0

Bài soạn bài kiểm tra quan trọng của HK II

3 302 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

x x // // -- -- G P N M C B A I A z N M y x ĐỀ 2 TRƯỜNG THCS HOÀI XUÂN LỚP: . . . . . . HỌ VÀ TÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TOÁN I.TRẮC NGHIỆM : (5đ) Câu 1: (2.5đ) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ( . . . .) để có phát biểu đúng a) Đoạn thẳng BN nối đỉnh B của tam giác ABC với trung điểm N của cạnh AC gọi là đường ………………………………………… của tam giác ABC b) Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2 3 độ dài ………………………………………………………………………………………… c) Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì ………………………………………………………… hai cạnh của góc đó. d) Điểm nằm trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì …………………………………………… …………………………………………………………………………… e) Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó ……………… . Câu 2: (2.5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 1) Trong hình vẽ sau, biết G là giao điểm của các đường trung tuyến AM, BN , CP của tam giác ABC. Khi đó : a) A. GA = 2AM ; B. GA = 1 3 AM ; C. GA = 2 3 AM ; D. Cả A,B,C đều sai. b) A. GN = 1 2 BN ; B. GN = 1 3 BN ; C. GN= 2 3 BN ; D. Cả A,B,C đều sai. c) A. GC =2 GP ; B .GC = 1 2 GP ; C. GC = 1 3 GP ; D.Cả A,B,C đều sai 2) Trong hình vẽ sau, biết IM ⊥ Ax, IN ⊥ Ay a) Nếu Oz là tia phân giác của góc xAy và IM = 2cm thì: A. IN = 4cm ; B, IN = 3cm ; C. IN = 2cm ; D. Cả A,B,C đều sai b) Nếu IM = IN và số đo của góc xAy = 70 0 thì : A. · xAz = 140 0 ; B. · xAz = 35 0 ; C. · xAz = 40 0 ; D. Cả A,B,C đều sai II TỰ LUẬN: (5đ) Cho tam giác ABC cân tại A , các đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại G. Biết BM = 4,5cm. a) Tính GM, GB b) Chứng minh tam giác GMN là tam giác cân. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. x x // // -- -- G P N M C B A I A z N M y x ĐỀ 1 TRƯỜNG THCS HOÀI XUÂN LỚP: . . . . . . HỌ VÀ TÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TOÁN I.TRẮC NGHIỆM : (5đ) Câu 1: (2.5đ) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ( . . . .) để có phát biểu đúng a) Đoạn thẳng BN nối đỉnh B của tam giác ABC với trung điểm N của cạnh AC gọi là đường ………………………………………… của tam giác ABC c) Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng …………… độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy d) Điểm nằm trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì …………………………………………… …………………………………………………………………………… e) Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì ………………………………………………………… hai cạnh của góc đó. f) Trong tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì …………………………………………. Câu 2: (2.5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 1) Trong hình vẽ sau, biết G là giao điểm của các đường trung tuyến AM, BN , CP của tam giác ABC. Khi đó : a) A. GA = 2 3 AM ; B. GA = 1 3 AM ; C. GA = 2AM ; D. Cả A,B,C đều sai. b) A. GN = 2 3 BN ; B. GN = 2BN ; C. GN = 1 3 BN ; D. Cả A,B,C đều sai. c) A. GC = 2GP ; B .GC = 2 3 GP ; C. GC = 1 3 GP ; D.Cả A,B,C đều sai 2) Trong hình vẽ sau, biết IM Ax, IN Ay a) Nếu Oz là tia phân giác của góc xAy và IM = 4cm thì: A. IN = 4cm ; B, IN = 3cm ; C. IN = 2cm ; D. Cả A,B,C đều sai b) Nếu IM = IN và số đo của góc · xAy = 80 0 thì : A. · zAy = 140 0 ; B. · zAy = 35 0 ; C. · zAy = 40 0 ; D. Cả A,B,C đều sai II TỰ LUẬN: (5đ) Cho tam giác ABC cân tại A , các đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại G. Biết CN = 6cm. g) Tính GC, GN h) Chứng minh tam giác GBC là tam giác cân. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . thẳng BN nối đỉnh B của tam giác ABC với trung điểm N của cạnh AC gọi là đường ………………………………………… của tam giác ABC b) Ba đường trung tuyến của một tam giác. thẳng BN nối đỉnh B của tam giác ABC với trung điểm N của cạnh AC gọi là đường ………………………………………… của tam giác ABC c) Ba đường trung tuyến của một tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài kiểm tra quan trọng của HK II, Bài soạn bài kiểm tra quan trọng của HK II,

Hình ảnh liên quan

1) Trong hình vẽ sau, biết G là giao điểm của các đường trung tuyến AM, B N, CP của tam giác - Bài soạn bài kiểm tra quan trọng của HK II

1.

Trong hình vẽ sau, biết G là giao điểm của các đường trung tuyến AM, B N, CP của tam giác Xem tại trang 1 của tài liệu.
1) Trong hình vẽ sau, biết G là giao điểm của các đường trung tuyến AM, B N, CP của tam giác - Bài soạn bài kiểm tra quan trọng của HK II

1.

Trong hình vẽ sau, biết G là giao điểm của các đường trung tuyến AM, B N, CP của tam giác Xem tại trang 2 của tài liệu.