0

Bài soạn tiet 60: Nhân 2 số nguyên khác dấu

8 619 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước kết quả nhận được. Vy, mn nhõn hai s nguuyờn khỏc du, ta lm nh th no? Vy, em cú nhn xột gỡ v giỏ tr tuyt i v v du ca tớch hai s nguyờn khỏc du? Vậy tích của hai số nguyên a và b khác dấu có: Đ10 1/ Nhận xét mở đầu: Hoàn thành phép tính: (-3).4 Bi tp: (-3) . 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12 Theo cỏch trờn, hóy tớnh (-5) . 3 = 2 . (-6) = . . (-5) + (-5) + (-5) (-6) + (-6) = -15 = -12 Bi tp: (-3) . 4 = -12 (-5) . 3 2 . (-6) = -15 = -12 Dấu Giá trị tuyệt đối bằng õm a . b 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Sgk Ta thy (-5) . 3= -15. V |-5| . |3|= ?5.3 = 15 Đ10 1/ Nhận xét mở đầu: Bi tp: (-3) . 4 = -12 (-5) . 3 2 . (-6 = -15 = -12 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước kết quả nhận được. Sgk Ví dụ: Thực hiện phép tính: a) (-5) . 6 b) 9 . (-3) c) a . 0 Với a là số nguyên tuỳ ý = - 30 = - 27 = 0 Tớch ca mt s nguyờn a vi s 0 bng bao nhiờu? * Chỳ ý: SGK Tớch ca mt s nguyờn a vi s 0 bng 0. Đ10 1/ Nhận xét mở đầu: 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Sgk * Chỳ ý: SGK * Bi tp: Cụng nhõn ca mt cụng ty hng lng theo sn phm: Lm ra mt sn phm ỳng quy cỏch c 20000 ng, lm ra mt sn phm sai quy cỏch b pht 10000 ng. Thỏng va qua cụng nhõn A lm ra c 40 sn phm ỳng quy cỏch v 10 sn phm sai quy cỏch. Hi lng ca cụng nhõn A thỏng va qua l bao nhiờu tin? Bi toỏn: Giải SGK Lm c 1 SP ỳng quy cỏch c 20000 ng Lm c 40 SP ỳng quy cỏch c ? ng 40 . 20000 = 800000 () Lm ra 1 SP sai quy cỏch b tr 10000 ng, ngha l c thờm -10000ng. Vy lm 10 SP sai quy cỏch c ? ng 10 . (-10000) = -100000 () Khi mt sn phm sai quy cỏch b tr 10000ng, ngha l c thờm -10000ng. Vy, lng cụng nhõn A thỏng va qua l: 40 . 20000 + 10 . (-10000) = 700000() 40 . 20000 = 800000 () §10  1/ NhËn xÐt më ®Çu: 2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu: Sgk * Chú ý: SGK * Bài tập: 3/ Luyện tập: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) (-10) . 11 b) 50 . (-4) c) 4 . (-5) d) (-25) . 2 = - 110 = - 200 = - 20 = - 50 Bài tập 1: Bài tập 2: Đây là tên một quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới. 7 . (- 12) 15 . | –3| = - 84 = 45 6 . 10 = – 60 - 8 . 11 = - 88 45 - 84 –60 - 84 - 88 - 84 Hãy tính các phép tính dưới đây rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài. Khi đó em sẽ biết được tên của một quốc gia lớn thứ hai thế giới. §10 §iÒn vµo « trèng kÝ hiÖu cho phï hîp: (-67) . 8 0 15 . (-3) 15 (-7) . 2 -7 <<< Bài tập 3: §10 Hoµn thµnh b¶ng sau: x x 5 5 -18 -18 -25 -25 y y -7 -7 10 10 -10 -10 x . y x . y -180 -180 -1000 -1000 -35 -180 18 40 Bài tập 4: Canada (phiên âm tiếng Việt: Ca-na-đa; phiên thiết Hán-Việt: Gia Nã Đại), là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, sau Liên bang Nga, và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây, và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc. Về phía nam, Canada giáp với Hoa Kỳ bằng một biên giới không bảo vệ dài nhất thế giới. Phía tây bắc của Canada giáp với tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Đông bắc của Canada có đảo Greenland (thuộc Đan Mạch). Ở bờ biển phía đông có quần đảo Saint-Pierre và Miquelon (thuộc Pháp). *Bµi tËp SGK. HÕt chuyÖn råi ! HÑn gÆp giê sau H­íng dÉn vÒ nhµ *N¾m v÷ng quy t¾c nhân hai sè khác dÊu. . (-6 = -15 = - 12 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước . . (-5) d) ( -25 ) . 2 = - 110 = - 20 0 = - 20 = - 50 Bài tập 1: Bài tập 2: Đây là tên một quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới. 7 . (- 12) 15 . | –3|
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tiet 60: Nhân 2 số nguyên khác dấu, Bài soạn tiet 60: Nhân 2 số nguyên khác dấu,

Hình ảnh liên quan

Hoàn thành bảng sau: - Bài soạn tiet 60: Nhân 2 số nguyên khác dấu

o.

àn thành bảng sau: Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan