gia đình 8 Tính toán kiểm định thống kê = -2 9 Ra quyết định thống kê Bác bỏ giả thiết “không” 10 Kết luận Số lượng TV trung bình ở các hộ gia đình Mỹ đúng là nhỏ hơn 3 Bài 5 16 3.1 Kiểm định Z khi đã biết σ • Thay đổi thống kê mẫu (VD: X) sang biến Z chuẩn hóa X − µX X − µ Z= = σ σX n Tiêu chuẩn kiểm định • So sánh với... trong ra quyết định Loại I ♣ Bác bỏ giả thiết “không” khi nó đúng ♣ Gây ra hậu quả nghiêm trọng ♣ Xác suất sai của loại I là α Gọi là mức ý nghĩa Loại II ♣ Không bác bỏ giả thiết “không” khi nó sai ♣ Xác suất xảy ra sai sót loại II là β (Beta) Bài 5 11 1.6.1 Những kết quả có thể có H0: Đúng Hội đồng xét xử Kiểm định giả thiết Tình huống thực tế Tình huống thực tế Tuyên án Vô tội Có tội Bài 5 Vô tội Đúng . 1 Bài 5 Bài 5 Bài 5: Kiểm định giả thiết THỐNG KÊ KINH DOANH 2 2 Bài 5 Bài 5 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Kiểm định giả thiết là gì?  Giả thiết thống. tin cậy và kiểm định giả thiết 4. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ của một tổng thể chung 3 3 Bài 5 Bài 5 Giả thiết là một giả Giả thiết là một giả định về một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết, Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết,

Hình ảnh liên quan

Các giá trị điển hình: 0.01, 0.05, 0.10 Các giá trị điển hình: 0.01, 0.05, 0.10 - Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết

c.

giá trị điển hình: 0.01, 0.05, 0.10 Các giá trị điển hình: 0.01, 0.05, 0.10 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng xác suất chuẩn hóa - Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết

Bảng x.

ác suất chuẩn hóa Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan