0

Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

15 462 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Chương V: HIĐROCACBON NO Tiết 37: Bài 25_ ANKAN I.Mục Tiêu: 1. Kiến thức Biết được : − Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. − Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp. − Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan). − Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh). − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. ứng dụng của ankan. 2. Kĩ năng − Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan. − Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh. − Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của ankan. − Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên. − Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng của phản ứng cháy. 3. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử của ankan, đồng phân của ankan và tên gọi tương ứng. − Tính chất hoá học của ankan − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm II.Phương Pháp: Đàm thoại, gợi mở III.Chuẩn Bị: - GV: Mô hình phân tử của một số ankan - HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà ôn tập lại khái niệm về đồng đẳng, đồng phân. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động Thầy và Trò NộI dung Hoạt động 1: GV đặt vấn đề:hãy nêu khái niệm về hiđrocacbon no? Phân loại hiđrocacbon no. HS nêu khái niệm và các loại hiđrocacbon no. GV giới thiệu sơ lược về hiđrocacbon no. GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm đồng đẳng. Từ đó thành lập dãy đồng đẳng của ankan. HS nêu khái niệm đồng đẳng và lập dãy đồng đẳng của ankan biết chất đầu dãy là CH 4 . => lập công thức chung của dãy. Gv cho HS quan sát mô hình phân tử butan và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của chúng. Hoạt động 2: GV đặt câu hỏi: Hãy viết công thức cấu tạo của 3 chất đầu của dãy đồng đẳng ankan. I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp : 1. Dãy đồng đẳng củaankan: CH 4 ; C 2 H 6 ; C 3 H 8 ; C 4 H 10 ; C 5 H 12 ;…C n H 2n + 2 (n ≥ 1) 2. Đồng phân: CTPT: C 5 H 12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: => Kết luận 3 chất đầu chỉ có một CTCT. GV kết luận từ C 4 H 10 trở đi xuất hiện trường hợp đồng phân. Tương tự HS viết CTCT của các đồng phân ankan có CTPT C 4 H 10 , C 5 H 12 . HS lên bảng viết đồng phân. GV hướng đẫn cho HS cách viết để số đồng phân không bị sót và trùng lập. Hoạt động 3: GV giới thiệu bảng 5.1 sgk. HS quan sát rút ra nhận xét về đặc điểm tên gọi của ankan và gốc ankyl. Tên ankan không nhánh  Tên gốc ankyl thay an bằng yl. GV dẫn dắt HS đối với một số ankan có mách phân nhánh ta gọi tên chúng theo tên thay thế và giúp HS xây dựng cách gọi tên theo tên thay thế. Lưu ý HS cách chọn mạch cacbon làm mạch chính. Qua các ví dụ của GV HS rút ra qui tắc gọi tên theo tên thay thế. HS vận dụng gọi tên các đồng phân của C 4 H 10 ; C 5 H 12. GV lưu ý một số ankan có tên gọi thông thường và hướng dẫn HS cách gọi tên ankan trong các trường hợp đó. GV hướng dẫn học cách xác định bậc của cacbon trong phân tử ankan. HS vân dụng xác định bậc của cacbon trong phân tử của mộtsố ankan. Hãy cho biết tính chất vật lí của ankan? Yêu cầu HS nêu được trạng thái, qui luật biến đổi ; o o s nc t t ; khối lượng riêng CH 3 -CH-CH 2 -CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3 3. Danh pháp: CH 3 -CH-CH 3 CH 3 2-metyl propan ( Iso butan) CH 3 -CH- CH- CH 2 -CH 3 CH 3 C 2 H 5 3-etyl-2-metyl pentan CH 3 CH 3 -C-CH 2 -CH 2 -CH-CH 2 -CH 3 CH 3 C 2 H 5 5-etyl-2,2-đimetyl heptan Tên ankan: Chỉ số nhánh + tên nhánh + tên ankan mạch chính. II/ Tính chất vật lí : (sgk) 4. Củng cố: Viết các đồng phân của C 6 H 14 và gọi các đồng phân theo tên thay thế và tên thường (nếu có). 5. Dặn dò: HS làm bài tập 1,2/115 sgk và chuẩn bị phần còn lại. Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Tiết 38: Bài 25_ ANKAN (tt) I.Mục Tiêu: * Trọng tâm: Tính chất hoá học của ankan. II.Phương Pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề. III.Chuẩn Bị: - GV: Bậc lửa ga dùng biểu diễn phản ứng cháy. - HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Viết các đồng phân ankan có công thức phân tử C 6 H 14 và gọi tên các đồng phân đó. 3. Bài mới: Hoạt động Thầy và Trò NộI dung Hoạt động 1: GV yêu cầu HS nhận xét về đặc điểm cấu tạo của ankan và giải thích vì sao ở nhiệt độ thường ankan khá trơ về mặt hoá học. => phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế. HS nhắc lại khái niệm phản ứng thế. GV nêu qui tắc thế trong phân tử metan: thay thế lần lượt các nguyên tử hiđro bằng clo. HS lên bảng viết PTHH của metan với clo. GV lấy VD trường hợp phản ứng thế của propan. HS xác định bậc của các nguyên tử cacbon trong phân tử propan và viết ptpứ thế của propan với clo, viết các sản phẩm. GV ghi tỉ lệ % các sản phẩm yêu cầu HS nhận xét hướng thế của các ngtử H liên kết với các cacbon ở các bậc khác nhau. HS dựa vào % sản phẩm => kết luận hướng thế chính là ngtử H ở cacbon bậc cao. GV lấy một số ví dụ khác. Hoạt động 2: GV giới thiệu về phản ứng tách ở ankan. HS lên bảng viết ptpư tách hiđro từ propan . GV lưu ý HS các phân tử ankan từ C 3 H 8 trở lên có thể phân cắt mạch cacbon gọi là phản ứng cracking. HS viết ptpứ tách xảy ra đối với batan. Hoạt động 3: GV thông báo đến HS: gas là hỗn hợp của nhiều hiđro cacbon no khác nhau. GV làm thí nghiệm với bật lửa gas. Yêu cầu HS III/ Tính chất hoá học : 1. Phản ứng thế bởi halogen: CH 4 + Cl 2 AS → CH 3 Cl + HCl CH 3 Cl + Cl 2 AS → CH 2 Cl 2 + HCl CH 2 Cl 2 + Cl 2 AS → CHCl 3 + HCl CHCl 3 + Cl 2 AS → CCl 4 + HCl CH 3 CH 2 CH 3 + Cl 2 AS → CH 3 CHClCH 3 + HCl CH 3 CH 2 CH 2 Cl + HCl 2. Phản ứng tách: CH 3 -CH 2 -CH 3 , o t xt → CH 2 =CH-CH 3 + H 2 C 4 H 10 , o t xt → C 4 H 8 + H 2 C 3 H 6 + CH 4 C 2 H 4 + C 2 H 6 3. Phản ứng oxi hoá: Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: nhận xét màu ngọn lửa, sản phẩm tạo thành: mùi, trạng thái. HS viết phương trình phản ứng cháy của metan.  Viết phương trình phản ứng cháy dạng tổng quát của ankan. Hãy nhận xét tỉ lệ số mol của CO 2 và H 2 O trong phản ứng cháy? HS: 2 2 H O CO n n> Qua đó GV liên hệ bài tập đốt cháy HC mà sản phẩm có tỉ lệ 2 2 H O CO n n> => HC đó là ankan. GV lưu ý HS trong điều kiện thiếu oxi phản ứng cháy có thể cho sản phẩm là CO, C,… Hoạt động 4: Trong phòng thí nghiệm CH 4 được điều chế bằng cách nào? Viết phương trình phản ứng điều chế. HS viết phương trình phản ứng điều chế CH 4 từ natri axetat. Hãy nêu phương pháp điều chế ankan trong công nghiệp? HS nghiên cứu sgk để nêu phương pháp điều chế. HS nghiên cứu sgk kết hợp với kiến thức thực tiễn nêu các ứng dụng của ankan. -Dùng làm nguyên liệu sản xuất. - Dùng làm nhiên liệu. CH 4 + 2O 2 o t → CO 2 + 2H 2 O C n H 2n+2 + 3 1 2 n + O 2 o t → nCO 2 + (n+1)H 2 O IV/ Điều chế : 1. Trong phòng thí nghiệm: CH 3 COONa + NaOH , o CaO t → CH 4 + Na 2 CO 3 2. Trong công nghiệp: (sgk) V/ Ứng dụng của ankan: (sgk) 4. Củng cố: 1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau: a. Butan + Cl 2 (Tỉ lệ 1:1) b. Tách một phân từ H 2 từ 2-metyl propan c. Đốt cháy pentan. 2. Đốt cháy hòan tòan 2,9g một hiđrocacbon thu được 4,48 lít khí CO 2 (đktc) và 9g nước. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon, viết công thức cấu tạo và gọi tên. 5. Dặn dò: HS làm bài tập 1-7/116 sgk và chuẩn bị bài mới. Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Bám sát 18 : BÀI TẬP ANKAN I/ Mục tiêu của tiết: 1. Kiến thức: Giúp hs ôn lại một số kiến thức tính chất hoá học của ankan 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết để giải bài . 3. Trọng tâm: + GV ôn tập kiến thức cho hs. + Rèn luyện cho HS một số kỹ năng làm bài tập. II/ Chuẩn bị: -GV : chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập. - HS: Chuẩn bị bài tập trước ở nhà và ôn lại kiến thức. III/ Phương pháp: Hoạt động nhóm, thảo luận nêu vấn đề. IV/ Tổ chức các hoạt động: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong bài dạy gọi hs lên bảng làm bài tập. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 : Kiểm tra kiến thức của hs GV củng cố kiến thức cho hs thông qua các bài tập sau: GV gọi HS lên bảng làm bài tập 1. HS viết các CTCT và gọi tên: * C 5 H 12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 (pentan) CH 3 -CH-CH 2 -CH 3 (2-metyl butan) CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3 ( 2,2-đimetyl butan) * C 6 H 14 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 (hexan) CH 3 -CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 -CH 2 -CH-CH 2 -CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 -CH 2 -C-CH 3 CH 3 ( 2,2-đimetylbutan) Họat động 2: GV gọi HS lên bảng làm bài tập 2. HS trình bày bài giải của mình. Gv yêu cầu HS nêu lưu ý đối với dạng bài tập này. HS: Để viết công thức cấu tạo của ankan khi có tên gọi ta cần xác định mạch cacbon chính sau đó viết các nhánh ankyl vào đúng vị trí. Họat động 3: Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankan có công thức phân tử: C 5 H 12 ; C 6 H 14 . Bài 2: Viết công thức cấu tạo của ankan có tên gọi sau: a. 2,3-dimetylpentan b. 3-etyl-2,3,4-trimetylhexan c. 2-clo-3-etyl-3,4-đimetylhexan d. 2-brom-3-clo-2,3-đimetylheptan e. 4-etyl-2,3,4-trimetylheptan f. isohexan h. neopentan Bài 3: Viết các phương trình phản ứng sau: Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: HS lên bảng viết các phương trình phản ứng. a.CH 3 -CH-CH 3 + Cl 2 AS → CH 3 -CCl-CH 3 + HCl CH 3 CH 3 b. CH 3 -CH 2 -CH 3 , o t xt → CH 2 =CH-CH 3 +H 2 c. C 5 H 12 + 8O 2 o t → 5CO 2 + 6 H 2 O d. CH 3 COONa + NaOH , o CaO t → CH 4 + Na 2 CO 3 GV gọi HS nhận xét bài của bạn. Qua bài tập trên GV củng cố tính chất hóa học của ankan cho HS. Họat động 4: HS lên bảng trình bày bài tập 4. 2 CO n = 0,25(mol) PT: C n H 2n+2 + 3 1 2 n + O 2 o t → nCO 2 + (n+1)H 2 O (14n+2) n mol 3,6g 0,25 mol => 0,25(14n+2)=3,6n => n = 5 nên CTPT của X: C 5 H 12 HS viết các CTCT của C 5 H 12 và gọi tên. Qua bài tập trên GV củng cố cho HS cách xác định CTPT của ankan từ phản ứng cháy. Hoạt động 5: HS lên bảng trình bày bài tập 5. Do thể tích của A bằng thể tích của 3,2g oxi nên ta có: n A = n O = 0,1(mol) => M A = 58 (g/mol) <=> 14n + 2 = 58  n = 4  CTPT của A là C 4 H 10 CTCT: CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 butan CH 3 -CH-CH 3 CH 3 2-metylpropan a. iso butan với clo theo tỉ lệ 1:1 khi chiếu sáng. b. Tách một phân tử hiđro từ phân tử propan. c. đốt cháy pentan. d. điều chế metan từ natri axetat. Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO 2 (đktc). Xác định công thức phân tử của X và viết các công thức cấu tạo. Bài 5: Khi làm bay hơi 5,8g ankan A thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2g oxi ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của A, viết công thức cấu tạo và gọi tên. 4. Củng cố: GV sử dụng bài tập trên để củng cố kiến thức cho HS. 5. Dặn dò: HS chuẩn bị bài mới. Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Tiết 39: Bài 26_ XICLOANKAN I.Mục Tiêu: 1. Kiến thức Biết được : − Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử. − Tính chất hoá học : Phản ứng thế, tách, cháy tương tự ankan ; Phản ứng cộng mở vòng (với H 2 , Br 2 , HBr) của xicloankan có 3  4 nguyên tử cacbon. − ứng dụng của xicloankan. 2. Kĩ năng − Quan sát mô hình phân tử và rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan. − Từ cấu tạo phân tử, suy đoán được tính chất hoá học cơ bản của xicloankan. − Viết được phương trình hoá học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hoá học của xicloankan. 3. Trọng tâm: − Cấu trúc phân tử của xiclohexan, xiclopropan, xiclobutan. − Tính chất hoá học của xiclohexan, xiclopropan, xiclobutan. II.Phương Pháp: Đặt vấn đề. III.Chuẩn Bị: - GV: Chuẩn bị bảng 5.2 - HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà ôn tập lại bài ankan. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Viết phương trình hoá học của iso pentan với: a. Cl 2 (tỉ lệ 1:1) b. O 2 (pư cháy) c. Tách H 2 3. Bài mới: Hoạt động Thầy và Trò NộI dung Hoạt động 1: GV treo bảng 5.2 cho HS quan sát: Từ CTCT trên hãy cho biết đặc điểm về cấu tạo ptử của xicloankan, từ đó rút ra công thức chung của xiclo ankan đơn vòng. HS: Xicloankan là những hiđro cacbon no cấu trúc mạch vòng. CT chung là C n H 2n (n ≥ 3) HS lập dãy đồng đẳng của xicloankan. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS xây dựng cách gọi tên xicloankan. Tên xicloankan: xiclo + tên ankan không nhánh có cùng số cacbon. Tên gốc HC mạch nhánh + xiclo + tên ankan không nhánh có cùng số C trong vòng. HS dựa vào qui tắc gọi tên một số xicloankan. Hoạt động 3: I/ Cấu tao, danh pháp : 1. Cấu tạo: C 3 H 6 xiclopropan C 4 H 8 xiclobutan C 5 H 10 xiclopentan CT chung C n H 2n (n ≥ 3) 2. Danh pháp: CH 3 metyl xiclopentan CH 3 CH 3 1,1-dimetyl xiclopentan Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Từ đặc điểm cấu tạo của xicloankan hãy dự đoán tính chất hoá học của chúng. Qua cấu tạo HS sẽ rút ra được các phản ứng mà xicloankan tham gia : pứ thế, pứ tách và pứ oxi hoá. GV gọi HS lên bảng viết phản ứng thế của xiclopentan với brom. GV lưu ý điều kiện phản ứng : t o hoặc ánh sáng. GV nêu vấn đề tương tự ankan xicloankan cũng tham gia phản ứng tách H 2 . HS viết phản ứng tách H 2 của xiclopentan. HS viết pthh của phản ứng cháy xiclopropan. Từ đó viết pthh chung của phản ứng cháy của xicloankan. Yêu cầu HS nhận xét về tỉ lệ số mol của CO 2 và H 2 O. Hoạt động 4: GV nêu vấn đề: ngoài tính chất giống với ankan, xiclopropan và xiclobutan còn có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng do cấu trúc kém bền dễ bị đứt liên kết C-C của vòng. HS viết pthh của phản ứng H 2 vào xiclopropan và xiclobutan. GV nêu vấn đề: Riêng xiclopropan cò có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng với Br 2 , Hbr. HS viết phương trình phản ứng và gọi tên các sản phẩm. Lưu ý phản ứng cộng mở vòng với dd brom dùng để nhận biết xiclopropan. Hoạt động 4: GV giới thiệu 2 cách điều chế xicloankan và viết phương trình phản ứng điều chế minh hoạ. Hãy cho biết các ứng dụng của xicloankan? HS nêu các ứng dụng của xicloankan. II/ Tính chất hoá học : 1. Phản ứng thế: + Br 2 t o Br + HBr 2. Phản ứng tách: t o ,xt + 2H 2 3. Phản ứng oxi hoá: 2C 3 H 6 + 9 O 2 o t → 6CO 2 + 6H 2 O 4. Phản ứng cộng mở vòng: a. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan với H 2 : + H 2 , o t Ni → CH 3 -CH 2 -CH 3 + H 2 , o t Ni → CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 b. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan với Br 2 , HX: + Br 2dd → Br-CH 2 -CH 2 -CH 2 -Br + HBr → Br-CH 2 -CH 2 -CH 3 III/ Điều chế và ứng dụng: 1. Điều chế: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 , o t xt → CH 3 + H 2 2. Ứng dụng: (sgk) 4. Củng cố: Hãy so sánh tính chất hoá học của ankan và xicloankan, viết phương trình minh hoạ. 5. Dặn dò: HS làm bài tập 1- 5/120,121 sgk và chuẩn bị bài luyện tập. Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Bám sát 19 : BÀI TẬP XICLOANKAN I/ Mục tiêu của tiết: 1. Kiến thức: Giúp hs ôn lại một số kiến thức tính chất của xicloankan 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết để giải bài . 3. Trọng tâm: + GV ôn tập tính chất của xicloankan + Rèn luyện cho HS một số kỹ năng làm bài tập. II/ Chuẩn bị: -GV : chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập. - HS: Chuẩn bị bài tập trước ở nhà và ôn lại kiến thức. III/ Phương pháp: Hoạt động nhóm, thảo luận nêu vấn đề. IV/ Tổ chức các hoạt động: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong bài dạy gọi hs lên bảng làm bài tập. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 : Kiểm tra kiến thức của hs GV củng cố kiến thức cho hs thông qua các bài tập sau: Bài 1: Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây? A. Màu dung dịch không đổi. B. Màu dung dịch đậm lên. C. Màu dung dịch bị nhạt dần. D. Màu dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ. Bài 2: Viết công thức cấu tạo của xicloankan có tên gọi sau: a. 1,3-dimetyl xiclopentan b. xiclohaxan c. 2-clo-3-etyl-1,3-đimetyl xiclohexan d. 1-brom-3-metyl xiclobutan Bài 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi : a. Sục khí xiclopropan vào dung dịch brom. b. Dẫn hỗn hợp xiclobutan, xiclopentan và hiđro đi vào ống dựng bột niken nung nóng. c. Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ mol 1:1. d. Đốt cháy hoàn toàn xiclopentan. Trường THPT Bắc Bình GV: Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Bài 4: Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hoá học (ở dạng công thức cấu tạo) minh hoạ tính chất hoá học của X, biết rằng X tác dụng với H 2 (xúc tác Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm. Bài 5: Đốt cháy 0,672 lít (đktc) một xicloankan A, thì thấy khối lượng CO 2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành là 3,12g. a. Xác định công thức phân tử của A. b. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức tìm được. 4. Củng cố: GV sử dụng bài tập trên để củng cố kiến thức cho HS. 5. Dặn dò: HS chuẩn bị bài mới. [...]... và vận dụng kiến thức vào bài tập cụ thể II/ Chuẩn bị: -GV : chuẩn bị bài tập - HS: Chuẩn bị trước bài ở nhà III/ Phương pháp: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm IV/ Tổ chức các hoạt động: 1 Ổn định tổ chức lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong tiết dạy 3 Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên- học sinh Nội dung bài giảng Hoạt động 1: Để giúp HS củng cố lại kiến thức trong chương I/ Kiến thức cần nắm:... Trường THPT Bắc Bình Giáo án hoá học 11 GV: Trần Thị Trang Ngày soạn: Bám sát 20: ÔN TẬP CHƯƠNG 5 I/ Mục tiêu của tiết: 1 Kiến thức: Giúp hs ôn lại một số kiến thức về tính chất của ankan và xicloankan 2 Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết để giải bài 3 Trọng tâm: + GV ôn tập tính chất của ankan và xicloankan + Rèn luyện cho HS một số kỹ năng làm bài tập II/ Chuẩn bị: -GV : chuẩn bị hệ thống... trắc nghiệm 5 Dặn dò: HS ôn tập các kiến thức Tiết 41: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGHUYÊN TỐ ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN I.Mục Tiêu: 1 Kiến thức: Trường THPT Bắc Bình Giáo án hoá học 11 GV: Trần Thị Trang Ngày soạn: + Biết nguyên tắc phân tích định tính các hợp chất hữu cơ: xác định sự có mặt của C, H trong hợp chất hữu cơ + Tính chất của hiđrocacbon no: điều chế và thu khí CH4, thử... Bình Giáo án hoá học 11 GV: Trần Thị Trang Ngày soạn: Tiết 40: Bài 27_ LUYỆN TẬP: ANKAN VÀ XICLOANKAN I/ Mục tiêu của tiết: - Giúp HS củng cố lại kiến thức bài ankan và xicloankan - Rèn cho HS kỹ năng lập CTPT của hợp chất hữu cơ, viết phương trình hoá học của phản ứng thế có chú ý vận dụng qui luật thế vào phân tử ankan -Rèn kĩ năng viết CTCT và gọi tên * Trọng tâm: Ôn tập lại kiến thức trong chương. .. bị hệ thống câu hỏi và bài tập - HS: Chuẩn bị bài tập trước ở nhà và ôn lại kiến thức III/ Phương pháp: Hoạt động nhóm, thảo luận nêu vấn đề IV/ Tổ chức các hoạt động: 1 Ổn định tổ chức lớp: 2 Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong bài dạy gọi hs lên bảng làm bài tập 3 Giảng bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức của hs GV củng cố kiến thức cho hs thông qua các bài tập sau:... Trường THPT Bắc Bình Giáo án hoá học 11 GV: Trần Thị Trang Ngày soạn: Clo, dd brom, H2, HCl (tỉ lệ 1:1) Bài 6: Để đốt cháy hoàn toàn 1,45g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít O2 (đktc) a Xác định công thức phân tử của ankan b Viết công thức cấu tạo các đồng phân và gọi tên Bài 7: Một ankan A có thành phần % về khối lượng của C là 81,82% Xác định công thức phân tử của A và viết các công thức cấu tạo 4 Củng... chính của hiđrocacbon no - Đặc điểm về cấu trúc và CT chung của ankan - Ankan có đồng phân về mạch cacbon - T/c hoá học đặc trưng của ankan và xicloankan - Ứng dụng của ankan HS lập bảng so sánh tính chất của ankan và xicloankan Hoạt động 2: II/ Bài tập vận dụng: HS vận dụng viết các CTCT của các chất Bài 1: Viết CTCT của các ankan và xicloankan có GV gợi ý cho HS: ta nên viết mạch cacbon chính tên gọi... dẫn HS: HS xác định khối lượng mol ptử từ tỉ khối Bài 2: Ankan A có tỉ khối đối với hiđro là 36 Xác định CTPT của A và viết CTCT của A biết khi A thực hiện phản ứng thế với clo theo tỉ lệ 1:1 Trường THPT Bắc Bình Giáo án hoá học 11 GV: Trần Thị Trang Ngày soạn: => MA = 36.2 = 72 Mà CT chung của ankan: CnH2n+2 nên ta có: 14n + 2 = 72 => n = 5 CTPT của A: C5H12 HS viết các CTCT của C5H12 và chọn CTCT đúng... khí,… 3 Trọng tâm: Giúp HS củng cố lại cách phân tích định tính nghuyên tố và thử tính chất của metan II .Chuẩn Bị: 1.Dụng cụ: ống nghiệm, giá thí nghiệm, ống hút nhỏ giọt, nút cao su, ống dẫn khí, đèn cồn, 2 Hoá chất: Saccarozơ, CuO, CuSO4 khan, CH3COONa khan, vôi tôi xút, dd KmnO4, bông 3 HS ôn lại kiến thức liên quan đến nội dung thực hành III Tổ chức các hoạt động: Hoạt động 1: -GV giới thiệu đến HS... và gọi tên Bài 7: Một ankan A có thành phần % về khối lượng của C là 81,82% Xác định công thức phân tử của A và viết các công thức cấu tạo 4 Củng cố: GV sử dụng bài tập trên để củng cố kiến thức cho HS 5 Dặn dò: HS chuẩn bị bài mới . Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Chương V: HIĐROCACBON NO Tiết 37: Bài 25_ ANKAN I.Mục Tiêu: 1. Kiến thức Biết được : − Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon. Trần Thị Trang Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Bám sát 20 : ÔN TẬP CHƯƠNG 5 I/ Mục tiêu của tiết: 1. Kiến thức: Giúp hs ôn lại một số kiến thức về tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức, Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức,

Hình ảnh liên quan

− Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

uan.

sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan Xem tại trang 1 của tài liệu.
HS lên bảng viết đồng phân. - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

l.

ên bảng viết đồng phân Xem tại trang 2 của tài liệu.
HS lên bảng viết PTHH của metan với clo. GV lấy VD trường hợp phản ứng thế của propan - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

l.

ên bảng viết PTHH của metan với clo. GV lấy VD trường hợp phản ứng thế của propan Xem tại trang 3 của tài liệu.
HS lên bảng viết các phương trình phản ứng. a.CH3-CH-CH3 + Cl2 →ASCH3-CCl-CH3 + HCl      CH 3                   CH3 - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

l.

ên bảng viết các phương trình phản ứng. a.CH3-CH-CH3 + Cl2 →ASCH3-CCl-CH3 + HCl CH 3 CH3 Xem tại trang 6 của tài liệu.
− Quan sát mô hình phân tử và rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan. − Từ cấu tạo phân tử, suy đoán được tính chất hoá học cơ bản của xicloankan. - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

uan.

sát mô hình phân tử và rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan. − Từ cấu tạo phân tử, suy đoán được tính chất hoá học cơ bản của xicloankan Xem tại trang 7 của tài liệu.
GV gọi HS lên bảng viết phản ứng thế của xiclopentan với brom. - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

g.

ọi HS lên bảng viết phản ứng thế của xiclopentan với brom Xem tại trang 8 của tài liệu.
HS lên bảng viết phương trình phản ứng. - Tài liệu Giáo án chương 5_Hóa 11 cb theo chuẩn kiến thức

l.

ên bảng viết phương trình phản ứng Xem tại trang 12 của tài liệu.