0

Gián án chong quan nguyen mong

16 406 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Giáo viên : Nguy n Th Kim Anhễ ị SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KON TUM TRƯỜNG THCS –THSP LÝ T TR NGỰ Ọ MÔN: LỊCH SỬ 7 DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA…. 1/ Dựa vào lược đồ em hãy trình bày tóm tắt diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ ? 2/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ nhất là gì ? Hình 33 - lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ (1258) Cuối thế kỉ XIII, đế chế Mông-Nguyên Cuối thế kỉ XIII, đế chế Mông-Nguyên hùng mạnh và tàn bạo đã quyết tâm xâm hùng mạnh và tàn bạo đã quyết tâm xâm chiếm Đại Việt. Mặc dù so chiếm Đại Việt. Mặc dù so sánh sánh lực lượng lực lượng chênh lệch nhưng quân dân nhà Trần đã chênh lệch nhưng quân dân nhà Trần đã đánh bại một đế chế hùng mạnh nhất thế đánh bại một đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Để rửa nhục cho sự thất giới lúc bấy giờ. Để rửa nhục cho sự thất bại lần trước và thực hiện tham vọng bại lần trước và thực hiện tham vọng dùng Đại việt chiếm các nước phía nam dùng Đại việt chiếm các nước phía nam Trung Quốc, mở rộng lãnh thổ đế chế Trung Quốc, mở rộng lãnh thổ đế chế Mông-Nguyên đã tiến hành đánh Đại Việt Mông-Nguyên đã tiến hành đánh Đại Việt lần thứ hai… lần thứ hai… TIEÁT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNGNGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258). II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285). 1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên H t T t Li t ch tr ng xaâm l c ố ấ ệ ủ ươ ượ Cham-pa vaø i Vi t nh m m c Đạ ệ ằ ụ đích gì ? Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác. ? TIEÁT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNGNGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258). II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285). 1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ? Nhà Nguyên đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt - Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác. - Nhà Nguyên đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt. TIEÁT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNGNGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258). II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285). 1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên - Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt. - Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác. TIẾT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QN XÂM LƯỢC MƠNG – NGUN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống qn xâm lược Ngun (1285). 1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Đại Việt của nhà Ngun - Để mở rộng phạm vi thống trị, đơ hộ và thơn tính các nước khác. - Nhà Ngun đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn cơng vào phía nam Đại Việt . 2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến Thảo luận. Nhà Trần đã làm gì để chuẩn bị kháng chiến ? ? Phát động kháng chiến toàn quốc Triệu tập hội nghò Bình Than Triệu tập hội nghò Diên Hồng • *Sự chuẩn bò của Nhà Trần: • -Triệu tập hội nghò Bình Than. -Triệu tập hội nghò Diên Hồng(1285). Hội nghị Bình Than có ý nghĩa rất quan trọng , vì sao ? Em có suy nghĩ gì về người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản ? TIẾT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QN XÂM LƯỢC MƠNG – NGUN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống qn xâm lược Ngun (1285). 1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Đại Việt của nhà Ngun - Để mở rộng phạm vi thống trị, đơ hộ và thơn tính các nước khác. - Nhà Ngun đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn cơng vào phía nam Đại Việt. 2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến • *Sự chuẩn bò của Nhà Trần: • -Triệu tập hội nghò Bình Than. -Triệu tập hội nghò Diên Hồng(1285). Ta thường tới bữa qn ăn,nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa,ruột đau như cắt, chỉ giận khơng được ăn thịt nằm da, nuốt gan uống máu qn thù, tuy trăm thân ta phơi ngồi nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm . Qua đoạn trích trên nói lên điều gì? Việc các chiến só thích vào cánh tay hai chữ “ Sát Thát” có ý nghĩa gì? Theo em hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ? Theo em việc nhà Trần chuẩn bị chống qn xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến? -Ch “ Sát Thát “ được thích trên ữ cánh tay các chiến só. - Tiếng hô đánh trong hội nghò Diên Hồng. -Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. • *Ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc: Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của qn dân thời Trần ? -Ch “ Sát Thát “ được thích trên cánh tay các chiến sóữ -Trần Quốc Toản bóp nát quả cam khi nào khơng bi tế - Tiếng hô đánh trong hội nghò Diên Hồng. (Trích H ch t ng sĩ c a Tr n Qu cTu n )ị ướ ủ ầ ố ấ “… Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già,người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. …. dù phải gian lao kháng chiến,nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì thắng lợi nhất đònh về dân tộc ta ! ” TIẾT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QN XÂM LƯỢC MƠNG – NGUN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống qn xâm lược Ngun (1285). 1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Ngun - Nhà Ngun đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn cơng phía nam Đại Việt 2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến • *Sự chuẩn bò của Nhà Trần: -Triệu tập hội nghò Bình Than. -Triệu tập hội nghò Diên Hồng(1285). -Ch “ Sát thát “ được thích trên cánh tay các ữ chiến só. - Tiếng hô đánh trong nghò Diên Hồng(1285). -Trần Quốc Toản bốp nát quả cam. 3/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến a/ Diễn biến: • *Ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc: - Để mở rộng phạm vi thống trị, đơ hộ và thơn tính các nước khác. Quân Trần chặn đánh -- Quân Trần rút lui bảo toàn lực lượng Quân Trần tấn công Quân Nguyên tiến đánh Quân Nguyên rút lui và thoát chạy CHÚ GIẢI THĂNG LONG c h a m - p a -- Van Kiếp THỜI TRẦN Chương Dương Tây Kết THIÊN TRƯỜNG Hàm Tử - - - Thu Vật N G H E Ä A N THANH HOÁ LẠNG CHÂU - - - - Phù Ninh - - - - - - - - -- [...]... kháng chiến •*Sự chuẩn bò của Nhà Trần: -Triệu tập hội nghò Bình Than -Triệu tập hội nghò Diên Hồng(1285) •*Ý chí của của Nhà Trần: -Trần Quốc Toản bốp nát quả cam - Tiếng hô đánh trong nghò Diên Hồng(1285) -Chữ “ Sát Thát “ được thích trên cánh tay các chiến só 3/Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến a/ Diễn biến: ( Học SGK / 59,60,61) b/ Kết quả: Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi Cuộc kháng... lợi Cuộc kháng chiến đem lại kết quả như thế nào ? Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến? Cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai Bài tập Bài tập 1: Chọn câu đúng 1/ Nhàp 2 :Cáchlàm gìquâchuẩn bòn của g chiếrần trong cuộc kháng Bài tậ Trần đã đánh để n Nguyê khán nhàT n ? • n Triệu tậ hộ như thế nào? chiếa lần thứphaii nghò Bình Than Ghi chữ Đ ( đúng)... tấn công Quân Nguyên tiến đánh a ch rút lui và thoát chạy Quân Nguyên THỜI TRẦN m a -p TIẾT 25 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QN XÂM LƯỢC MƠNG – NGUN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống qn xâm lược Ngun (1285) 1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Đại Việt của nhà Ngun - Để mở rộng phạm vi thống trị, đơ hộ và thơn tính các nước khác - Nhà Ngun đánh cham-pa trước để làm bàn...- - Phù Ninh THĂNG LONG - THANH HOÁ Quân Trần chặn đánh Van Kiếp Chương Dương Hàm Tử Tây Kết THIÊN TRƯỜNG CHÚ GIẢI - - Thu Vật LẠNG CHÂU NGHỆ AN Quân Trần rút lui bảo toàn lực lượng Quân Trần tấn công Quân Nguyên tiến đánh a ch rút lui và thoát chạy Quân Nguyên THỜI TRẦN m a -p - - Phù Ninh THĂNG LONG 0 - CHÚ GIẢI Quân Trần chặn đánh Quân Trần - Kiếp - VanDương Chương Hàm Tử Tây Kết THIÊN... tậng i nghò Diên Hồng b là đú p hộ c.ĐCảaa Thực hiệnu đútrương “vườn không nhà trống” và b đề chủ ng b án nhanh , thắng nhanh 2/ Nhà Trần mở hhội nghò Bình Than và hội nghò Diên Hồng nhằm mụccđíchngìthế giặc mạnh lúc chúng mới đến xâm lược .Trá h ? Đ ng nhất ý chí đánh giặc và bàn kế hoạch kháng chiến a Thố d Chọn đội quân cảm tử, hi sinh để cứu triều đình b Thống nhất ý chí và phát động toàn dân... :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QN XÂM LƯỢC MƠNG – NGUN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo ) III/ CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯC NGUYÊN (1287-1288) 1/ Nêu một số dẫn chứng về nhà Nguyên chuẩn bò xâm lược Đại Việt lần thứ ba 2/Tường thuật diễn biến trận Vân Đồn ( theo lược đồ hình 32-SGK/62 ) 3/ Sau trận Vân Đồn ,tình thế quân Nguyên như thế nào? 4/ Trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4 năm . so sánh sánh lực lượng lực lượng chênh lệch nhưng quân dân nhà Trần đã chênh lệch nhưng quân dân nhà Trần đã đánh bại một đế chế hùng mạnh nhất thế đánh. của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ ? 2/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ nhất là gì ? Hình 33 - lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án chong quan nguyen mong, Gián án chong quan nguyen mong,

Hình ảnh liên quan

Hình 33- lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mơng Cổ (1258) - Gián án chong quan nguyen mong

Hình 33.

lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mơng Cổ (1258) Xem tại trang 2 của tài liệu.
2/Tường thuật diễn biến trận Vân Đồn (theo lược đồ hình 32-SGK/62 ) 3/ Sau trận Vân Đồn ,tình thế quân Nguyên như thế nào? - Gián án chong quan nguyen mong

2.

Tường thuật diễn biến trận Vân Đồn (theo lược đồ hình 32-SGK/62 ) 3/ Sau trận Vân Đồn ,tình thế quân Nguyên như thế nào? Xem tại trang 15 của tài liệu.