0

Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy

19 537 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

MÔN: HÓA HỌC 8 GIÁO VIÊN: VŨ ĐÌNH GIỚI HS1: Cho các oxit sau : a) SO 3 b) Fe 2 O 3 c) CO 2 d) CaO Những oxit nào thuộc loại oxit bazơ , những oxit nào thuộc loại oxit axit ? Hãy đọc tên các oxit trên. HS2: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau : a) Magie + khí oxi ---> Magie oxit (MgO) b) Natri + khí oxi ---> Natri oxit (Na 2 O) Hoàn thành PTHH cho các phản ứng trên ? HS1: ĐÁP ÁN Oxit axit : a) SO 3 : Lưu huỳnh tri oxit c) CO 2 : Cacbon đi oxit Oxit bazơ : b) Fe 2 O 3 : Sắt (III) oxit d) CaO: Canxi oxit HS2: a) Mg + O 2 MgO 2Mg + O 2 2MgO b) Na + O 2 Na 2 O 4Na + O 2 2Na 2 O t 0 t 0 t 0 t 0 I) Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 Đó là khí oxi a/ Cho một lượng nhỏ Kali pemanganat (KMnO 4 : thuốc tím) vào ống nghiệm, dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn . Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm . Chất khí sinh ra trong ống nghiệm làm que đóm bùng cháy là khí gì? Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 Ngoài khí oxi(O 2 ) sinh ra, trong phản ứng còn có 2 chất mới được tạo thành là K 2 MnO 4 và MnO 2 Em hãy viết phương trình hóa học điều chế oxi từ KMnO 4 ? b/ Đun nóng Kali clorat (KClO 3 ) trong ống nghiệm , cũng có khí oxi thoát ra. Ngoài khí oxi sản phẩm còn có KCl Viết phương trình hoá học của phản ứng ? t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2 Vai trò của MnO 2 Quan sát các hình sau đây , Hãy cho biết có thể thu khí oxi vào ống nghiệm bằng mấy cách ? a)Cho oxi đẩy không khí (a) (b) Đáp án : Thu bằng 2 cách b) Cho oxi đẩy nước . I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2  Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí . - Cho oxi đẩy nước . Vì sao ta có thể thu khí oxi bằng cách đẩy không khí ? Vì khí oxi nặng hơn không khí . I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí . - Cho oxi đẩy nước . Vì sao ta có thể thu khí oxi bằng cách đẩy nước ? Vì khí oxi ít tan trong nước . I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí . - Cho oxi đẩy nước . Những chất như thế nào có thể được dùng làm nguyên liệu để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ? Trả lời: Khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như : KMnO 4 và KClO 3 3/ Kết luận: Sgk/Tr93 THÍ NGHIỆM : ĐIỀU CHẾ VÀ THU KHÍ OXI ( Mời các em xem phim minh họa ) Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí Thu khí oxi bằng cách đẩy nước [...]... khí oxi trong công nghiệp: 1/ Sản xuất khí oxi từ không khí 2/ Sản xuất khí oxi từ nước PT: 2 H2O điện phân 2 H2 + O2 III) Phản ứng phân hủy: 1) Định nghĩa: Phản ứng phân hủy phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới 2) Ví dụ: CaCO3 t0 CaO + CO2 CỦNG CỐ Bài 1: Phân huỷ 0,2 mol KClO3 thu được bao nhiêu lít khí oxi ở đktc ? Bài 2: Phản ứng nào thuộc phản ứng phân huỷ, phản ứng. .. chất phản ứng Có hai hoặc nhiều sản phẩm b) Những phản ứng hóa học trên đây được gọi là phản ứng phân hủy , vậy có thể định nghĩa phản ứng phân hủy là gì ? Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ I) Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: t0 2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 t0 2KClO3 MnO2 2 KCl + 3O2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí - Cho oxi đẩy.. .Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ I) Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: t0 2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 t0 2KClO3 MnO2 2 KCl + 3O2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí - Cho oxi đẩy nước 3/ Kết luận: Sgk/Tr93 II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp: 1/ Sản xuất khí oxi từ không khí Sản xuất khí oxi từ không khí : Tháp chưng cất phân. .. khí oxi trong công nghiệp: 1/ Sản xuất khí oxi từ không khí 2/ Sản xuất khí oxi từ nước PT: 2 H2O điện phân 2 H2 + O2 Sơ đồ điện phân nước a) Hãy điền vào chỗ trống các cột ứng với các phản ứng sau: Phản ứng hóa học t0 2KMnO4 2KClO3 CaCO3 t0 t0 Số chất phản ứng Số chất sản phẩm K2MnO4 + MnO2 + O2 1 3 2KCl + 3O2 1 2 1 2 CaO + CO2 Có nhận xét gì số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng. .. không khí lỏng Van điều chỉnh Ôxi bay hơi ở nhiệt độ -1830C Không khí nén ống ruột gà Bể bốc hơi Không khí lỏng Nitơ bay hơi ở nhiệt độ -1960C Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXIPHẢN ỨNG PHÂN HUỶ I) Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: t0 2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 t0 2KClO3 MnO2 2 KCl + 3O2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí - Cho oxi đẩy nước 3/ Kết... + H2O t o ZnCl2 + H2 SO2 CuO + H2O NaOH Bài 1: Phân huỷ 0,2 mol KClO3 thu được bao nhiêu lít khí oxi ở đktc ? Đáp án: PTHH: 2KClO3 2mol 0,2mol t0 MnO2 2 KCl + 3.0,2 = 0,3mol 2 Vậy thể tích O2 = 0,3 22,4 = 6,72 lit Bài 2: Phản ứng phân hủy: A ; D Phản ứng hóa hợp: C ; E 3O2 3mol DẶN DÒ - Học bài theo nội dung vở ghi - Làm bài tập: 2, 3, 5, 6 /94 SGK - Chuẩn bị bài : “Không khí và sự cháy ” Nguyên nhân... bài theo nội dung vở ghi - Làm bài tập: 2, 3, 5, 6 /94 SGK - Chuẩn bị bài : “Không khí và sự cháy ” Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? Biện pháp bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm? BÀI HỌC KẾT THÚC ! XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ! . trống các cột ứng với các phản ứng sau: b) Những phản ứng hóa học trên đây được gọi là phản ứng phân hủy , vậy có thể định nghĩa phản ứng phân hủy là gì ?. cũng có khí oxi thoát ra. Ngoài khí oxi sản phẩm còn có KCl Viết phương trình hoá học của phản ứng ? t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy, Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy,

Hình ảnh liên quan

Quan sát các hình sau đây , Hãy cho biết có thể thu khí oxi vào ống nghiệm bằng mấy cách ? - Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy

uan.

sát các hình sau đây , Hãy cho biết có thể thu khí oxi vào ống nghiệm bằng mấy cách ? Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan