0

bài 3 phần iii phát triển hành vi tích cực bài 3 phần iii phát triển hành vi tích cực mục tiêu sau khi học bµi nµy người học có khả năng xác định hành vi có vấn đềkhông tích cực ở trẻ phân tích

17 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2021, 17:20

• Phương pháp quan sát ( Phương pháp quan sát ( có chủ định và không có chủ định và không chủ định ) để thu thập thông tin về các biểu chủ định ) để thu thập thông tin về các biểu [r] (1)Bài (phần III) Bài (phần III) Phát triển hành vi tích Phát triển hành vi tích cực cực M Mục tiêu:ục tiêu: sau h c bµi nµy, ngsau h c bµi nµy, ngọọ ườ ọườ ọi h c ci h c cóó kh n ng: kh n ng:ả ăả ă • XXỏc định hành vi cú vấn đề/khụng tớch cực trẻỏc định hành vi cú vấn đề/khụng tớch cực trẻ • PhPhõn tớchõn tớch nguyên nhân dẫn đến hành vi n nguyên nhân dẫn đến hành vi nàyày • Đánh giá tác động hành vi đóĐánh giá tác động hành vi • TTỡm kiếm giải pháp thay đổi hành vi bất ỡm kiếm giải pháp thay đổi hành vi bất th ờng (2)Bài (phần III) Bài (phần III) Phát triển hành vi tích cựcPhát triển hành vi tích cực 1) 1) Hoạt động 1.Hoạt động Nghiên cứu hành vi Hùng Nghiên cứu hành vi Hùng 2) 2) Hoạt động 2.Hoạt động Nghiên cứu hành vi Hoa Nghiên cứu hành vi Hoa 3) 3) Hoạt động 3.Hoạt động Nghiên cứu hành vi Thuận Nghiên cứu hành vi Thuận 4) (3)Nhiệm vụ Nhiệm vụ • Làm việc theo nhóm:Làm việc theo nhóm: – Trẻ thường có hành vi khơng tích cực Trẻ thường có hành vi khơng tích cực (trong lớp nhà)? nào (trong lớp nhà)? – Vì trẻ lại có hành vi đó?Vì trẻ lại có hành vi đó? 10 phút (4)Vì trẻ có hành vi khơng tích Vì trẻ có hành vi khụng tớch cc? cc? ã Gây ýGây ý ã Tránh làm việc khóTránh làm việc khó ã Buồn chánBuồn chán ã Thất vọngThất vọng ã Đói mệtĐói mệt (5)Vì học sinh khơng tn theo Vì học sinh khơng tn theo quy tắc? quy tắc? • Có thể quy tắc q rườm rà, Có thể quy tắc rườm rà, nghiêm khắc. nghiêm khắc. • Có thể em khơng hiểu Có thể em khơng hiểu mong muốn người lớn m (6)Vì học sinh khơng tn theo Vì học sinh khơng tn theo quy tắc? quy tắc? • Học sinh thường hành xử theo cách quen Học sinh thường hành xử theo cách quen thụơc khơng biết làm để thụơc khơng biết làm để thay đổi cách làm. thay đổi cách làm. • Người lớn bắt học sinh phải ngầm hiểu Người lớn bắt học sinh phải ngầm hiểu được cách xử mà họ muốn học được cách xử mà họ muốn học sinh không hiểu cách sinh khơng hiểu cách đó (7)Mơ hình phân tích hành vi Mơ hình phân tích hành vi • Hành viHành vi • Nguyên nhânNguyên nhân • Hậu quảHậu quả (8)Nhiệm vụ Nhiệm vụ • Sử dụng mơ hình phân tích hành vi để làm Sử dụng mơ hình phân tích hành vi để làm phiếu thực hành: phiếu thực hành: - Nhóm 5: phiếu thực hành (trường hợp - Nhóm 5: phiếu thực hành (trường hợp Hùng) trg 16, 3, phần iii Hùng) trg 16, 3, phần iii - Nhóm 6: phiếu thực hành 2.1 (trường hợp - Nhóm 6: phiếu thực hành 2.1 (trường hợp của Hoa), trg.28, 3, phần iii Hoa), trg.28, 3, phần iii - Nhóm 7: phiếu thực hành 3.1 (trường hợp Nhóm 7: phiếu thực hành 3.1 (trường hợp Thuận), trg 30, 3, phần iii của Thuận), trg 30, 3, phần iii (9)Hành vi Hùng Hành vi Hùng - Chỉ ngồi yên khoảng phút, sau đó:Chỉ ngồi yên khoảng phút, sau đó: - Quậy phá bạn bên cạnhQuậy phá bạn bên cạnh - Viết, vẽ lung tungViết, vẽ lung tung - Giật sách bạnGiật sách bạn (10)Nguyên nhân hành vi Hùng Nguyên nhân hành vi Hùng • Từ thân Hùng:Từ thân Hùng: - Có dấu hiệu CPTTTCó dấu hiệu CPTTT - Không hiểu đúng, saiKhông hiểu đúng, sai - Khó trì tập trung ý, Khó trì tập trung ý, - • Từ mơi trường: Từ mơi trường: - Nhiệm vụ học tập không phù hợpNhiệm vụ học tập không phù hợp - MMôi trường chôi trường chưaưa thân thi thân thiệnện (11)Biện pháp khắc phục Biện pháp khắc phục • Thay đổi phương pháp dạy học: tổ chức đa dạng Thay đổi phương pháp dạy học: tổ chức đa dạng loại hoạt động; loại hoạt động; • Cứ phút (khi Hùng có dấu hiệu gây rối) Cứ phút (khi Hùng có dấu hiệu gây rối) giao nhiệm vụ yêu cầu Hùng trả lời câu hỏi; giao nhiệm vụ yêu cầu Hùng trả lời câu hỏi; • Giao nhiệm vụ phù hợp sở thích, nhiều Giao nhiệm vụ phù hợp sở thích, nhiều có liên quan đến học có liên quan đến học • Động viên kịp thời, dù thành công nhỏĐộng viên kịp thời, dù thành cơng nhỏ • Phối hợp gia đình để giáo dục hành viPhối hợp gia đình để giáo dục hành vi • Bày tỏ thái độ giải thích Hùng có hành vi bất Bày tỏ thái độ giải thích Hùng có hành vi bất thường để nhận đúng/sai thường để nhận đúng/sai • Có thể ‘lờ đi’ lỗi nhẹ, để học sinh tự giải quyếtCó thể ‘lờ đi’ lỗi nhẹ, để học sinh tự giải (12)Giải pháp phát triển hành vi tích cực Giải pháp phát triển hành vi tích cực 1) 1) Ghi nhận kịp thời hành vi tốt trẻGhi nhận kịp thời hành vi tốt trẻ 2) 2) Thay hành vi bất thườngThay hành vi bất thường 3) Chỉ dẫn rõ ràng giao tập phù hợp 3) Chỉ dẫn rõ ràng giao tập phù hợp với học lực trẻ có khó khăn học tập với học lực trẻ có khó khăn học tập 4) Khiển trách mang tính tích cực 4) Khiển trách mang tính tích cực 5) Tơn trọng trẻ 5) Tôn trọng trẻ 6) Xây dựng mối quan hệ tốt (13)Các hành vi bất thường trẻ Các hành vi bất thường trẻ • Quá hiếu động Quá hiếu động • Quá thụ động Quá thụ động (14)Các vấn đề ý trẻ Các vấn đề ý trẻ • Khó tập trung ý thời gian dài, dễ bị Khó tập trung ý thời gian dài, dễ bị phân tán phân tán • Khó tập trung cao vào chi tiếtKhó tập trung cao vào chi tiết • Kém bền vững, thường hay chuyển từ hoạt Kém bền vững, thường hay chuyển từ hoạt động chưa hoàn thành sang hoạt động khác động chưa hồn thành sang hoạt động khác • Ln bị phân tán, khó tn theo dẫn, Ln bị phân tán, khó tn theo dẫn, tính kiên nhẫn khó kiềm chế phản ứng (15)Các biện pháp tìm hiểu hành vi Các biện pháp tìm hiểu hành vi • Phương pháp quan sát (Phương pháp quan sát ( có chủ định khơng có chủ định khơng chủ định ) để thu thập thông tin biểu chủ định ) để thu thập thông tin biểu hành vi trẻ qua hoạt động học, hành vi trẻ qua hoạt động học, chơi, sinh hoạt môi trường khác chơi, sinh hoạt môi trường khác • Phương pháp trắc nghiệmPhương pháp trắc nghiệm, thơng qua , thông qua tập kiểm tra nhận thức, hiểu biết trẻ tập kiểm tra nhận thức, hiểu biết trẻ • Đàm thoại, vấnĐàm thoại, vấn (16)M Mộột số gợi ý biện pháp can t số gợi ý biện pháp can thiệp thiệp • Tránh gây căng thẳng, tạo tâm thoải mái, Tránh gây căng thẳng, tạo tâm thoải mái, môi trường học tập thuận lợi thân thiện môi trường học tập thuận lợi thân thiện • Dẫn dắt trẻ vào học từ từ, nhẹ nhàng, thoải Dẫn dắt trẻ vào học từ từ, nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp với trình độ nhu cầu trẻ mái, phù hợp với trình độ nhu cầu trẻ • Tìm nhiều biện pháp gây ý, hứng thú để Tìm nhiều biện pháp gây ý, hứng thú để trẻ tập trung vào học hình thành đỉnh trẻ tập trung vào học hình thành đỉnh cao ý cao ý (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 3 phần iii phát triển hành vi tích cực bài 3 phần iii phát triển hành vi tích cực mục tiêu sau khi học bµi nµy người học có khả năng xác định hành vi có vấn đềkhông tích cực ở trẻ phân tích,