0

Bài giảng 15 Hoc Ki I co dap an

1 330 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Trường THPT Ngô Gia Tự Đề kiểm tra 15 phút- HKI Tổ Địa lí Môn: Địa lí lớp 11 Câu 1: Cho bảng số liệu : Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của LB Nga. (Đv:Triệu tấn) Năm Sản phẩm 1995 2001 2003 2005 Dầu mỏ 305,0 340,0 400,0 470,0 Than 270,8 273,4 294,0 298,3 Giấy 4,0 5,6 6,4 7,5 Thép 48,0 58,0 60,0 66,3 - Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của LB Nga giai đoạn 1995-2005. (Cho năm 1995 làm năm gốc = 100%) Trường THPT Ngô Gia Tự Đáp án Đề kiểm tra 15 phút- HKI Tổ Địa lí Môn: Địa lí lớp 11 Câu 1: - Xử lí bảng số liệu sang giá trị tương đối (%) (2đ) (Đv:%) Năm Sản phẩm 1995 2001 2003 2005 Dầu mỏ 100 111 131 154 Than 100 101 108,5 110 Giấy 100 140 160 187 Thép 100 120,8 125 138 - Vẽ biểu đồ đường biểu diễn (4 đường): đúng ,đủ , đẹp (8đ) . Ngô Gia Tự Đề ki m tra 15 phút- HKI Tổ Địa lí Môn: Địa lí lớp 11 Câu 1: Cho bảng số liệu : Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của LB Nga. (Đv:Triệu tấn). công nghiệp của LB Nga giai đoạn 1995-2005. (Cho năm 1995 làm năm gốc = 100%) Trường THPT Ngô Gia Tự Đáp án Đề ki m tra 15 phút- HKI Tổ Địa lí Môn: Địa lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 15 Hoc Ki I co dap an, Bài giảng 15 Hoc Ki I co dap an,

Hình ảnh liên quan

- Xử lí bảng số liệu sang giá trị tương đối (%) (2đ) - Bài giảng 15 Hoc Ki I co dap an

l.

í bảng số liệu sang giá trị tương đối (%) (2đ) Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan