0

Gián án 15 Hoc Ki I co dap an

3 280 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Trường THPT Ngô Gia Tự ĐỀ KIỂM TRA Tổ Lý-KTCN Môn Vật lý. Khối 11. Năm học: 2010 - 2011 Thời gian làm bài 15 phút Câu I (5điểm): Phát biểu định luật Cu-lông. Viết biểu thức, đơn vị của các đại lượng trong biểu thức? ÁP DỤNG : Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau khoảng r = 9cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10 -9 N a. Tính độ lớn mỗi điện tích. b. Tìm khoảng cách r 1 giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện là F 1 = 2,5.10 -10 N. Câu II (3 điểm): Cho 2 điện tích: q 1 = 8.10 –9 C và q 2 = – 8.10 –9 C đặt tại hai đỉnh A, B của tam giác đều ABC trong không khí, AB = 4cm. Tính: a) Cường độ điện trường tại H là trung điểm của AB. b) Cường độ điện trường tại C. Câu III (2 điểm): Người ta đặt ba điện tích q 1 = 4.10 -9 C, q 2 =q 3 =-4.10 -9 C tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q 0 =3.10 -9 C đặt tại tâm O của tam giác. Trường THPT Ngô Gia Tự ĐÁP ÁN Tổ Lý-KTCN Môn Vật lý. Khối 11. Năm học: 2010 - 2011 Thời gian làm bài 15 phút Câu I: +Phát biểu đúng định luật Cu–lông. (1,0 điểm) +Viết đúng biểu thức: 1 2 2 q q F k r = (1,0 điểm) +Viết đúng đơn vị của các đại lượng của các đại lượng trong biểu thức. (1,0 điểm) a. Độ lớn mỗi điện tích: (1Đ) Khoảng cách r 1 : 2 2 1 1 1 2 1 1 q q 9 F k r k .10 m 0,81m r F 5 − = ⇒ = = = (1Đ) Câu II: a) +Vẽ hình đúng (0,25 điểm) +Viết được 21 EEE H += (0,25 điểm) + 2 1 1 AH q kE = =18.10 4 V/m (0,5 điểm) Chứng minh E 1 = E 2 (0,25đ) suy ra + 1 2EE H = = 36.10 4 V/m (0,25 điểm) b) +Vẽ hình đúng (0,25 điểm) +Viết được '' 21 EEE C += (0,25 điểm) + 2 1 ' 1 AC q kE = = 9/2 .10 4 V/m (0,5 điểm) Chứng minh E , 1 , = E ,, 2 (0,25đ) suy ra Chứng minh ' 1 EE C = = 9/2 .10 4 V/m (0,25 điểm) 1 E 2 E H E C E ' 1 E ' 2 E C A H B 2 2 11 2 q F r F k q 3.10 C r k − = ⇒ = = Câu III: A O 2 F r 3 F r B 1 F r C F r +Vẽ hình đúng (0,25 điểm Lực tổng hợp tác dụng lên q 0 : 1 2 3 1 23 F F F F F F= + + = + r r r r r r (0,25đ) 5 1 0 1 0 2 1 2 q .q q .q F k 3k 36.10 N a 2 3 a 3 2 − = = =    ÷   (0,5đ) 5 2 0 1 0 2 3 2 2 q q q .q F F k 3k 36.10 N a 2 3 a 3 2 − = = = =    ÷   (0,25đ) 0 23 2 2 F 2F cos120 F= = =F 1 (0,25Đ) Vậy F = 2F 1 = 72 10 -5 N (0,5Đ) . Ngô Gia Tự ĐỀ KI M TRA Tổ Lý-KTCN Môn Vật lý. Kh i 11. Năm học: 2010 - 2011 Th i gian làm b i 15 phút Câu I (5 i m): Phát biểu định luật Cu-lông. Viết biểu. làm b i 15 phút Câu I: +Phát biểu đúng định luật Cu–lông. (1,0 i m) +Viết đúng biểu thức: 1 2 2 q q F k r = (1,0 i m) +Viết đúng đơn vị của các đ i lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án 15 Hoc Ki I co dap an, Gián án 15 Hoc Ki I co dap an,

Hình ảnh liên quan

a) +Vẽ hình đúng (0,25 điểm) - Gián án 15 Hoc Ki I co dap an

a.

+Vẽ hình đúng (0,25 điểm) Xem tại trang 2 của tài liệu.
+Vẽ hình đúng (0,25 điểm - Gián án 15 Hoc Ki I co dap an

h.

ình đúng (0,25 điểm Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan