0

Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011

9 208 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:13

UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /HD-PGD&ĐT V/v Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2010-2011. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Búk, ngày tháng 09 năm 2010 Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Để đảm bảo cho công tác thi đua, xét khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm theo đúng Luật Thi đua - Khen thưởng, Phòng GD&ĐT huyện Krông Búk hướng dẫn một số nội dung sau: I. CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG - Luật Thi đua - Khen thưởng 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua khen thưởng (2005); - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng. II. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 1. Tập thể: - Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc - Cờ thi đua của Tỉnh (Bộ) - Cờ thi đua của Chính phủ 2. Cá nhân: - Danh hiệu lao động tiên tiến (không xem xét, bình bầu những người nghỉ làm việc từ 2 tháng liên tục trở lên) - Chiến sĩ thi đua cơ sở (Xét những trường hợp có sáng kiến kinh nghiệm được UBND huyện công nhận, có giấy Chứng nhận kèm theo) - Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (Bộ) (Xét những trường hợp có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học tỉnh công nhận và ba năm liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở) - Chiến sĩ thi đua toàn quốc (Xét những cá nhân đã 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh) Lưu ý: + Danh hiệu Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” có văn bản hướng dẫn riêng. + Không xem xét khen thưởng những tập thể, cá nhân không thực hiện đăng ký thi đua đầu năm (Cần ghi rõ tên tổ khi đăng ký danh hiệu thi đua cho tổ). III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 1. Tặng giấy khen, bằng khen - UBND Huyện tặng giấy khen, giấy chứng nhận cho danh hiệu Tập thể LĐTT, giấy chứng nhận cho danh hiệu CSTĐ cơ sở và danh hiệu LĐTT. - UBND Tỉnh tặng cờ, bằng khen, giấy chứng nhận cho danh hiệu Tập thể LĐXS dẫn đầu phong trào thi đua và cho cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. - Thủ tướng tặng bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ cho Tập thể được bình chọn, suy tôn là đơn vị xuất sắc nhất và cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua toàn quốc. DỰ THẢO 2. Số lượng đề nghị cấp trên khen thưởng Tập thể: Mỗi đơn vị được đề nghị tối đa 2 tổ để công nhận danh hiệu và khen thưởng (giấy khen, bằng khen). Cá nhân: + Danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp được đề nghị tối đa 20% so với tổng số cán bộ, giáo viên trong đơn vị. + Giấy khen, bằng khen các cấp được đề nghị tối đa 15% so với tổng số cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Lưu ý: Công nhận danh hiệu LĐTT: Không hạn chế số lượng nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và quỹ khen thưởng của đơn vị. Mức chi tiền thưởng theo Điều 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 và 77 mục 2, Chương V và kinh phí xem Điều 67, mục 1 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 3. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Chủ tịch là hiệu trưởng, Phó chủ tịch là chủ tịch Công đoàn, Thư ký là cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng, Ủy viên là đại diện của các đoàn thể, tổ chuyên môn. 4. Hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng gồm - Tờ trình của đơn vị (mẫu 1) - Biên bản họp xét của HĐTĐ đơn vị (mẫu 2) - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (không quá 2 trang A4; mẫu 3, mẫu 4) Lưu ý: + Danh sách đề nghị khen thưởng, danh hiệu cá nhân xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết, không theo chức danh hoặc vần A,B,C. + Đối với khen thưởng cấp huyện, tỉnh phải nộp 02 bộ hồ sơ. + Đối với khen thưởng cấp Trung ương 05 bộ hồ sơ và kèm theo 17 bản báo cáo tóm tắt thành tích. 5. Thời gian gửi hồ sơ - Bước vào đầu năm học các đơn vị gửi 01 bản danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân nộp về bộ phận thi đua phòng GD&ĐT trước ngày 15/10/2010. - Sau khi kết thúc năm học, hồ sơ khen thưởng nộp trước ngày 31/5/2010. Để triển khai công tác thi đua khen thương hằng năm đạt kết quả, yêu cầu các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục Đào tạo Krông Búk phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị mình để nghiên cứu thực hiện. Văn bản này áp dụng từ ngày ký, thay thế Hướng dẫn 11/HD-PGD&ĐT ngày 15/06/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Krông Búk. Nơi nhận: - UBND huyện; (để báo cáo) - Các trường trực thuộc; - Lưu VT, TT TĐ. TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG…………………………. Số……/TTr-…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày … tháng ……. Năm 200… Mẫu 1 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ……………… khen thưởng Căn cứ luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng 2005; Xét thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học của tập thể và cá nhân trường…………… Theo đề nghị của Hội đồng thi khen thưởng trường ………… kính trình Sở giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, UBND tỉnh xét khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho tập thể……… và cá nhân………. cụ thể như sau: (nếu số lượng đề nghị khen thưởng nhiều thì lập danh sách kèm theo). A. Khen thưởng danh hiệu (Tặnh cờ, công nhận các danh hiệu thi đua) : I. TẬP THỂ: 1………………………………………………………………………………………………… … 2………………………………………………………………………………………………… … II. CÁ NHÂN: 1………………………………………………………………………………………………… … 2………………………………………………………………………………………………… … B. Các hình thức khen thưởng ( Tặng bằng khen, huân, huy chương … ) I. TẬP THỂ: 1………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………… II. CÁ NHÂN: 1………………………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………………………… (Có hồ sơ đề nghị xét khen thưởng kèm theo) Kính trình phòng Giáo dục và Đào tạo xét thưởng. Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Lưu VT. Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG…………………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày … tháng ……. Năm 200… Mẫu 2 TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Ngày … tháng … năm 200…, Hội đồng thi đua khen thưởng ………………… Đã họp xét khen thưởng cho tập thể cán bộ và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đả bảo quốc phòng an ninh năm (hoặc phong trào thi đua), cụ thể như sau: I/ Thành phần dự họp: 1. Họ và tên : ……………… ………Chức danh : ………Chủ tich HĐTĐKT, chủ trì. 2. Họ và tên : ……………………… Chức danh : ………………Phó chủ tịch ………… 3. Họ và tên : ……………………… Chức danh : ……………… Ủy viên 4. Họ và tên : ……………………… Chức danh : ……………… Ủy viên, Thư ký II/ Nội dung: 1. Tổng hợp số lượng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng: - Khen thưởng danh hiệu - Các hình thức khen thưởng: Sau khi xem xét các thành tích của các tập thể, cá nhân và tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, Hội đồng thi đua khen thưởng ………………………………. nhất trí đề nghị khen thưởng và trình các cấp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân với các hình thức khen thưởng, kết quả như sau: A/ Khen thưởng danh hiệu: (Tặng cờ, các danh hiệu thi đua) I/ Tập thể: 1………………………………………………………………………………………………… … 2………………………………………………………………………………………………… … II/ Cá nhân: 1………………………………………………………………………………………………… … 2………………………………………………………………………………………………… … B/ Các hình thức khen thưởng: (Tặng bằng khen, huân, huy chương ….) I/ Tập thể: 1………………………………………………………………………………………………… … 2………………………………………………………………………………………………… … II/ Cá nhân: 1………………………………………………………………………………………………… … 2………………………………………………………………………………………………… … Số thành viên Hội đồng tán thành / tổng số thành viên Hội đồng dự họp (tỷ lệ % nhất trí) Tổng số thành viên Hội đồng dự họp. (Có hồ sơ xét đề nghị khen thưởng kèm theo). Cuộ họp kết thúc vào lúc ……h, cùng ngày. Biên bản được thông qua, thống nhất tại cuộc họp và làm cơ sở để lập tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng. THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Ký tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký tên) * Chú ý: Trích đầy đủ kết quả xét, đề nghị khen thưởng của Hội đồng bao gồm cả số lượng tập thể và cá nhân đề nghị đơn vị khen thưởng và các cấp khen thưởng. Mẫu 3 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, (5 năm, 7 năm) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (3 năm), cờ thi đua của Chính phủ (2 năm), cờ thi đua Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể, Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1 năm) cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG…………………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày … tháng ……. Năm 200… BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Trường/tập thể:…….) I/ Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị: 1.Đặc điểm, tình hình - Tên đơn vị: ……………………………………………………… - Địa điểm trụ sở chính:…………………………………………… - Quá trình thành lập : ……………………………………………. - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tổng số cán bộ, công chức, nhân viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ………………….); các tổ chức đảng, đoàn thể, những đặc điểm chính của đơn vị,địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội). - Cơ sở vật chất : (diện tích đất, quy mô công trình trường lớp, thiết bị, thư viện … ) 2. Chức năng nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận). 3. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. II. Thành tích đạt được trong năm học ………… đến năm học ……………….: 1. Kết quả chất lượng dạy - học: a) Chất lượng học tập của học sinh: TT Tiêu chí Năm học Năm học ……… Năm học ……… Năm học ……… Năm học ……… Ghi chú 1 Tổng số học sinh 2 Số học sinh tiên tiến 3 Số HS đạt HK tố, khá 4 Tỷ lệ lên lớp 5 Tỷ lệ tốt nghiệp 6 HS giỏi cấp trường 7 HS giỏi cấp huyện, TP 8 HS giỏi cấp tỉnh 9 HS giỏi cấp QG - Phân tích đánh giá chất lượng của từng mặt : (lưu ý cần nêu rõ kết quả, hiệu quả thực hiện cuộc vận động hai không). b) Chất lượng đội ngũ CB, GV : (nêu rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, cải tiến phương pháp dạy học … ) + Số giáo viên chuẩn ………………. trên chuẩn ………………………… + Số cán bộ chuẩn ………………… trên chuẩn ……………………… + Số giáo viên giỏi các cấp : ………………………… + Phong trào viết đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. + Cải tiến phương pháp dạy học: c) Công tác xã hội hóa giáo dục: d) Hoạt động ngọai khóa, văn hóa, văn nghệ, TDTT. 2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và nguyên nhân dạt được: 3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách và pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, hoạt động xã hội, từ thiện ………. 4. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tời (nêu ngắn gọn): III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 1. Nêu tổng số tỷ lệ CB, CNV, GV đạt danh hiệu CSTĐ các cấp, LĐTT, số tổ, khoa, phòng chuyên môn đạt danh hiệu tập thể LĐTT, LĐXS qua các năm. 2. Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể, Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định, nội dung khen thưởng) (nêu lần lượt theo từng năm học) liệt kê số năm khen thưởng theo yêu cầu của hình thức đề nghị khen thưởng Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận Thủ trưởng đơn vị (Chú ý: Nếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thì thêm : Xác nhận của UBND tỉnh) Mẫu số 4: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh (dùng cho cá nhân báo cáo đề nghị khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị (1). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………… , ngày …….tháng ……. năm 200 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện/Tỉnh ……………………… (2) I. Sơ lược lý lịch: - Họ và tên : …………………………………. Nam, Nữ - Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………… - Quê quán : …………………………………………… - Trú quán (3) : ………………………………… . - Đơn vị công tác : ……………………………………. - Chức vụ : ……………………………………… . - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : ………………. - Ngày tháng, năm vào Đảng chính thức: ……/……./……. - Quá trình công tác (4) : ………………………………… - Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ: II. Thành tích đạt được: 1. Sơ lược thành tích của đơn vị (5) : 2. Thành tích đạt được của cá nhân (6) : - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: - Thành tích cá nhân đạt được: III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, Trung ương, tỉnh tặng thưởng (Đề nghị hình thức khen thưởng nào thì báo cáo liệt kê số năm khen thưởng theo yêu cầu của hình thức khen thưởng đó, ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký Quyết định khen thưởng về thành tích đó…) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN (Ký tên, đóng dấu) NGƯỜI BÁO CÁO XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH (Nếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng) Ghi chú: - (1):Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu chiến sĩ: thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, Trung ương, Tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. - (3): Đơn vị hành chính xã (phường, thị trấn); Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Tỉnh (Thành phố trực thuộc Trung ương). - (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính. - (5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, nếu thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận của cục thuế tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính). - (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (Kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, các biện pháp đổi mới công tác quản lý những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chăm lo đời sống cán bọ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện….) -(7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể, Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). + Ghi rõ Quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với huân chương Lao động hạnh ban, 06 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v …. + Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận. + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiễn sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị, các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. . trong năm học ………… đến năm học ……………….: 1. Kết quả chất lượng dạy - học: a) Chất lượng học tập của học sinh: TT Tiêu chí Năm học Năm học ……… Năm học ……… Năm. sinh: TT Tiêu chí Năm học Năm học ……… Năm học ……… Năm học ……… Năm học ……… Ghi chú 1 Tổng số học sinh 2 Số học sinh tiên tiến 3 Số HS đạt HK tố, khá 4 Tỷ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011, Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG - Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011
III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG Xem tại trang 1 của tài liệu.
B. Các hình thức khen thưởng (Tặng bằng khen, huân, huy chương …..) I. TẬP THỂ: - Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011

c.

hình thức khen thưởng (Tặng bằng khen, huân, huy chương …..) I. TẬP THỂ: Xem tại trang 3 của tài liệu.
B/ Các hình thức khen thưởng: (Tặng bằng khen, huân, huy chương ….) I/ Tập thể: - Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011

c.

hình thức khen thưởng: (Tặng bằng khen, huân, huy chương ….) I/ Tập thể: Xem tại trang 4 của tài liệu.
III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: - Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011

c.

hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: Xem tại trang 7 của tài liệu.
III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận - Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011

c.

hình thức khen thưởng đã được ghi nhận Xem tại trang 8 của tài liệu.
- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. - Gián án Dự thảo TD-KT năm học 2010-2011

2.

: Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng Xem tại trang 9 của tài liệu.