0

Bài giảng BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY

22 417 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG WINDOW       ! "  #  $  " % & '()*+  , # ) & %--./-. #  $  " % & ' ()*+ Làm sao gõ tiếng việt trong Windows ???  0123()*+3+4)2!56 '27  8+4)27'()*+19:;  <1327  =>27  0!.?91327@AB;/-.%--. C %D%-*!'-E I: Các khái niệm cơ bản F >7  5 $ ! # ! $ !5 G  G = $   6A=>HI7JAKL  CM99=>NA=>  8279font chữ phù hợp với bảng mã  ! " 5 & = $ 95 #  " ;/)-%OC %D%-*!'-E   "   G  ! #  ! $   ! "  ! #  ! $  K &  + #  ) &  95 #   "   & !.;/-.%--.E >7@B  ! " 5 & = $ 5) & ; PA=> P >9Q2 R/)-;S! G = $ T # ) G  T " ! # ! " K " ' " K "  # ! # K " ! /)- C-+ -* '! U'!SC!! R%O;- & 9 G =V " T G V G  $ %O %O()*+ Vni-C-+ RC %D;S! G 5 & = $ T #  # !W5 " ! + # ) & 9T G  G  $  " 7 & UP V " T G  V G )T " XY C %D .VnC- R%-*!'-Z@FPB;V " T G S! G  $ ,% R%-*!'-Z@[PB;V " T G S! G  $ % %-*!'- %-*!'- SVN-+-*'! VN-+-*'! 2. Ca ́ c kiê ̉ u go ̃ tiê ́ ng Viê ̣ t  P! G 9\ " 5 "  " % & @VT5KEBS! G +! $  "  % & '()*+]]]  , # ) & ! " 5 # K & 99\ "  #  $  " % &    "  G  #  $  " 7 & '()*+5 $  #  $  " K &   # '  ^ #  $ 5) & T "  & !.S! G %O7! G C_`_a ! "  #  $  " % &  (tt) %\ " ) & ;5 "  $  $ 8! &  & CT.85! $ +!  b)!ccC!!.bbV & b)!ccC!!.bb  ^ #  $ C_`_a ^. "  & T  5 K  V  ! "  $ !! --  *d /**e !* )) bT "  +V "  . G   #  ! $ V &  ! "  $ + = ' f c ! "  #  $  " % &  (tt) %\ " ) & ;5 "  $  $ 8! &  & CT.85! $ +!  bg!hhC!i.bgiV & bg!hhC!i.bgi  ^ #  $ %O ^. "  & T  5 K  V  ! "  $ !i -i i j j !k )g bT "  +V "  . G   #  ! $ V &  ! "  $ F [ D l h ! "  #  $  " % &  (tt)  ^ $  " % &  "  #  # )T " S G +!.TV &  # )T " +! ! $ T & 9f G @ G . & '! # ! $ B  C-S-f;b)!ccC!!.bbV & b)!ccC!!.b)  %O;bg!hhC!i.bgiV & bg!hhC!i.bgiE  P # )T " +!\ G \ # T G  # )T " S! & 5T G 9! # f " ! G  # T & 9S! &   C-S-f;b)!=c8! &   %O;bg![h8! &    0/ " m " ; II: Sử dụng Unikey  ^K # 5 & /-.  ! " !! " '/-.;  PT & nV "  " % &   C!! " '! #  G  #  1. Khơ ̉ i đô ̣ ng Unikey:  ! "  F; ,!'  <''!+  /-. %-!-+- O9 -)  /-.  ! " [;T " 9bZ S7! G +'/-.')-+9@V & T " 97! G  +'/-.T " 99! # 5 &  & o9-B  bT "   &  T &   "  /O^_m ! $  K &  K #  5 & ; ? 9 ! C!+!'?+!;  ;+V $ +! G  " 5 & +! & ! #  " % & @ " )T " B  ;+V $ +! G  " 5 & +! & ! #  " U 0\ G hF;,' # !/O^_m [...]... đông Vietkey ́ Các thao tac trên Vietkey:   ́ ̣ ̣ Bât/ tắt tiêng Viêt ̉ ̉ ́ Thao tac trên bang điều khiên ̉ ̣ 1 Khơi đông Vietkey: Cách 1: Start  Programs  Vietkey Vietkey ́ ́ ̣ Cách 2: nhâp D_Click va o shortcut Vietkey trên desktop (ho c nhâp va o ́ ̣ ̣ ̉ shortcut Vietkey, nhâp phai chuôt chon Open)   ̣ ̉ Hình 5.5: Giao diên shortcut cua Vietkey ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Dâu hiêu nhân biêt Vietkey. .. chữ (cho phép gõ tiêng Viêt) thi ̀ 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  ̉ ̉ ̣ ̉ dung bang điều khiên Vietkey: ̉ ̉  ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ Mơ bang điều khiên Vietkey: Nhâp phai chuôt va o biêu tương Vietkey ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ trên thanh Taskbar  Nhâp chon Bang điều khiên (ho c chon Configuration) ̉ ̣ ̉ Hình 5.6: Giao diên Bang điều khiên Vietkey 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  ̉ ̣ ̉ Chon bang mã va ... ̣ xuât hiên chữ (cho phép gõ tiêng Viêt) ́ thi ̀ ta thây 2 Các thao tác trên Unikey (tt)  ̉ ̉ ̣ ̉ dung bang điều khiên Unikey: ̉ ̉  ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ Mơ bang điều khiên Unikey: Nhâp phai chuôt va o biêu tương Unikey ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ trên thanh Taskbar  Nhâp chon Bang điều khiên (ho c chon Configuration) ̉ ̣ ̉ Hình 5.2: Giao diên Bang điều khiên Unikey 2 Các thao tác trên Unikey (tt)  ́ ̣ ̣... (giao diên ̉ơ chế đô thu nho, giao ̣ ̣ ̣ diên măc đinh): Chọn bảng mã Thu nhỏ bộ gõ xuống thanh taskbar Đóng bộ gõ Chọn kiểu gõ ̣ ̣ ̉ ̉ Hình 5.3: Giao diên chế đô thu nho cua Unikey 2 Các thao tác trên Unikey (tt)  Hộp thoại Unikey có 2 chế độ: ̣ ̉ - Chế độ thu nhỏ: cà i đăt các thông số thường sử dụng cua Unikey - Chế độ mở rộng: cho phép đặt tất cả thông số ho t động của Unikey - Để chuyển đổi... Chon bang mã va kiêu gõ trên Vietkey: Chọn kiểu gõ ̣ Chọn giao diên ́ ̣ tiêng Anh ho c ́ ̣ tiêng Viêt 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  ̉ ̣ ̉ Chon bang mã va kiêu gõ trên Vietkey: (tt) ̉ Chọn bang mã 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)   ̉ ̣ Options: thiết lập tổ hợp phím tắt (phi ́m nóng) dùng để chuyên qua lai ́ ̣ ̣ ̉ giữa chế đô soan thao tiếng Việt va tiêng Anh … ... trên Unikey  ́ ̣ ̣ Bât/ tắt tiêng Viêt ̉ ̉ ̉ ́  ̣ ̣ Nhâp va o biêu tương Unikey trên thanh Taskbar đê chuyên chế đô ́ ́ ̣ ̣ ̉ soan thao giữa tiêng Anh va tiêng Viêt  ́ ́ ̣ ̣ Vi ́ du: Nêu ̉ơ thanh Taskbar đang hiên chữ ,nhâp va o chữ ,lúc ̉ ̣ ̣ ̉ đó chữ se ̃ chuyên sang chữ (chế đô không cho phép soan thao ́ ̣ tiêng Viêt)  ́ ́ ̣ ̣ ̣ Ngươc lai, nêu Taskbar đang hiên chữ ,nhâp va o... trên Vietkey  ́ ̣ ̣ Bât/ tắt tiêng Viêt ̉ ̉ ̉ ́  ̣ ̣ Nhâp va o biêu tương Vietkey trên thanh Taskbar đê chuyên chế đô ́ ́ ̣ ̣ ̉ soan thao giữa tiêng Anh va tiêng Viêt  ́ ́ ̣ ̣ Vi ́ du: Nêu ̉ơ thanh Taskbar đang hiên chữ ,nhâp va o chữ ,lúc ̉ ̣ ̣ ̉ đó chữ se ̃ chuyên sang chữ (chế đô không cho phép soan thao ́ ̣ tiêng Viêt)  ́ ́ ̣ ̣ ̣ Ngươc lai, nêu Taskbar đang hiên chữ , nhâp va ... nhỏ ho c Mở rộng  Bảng mã: chọn bảng mã tiếng Việt => phải chọn đúng bảng mã tương ứng với Font đang sử dụng  Kiểu gõ: cho phép chọn kiểu gõ Telex, VNI, ̉ ̣ Phím chuyển: thiết lập tổ hợp phím tắt (phi ́m nóng) dùng để chuyên qua lai ́ ̣ ̣ ̉ giữa chế đô soan thao tiếng Việt va tiêng Anh  2 Các thao tác trên Unikey (tt) ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ Hình 5.4: Giao diên chế đô mơ rông cua Unikey III: Sử dụng Vietkey . c thao ta ́ c trên Unikey (tt) 0 G hl;p!) &  " 5 & K # '5 &  # !/-. III: Sử dụng Vietkey  ^K # 5.  $  " % & ' ()*+ Làm sao gõ tiếng việt trong Windows ???  0123()*+3+4)2!56
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY, Bài giảng BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY,

Hình ảnh liên quan

 Nắm được các khái niệm Font, bảng mã, kiểu gõ. - Bài giảng BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO  VIETKEY VA UNIKEY

m.

được các khái niệm Font, bảng mã, kiểu gõ Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Font chữ và bảng mã - Bài giảng BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO  VIETKEY VA UNIKEY

1..

Font chữ và bảng mã Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chọn bảng mã Thu nhỏ bộ gõ xuống  thanh  taskbar - Bài giảng BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO  VIETKEY VA UNIKEY

h.

ọn bảng mã Thu nhỏ bộ gõ xuống thanh taskbar Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan