0

Gián án toan 7-t35

4 124 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Soạn: 9/1/2011 Giảng: 7a1-11/1/2011; 7a2-12/1/2011 Tiết 35: Tam giác cân I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều, tính chất về góc của tam giác cân, vuông cân, tam giác đều. - Vẽ đợc một tam giác cân, một tam giác vuông cân. - Bớc đầu CM đợc một tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tính toán và tập rợt CM đơn giản. 3. Thái độ: Ham thích học hình, vẽ hình chính xác. II. đồ dùng: 1. Giáo viên: Thớc thẳng, com pa, thớc đo góc. 2. Học sinh: Thớc, com pa, thớc đo góc, bảng nhóm III. phơng pháp: Phơng pháp dạy học tích cực. IV. Tổ chức giờ học: 1. ổn định tổ chức (1p) Kiểm tra sĩ số: 7A1 ; 7A2 . 2. Kiểm tra (5p) - Hãy phát biểu ba trờng hợp bằng nhau của 2 tam giác ? - ĐVĐ: Tam giác có 2 cạnh bằng nhau gọi tên là gì? 3. Bài mới Hoạt động của thầy HĐ của HS HĐ1: Định nghĩa (8p) Mục tiêu: - Phát biểu đợc định nghĩa tam giác cân - Vẽ đợc một tam giác cân Đồ dùng: Thớc thẳng, com pa, thớc đo góc. Thế nào là tam giác cân? - Gọi 2 h/s nhắc lại - G/v HD h/s vẽ hình ABC cân tại A - H/s theo dõi, vẽ hình vào vở - G/v giới thiệu các yếu tố của tam giác cân và ghi bảng - Cho h/s làm ?1 - Gọi 3 h/s trả lời 1. Tam giác cân A B C - Các yếu tố AB ; AC cạnh bên Góc B ; C là góc đáy Â: góc đỉnh ?1: ABC cân đỉnh A ADE cân đỉnh A ACH cân tại đỉnh A HĐ2: Tính chất (14p) Mục tiêu: - Phát biểu đợc tính chất về góc của tam giác cân, vuông cân, tam giác đều. - Vẽ đợc một tam giác cân, một tam giác vuông cân. Đồ dùng: Thớc thẳng, com pa, thớc đo góc. - Cho h/s làm ?2 trong 3' - Gọi 1 h/s trả lời 2. Tính chất ?2: Xét ABD và ACD có AB = AC (gt)  1 =  2 (gt) AD cạnh chung => ABD = ACD (c.g.c) => Góc ABD = ACD (2 góc t.ứ) Định lý 1: Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. - Cho h/s làm bài tập 48 (SGK-127) (Hai góc ở đáy bằng nhau) - Qua ?2 nhận xét gì 2 góc ở đáy tam giác cân ? Ngợc lại: Nếu 1 có 2 góc ở 1 đáy bằng nhau, thì đó là gì ? - Gọi 1 h/s đọc đề bài 44 SGK-125 - Từ đó phát biểu định lý 2 ? - Cho h/s làm bài tập 47 hình 117 - Treo h114 ? ABC có đặc điểm gì? - G/v nêu ĐN tam giác vuông cân - Gọi 2 h/s nhắc lại Bài tập 48 (SGK-127) Định lý 2: (SGK-126) ? GHI cân vì góc G = 180 0 - (70 0 + 40 0 ) = 70 0 Nên góc H = G (= 70 0 ) ABC có  = 1 vuông ; AB = AC => ABC là vuông cân ?3: Xét vuông ABC ( = 90 0 ) - Cho h/s làm ?3 Hãy kiểm tra lại bằng thớc đo góc ? = Góc B + C = 90 0 mà ABC cân đỉnh A => Góc B = C (tính chất cân) => Góc B = C = 90 0 : 2 = 45 0 HĐ3: Tam giác đều (12p) Mục tiêu: - Phát biểu đợc định nghĩa tam giác đều, tính chất tam giác đều. - Bớc đầu CM đợc một tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều. - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tính toán và tập rợt CM đơn giản. Đồ dùng: Thớc thẳng, com pa, thớc đo góc. - G/v giới thiệu ĐN tam giác đều - Gọi 2 h/s nhắc lại - Gọi 1 h/s nêu cách vẽ đều và vẽ hình lên bảng. - H/s vẽ hình vào vở - Cho h/s làm ?4 - G/v chốt lại tính chất của đều - Ngoài việc dựa ĐN để chứng minh đều, em còn cách nào chứng minh khác không ? - Từ đó => Nội dung hệ quả SGK.127 3. Tam giác đều - Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau A B C ?4: a. Do AB = AC nên ABC cân tại A => Góc B = C (1) Do AB = BC nên ABC cân tại B => góc C =  (2) b. Từ (1) (2) (2) =>  = B = C Mà  + B + C = 180 0 : 3 = 60 0 - Chứng minh đó có 3 góc = nhau - C. minh cân có 1 góc = 60 0 Chứng minh hệ quả 2: - Gọi 2 h/s đọc hệ quả - Yêu cầu h/s về nhà chứng minh hệ quả 2 ; 3 Hãy nêu ĐN cân ? tính chất cân? Hãy nêu ĐN đều, các cách chứng minh tam giác đều. - Nếu còn thời gian làm bài tập 47/127 Xét ABC có  = B = C Do  = B => ABC cân tại C => CA = CB Do ABC có góc B = C => ABC cân tại A => AB = AC => AB = AC = BC => ABC đều 4. Củng cố (3p) GV củng cố nôi dung bài 5. Híng dÉn vÒ nhµ (2p) - N¾m v÷ng §N, tÝnh chÊt ∆ c©n, vu«ng c©n, ®Òu. - C¸c c¸ch chøng minh 1 ∆ lµ c©n, ®Òu, vu«ng c©n. - Bµi tËp 46 ' 49 ; 50 ; 51 (SGK-127) - Giê sau luyÖn tËp . tam giác cân, vuông cân, đều. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tính toán và tập rợt CM đơn giản. 3. Thái độ: Ham thích học hình, vẽ hình chính xác tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều. - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tính toán và tập rợt CM đơn giản. Đồ dùng: Thớc thẳng, com pa, thớc đo góc. - G/v giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án toan 7-t35, Gián án toan 7-t35,

Hình ảnh liên quan

- G/v HD h/s vẽ hình ∆ABC cân tạ iA - H/s theo dõi, vẽ hình vào vở - Gián án toan 7-t35

v.

HD h/s vẽ hình ∆ABC cân tạ iA - H/s theo dõi, vẽ hình vào vở Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Gọi 1 h/s nêu cách vẽ ∆ đều và vẽ hình lên bảng. - Gián án toan 7-t35

i.

1 h/s nêu cách vẽ ∆ đều và vẽ hình lên bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.