0

Bài giảng Ma trận hai chiều

10 467 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

PHỤ LỤC Phụ lục 1 Bảng 1. MA TRẬN HAI CHIỀU Môn : Tiếng Anh lớp 7 Kỳ thi : Kết thúc học kì 1 Đối tượng : Học sinh lớp 7 Cấp độ : THCS Hai chiều của ma trận gồm: - Chiều trục tung : nội dung kiến thức, kỹ năng, v.v . - Chiều trục hoành : cấp độ tư duy (tuỳ theo tầm quan trọng của từng từng môn học, phần nội dung lựa chọn cấp độ tư duy phù hợp). Tổng số điểm cho cả bài thi cuối cùng: 100 điểm. Với những đặc điểm của môn học, đối tượng đánh giá như nêu ở trên, bảng ma trận hai chiều có chi tiết như sau: 1 Recognition Comprehension Application Sub- total Weight Tota l Considerations READING SKILLS Global 5 5 5 15 70- 80 w Specific 10 5 15 50- 60w Sub-total Weight 5 15 10 30 30  LISTENING SKILLS Monologue 5 5 10 60- 80w Dialogue 5 5 10 Sub-total Weight 10 10 20 20  3 times WRITING SKILLS+GRAMMAR Word 5 5 10 Phrase 5 5 10 Sentence 10 10 20 Paragraph 5 5 10 Sub-total Weight 10 10 50 50 Total Weight 100 2 Phụ lục 2 Bảng 2. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 7 (học kì 1) (Dạng viết) 3 Test points Item N u m b e r Section Item specifications N o of Examples Points Listening skills 1-10 1-5 6-10 • Completion (form filling, …), and/or • Q-A format 5 5 • Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ khuyết trong … sau. … (1) _____… …(5) … …; and/or • Nghe và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau. Q. ___________? A. ___ B. ____ C. ___ D. ___ 5x2 pts =10pts 5x2pts =10pts Reading skills 11-25 11-20 General cloze procedures (text-based) • Text length: ± 50 words long (50-60w) • N o of blanks: 10 (grammatical and lexical words) 10 Đọc và điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau . If you live in a city, you (11)___ see many people, hear the (12)___ of traffic, and smell the pollution (13)____ cars and factories. 11. 12. … 10x2 pts =20pts 21- 25 Question-Answer: • text length: ± 70 words long(70-80w) 5 Đọc và trả lời câu hỏi sau đoạn văn dưới đây (A text) 21. (Question) 22. … 5x2 pts =10pts Writing skills +Grammar 26-50 26 - 35 Identification of error (grammatical and lexical errors) 10 Trong số từ/cụm từ được gạch chân ứng với chữ A, B, C, D trong các câu sau đây có lỗi. Xác định lỗi đó. 31. One of the worst evil that the country has ever had is corruption. A B C D 10x2 pts =20pts 36 - 50 • Sentence building, • Sentence rewriting, or • Essay writing 10 5 • Sắp xếp và thực hiện các biến đổi cần thiết các từ cho sẵn thành những câu có nghĩa; • Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi; or Viết 50-60 từ về kế hoạch tương lai,…. 15x2 pts =30pts Total 100 points 4 Phụ lục 3 Bảng 3. BẢNG PHÂN BỐ CÂU HỎI Đề kiểm tra chương 1. Lớp 7 (Giáo trình Tiếng Anh 7, bài 1-3) Nghe Đọc Viết+NP Ghi chú CẤU TRÚC 01 Present simple tense 1,2,3,4,5 02 Future simple (will, shall) 1,2,3,4,5 03 Prepositions of position (on, in, at, in front of…) 1,2,3,4,5 04 Ordinal numbers 1,2,3,4,5 05 Wh-questions 1,2,3,4,5 06 Adverbs of time: still, till,untill 1,2,3,4,5 07 Indefinite quantifiers: many, a lot of, lots of 1,2,3,4,5 08 Exclamation: What + noun! 1,2,3,4,5 09 Compound adjectives 1,2,3,4,5 10 Comparatives/ superlatives of adjectives 1,2,3,4,5 CHỦ ĐỀ - TỪ VỰNG 11 Friends 8,9 6,7 12 Oneself and others 8,9 6,7 13 House and home 8,9 6,7 Tổng số câu cho học phần 2: 200 40 60 100 5 * Ghi chú: I. Các dạng câu hỏi: ký hiệu 1-9 tương ứng với 6 dạng câu hỏi trong bảng ma trận 1. Cho một đoạn văn có đánh dấu A,B,C,D bên dưới một số từ, trong đó có một từ sai. tạo 1 câu hỏi nhiều lựa chọn để xác định chỗ sai. 2. Câu hỏi NLC theo kiểu hoàn thành điền khuyết (dạng từ, cụm tù) để cấu trúc 1 câu 3. Sắp xếp từ thành câu đúng 4. Viết lại câu sử dụng từ gợi ý 5. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi 6. Điền từ vào chỗ trống trong 1 đoạn văn 7. Trả lời câu hỏi sau khi đọc đoạn văn 8. Cho nghe 1 đoạn băng với nhiều chỗ bỏ trống, sau đó tạo cho mỗi chỗ trống 1 câu hỏi điền khuyết chuyển thành dạng câu NLC 9. Cho nghe 1 đoạn băng, đồng thời trong đề thi có một loạt các câu trắc nghiệm dạng trả lời ngắn chuyển thành câu hỏi dạng NLC II. Phân bố theo đoạn văn: - Tổng số câu viết + ngữ pháp cho chương 1 học kì 1: 100 câu (dạng câu hỏi 1,2,3,4,5) - Tổng số đoạn văn đọc cho chương 1 học kì 1: 3 đoạn (dạng câu hỏi 6) + 6 đoạn (dạng câu hỏi 7) - Tổng số đoạn băng nghe cho chương 1 học kì 1: 6 đoạn (dạng câu hỏi 8) + 3 đoạn 9 dạng câu hỏi 9) • Xác định tổng số câu hỏi bạn muốn viết. Vấn đề cần quan tâm ở đây là: phạm vi kiến thức bạn muốn đánh giá qua bài kiểm tra, mức độ đánh giá, mức độ phức tạp của câu hỏi và thời gian làm bài kiểm tra. [Theo luật ngón tay cái thì một phút 6 một câu hỏi hoặc có thể nhiều hơn một phút nếu câu hỏi phức tạp (Gronlund, 1988, Oosterhof, 2001)]. • Sử dụng bản phân bổ câu hỏi để xác định số lượng câu hỏi bạn cần viết trong mỗi ô. • Tránh đưa ra câu hỏi có nội dung quá chung chung hoặc quá chi tiết. Điều này, về một khía cạnh nào đó, phụ thuộc vào các chuẩn chương trình của bạn nhưng bạn không muốn hỏi về các vấn đề quá rộng lớn hoặc quá vụn vặt. • Đảm bảo rằng mỗi câu hỏi kiểm tra một và chỉ một khái niệm/vấn đề. Nếu câu hỏi kiểm tra hai hoặc nhiều khái niệm, bạn sẽ không biết chắc được học sinh thực sự hiểu khái niệm nào nếu chúng đưa ra đáp án đúng. (xem phần ưu điểm và khuyết điểm của các dạng câu hỏi). III. Phân bố theo yếu tố ngôn ngữ Để số câu hỏi trong ngân hàng cân đối về số yếu tố ngôn ngữ cần kiểm tra, các câu hỏi sẽ tập trung vào từng yếu tố với số lượng bằng nhau. Ví dụ, tổng số câu hỏi cho phần Viết + Ngữ pháp là 100 câu, kiểm tra 10 yếu tố ngôn ngữ bằng 05 dạng câu hỏi, vì vậy mỗi dạng câu hỏi tập trung vào một yếu tố ngôn ngữ và có số lượng là 02 câu. Phụ lục 4 Các nguyên tắc chung của việc viết câu hỏi • Xác định tổng số câu hỏi bạn muốn viết. Vấn đề cần quan tâm ở đây là: phạm vi kiến thức bạn muốn đánh giá qua bài kiểm tra, mức độ đánh giá, mức độ phức tạp của câu hỏi và thời gian làm bài kiểm tra. [Theo luật ngón tay cái thì một phút một câu hỏi hoặc có thể nhiều hơn một phút nếu câu hỏi phức tạp (Gronlund, 1988, Oosterhof, 7 2001)]. • Sử dụng bản phân bổ câu hỏi để xác định số lượng câu hỏi bạn cần viết trong mỗi ô. • Tránh đưa ra câu hỏi có nội dung quá chung chung hoặc quá chi tiết. Điều này, về một khía cạnh nào đó, phụ thuộc vào các chuẩn chương trình của bạn nhưng bạn không muốn hỏi về các vấn đề quá rộng lớn hoặc quá vụn vặt. • Đảm bảo rằng mỗi câu hỏi kiểm tra một và chỉ một khái niệm/vấn đề. Nếu câu hỏi kiểm tra hai hoặc nhiều khái niệm, bạn sẽ không biết chắc được học sinh thực sự hiểu khái niệm nào nếu chúng đưa ra đáp án đúng. (xem phần ưu điểm và khuyết điểm của các dạng câu hỏi). Phụ lục 5 Write a letter to your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts) • Date of the party • Place of the party 8 • Time of the party • Activities at the party • Food and drinks 3 Dear …………, ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Love, Quoc Anh Phụ lục 6 Write a passage of 70 - 80 words about Mr. Peter and Mr. Tan, using the information in the box. (2.5 pts) Working hours per week Days off Vacation time Mr. Peter 40 2 four weeks’ summer vacation 9 Mr. Tan 50 2 four times a year no real vacation Mr. Peter ……………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Mr. Tan …………………………………………………………………………. ….………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… THE END 10 . Bảng 1. MA TRẬN HAI CHIỀU Môn : Tiếng Anh lớp 7 Kỳ thi : Kết thúc học kì 1 Đối tượng : Học sinh lớp 7 Cấp độ : THCS Hai chiều của ma trận gồm: - Chiều trục. Tổng số điểm cho cả bài thi cuối cùng: 100 điểm. Với những đặc điểm của môn học, đối tượng đánh giá như nêu ở trên, bảng ma trận hai chiều có chi tiết như
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Ma trận hai chiều, Bài giảng Ma trận hai chiều,

Hình ảnh liên quan

Phụ lục 3 Bảng 3. BẢNG PHÂN BỐ CÂU HỎI - Bài giảng Ma trận hai chiều

h.

ụ lục 3 Bảng 3. BẢNG PHÂN BỐ CÂU HỎI Xem tại trang 5 của tài liệu.