0

Gián án bài: Liên Ket Gen và Hoán Vị Gen

27 467 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:12

SVTT: Võ Thanh Luyên Đơn vị: Trường THPT Thanh Bình 2 ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH BÀI 29 - TIẾT 32. I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG ? Điện thế hoạt động gồm những giai đoạn nào? Điền tên các giai đoạn vào chỗ dấu hỏi chấm. I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 1. Đồ thị điện thế hoạt động ? ? ? Mất phân cực Đảo cực Tái phân cực Dựa vào quá trình biến đổi điện thế em hãy giải thích tại sao chia thành: mất phân cực, đảo cực, tái phân cực? Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn: - Giai đoạn mất phân cực: Điện thế giữa hai bên màng đang chênh lệch (-70 mV) trở nên cân bằng (0 mV). - Giai đoạn đảo cực: Bên trong màng trở nên tích điện +, bên ngoài tích điện -. - Giai đoạn tái phân cực: Khôi phục lại sự chênh lệch điện thế (-70mV) I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : 1. Đồ thị điện thế hoạt động: Điện thế hoạt động: là sự biến đổi điện thế nghỉ, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực tái phân cực. Vậy điện thế hoạt động là gì? ? Ba giai đoạn của điện thế hoạt động diễn ra trong thời gian bao lâu? I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : 1. Đồ thị điện thế hoạt động: 2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: a. Ở giai đoạn mất phân cực đảo cực Bên trong tế bào Bên ngoài tế bào Màng tế bào K + K + K + K + K + K + Cổng K + mở hé Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Cổng Na + mở K + K + K + Cơ chế gây mất phân cực đảo cực Em hãy quan sát quá trình giải thích tại sao giữa hai bên màng bị mất phân cực, bị đảo cực? sao khi cổng Na + mở Na + ồ ạt từ ngoài vào trong tế bào I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : 1. Đồ thị điện thế hoạt động: 2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: a. Ở giai đoạn mất phân cực đảo cực b. Ở giai đoạn tái phân cực Màng tế bào Bên ngoài tế bào Bên trong tế bào K + K + K + K + Na + Cổng K + mở rộng Cổng Na + đóng K + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + K + K + K + K + Cơ chế gây tái phân cực Em hãy quan sát quá trình cho biết nguyên nhân gây ra tái phân cực? - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + ATP ADP 2K + BƠM Na-K NGOÀI TB TRONG TB 2K + MÀNG TB 2K + 2K + 2K + 2K + 2K + 2K + 3Na + Na + 3Na + 3Na + 3Na + 3Na + 3Na + Sau ba giai đoạn: Na + bên trong nhiều, K + bên ngoài nhiều. Vậy để lập lại trật tự như ban đầu thì phải nhờ quá trình nào? Sau ba giai đoạn chênh lệch điện tích đã trở lại – 70mV nhưng ion trong ngoài màng thay đổi như thế nào so với trước? Sau ba giai đoạn bơm Na-K vận chuyển Na + từ trong ra ngoài TB K + từ ngoài vào trong TB theo tỉ lệ 3 Na + : 2 K + để lập lại trật tự như ban đầu, quá trình này tiêu tốn năng lượng. Na + Na + [...]... Câu 2: sao trong ĐTHĐ xảy ra giai đoạn mất phân cực? A Do Na+ đi vào làm trung hoà điện tích dương trong màng TB B Do Na+ đi vào làm cân bằng điện tích trong ngoài màng TB C Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng TB D Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích trong ngoài màng TB CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 3: sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin lại “nhảy cóc” ? A Vì... D E E Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin (trên )và sợi có miêlin (dưới) I ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG II SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH: Trên sợi không có bao miêlin Cách thức lan truyền Liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên Cơ chế lan truyền Do mất phân cực, đảo cực tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác Tốc độ lan truyền Tiêu tốn năng lượng... cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác Do mất phân cực, đảo cực tái phân cực xảy ra từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác Nhanh (100m/s) Tốn ít năng lượng Khi xung thần kinh lan truyền từ A sang B, xung ở B kích thích C tại sao lại không kích thích trở lại A? A B C D E F G A B C D E F G Xung sẽ lan truyền như thế nào nếu có kích thích vào giữa sợi thần kinh? Kích thích Kết luận: Chiều lan truyền xung... lại - Nếu kích thích vào giữa sợi thần kinh thì xung lan truyền về hai phía CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1: Xung thần kinh là: A sự xuất hiện điện thế hoạt động B thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động C thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động D thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động Câu 2: sao trong ĐTHĐ xảy ra giai đoạn mất phân cực? A Do Na+ đi vào làm trung hoà điện... miêlin: sợi không được bao bọc bởi miêlin - Sợi có bao miêlin: có các bao miêlin (bản chất là photpho lipit cách điện) bao bọc không liên tục, ở giữa các bao miêlin là eo Ranvie I ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : II SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH:  Nghiên cứu SGK quan sát sơ đồ sau để hoàn phiếu học tập sau (thời gian 5 phút) Sự lan truyền xung trên sợi thần kinh Trên sợi không có bao miêlin... chân là: 1,6 m : 100 m / s = 0,016 giây Củng cố cơ chế hình thành điện thế hoạt động: Giai đoạn Nguyên nhân Kết quả Mất phân cực Khi có kích thích cổng Na+ mở Na+ trong tế bào Trung hoà điện tích âm gây mất chênh lệch điện thế Đảo cực Na+ vào trong màng quá nhiều Tái phân cực Cổng Na+ đóng, cổng K+ mở K+ từ trong đi ra ngoài Bên trong mang điện tích + bên ngoài mang điện tích - Bên ngoài lại mang... kích thích, Na+ gây ra mất phân cực, đảo cực tại điểm A Sau đó K+ ra ngoài gây tái phân cực, ba giai đoạn này lại gây ra kích thích tại điểm B B lại kích thích cứ như vậy xung lan truyền tiếp một các liên tục . A. Do Na + đi vào làm trung hoà điện tích dương trong màng TB. B. Do Na + đi vào làm cân bằng điện tích trong và ngoài màng TB. C. Do K + đi vào làm trung. nhưng ion trong và ngoài màng thay đổi như thế nào so với trước? Sau ba giai đoạn bơm Na-K vận chuyển Na + từ trong ra ngoài TB và K + từ ngoài vào trong TB
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án bài: Liên Ket Gen và Hoán Vị Gen, Gián án bài: Liên Ket Gen và Hoán Vị Gen,

Hình ảnh liên quan

Củng cố cơ chế hình thành điện thế hoạt động: - Gián án bài: Liên Ket Gen  và Hoán Vị Gen

ng.

cố cơ chế hình thành điện thế hoạt động: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Cá chình - Gián án bài: Liên Ket Gen  và Hoán Vị Gen

ch.

ình Xem tại trang 23 của tài liệu.