Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

30 629 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 1 TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG Microsoft Microsoft PowerPoint PowerPoint Năm học 2010 - 2011 Năm học 2010 - 2011 Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 2 I. Khởi động và thoát khỏi Power I. Khởi động và thoát khỏi Power Point Point 1. Khởi động 1. Khởi động Power Point. Power Point. - C1: Vào Star/programs/Microsoft Power Point. - C1: Vào Star/programs/Microsoft Power Point. - C2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của Power Point C2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của Power Point trên màn hình trên màn hình 2. Thoát khỏi Power Point. 2. Thoát khỏi Power Point. - C1: C1: Kích vào biểu tượng Kích vào biểu tượng Close Close trên thanh tiêu đề trên thanh tiêu đề - C2: Alt + F4 C2: Alt + F4 - C3: V o menu File/Exità C3: V o menu File/Exità Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 3 II.Các thao tác với một bài trình diễn II.Các thao tác với một bài trình diễn 1. 1. Lưu và đặt tên cho bài trình diễn Lưu và đặt tên cho bài trình diễn - C1: Vào menu File/save C1: Vào menu File/save - C2: Kích chuột vào biểu tượng save trên C2: Kích chuột vào biểu tượng save trên thanh công cụ thanh công cụ - C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + S => xuất hiện C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + S => xuất hiện hộp thoại save as hộp thoại save as - Save in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file Save in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file cần lưu cần lưu - Fale name: đặt tên cho tệp tin Fale name: đặt tên cho tệp tin - Kích vào nút Save để lưu tệp tin Kích vào nút Save để lưu tệp tin Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 4 2. Mở một bài trình diễn mới 2. Mở một bài trình diễn mới • C1: Vào menu File/New C1: Vào menu File/New • C2: Kích chuột vào biểu tượng New trên thanh C2: Kích chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ công cụ • C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 5 3. Mở bài trình diễn có sẵn 3. Mở bài trình diễn có sẵn • C1: Vào menu File/Open C1: Vào menu File/Open • C2: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công C2: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ cụ • C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + O => xuất hiện hộp thoại C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + O => xuất hiện hộp thoại Open Open • Look in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file cần mở Look in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file cần mở • File name: Nhập tên file cần mở File name: Nhập tên file cần mở • Kích chọn Open cần mở Kích chọn Open cần mở Trần Văn Nam - Trường THCS Bính T Trần Văn Nam - Trường THCS Bính T huận - 0919 577 864 huận - 0919 577 864 6 6 - C1: - C1: Vào menu File/ Vào menu File/ Close Close - C2: - C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F4 Ấn tổ hợp phím Ctrl + F4 4. Đóng bài trình diễn 4. Đóng bài trình diễn Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 7 III. Các thao tác với Slide III. Các thao tác với Slide 1. 1. Chọn bố cục trình bày Chọn bố cục trình bày cho cho slide slide - Bước 1: Kích chọn slide Bước 1: Kích chọn slide cần tạo bố cục cần tạo bố cục - Bước 2: Vào menu Bước 2: Vào menu Format/ Slide layout… Format/ Slide layout… => xuất hiện bảng => xuất hiện bảng Slide Slide layout layout Kích chọn một kiểu cần trình Kích chọn một kiểu cần trình bày có sẵn trong bảng bày có sẵn trong bảng Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 8 2. Sao chép văn bản (hoặc các đối tượng) 2. Sao chép văn bản (hoặc các đối tượng) - Chọn các đối tượng hoặc văn bản cần sao chép Chọn các đối tượng hoặc văn bản cần sao chép - Vào menu Edit/copy (ấn Ctrl + C hoặc chọn Vào menu Edit/copy (ấn Ctrl + C hoặc chọn biểu tượng copy) biểu tượng copy) - Đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép Đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép - Vào menu Edit/paste (ấn Ctrl + V ) hoặc chọn Vào menu Edit/paste (ấn Ctrl + V ) hoặc chọn biểu tượng paste biểu tượng paste Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 9 3. Chọn mẫu màu nền: 3. Chọn mẫu màu nền: • Vào menu Format/Slide Vào menu Format/Slide Design/ Design Design/ Design Templates Templates Trần Văn Nam - Trường T HCS Bính Thuận - 0919 5 77 864 10 4. Bổ sung màu nền cho Slide 4. Bổ sung màu nền cho Slide • Vào menu Format/ Background => Xuất Vào menu Format/ Background => Xuất hiện hộp thoại Background hiện hộp thoại Background [...]... trong Power Point 1 Chèn hình ảnh: Chèn ảnh có sẵn: - Insert/ Picture/Clip Art (hoặc kích vào biểu tượng Insert Clip Art trên thanh Drawing) - Clip Organizer - Office Collections - Chọn đối tượng, Copy và Paste tại vị trí cần chèn Trần Văn Nam - Trường T 14 - Chèn ảnh trang File - Vào menu Insert/Picture/From File => Xuất hiện bảng Insert picture Trần Văn Nam - Trường T 15 + Look in: chỉ đường dẫn tới... cần gộp - Kích phải chuột chọn Megre Cell e Tách ô: - Kích chọn ô cần tách Borders 18 - Vào Table trên thanh Tables andTrường T chọn Split Cell Trần Văn Nam - 3 Nhập dữ liệu: - Các mẫu thiết kế đều có khung sẵn, kích vào khung và nhập dữ liệu (tương tự Word) - Có thể tạo các Textbox để nhập dữ liệu 4 Định dạng Font: - Vào menu Fortmat/Font + Font: Phông chữ + Font Style: Kiểu chữ - Regular: chữ thường... thích hợp Trần Văn Nam - Trường T 25 2 Hiệu ứng cho trang: • Kích chọn Slide Show/Slide Transition/Chọn • • • • hiệu ứng thích hợp Có thể thay đổi tốc độ, cách điều khiển các hiệu ứng: Vào Speed/Slaw(chậm), Medium(vừa), Fast(nhanh) + Trong khung Advance: - On mouse click: thay đổi khi kích chuột - Automatically after: thay đổi hiệu ứng sau một thời gian nhất định Trần Văn Nam - Trường T 26 VI: Cách trình... Kích OK 5 Tạo Bullets and Numbering - Vào menu Format/ Bullets and Numbering - Chọn thẻ Bullets: Ký tự đầu đoạn Numbered: Số đầu đoạn Chọn đối tượng Kích OK 6 Text Box Muốn tạo khung chữ: Chọn công cụ Text Box, kích và rê chuột để tạo một hình chữ nhật sau đó nhập dữ liệu vào trong hình chữ nhật này - Kích phải lên đường viền khung chữ nhật/chọn Fomat Text Box Trong thẻ Colors and Lines: + Fill Color:... kích thước 21 mong muốn rồi thả Trần Văn Nam - Trường T tay ra 8 Tạo chữ nghệ thuật: - Vào menu Insert/Picture/WordArt (hoặc nhấn biểu tượng trên thanh Drawing) - Chọn kiểu thích hợp, ấn OK - Chọn font chữ, xóa “Your Text Here” nhập nội dung ấn OK - Thường sử dụng bảng mã Unicode, font Times New Roman - Có thể thay đổi kích thước chữ nghệ thuật bằng cách đưa chuột tới các nút trên đối tượng, khi trỏ chuột... - Trường T 23 5 Tạo các hiệu ứng trình diễn: 1 Hiệu ứng cho các đối tượng: - Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng - Vào menu Slide Show/Custom Animation => xuất hiện hộp thoại Custom Animation Trần Văn Nam - Trường T 24 -Add Efect: chọn 1 trong 4 dạng hiệu ứng + Entrance: hiệu ứng bay của các đối tượng + Emphasis: hiệu ứng thay đổi chữ + Exit: hiệu ứng thoát + Motion Paths: hiệu ứng tự tạo theo hình tự... các trang - Apply: Thay đổi màu nền cho trang hiện tại - Preview: Xem trước màu nền được chọn - Automatic: Chọn màu có sẵn trong các ô - More Color: Chọn màu trong bảng màu - Fill Effects: Chọn các kiểu hoa văn cho nền Trần Văn Nam - Trường T 11 5 Chèn thêm Slide mới - Kích chọn Slide cần chèn thêm Slide mới vào sau - Vào Menu Insert/New Slide (Ấn Ctrl + M hoặc chọn biểu tượng New Slide trên thanh Fo... hoặc Right Click trên màn hình chiếu/End Show Trần Văn Nam - Trường T 27 VII In ấn - Vào menu File/Print (ấn tổ hợp phím Ctrl + P) - Name: chọn máy in - Print range: + All: in toàn bộ + Current slide: in trang hiện hành + Slide: lựa chọn trang in - Number of copies: số lượng bản in - Kích OK - Xuất ra Word : Vào File chọn Send To chọn Microsofft Office Word Trần Văn Nam - Trường T 28 Một số lưu ý khi... thẻ Colors and Lines: + Fill Color: màu nền(không muốn tạo màu nền chọn No Fill) + Line Color: màu đường viền(nếu muốn bỏ đường viền chọn No line) Trần Văn Nam - Trường T 20 7 Các công cụ vẽ: Sử dụng thanh công cụ Dawing Phương pháp: - Kích chọn đối tượng cần tạo - Đưa chuột tới vị trí cần vẽ, kích và kéo rê chuột để tạo, khi ưng ý thả tay + Fill color: màu nền(More Fill color: nhiều màu hơn) + Line... chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file ảnh cần chèn + File name: Nhập tên file ảnh cần chèn(hoặc kích chọn hình ảnh cần chèn) + Chọn Insert để chèn hình ảnh vào Slide + Muốn xóa hình vẽ, chữ nghệ thuật, tranh ảnh, ta chọn đối tượng cần xóa và ấn phím delete Trần Văn Nam - Trường T 16 2 Chèn bảng: a Tạo bảng C1: Vào menu Insert/Table => xuất hiện bảng Insert Table - Number of columns: nhập số cột cần chèn . trang File - Chèn ảnh trang File - Vào menu Insert/Picture/From File => Xuất hiện Vào menu Insert/Picture/From File => Xuất hiện bảng Insert picture. Thay đổi màu nền cho tất cả các trang. trang. - Apply: Thay đổi màu nền cho trang hiện tại - Apply: Thay đổi màu nền cho trang hiện tại - Preview: Xem trước

Hình ảnh liên quan

trên màn hình - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

tr.

ên màn hình Xem tại trang 2 của tài liệu.
=> xuất hiện bảng - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

gt.

; xuất hiện bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
- More Color: Chọn màu trong bảng màu - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

ore.

Color: Chọn màu trong bảng màu Xem tại trang 11 của tài liệu.
1. Chèn hình ảnh: Chèn hình ảnh: Chèn ảnh có sẵn: - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

1..

Chèn hình ảnh: Chèn hình ảnh: Chèn ảnh có sẵn: Xem tại trang 14 của tài liệu.
bảng Insert picture - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

b.

ảng Insert picture Xem tại trang 15 của tài liệu.
kích chọn hình ảnh cần chèn) - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

k.

ích chọn hình ảnh cần chèn) Xem tại trang 16 của tài liệu.
2. Chèn bảng: - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

2..

Chèn bảng: Xem tại trang 17 của tài liệu.
bảng và chọn insert columns để chèn cột - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

bảng v.

à chọn insert columns để chèn cột Xem tại trang 18 của tài liệu.
để tạo một hình chữ nhật sau đó nhập dữ liệu vào trong hình - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

t.

ạo một hình chữ nhật sau đó nhập dữ liệu vào trong hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Ta có thể thay đổi kích thước hình vẽ bằng cách đưa - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

a.

có thể thay đổi kích thước hình vẽ bằng cách đưa Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Thường sử dụng bảng mã Unicode, - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

h.

ường sử dụng bảng mã Unicode, Xem tại trang 22 của tài liệu.
màn hình chiếu/End Show - Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

m.

àn hình chiếu/End Show Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan