0

Tài liệu Đề và đáp án thi HSG Lý 9 vòng 2

5 732 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:11

PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG CẤP TỈNH. NĂM HỌC: 2010 – 2011. Môn thi: Vật 9 Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1: Trên quãng đường từ Dùng đến Vinh có hai xe Buýt khởi hành cách nhau trong khoảng thời gian ∆t 1 = 20 phút, chuyển động đều với vận tốc như nhau V 1 = V 2 = 60 km/h. Một ô tô thứ ba chuyển động từ Vinh về Dùng lần lượt gặp hai xe Buýt trong khoảng thời gian ∆t 2 = 12 phút. Xác định vận tốc của xe thứ ba. Câu 2: Một khối nước đá dạng hình trụ cao 15 cm có khối lượng m 1 = 0,45 kg ở nhiệt độ - 5 0 C, bên trong có một viên bi sắt có khối lượng m 2 = 19,5 gam được thả vào một bình đựng nước cho khối nước đá nằm thẳng đứng. a. Tính công tối thiểu để có thể nhấc khối nước đá rời khỏi mặt nước? b. Cần cung cấp cho khối nước đá một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để khối nước đá chứa viên bi bắt đầu chìm vào nước? Cho biết: Trọng lượng riêng của nước, sắt nước đá lần lượt là d 1 = 10000 N/m 3 , d 2 = 78000 N/m 3 , d 3 = 9000 N/m 3 , nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.10 5 J/kg, nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.k. Câu 3: Một nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U = 30V một điện trở r = 6Ω (Hình vẽ) Dùng nguồn trên để thắp sáng đồng thời 3 bóng đèn Đ 1 , Đ 2 , Đ 3 . Người ta nhận thấy rằng: để cả 3 bóng đèn đều sáng bình thường thì có thể tìm được 2 cách mắc: Cách 1: (Đ 1 // Đ 2 ) nt Đ 3 rồi đặt vào 2 điểm A B. Cách 2: (Đ 1 nt Đ 2 ) // Đ 3 rồi đặt vào 2 điểm A B. a) Vẽ sơ đồ của 2 cách mắc trên. Tính hiệu điện thế công suất định mức của các đèn.(Bỏ qua điện trở dây nối) b) Nên chọn cách mắc nào trong 2 cách mắc trên. Vì sao? Câu 4: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Khi mắc hiệu điện thế U = 4 V vào hai điểm C,D mắc vôn kế vào hai điểm A,B thì vôn kế chỉ 1V, thay vôn kế bằng ampe kế thì ampe kế chỉ 50 mA. Bây giờ ta mắc hiệu điện thế U = 4 V vào hai điểm A,B còn vôn kế mắc vào hai điểm C,D thì vôn kế vẫn chỉ 1V. Tính R 1 , R 2 , R 3 . . Cho rằng các vôn kế am pe kê đo ở trên là tưởng Câu 5: Cho một thanh nam châm còn tốt một thanh kim loại . Hãy trình bày cách để xác định xem thanh kim loại kia có phải là một thanh nam châm hay không? Hết,/. A B D C R 1 R 2 R 3 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 1 trang) r U A B ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ 9VÒNG 2. 2010-2011 Câu Đáp án Biểu điểm Câu 1 Khoảng cách giữa hai xe buýt luôn không đổi bằng: ∆S = ∆t 1 . V 1 = 60. 1 3 = 20 (km) ………………………………… Khi xe thứ 3 gặp xe đi trước thì chúng cách xe đi sau 1 khoảng 20 km Thời gian để xe thứ 3 đến gặp xe đi sau kể từ khi gặp xe đi trước là: 2 1 3 0,2 S t h V V ∆ ∆ = = + ………………………… ∆S = (V 1 + V 3 ).0,2 => 20 = (V 1 + V 3 ).0,2 => V 3 = 40 km/h ……… Vậy vận tốc của xe thứ ba là V 3 = 40 km/h. …………………… 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 2 a. Thể tích của khối nước đá viên bi sắt là: V = 3 1 2 3 2 0,45 0,0195 0,0005025 900 7800 m m m D D + = + = Gọi thể tích phần chìm trong nước là V c thì ta có: Tổng trọng lượng của khối nước đá viên bi bằng lực đẩy ácsimét P = F A => (m 1 +m 2 ).10 = d 1 .V c => 4,695 = 10000V c => V c = 0,0004695 m 3 ………………… . Chiều cao phần chìm là: h c = 0,0004695 . .0,15 0,14 0,0005025 c V h m V = ≈ …………………………………. Vậy để nhấc khối nước đá ra khỏi mặt nước thì cần phải dịch chuyển một đoạn h c = 0,14m. Lực tác dụng lên khối nước đá tăng dần từ 0 N đến khi rời hẳn khỏi mặt nước là bằng trọng lượng của khối đá viên bi là 4,695 N ( do khi nhấc lên thì lực đẩy ác si mét tác dụng lên khối đá giảm dần) Lực tác dụng trung bình trên cả quãng đường trên là: F tb = 0 4,695 2,3475 2 N + = ……………………………………………. Công tối thiểu cần thực hiện là: A = F tb .h c = 2,3475.0,14 = 0,32685 (J) 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm b. Khối nước đá bắt đầu chìm khi trọng lượng của khối bằng lực đẩy ác si mét tác dụng lên cả khối: P’ = F A ’  P sắt + P đá ’ = d 1 .V’  0,195 + V đá ’.9000 = 10000( V đá ’ + V sắt )  0,195 – 10000. 0,195 78000 = 1000V đá ’  V đá ’ = 0,00017 m 3 ( thể tích còn lại của khối nước đá) Thể tích ban đầu của khối nước đá là: 0,25 điểm V đá = 3 0,45 0,0005 900 m= Vậy thể tích của khối nước đá bị tan ra là: V tan = 0,0005 – 0,00017 = 0,00033m 3 . Khối lượng nước đá tan ra là: m tan = V tan . D 3 = 0,297 (kg) Nhiệt lượng cần cung cấp để cho khối nước đá bắt đầu chìm trong là Q = m 1 .C đá . ∆ t + m 2 .C sắt . ∆ t + m tan . D = 0,45.2100.5 + 0,0195.460.5 + 0,297.3,4.10 5 = 105749,85 (J) 0,5 điểm 0,25 điểm Câu 3 a. Vẽ sơ đồ mỗi cách mắc : 0,25 điểm Theo sơ đồ 1,2 vì các bóng đèn sáng bình thường nên ta có I 1 =I 2 ; U 1 = U 2 I 3 = I 1 + I 2 = 2I 1 =2I 2 (Với I 1 ; I 2 ; I 3 ;U 1 ; U 2 U 3 là cờng độ dòng điện điện định mức ; hiệu điện thế định mức tương ứng với mỗi bóng đèn ) Tương tự theo sơ đồ 2 thì U 3 = U 1 + U 2 =2U 1 =2 U 2 ………………… Sơ đồ 1 gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính thì : U 1 + U 3 = U –Ir  1,5U 3 =U- 6I 3 => 6I 3 = U - 1,5U 3 (1) ……. Theo sơ đồ 2 thì U 3 = U- 6I ’ ( Với I ’ là cường độ dòng điện trong mạch chính ) I ’ = I 1 + I 3 => U 3 = U-6( I 1 + I 3 ) = U-1,5.6I 3 (2)… Thay (1) vào(2) ta có U 3 = U-1,5 (U-1,5U 3 ) …………………  U 3 = 0,4U =12V ………………………………  U 1 = U 2 =U 3 /2 =6V ………………………………… Thay U 3 vào (1) ta có I 3 =2A => P 3 = U 3 I 3 = 24w ………………. I 1 = I 2 = I 3 /2 = 1A ta có P 1 =P 2 = 6w ……………………………. b/ Để chọn sơ đồ cách mắc ta hãy tính hiệu suất sử dụng trên mỗi sơ đồ đó : Với cách mắc 1 : H 1 = (Tổng công suất đèn ) : P = 60% …………. Với cách mắc 2 : H 2 = (Tổng công suất đèn ) : P’ = 40% Vậy ta chọn cách mắc 1 vì có hiệu suất sử dụng cao hơn 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm A B U r D 1 D 3 D 2 D 2 D D 1 r U B A Câu 4 Khi mắc hiệu điện thế vào C,D vôn kế vào A,B thì mạch điện chỉ còn R 2 nối tiếp với R 3 vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu R 2 . Hiệu điện thế giữa hai đầu R 3 lúc này là: U 3 = U – U V1 = 3V Cường độ dòng điện qua R 2 R 3 là như nhau => R 3 = 3R 2 Tương tự khi mắc hiệu điện thế vào A,B vôn kế vào C,D thì Ta có: R 1 = 3R 2 . Khi mắc ampe kế vào A,B còn nguồn điện vào C,D thì ampe kế chỉ cường độ dòng điện qua R 1 là 50 mA R 1 song song với R 2 => U 1 = U 2 => I 1 .R 1 = I 2 .R 2 => dòng điện qua R 2 là I 2 = 150 mA. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là: I = I 1 + I 2 = 200 mA Điện trở tương đương của cả mạch điện là: R tđ = 4 20 0,2 U I = = Ω R tđ = 1 2 3 1 2 .R R R R R + + = 2 15 20 4 R = => R 2 = 16 3 Ω ; R 1 = R 3 = 16 Ω. 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 5 - Đưa thanh nam châm lại gần thanh kim loại nếu chúng không hút không đẩy nhau thì thanh kim loại không phải là thanh nam châm. - Lần lượt đưa hai đầu thanh nam châm lại cùng một đầu của thanh kim loại nếu cả hai đầu đều hút thì thanh kim loại đó không phải là thanh nam châm. Nếu một đầu hút còn đầu kia đẩy thì đó là thanh nam châm. 0,25 điểm 0,75 điểm Ghi chú: Học sinh có thể giải bằng nhiều cách khác nhau, đúng vẫn cho điểm tối đa . được 2 cách mắc: Cách 1: (Đ 1 // Đ 2 ) nt Đ 3 rồi đặt vào 2 điểm A và B. Cách 2: (Đ 1 nt Đ 2 ) // Đ 3 rồi đặt vào 2 điểm A và B. a) Vẽ sơ đồ của 2 cách. THỨC (Đề gồm 1 trang) r U A B ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ 9 – VÒNG 2. 20 10 -20 11 Câu Đáp án Biểu điểm Câu 1 Khoảng cách giữa hai xe buýt luôn không đổi và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề và đáp án thi HSG Lý 9 vòng 2, Tài liệu Đề và đáp án thi HSG Lý 9 vòng 2,