Tài liệu NGOAI KHOA TO TOAN TIN

38 333 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

Ngoại khoá Ngoại khoá Leng Leng keng keng RUNG CHUÔNG VÀNG 2011 RUNG CHUÔNG VÀNG 2011 16 1 11 6 17 2 12 7 18 3 13 8 19 4 14 9 20 5 15 10 C1 C1 C2 C2 C3 C3 CT CT Câu số 1 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ Cho biết kết quả phép tính sau: TL: 0 410 5 2 5 3 −×+ 5 3 3 ( hay ) 5 18 Câu số 2 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ TL: Qua 3 điểm ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng ? • Qua 3 điểm thẳng hàng : kẻ 1 đường thẳng • Qua 3 điểm không thẳng hàng : kẻ 3 đường thẳng Câu số 3 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ Dùng tất cả các chữ số 0 ; 1 ; 2 ; .; 9 để lập thành hai phân số bằng nhau có tổng bằng 1 ( mỗi chữ số chỉ viết 1 lần ) TL: 1 2 1 2 1 296 148 70 35 =+=+ Câu số 4 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ Cho hình vẽ: Hãy lấy bớt 2 que diêm để không còn tam giác nào? TL: Câu số 5 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh lớn hơn tổng bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là: a.Tam giác nhọn b.Tam giác tù c.Tam giác nhọn hoặc tù d.Cả ba ý trên điều sai. TL: b.Tam giác tù Câu số 6 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ TL: a/ Beckham b/ Messi c/ Ronadinho d/ Kaka b/ Messi Hình ảnh sau đây là cầu thủ nào ? Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 Câu số 7 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (tháng 2 năm 1930) diễn ra tại đâu ? TL: c/ Hương Cảng a/ Ma Cao b/ Nghệ An c/ Hương Cảng d/ Hà Nội Câu số 8 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7654321 Hết giờ Gia tài để lại bảy cây hai (vàng) Cả gái cả trai là mười hai Gái lãnh năm trai lãnh bảy (chỉ) Mấy trai mấy gái nói cho tài ? TL: 6 trai ; 6 gái [...]... 2 2 2 [(2 ) ] >[(22)2]2 15 10 13 12 14 9 11 17 8 30 28 16 19 26 23 20 25 22 29 27 18 24 21 7 2 1 3 5 6 4 Hết giờ Câu số 21 Ông là ai ? Là 1 giám đốc của Tập đoàn giúp ta tìm được các kiến thức văn hoá khoa học v v Và nhiều trò chơi, giải trí, hình ảnh TL: Ông Eric Schmidt là giám đốc Tập đoàn Google 15 10 13 12 14 9 11 17 8 30 28 16 19 26 23 20 25 22 29 27 18 24 21 7 2 1 3 5 6 4 Hết giờ Câu số 22 . 7654321 Hết giờ Gia tài để lại bảy cây hai (vàng) Cả gái cả trai là mười hai Gái lãnh năm trai lãnh bảy (chỉ) Mấy trai mấy gái nói cho tài ? TL: 6 trai ;

Hình ảnh liên quan

Cho hình vẽ: - Tài liệu NGOAI KHOA TO TOAN TIN

ho.

hình vẽ: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình ảnh sau đây là cầu thủ nào? - Tài liệu NGOAI KHOA TO TOAN TIN

nh.

ảnh sau đây là cầu thủ nào? Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình ảnh sau đây có tên là gì ? - Tài liệu NGOAI KHOA TO TOAN TIN

nh.

ảnh sau đây có tên là gì ? Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan