0

CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU RẮN

7 546 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:38

Cung cấp những khái niệm cơ bản của các phương pháp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn, đồng thời cũng cho biết các ứng dụng cụ thể của các phương pháp đó. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU RẮN 1. Thông tin về giảng viên Thông tin về giảng viên thứ 1: -     !"#$%%#&%%'()* +,"-()./+01234* +(%56745%768 9":;<4=>((*(* ?/@ABC" D< EF F()* Thông tin về giảng viên thứ 2: - 2>GHI>H *   !"#$%%#&%%'()* +,"-()./+01234* +(;">;;>;<4="*( ?/@ABC" D< EF F()* 2. Thông tin về môn học FCác phương pháp vật nghiên cứu vật liệu rắn* JKFHH362 0LA,4 M(F ND N+O':>HF)"A$* PA, L@?( 3C< N"Q>H"@<4%H NRC<"@<#%H NDD8%H +S<E?F NR3JF)"A* NTUS.)"A* N-((?* 3. Mục tiêu của môn học 0<VW /XU</S<?<SYV( C"W</S<?<! Z:[\09J]^1/S<?< G_`.`aI*** 4. Tóm tắt nội dung môn học b<U'?SYVc?</S<?<C"Q C"W de(YH?EE!c? </S<?< )* 5. Nội dung chi tiết môn học f T>  23A L H g L @   ! P h Tín chỉ 1: Phương pháp hiển vi điện tử quét MQ>H Chương 1: Phương pháp hiển vi điện tử quét #*#*Sic</S<?< #*#*#*J3L'? #*#*4*?(? /XZE #*#*j*Si"A"Cc</S<?< #*#*$*JFf'A! Z:[ #*#*7*J3LEc09J #*#*7*#*+Zb<\09k] #*#*7*4*+Z?_/X\R9k] #*#*7*j*`\`a>] #*#*7*$*l:F\M] #*#*7*7*0b  3\9Rk] #*4*b(>"Q"c'A ! Z>O: #*4*#*0h<) Z #*4*4*?b'A"m'A #*j*0D(V(9J #*j*#*R3<CC:?V #*j*4*+O'/S ! #*j*j*n/?/L #*j*$*n! Z>O: 3 <oV( #*j*7*nbhp #%   "  4 /S$* 1q #*$*`Z"Qr?<[<<oA( 9J #*$*#*2G_ Z #*$*4*?<[<<oA` #*$*j*1oAm"/X Z #*$*$*`Z"Qr(<[< (9J #*7*?"('A! Z>O:   #*7*#*  -A  !      Z  >O  : >OL\(;("9J9J] #*7*4*-A! Z>O::[ \09J09J] #*7*j*(V Z #*8*s !Hc9J RC< RC</S/ t  u  t /S$ ("L#' u (( t  ( v " v ' t  7 2W  U "Q>H  u  u Y w o v < M@< DD  +( v  t <o w "> t > t /S t ';  u ^CE /X?'H YV !V?YC< j% M w Y w o v < ';  u   "> t > t x u  / y   o t   w  o w    u   t <* / i Tín chỉ 2: Phương pháp nhiễu xạ tia X - XRD và Phương pháp phân tích nhiệt vi sai MQ>H Chương 2: phương pháp nhiễu xạ tia X - XRD 4*#*J3L'?SYV 4*4*0S d>"A?> (G_` 8   "  4 /S86* 1q 4*j*0S d'LHYB0J 4*$*2>"AcG_` 4*7*?'zCG_` 4*8*{E Chương 3: Phương pháp phân tích nhiệt vi sai j*#*J3L'? j*4*Si"Q>Hc</S<?< j*j*n/ic 3 Hbh <oZ j*$*J3LE $   "  4 /S5* 1q RC< RC</S/ t  u  t /S6 ("L#' u (( t  ( v " v ' t  7 2W  U "Q>H  u  u Y w o v < M@< DD  +( v  t <o w "> t > t /S t ';  u ^CE /X?'H YV !V?YC< j% M w Y w o v < ';  u   "> t > t x u  / y   o t   w  o w    u   t <* / i 6. Học liệu "YWY3 #*RVcV. 4*2>GU++* Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử*2`RPI#555* "'V( j*<||}}}*}'<;*(* $*R~V2*Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học (Nghiên cứu ảnh hưởng của Polyanilin đến cấu trúc PbO 2 )*234%%6* ?YY?('("Cm ^"C?H* 7. Kế hoạch giảng dạy cụ thể  PV""@<\H] 0D\H] MQ>H SYV J( FC<'!  D YC< `; V("C •Y D  RC<i Y C<"@ T \H] 1 # # 4 4 8 2 4 % $ % 8 3 4 % $ % 8 4 4 % $ % 8 5 4 % $ % 8 6 # # 4 4 8 7 # # 4 4 8 8 # # 4 4 8 9 # # 4 4 8 10 # # 4 4 8 11 # # 4 4 8 12 # # 4 4 8 13 # # 4 4 8 14 4 % $ % 8 15 # # 4 4 8 Tổng 4% #% $% 4% 5% 8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học - gcVO O'TV>F N1q)* NJ?>H* gcV L@ NID"@<;( h:H* NDYC<V("C* NAD<?Y!V("C* NAD "i* ND > c?Y'!* 9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học 5*#*-!/_>(:?fC<^ ??C ? 3V("C^ ??<D>#|#%T L !* 5*4*-!U'f4|#%TL !* 5*j*H<\(o'V(A V]&|#% !.b ?<* 23>j%?5m4%#4 Giảng viên 1 ThS. Trần Quang Thiện Giảng viên 2 ThS. Nguyễn Thế Duyến P.Trưởng bộ môn ThS. Nguyễn Thế Duyến Trưởng khoa TS. Đào Thị Việt Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU RẮN,

Hình ảnh liên quan

Hình thức tổ chức dạy - CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU RẮN

Hình th.

ức tổ chức dạy Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan