0

Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT

18 1,507 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Cơ thể chúng ta hàng ngày thải ra bên ngoài Cơ thể chúng ta hàng ngày thải ra bên ngoài môi trường một số chất không có lợi cho cơ môi trường một số chất không có lợi cho cơ thể, hoạt động đó gọi là bài tiết. Vậy bài tiết thể, hoạt động đó gọi là bài tiết. Vậy bài tiết là gì?,sản phẩm của bài tiết là gì? các cơ là gì?,sản phẩm của bài tiết là gì? các cơ quan nào đảm nhận chức năng này. Để trả quan nào đảm nhận chức năng này. Để trả lời những câu hỏi này cô trò chúng ta cùng lời những câu hỏi này cô trò chúng ta cùng tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu Chương VII. BÀI TIẾT Chương VII. BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU TIẾT NƯỚC TIỂU I.Bài tiết. I.Bài tiết. II.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu II.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu I.Bài tiết I.Bài tiết Đọc thông tin SGK .122 thảo luận nhóm đôi Đọc thông tin SGK .122 thảo luận nhóm đôi trong 3 phút trả lời các câu hỏi sau: trong 3 phút trả lời các câu hỏi sau: 1.Thế nào là bài tiết ? 1.Thế nào là bài tiết ? 2.Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là 2.Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ?Việc bài tiết chúng do cơ quan nào đảm gì ?Việc bài tiết chúng do cơ quan nào đảm nhận ? nhận ? 3.Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát 3.Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu? sinh từ đâu? Đáp án Đáp án 1.Bài tiết là một hoạt động của cơ thể thải 1.Bài tiết là một hoạt động của cơ thể thải loại các chất cặn bã các chất độc hại loại các chất cặn bã các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường khác để duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể . bên trong cơ thể . 2.Các sản phẩm thải chủ yếu cơ 2.Các sản phẩm thải chủ yếu cơ quan thực hiện bài tiết quan thực hiện bài tiết Sản phẩm thải chủ yếu Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu CO2 CO2 Phổi Phổi Nước tiểu Nước tiểu Thận Thận Mồ hôi Mồ hôi Da Da 3.Các sản phẩm cần thiết phát sinh 3.Các sản phẩm cần thiết phát sinh từ : từ : • -Hoạt động trao đổi chất của tế bào cơ -Hoạt động trao đổi chất của tế bào cơ thể (CO2 ,nước tiểu ,mồ hôi…) thể (CO2 ,nước tiểu ,mồ hôi…) • -Hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một -Hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một số chất quá liều lượng (các chất thuốc số chất quá liều lượng (các chất thuốc ,các ion ,colesteron…) ,các ion ,colesteron…) 1.Cơ quan bài tiết nào đóng vai trò quan 1.Cơ quan bài tiết nào đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết khí CO2?,bài tiết trọng trong việc bài tiết khí CO2?,bài tiết các chất thải khác ? các chất thải khác ? 2.Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì 2.Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ thì cơ thể có biểu hiện như thế nào? trệ thì cơ thể có biểu hiện như thế nào? Đáp án Đáp án • 1.Phổi đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết 1.Phổi đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết khí CO2 , thận đóng vai trò quan trọng trong khí CO2 , thận đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết cá chất thải khác qua nước tiểu. việc bài tiết cá chất thải khác qua nước tiểu. • 2 Khi sự bài tiết cá sản phẩm bi trì trệ thì các 2 Khi sự bài tiết cá sản phẩm bi trì trệ thì các chất thải (CO2 , urê , axit uric…) sẽ bị tích tụ chất thải (CO2 , urê , axit uric…) sẽ bị tích tụ nhiều trong máu ,làm biến đổi các tính chất của nhiều trong máu ,làm biến đổi các tính chất của môi trường trong cơ thể .Lúc đó cơ thể bị nhiễm môi trường trong cơ thể .Lúc đó cơ thể bị nhiễm độc có các biểu hiện như mệt mỏi ,nhức đầu độc có các biểu hiện như mệt mỏi ,nhức đầu ,hôn mê chết. ,hôn mê chết. Bài tiết đóng vai trò như thế nào Bài tiết đóng vai trò như thế nào đối với cơ thể? đối với cơ thể? • Bài tiết đóng vai trò quan trọng trong cơ Bài tiết đóng vai trò quan trọng trong cơ thể sống .Nhờ hoạt động bài tiết mà các thể sống .Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong cơ thể tính chất của môi trường bên trong cơ thể (pH ,nồng độ các ion , áp suất thẩm (pH ,nồng độ các ion , áp suất thẩm thấu…)luôn ổn định ,tạo điều kiện thuận thấu…)luôn ổn định ,tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường bình thường 2.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu 2.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu • Quan sát hình bên Quan sát hình bên cho biết hệ bài tiết cho biết hệ bài tiết nước tiểu gồm nước tiểu gồm những thành phần những thành phần cấu tạo nào? cấu tạo nào? [...]... phút để hoàn thành bài tập sau Chọn câu trả lời đúng nhất 1 .Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan : a.Thận ,cầu thận ,bóng đái b.Thận , ống thận ,bóng đái c.Thận ,bóng đái , ống đái d.Thận , ống dẫn nước tiểu ,bóng đái , ống đái 2.Cơ quan quan trọng nhất của hệu bài tiết nước tiểu là: a.Thận b.Bóng đái c ống dẫn nước tiểu d ống đái 3 .Cấu tạo của thận gồm: a.Phần vỏ ,phần tuỷ ,bể thận , ống dãn nước... • • Hệ bài tiết nước tiểu gồm : -Thận (trái ,phải ) -Ống dẫn nước tiểu(niệu quản) -Bóng đái (bàng quang) -ống dẫn đái(niệu đạo) Lát cắt dọc của thận Đơn vị chức năng của thận Cầu thận: thực chất là một túi Mao mạch dày đặc, khoảng 50 mao mạch xếp song song thành một khối cầu nằm Nang cầu thận trong Cầu thận Một số hình ảnh về cấu tạo của thận Thực hiện thảo luận nhóm trong 3 phút để hoàn thành bài. .. đơn vị chức năng ,bể thận d.Phần vỏ phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp ,bể thận 4.Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm : a.Cầu thận ,nang cầu thận b.Nang cầu thận , ống thận c.Cầu thận , ống thận d.Cầu thận ,nang cầu thận , ống thận Chọn câu trả lời đúng nhất • Sự bài tiết nước tiểucó tác dụng gì? • a loại bỏ các chất độc những chất đưa vào cơ thể quá liều lượng • b.điều... độc những chất đưa vào cơ thể quá liều lượng • b.điều hoà huyết áp • c.duy trì thành phần hoá học độ pH của máu • d a, b, c điều đúng Chọn câu trả lời đúng • Những đặc điểm nào chứng tỏ cấu tạo của thận • • • • phù hợp với chức năng? a Mỗi quả thận có tới một triệu đơn vị chức năng cùng với một hệ thống mao mạch dày đặc b Thận hoạt động một ngày đêm lọc được khoảng 1600lít-1700lít/ngày c Khối... khoảng 1600lít-1700lít/ngày c Khối lượng thận chỉ bằng 1/200khối lượng cơ thể nhưng nu ầu ôxi chiếm 1/11 lượng ôxi cơ thể nhận được d a, b, c đều đúng Về nhà • -Học bài cũ ,trả lời các câu hỏi cuối bài • -Đọc mục “Em có biết” • -Chuẩn bị bài 39 . BÀI TIẾT Chương VII. BÀI TIẾT • BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU TIẾT NƯỚC TIỂU I .Bài tiết. I .Bài tiết. . chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT, Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT,

Hình ảnh liên quan

• Quan sát hình bên Quan sát hình bên cho biết hệ bài tiết  - Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT

uan.

sát hình bên Quan sát hình bên cho biết hệ bài tiết Xem tại trang 10 của tài liệu.
Một số hình ảnh về cấu tạo của thận - Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT

t.

số hình ảnh về cấu tạo của thận Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan