0

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách

10 712 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:31

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl quản kinh doanh cửa hàng sách MỤC LỤC Trang Phần I: Mục tiêu – Phạm vi đồ án 1. Mục tiêu của đồ án ………………………………………………………… 2 2. Phạm vi đồ án …………………… .……………………………………… 2 Phần II: Phân tíchThiết kế 3. Phân tích …………………………………………………………………… 3 3.1 Phát hiện thực thể ……………………………………………… 3 3.2 Mô hình ERD ………………………………………………… 5 3.3 Mô tả thực thể ………………………………………………… . 6 3.4 Mô hình DFD ……………………………………………………10 3.5 Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu ……………………………………….17 4. Thiết kế dữ liệu xử ……………………………………………………… 26 4.1 Mô hình dữ liệu mức logic ………………………………………26 4.2 Chuẩn hóa các quan hệ ………………………………………… 26 4.3 Giải thuật các ô xử ……………………………………………27 4.4 Phát hiện các ràng buộc dữ liệu ……………………………… . 38 5. Thiết kế giao diện ……………………………………………………………39 5.1 Thiết kế Menu ………………………………………………… .39 5.2 Thiết kế Form ……………………………………………………46 5.3 Thiết kế Report ………………………………………………… 52 Phần III: Đánh giá 6. Phân công ………………………………………………………………… . 54 7. Đánh giá ưu khuyết điểm ………………………………………………… . 54 7.1 Ưu điểm ……………………………………………………… 54 7.2 Khuyết điểm ……………………………………………………. 54 1 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Phần I: Phạm vi – Mục tiêu đồ án 1. Mục tiêu: Khảo sát, phân tíchthiết kế hệ thống quản kinh doanh cửa hàng sách bao gồm từ khâu nhập sách từ các nhà xuất bản, bán sách và thanh toán với nhà xuất bản. Quản các hoạt động kiểm sổ sách và công nợ cuối mỗi tháng của cửa hàng. 2. Phạm vi đồ án: _ Phạm vi thực hiện đồ án dựa trên những kiến thức thu được từ môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin do Thạc sĩ Nguyễn Gia Tuấn Anh giảng dạy và tham khảo thêm một số tài liệu bên ngoài để bổ sung thêm kiến thức nhằm hoàn thiện đồ án hơn, đáp ứng được mục tiêu đề án. _ Ứng dụng này khi được phát triển hoàn chỉnh (coding) có thể được áp dụng trong thực tế, giúp tăng hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí cho các cửa hàng sách 2 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Phần II: Phân tíchThiết kế 3. Phân tích: 3.1 Phát hiện thực thể: 1. Thực thể 1: HOADON - Thực thể tượng trưng cho một khách hàng khi tới mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tích: SOHD, NGAYHD, HOTENKH. 2. Thực thể 2: CT_HOADON - Thực thể cho biết thông tin chi tiết của hoá đơn khi khách mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tính: STTCTHD, SLBAN, GIABAN. 3. Thực thể 3: SACH - Thực thể chứa thông tin của những cuốn sách cửa hàng đã nhập của nhà xuất bản. - Các thuộc tính: MASACH, TENSACH, GIABIA, TLCK. 4. Thực thể 4: THELOAI - Thực thể chứa thông tin về các thể lọai sách như: giáo khoa, tiểu thuyết, văn học, khoa học … - Các thuộc tính : MATL, TENTL. 3 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 5. Thực thể 5: PHIEUNHAP - Thực thể tượng trưng cho cửa hàng mỗi khi cần nhập sách của một nhà xuất bản nào đó để bán. - Các thuộc tính: SOPN, NGAYNHAP. 6. Thực thể 6: CT_PHIEUNHAP - Thực thể cho biết thông tin chi tiết của từng phiếu nhập sách của cửa hàng từ một nhà xuất bản. - Các thuộc tính: STTCTPN, SLNHAP, GIANHAP. 7. Thực thể 7: NHAXUATBAN - Mỗi thực thể tượng trưng cho một nhà xuất bản mà cửa hàng nhập sách. - Các thuộc tính: MANXB, TENNXB, DIACHI, DIENTHOAI. 8. Thực thể 8: KIEMKE - Thực thể tượng trưng cho việc kiểm tra số lượng sách của cửa hàng để nắm nhu cầu cho tháng tới. - Các thuộc tính: STTPKKE, NAMTHANG, SLTHEOSO, SLTHUCTE. 9. Thực thể 9: CONGNO - Thực thể tượng trưng cho công nợ đối với các nhà xuất bản để đánh giá tình hình kinh doanh của cửa hàng. - Các thuộc tính: STTCN, NAMTHANG, NODK, NOCK, PHATSINH, CHITRA. 10. Thực thể 10: PHIEUCHI - Thực thể tượng trưng cho việc thanh tóan tiền cho các nhà xuất bản dựa trên số tiền cửa hàng đang nợ của nhà xuất bản - Các thuộc tính: SOPC,NGAYCHI,SOTIENCHI,LIDOCHI 4 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.2 Mô hình ERD : Sau khi phân tích các mối kết hợp giữa các thực thể ta có mô hình dữ liệu mức quan niệm (mô hình ERD) như sau : 5 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.3 Mô tả thực thể : 3.3.1 Thực thể HOADON : Tên thực thể : HOADON Tên thuộc tính Diễn giải SOHD Ngày lập hóa đơn NGAYHD Số hóa đơn HOTENKH Họ tên khách hàng 3.3.2 Thực thể THELOAI : Tên thực thể : THELOAI Tên thuộc tính Diễn giải MATL Mã thể lọai TENTL Tên thể lọai 3.3.3 Thực thể CT_HOADON : Tên thực thể : CT_HOADON Tên thuộc tính Diễn giải STTCTHD Số thứ tự chi tiết hóa đơn SLBAN Số lượng bán GIABAN Giá bán 6 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.3.4 Thực thể SACH : Tên thực thể : SACH Tên thuộc tính Diễn giải MASACH Mã số sách TENSACH Tên sách GIABIA Giá bìa TLCK Tỉ lệ chiết khấu 3.3.5 Thực thể CT_PHIEUNHAP : Tên thực thể : CT_PHIEUNHAP Tên thuộc tính Diễn giải STTCTPN Số thứ tự chi tiết phiếu nhập SLNHAP Số lượng nhập GIANHAP Giá nhập 3.3.6 Thực thể PHIEUNHAP : Tên thực thể : PHIEUNHAP Tên thuộc tính Diễn giải SOPN Số phiếu nhập NGAYNHAP Ngày nhập sách 7 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.3.7 Thực thể KIEMKE : Tên thực thể : KIEMKE Tên thuộc tính Diễn giải STTPKKE Số thứ tự phiếu kiểm NAMTHANG Năm và tháng lập phiếu SLTHEOSO Số lượng theo sổ SLTHUCTE Số lượng thực tế 3.3.8 Thực thể NHAXUATBAN : Tên thực thể : NHAXUATBAN Tên thuộc tính Diễn giải MANXB Mã nhà xuất bản TENNX Tên nhà xuất bản DIACHI Địa chỉ của nhà xuất bản DIENTHOAI Điện thoại của nhà xuất bản 8 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.3.9 Thực thể PHIEUCHI : Tên thực thể : PHIEUCHI Tên thuộc tính Diễn giải SOPC Số phiếu chi NGAYCHI Ngày chi SOTIENCHI Số tiền chi LIDOCHI Lí do chi 3.3.10 Thực thể CONGNO : Tên thực thể : CONGNO Tên thuộc tính Diễn giải STTCN Số thứ tự công nợ NAMTHANG Năm tháng KNOD Nợ đầu kì NOCK Nợ cuối kì PHATSINH Phát sinh CHITRA Chi trả 9 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.4. Mô hình DFD 3.4.1. Mô hình ERD mức 0 Chú thích: • NV: Nhân viên • KH: Khách hàng • CCH: Chủ cửa hàng • NXB: Nhà xuất bản Chú thích dòng dữ liệu: • (1): Thông tin cung cấp từ nhân viên (phiếu nhập, hóa đơn …) • (2): Thông báo đã thực hiện hoặc cập nhật thành công • (3): Thông tin yêu cầu hóa đơn • (4): Thông tin đáp trả yêu cầu của khách hàng • (5): Yêu cầu báo cáo (doanh thu, công nợ …) • (6): Thông tin báo cáo đáp trả • (7): Yêu cầu thông tin phiếu nhập 10 Hệ thống quản kinh doanh cửa hàng sách (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) NV KH CCH NXB . https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.3.4 Thực thể SACH : Tên thực thể : SACH Tên thuộc tính Diễn giải MASACH Mã số sách TENSACH Tên sách. https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.3.7 Thực thể KIEMKE : Tên thực thể : KIEMKE Tên thuộc tính Diễn giải STTPKKE Số thứ tự phiếu kiểm kê NAMTHANG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách,

Hình ảnh liên quan

3.2 Mô hình ERD: - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách

3.2.

Mô hình ERD: Xem tại trang 5 của tài liệu.
3.4. Mô hình DFD - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách

3.4..

Mô hình DFD Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan