0

Bài giảng Giao an Van 9 Hot

13 208 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

TRNG THCS BNH THUN NHểM CHUYấN TRCH 3 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 01/BC-TGTH Chõu Bớnh, ngy 30 thỏng 9 nm 2009 BO CO Kt qu thc hin cụng tỏc t ỏnh giỏ trng hc. Thỏng 9/2009 I QU TRèNH THC HIN: Trong thỏng 9 nm 2009, nhúm chuyờn trỏch 3 thc hin nghiờm tỳc k hoch ra. Thực hiện công tác nghiên cứu các văn bản liên quan. - Nghiên cứu các nội dung của các văn bản và kế hoạchcủa hội đồng tự đánh giá trờng học, cụ thể: - Nghiên cứu thông t số 12/209/TT BGD&ĐT ngày 12/05/2009 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lợng Trờng THCS. - Nghiên cứu chỉ thị số 46/208/CT-BGD&ĐT NGàY 05/08/2008 của BGD&ĐT về việc tăng cờng công tác tự đánh giá và kiểm định chất lợng giáo dục. - Nghiên cứu công văn số 7880/BGD&ĐT KTKĐCLGD về việc hớng dẫn tự đánh giá cơ sở GDPT. - II KT QU THC HIN: 1. Thu thp cỏc thụng tin, minh chng trong thỏng: Trong tháng 9 nhóm chuyên trách 3 cha thực hiện thu thập minh chứng. 2. Tng hp cỏc tiờu chớ, ch s, thụng tin, minh chng ó thu thp c: Cha thu thập đợc minh chứng nào. 3. ỏnh giỏ cỏc tiờu chớ: Cha ỏnh giỏ c tiờu tiờu chớ no trong thỏng 9/2009 vỡ ang nghiờn cu cỏcthụng t, k hoch, thụng tin, minh chng. 4 . K hoch thỏng 10/2009 Phõn cụng c th tng tiờu chớ cho tng cỏ nhõn trong nhúm Tin hnh thu thp minh chng cho cỏc tiờu chớ Hp nhúm ỳc rỳt kinh nghim trong quỏ trỡnh thc hin, phõn cụng cho cỏc thnh viờn h tr ln nhau trong khi thc hin. Ni nhn: -TK Hi ng TG trng; -Lu HS nhúm 3 -In 2 bn; Chõu Bớnh, ngy 30 thỏng 9 nm 2009 NHểM TRNG ng Th Hoi Thanh TRNG THCS BNH THUN NHểM CHUYấN TRCH 3 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 02/BC-TGTH Chõu Bớnh, ngy 30 thỏng 10 nm 2009 BO CO Kt qu thc hin cụng tỏc t ỏnh giỏ trng hc. Thỏng 10/2009 I QU TRèNH THC HIN: Trong thỏng 10 nm 2009, nhúm chuyờn trỏch 3 thc hin nghiờm tỳc k hoch ra, ó phõn cụng tỏch nhim c th cho cỏc thnh viờn trong nhúm. Thc hin cụng tỏc nghiờn cu cỏc vn bn liờn quan, thu thp cỏc minh chng ca tiờu chun 3 II KT QU THC HIN: 1. Thu thp cỏc thụng tin, minh chng trong thỏng: Tiờu chớ TT Thụng tin, minh chng Mó hoỏ Ghi chỳ 1.a 1 - Quyt nh b nhim Hiu trng, Phú Hiu trng (hoc quyt nh giao nhim v quyn Hiu trng hoc quyt nh giao nhim v cho Phú Hiu trng nh trng); [H3.3.01.01] Lu hồ sơ CBCNVC 1.a 2 -Cỏc chng ch vn bng (phụ tụ) chng minh cỏn b qun lý cú chuyờn mụn, nghip v, c bi dng lý lun, nghip v v qun lý giỏo dc; [H3.3.01.02] 1b 3 Văn bản phân công cụ thể cho giáo viên, nhân viên thực hiện các hoạt đông GD& quản lý HS Các nghị quyết về tổ chức chỉ đạo nthực hiện các hoạt động GD và quản lý HS của từng GV nhân viên 1.c 4 - Biờn bn v vic tp th nh trng tớn nhim phm cht chớnh tr, o c li sng, chuyờn mụn i vi cỏn b qun lý (1 ln/nm hc). [H3.3.01.03] 2.a - Bng tng hp giỏo viờn theo tng mụn (h tờn, ngy thỏng nm sinh, trỡnh o to, chuyờn ngnh, hỡnh thc o to, ni o to,); [H3.3.02.01] Lu hồ sơ CM nhà trờng 4.a - Bảng tổng hợp về lý lịch trích ngang của các viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác (Hợp đồng từ 6 thánh trở lên); [H3.3.04.01] Lu hå s¬ nhµ tr- êng 5.a - Bảng thống kê học sinh toàn trường theo độ tuổi; [H3.3.05.01] Lu hå s¬ phæ cËp - Chứng nhận của cấp có thẩm quyền cho học sinh đi học trước tuổi (nếu có). ( không cã) 6.b 2 - Biên bản thanh tra toàn diện (04 năm gần đây); [H3.3.06.01] Lu hå s¬ nhµ tr- êng - Biên bản kiểm tra hồ sơ của nhà trường (04 năm gần đây); [H3.3.06.02] Lu hå s¬ nhµ tr- êng 2. Tổng hợp các tiêu chí, chỉ số, thông tin, minh chứng đã thu thập được: -Đã thu thập, 5 chỉ số, 6 minh chứng. -Các thông tin, minh chứng khác chưa thu thập được. (Có danh mục bảng mã hoá kèm theo) 3. Đánh giá các tiêu chí: Chưa đánh giá được tiêu chí nào trong tháng 10/2009 vì đang thu thập thông tin, minh chứng. 4. Kế hoạch tháng 11/2009: Tiếp tục thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí 2,3,4 Họp nhóm để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, và phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm./. Nơi nhận: -TK Hội đồng TĐG trường; -Lưu HS nhóm 3 -In 2 bản; Châu Bính, ngày 30 tháng 10 năm 2009 NHÓM TRƯỞNG Đặng Thị Hoài Thanh TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN NHÓM CHUYÊN TRÁCH 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/BC-TĐGTH Châu Bính, ngày 30 tháng 11 năm 2009 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tự đánh giá trường học. Tháng 11 /2009 I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: Trong tháng 11năm 2009, nhóm chuyên trách 3 thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, đã phân công tách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Thực hiện công tác nghiên cứu các văn bản liên quan, thu thập các minh chứng của tiêu chuẩn 3 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1. Thu thập các thông tin, minh chứng trong tháng: Tiêu chí TT Thông tin, minh chứng Mã hoá Ghi chú 4.c 1 2 - Bản tự kiểm điểm (từng học kì) của mỗi nhân viên về việc tự rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao (có chữ kí của mỗi cá nhân và tổ trưởng tổ văn phòng) ( kh«ng cã ) 6.a 5.b 3 4 - H s giỏm sỏt ca thanh tra nhõn dõn (04 nm gn õy); Biên bản hàng năm của nhà trờng liên quan đến nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ, trang phục thực hiện đúng quy định 38,39,40 của điều lệ trờng TH và các quy định hiện hành. [H3.3.06.01] [H3.3.05.02] 2.a 5 Quyt dnh ca Hiu trng v phõn cụng trỏch nhim ging dy( Bng phõn cụng chuyờn mụn) [H3.3.02.02] 3.a 6 - Quyt nh b nhim Bớ th on, tng ph trỏch i ca nh trng; H3.3.03.01] 2. Tng hp cỏc tiờu chớ, ch s, thụng tin, minh chng ó thu thp c: -ó thu thp, 6 ch s, 5 minh chng. -Cỏc thụng tin, minh chng khỏc cha thu thp c. (Cú danh mc bng mó hoỏ kốm theo) 3. ỏnh giỏ cỏc tiờu chớ: Cha ỏnh giỏ c tiờu tiờu chớ no trong thỏng 11/2009 vỡ ang thu thp thụng tin, minh chng. 4. K hoch thỏng 12/2009: Tip tc thu thp thụng tin, minh chng cỏc tiờu chớ 2,3,4 Hp nhúm ỳc rỳt kinh nghim trong quỏ trỡnh thc hin, v phõn cụng li nhim v cho cỏc thnh viờn trong nhúm./. Ni nhn: -TK Hi ng TG trng; -Lu HS nhúm 3 -In bn; Chõu B ớnh, ngy 30 thỏng 11 nm 2009 NHểM TRNG ng Th Hoi Thanh TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN NHÓM CHUYÊN TRÁCH 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/BC-TĐGTH Châu Bính, ngày 30 tháng 12 năm 2009 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tự đánh giá trường học. Tháng 12/ 2009 I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: Trong tháng 12 năm 2009 nhóm chuyên trách 3thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, đã phân công tách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Thực hiện công tác nghiên cứu các văn bản liên quan, thu thập các minh chứng của tiêu chuẩn 3 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1. Thu thập các thông tin, minh chứng trong tháng: Tiêu chí TT Thông tin, minh chứng Mã hoá Ghi chú 6.b 2.a 3.a 1 2 3 - Phiếu đánh giá công chức viên chức hằng năm (04 năm gần đây); -Hồ sơ thanh tra hoạt động nhà giáo. -Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ và lý luận chính trị của nhà trường - Lý lịch trích ngang của Bí thư Đoàn, tổng phụ trách Đội nhà trường. [H3.3.06.07] [ H3.3.06.08] [H3.3.02.03] [H3.3.03.02] (Hå s¬ CBCC-VC) 3.b 1 2 - Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; - Công nhận của Tổ chức đảng nhà trường hoặc cấp trên đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao; [H3.3.03.03] [H3.3.03.04] ( N¨m 2009- 2010) 2. Tổng hợp các tiêu chí, chỉ số, thông tin, minh chứng đã thu thập được: -Đã thu thập, 5 chỉ số, 6 gminh chứng. -Các thông tin, minh chứng khác chưa thu thập được. (Có danh mục bảng mã hoá kèm theo) 3. Đánh giá các tiêu chí: Chưa đánh giá được tiêu tiêu chí nào trong tháng 12/2009 vì đang thu thập thông tin, minh chứng. 4. Kế hoạch tháng 1/2010: Tiếp tục thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí 2,3,4 Họp nhóm để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, và phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm./. Nơi nhận: -TK Hội đồng TĐG trường; -Lưu HS nhóm 3 -In bản; Châu B ính, ngày 22 tháng 1 năm 2010 NHÓM TRƯỞNG Đặng Thị Hoài Thanh TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN NHÓM CHUYÊN TRÁCH 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05/BC-TĐGTH Châu B ính, ngày 22 tháng 01 năm 2010 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tự đánh giá trường học. Tháng 1/ 2010 I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: Trong tháng 1 năm 2010, nhóm chuyên trách 3 thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, đã phân công tách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Thực hiện công tác nghiên cứu các văn bản liên quan, thu thập các minh chứng của tiêu chuẩn 3 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1. Thu thập các thông tin, minh chứng trong tháng: Tiêu chí TT Thông tin, minh chứng Mã hoá Ghi chú 6.c 5.c 3.b 3.c 2.a 1 2 3 4 5 6 Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật Nội quy trường học đối với học sinh . Giấy khen ,bằng khen của đoàn đội Mỗi học sinh tự rà soát đánh giá . Kế hoạch bồi dưỡng chính trị . [H2.2.01. [H3.3.05.04] [H3.3.03.06] (kh«ng cã) [H3.3.02.04] 4b 7 Bản ký hợp đồng lao động [H3.3.04.05] 2. Tổng hợp các tiêu chí, chỉ số, thông tin, minh chứng đã thu thập được: -Đã thu thập, 7 chỉ số, 7 minh chứng. -Các thông tin, minh chứng khác chưa thu thập được. (Có danh mục bảng mã hoá kèm theo) 3. Đánh giá các tiêu chí: Chưa đánh giá được tiêu tiêu chí nào trong tháng 1/2010 vì đang thu thập thông tin, minh chứng. 4. Kế hoạch tháng 2/2010: Tiếp tục thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí Họp nhóm để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, và phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm./. - Cá nhân hoàn thành phiếu đánh giá, chuẩn bị cho nhóm báo cáo . Nơi nhận: -TK Hội đồng TĐG trường; -Lưu HS nhóm 3 -In bản; Châu B ính, ngày 22 tháng 1 năm 2010 NHÓM TRƯỞNG Đặng Thị Hoài Thanh TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN NHÓM CHUYÊN TRÁCH 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05/BC-TĐGTH Châu B ính, ngày 25 tháng 02 năm 2010 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tự đánh giá trường học. Tháng 2/ 2010 I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: Trong tháng 1 năm 2010, nhóm chuyên trách 3 thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, đã phân công tách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Thực hiện công tác nghiên cứu các văn bản liên quan, thu thập các minh chứng của tiêu chuẩn 3 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1. Thu thập các thông tin, minh chứng trong tháng: Tiêu chí TT Thông tin, minh chứng Mã hoá Ghi chú [...]... soátđánh giá của Gv đẻ cải tiến các nhiệm vụ đợc giao [H3.3.02.01] [H3.3.02.04] [H3.3.02.01] [H3.3.02.02] (Không có) 2 Tng hp cỏc tiờu chớ, ch s, thụng tin, minh chng ó thu thp c: -ó thu thp, 4 ch s, 5 minh chng -Cỏc thụng tin, minh chng khỏc cha thu thp c (Cú danh mc bng mó hoỏ kốm theo) 3 ỏnh giỏ cỏc tiờu chớ: Cha ỏnh giỏ c tiờu tiờu chớ no trong thỏng 1/2010 vỡ ang thu thp thụng tin, minh chng 4 K hoch... Thanh TRNG THCS BNH THUN NHểM CHUYấN TRCH 3 S: 05/BC-TGTH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc Chõu B ớnh, ngy 15 thỏng 03 nm 2010 BO CO Kt qu thc hin cụng tỏc t ỏnh giỏ trng hc Thỏng 3/ 2010 I QU TRèNH THC HIN: Trong thỏng 1 nm 2010, nhúm chuyờn trỏch 3 thc hin nghiờm tỳc k hoch ra, ó phõn cụng tỏch nhim c th cho cỏc thnh viờn trong nhúm Thc hin cụng tỏc nghiờn cu cỏc vn bn liờn quan,... chỳ 2 Tng hp cỏc tiờu chớ, ch s, thụng tin, minh chng ó thu thp c: -ó thu thp, 7 ch s, 7 minh chng -Cỏc thụng tin, minh chng khỏc cha thu thp c (Cú danh mc bng mó hoỏ kốm theo) 3 ỏnh giỏ cỏc tiờu chớ: Cha ỏnh giỏ c tiờu tiờu chớ no trong thỏng 1/2010 vỡ ang thu thp thụng tin, minh chng 4 K hoch thỏng 2/2010: Tip tc thu thp thụng tin, minh chng cỏc tiờu chớ Hp nhúm ỳc rỳt kinh nghim trong quỏ trỡnh... nhim v cho cỏc thnh viờn trong nhúm./ - Cỏ nhõn hon thnh phiu ỏnh giỏ, chun b cho nhúm bỏo cỏo Chõu B ớnh, ngy 15 thỏng 3 nm 2010 Ni nhn: NHểM TRNG -TK Hi ng TG trng; -Lu HS nhúm 3 -In bn; ng Th Hoi Thanh . Chõu Bớnh, ngy 30 thỏng 9 nm 20 09 BO CO Kt qu thc hin cụng tỏc t ỏnh giỏ trng hc. Thỏng 9/ 20 09 I QU TRèNH THC HIN: Trong thỏng 9 nm 20 09, nhúm chuyờn trỏch. c tiờu tiờu chớ no trong thỏng 9/ 20 09 vỡ ang nghiờn cu cỏcthụng t, k hoch, thụng tin, minh chng. 4 . K hoch thỏng 10/20 09 Phõn cụng c th tng tiờu chớ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giao an Van 9 Hot, Bài giảng Giao an Van 9 Hot,

Hình ảnh liên quan

2.a -Bảng tổng hợp giỏo viờn theo từng mụn  (họ  tờn,  ngày  thỏng  năm  sinh, trỡnh độ đào tạo, chuyờn ngành, hỡnh thức đào tạo, nơi đào tạo,…); - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

2.a.

Bảng tổng hợp giỏo viờn theo từng mụn (họ tờn, ngày thỏng năm sinh, trỡnh độ đào tạo, chuyờn ngành, hỡnh thức đào tạo, nơi đào tạo,…); Xem tại trang 2 của tài liệu.
4.a -Bảng tổng hợp về lý lịch trớch ngang của cỏc viờn chức làm cụng tỏc thư viện, thiết bị, văn phũng, kế toỏn, thủ quỹ, y tế trường học và cỏc nhõn viờn khỏc (Hợp đồng từ 6 thỏnh trở lờn); - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

4.a.

Bảng tổng hợp về lý lịch trớch ngang của cỏc viờn chức làm cụng tỏc thư viện, thiết bị, văn phũng, kế toỏn, thủ quỹ, y tế trường học và cỏc nhõn viờn khỏc (Hợp đồng từ 6 thỏnh trở lờn); Xem tại trang 3 của tài liệu.
(Cú danh mục bảng mó hoỏ kốm theo) - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

danh.

mục bảng mó hoỏ kốm theo) Xem tại trang 5 của tài liệu.
(Cú danh mục bảng mó hoỏ kốm theo) - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

danh.

mục bảng mó hoỏ kốm theo) Xem tại trang 7 của tài liệu.
(Cú danh mục bảng mó hoỏ kốm theo) - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

danh.

mục bảng mó hoỏ kốm theo) Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Bảng tổng hợp về giáo viên đạt kết quả trung bình,khá, giỏi khi tham gia bồi d-ỡng chuyên môn, nghiệp vụ........ - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

Bảng t.

ổng hợp về giáo viên đạt kết quả trung bình,khá, giỏi khi tham gia bồi d-ỡng chuyên môn, nghiệp vụ Xem tại trang 11 của tài liệu.
(Cú danh mục bảng mó hoỏ kốm theo) - Bài giảng Giao an Van 9 Hot

danh.

mục bảng mó hoỏ kốm theo) Xem tại trang 13 của tài liệu.