0

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm

20 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2021, 16:23

- Sau bµi häc: + HS có khả năng nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào, thở ra + Chỉ và nói được tên các bọ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ + Chỉ trên sơ đồ và nới được đườn[r] (1)tù nhiªn vµ x· héi người và sức khoẻ tiÕt 1: hoạt động mở và quan hô hấp I/ Môc tiªu: - Sau bµi häc: + HS có khả nhận thay đổi lồng ngực ta hít vào, thở + Chỉ và nói tên các bọ phận quan hô hấp trên sơ đồ + Chỉ trên sơ đồ và nới đường không khí ta hít vào thở + Hiểu vai trò hoạt động thở sống người II/ §å dïng d¹y häc: + C¸c bøc tranh in SGK ®­îc phãng to III/ Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng HS Bµi míi: a) Giới thiệu bài:( Khởi động) - GV nêu mục đích yêu cầu bài - HS theo dõi, nhắc lại đề bài - Ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung: - HS thùc hµnh thë s©u vµ nhËn biÕt * Thùc hµnh thë s©u: - GV hướng dẫn HS cách thở sâu: “ thay đổi lồng ngực ta hít vào thËt s©u vµ thë hÕt søc BÞt mòi nÝn thë” - GV hướng dẫn HS chơi trò chơi: + Yêu cầu lớp thực hành và - HS thực hiên động tác “bịt mũi nín TLCH: C¸c em cã c¶m gi¸c nh­ thÕ thë” NhËn xÐt: Thë gÊp h¬n vµ s©u h¬n b×nh nµo? thường - Gäi HS lªn b¶ng thë s©u - HS lªn b¶ng thë s©u nh­ h×nh trang để lớp quan sát - Cả lớp đứng chỗ đặt tay lên ngùc vµ thùc hiÖn hÝt vµo thËt s©u vµ - Nhận xét thay đổi lồng thở - Lång ngùc phång lªn, nÑp xuèng ngùc hÝt thë? đặn đó là cử động hô hấp: hít, - So s¸nh lång ngùc hÝt vµo thë thë - Khi hÝt vµo lång ngùc phång lªn v× ra? phæi nhËn nhiÒu kh«ng khÝ nªn phæi c¨ng lªn Khi thë hÕ søc l«ng ngực xẹp xuống vì đã đưa hết không khÝ ngoµi - Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung - HS nhËn xÐt, bæ sung - GV chốt lại kết luận đúng * Quan s¸t tranh SGK - Bước 1: Yêu cầu HS hoạt động - HS quan sát tranh và trả lời nhóm nhãm 2, HS hái, HS tr¶ lêi qua + HS 1: B¹n h·y chØ vµo c¸c h×nh vÏ h×nh vÏ nãi tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan h« hÊp? Lop1.net (2) + HS 2: Chỉ vào hình vẽ đồng thời nãi tªn c¸c bé phËn? + HS 1: B¹n h·y chØ ®­êng ®i cña kh«ng khÝ? + HS 2: ChØ vµo h×nh vÏ vµ tr¶ lêi + HS 1: Đố bạn mũi dùng để làm g×? + HS 2: Mũi dùng để thở - GV treo tranh đã phóng to lên + HS 1: Phế quản, khí quản có chức b¶ng n¨ng g×? - Gäi cÆp HS lªn hái vµ tr¶ lêi + HS 2: DÉn khÝ - Mét sè cÆp quan s¸t h×nh vµ hái đáp trước lớp vấn đề vừa + C¬ quan h« hÊp lµ g×? Chøc n¨ng th¶o luËn ë trªn nh­ng c©u hái cã cña tõng bé phËn? thÓ s¸ng t¹o h¬n -> C¬ quan h« hÊp lµ c¬ quan thùc + Nêu các phận quan hô trao đổi khí thể và hÊp? môi trường bên ngoài -> C¬ quan h« hÊp gåm: Mòi, phÕ qu¶n, khÝ qu¶n vµ hai l¸ phæi Mòi, phÕ qu¶n lµ ®­êng dÉn khÝ Hai l¸ - Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung phổi có chức trao đổi khí - GV kÕt luËn chung HS nhËn xÐt, bæ sung Cñng cè, dÆn dß: - §iÒu g× x¶y cã vËt lµm t¾c ®­êng thë? - Làm cho người không hô hấp - Yªu cÇu HS liªn hÖ và dẫn đến tử vong - Gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp, vÖ sinh - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “ hµng ngµy, kh«ng cho nh÷ng vËt cã thÓ g©y t¾c ®­êng thë Nªn thë nh­ thÕ nµo?” o0o -tiÕt 2: nªn thë nh­ thÕ nµo? I/ Môc tiªu: - Sau bµi häc: + HS cã kh¶ n¨ng hiÓu t¹i ta nªn thë b»ng mòi mµ kh«ng nªn thë b»ng måm + Nãi ®­îc Ých lîi cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ lµnh vµ t¸c h¹i cña viÖc hÝt thở không khí có nhiều CO2, nhiều khói bụi sức khoẻ người II/ §å dïng d¹y häc: + C¸c bøc tranh in SGK ®­îc phãng to + Gương soi III/ Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số KiÓm tra bµi cò: - Tiết trước ta học bài gì? - Hoạt động thở và quan hô hấp - Tả lại hoạt động lồng ngực - HS trả lời: Khi hít vào thì phổi hÝt vµo thë ra? phång lªn nhËn nhiÒu kh«ng khÝ, Lop1.net (3) - Nhận xét đánh giá HS Bµi míi: a) Khởi động: - T¹i ta ph¶i tËp thÓ dôc vµo buæi s¸ng? Thë nh­ thÕ nµo lµ hîp vÖ sinh? §ã lµ néi dung buæi häc h«m b) Néi dung: * T¹i ta nªn thë b»ng mòi mµ kh«ng nªn thë b»ng miÖng? - GV cho HS hoạt động cá nhân - GV Hướng dẫn HS lấy gương soi - GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời + C¸c em nh×n thÊy g× mòi? + Khi bÞ sæ mòi em thÊy cã g× mòi ch¶y ra? + H»ng ngµy dïng kh¨n lau mòi em quan s¸t trªn kh¨n cã g× kh«ng? + T¹i thë b»ng mòi tèt h¬n thë b»ng miÖng? - VËy thë nh­ thÕ nµo lµ tèt nhÊt? * Quan s¸t SGK: - GV yªu cÇu HS quan s¸t SGK vµ nªu ®­îc: Ých lîi cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ lµnh vµ t¸c h¹i cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ cã nhiÒu khói, bụi sức khoẻ - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm vµ TLCH GV ®­a ra: + Bøc tranh nµo thÓ hiÖn kh«ng khÝ lµnh vµ bøc tranh nµo thÓ hiÖn kh«ng khÝ nhiÒu khãi bôi? + Khi ®­îc thë kh«ng khÝ lµnh b¹n c¶m thÊy nh­ thÕ nµo? + Nªu c¶m gi¸c ph¶i thá kh«ng khÝ nhiÒu khãi bôi? - GV yêu cầu HS đại dịên nhóm tr×nh bµy kÕt qu¶ lång ngùc sÏ në Khi thë hÕt søc, lång ngùc xÑp xuèng, ®Èy kh«ng khÝ tõ phæi ngoµi -> V× ta hÝt ®­îc kh«ng khÝ lµnh - HS theo dâi - Líp lµm viÖc c¸ nh©n - HS lấy gương soi để quan sát phÝa mòi cña m×nh vµ TLCH: -> Trong lç mòi cã nhiÒu l«ng -> Nước mũi, nóng -> Trªn kh¨n ®en vµ cã nhiÒu bôi bÈn -> Thë b»ng mòi tèt h¬n v× mũi có nhiều lông, lớp lông đó cản ®­îc bít bôi, lµm kh«ng khÝ vµo phæi s¹ch h¬n ë mòi cã c¸c m¹ch m¸u nhá li ti lµm Êm kh«ng khÝ vµo phæi Cã nhiÒu tuyÕn nhÇy gióp cản bụi diệt vi khuẩn, tạo độ ẩm cho kh«ng khÝ vµo phæi -> Thë b»ng mòi lµ hîp vÖ sinh, cã lîi cho søc khoÎ v× vËy chóng ta nªn thë b»ng mòi - HS quan s¸t h×nh 3, 4, trang SGK vµ tr¶ lêi: -> Bøc tranh vÏ kh«ng khÝ lµnh, tranh 4, vÏ kh«ng khÝ nhiÒu khãi bôi -> ThÊy khoan kho¸i, khoÎ manh, dÔ chÞu -> Ngét ng¹t, khã thë, khã chÞu, - HS cử đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp Lop1.net (4) - Yªu cÇu HS nhËn xÐt, bæ sung - HS nhËn xÐt, bæ sung - GVchốt ý kiến đúng - GV yªu cÇu HS TLCH: - HS tr¶ lêi c©u hái: + Thë kh«ng khÝ lµnh cã Ých -> Gióp chóng ta kháe m¹nh lîi g×? + Thë kh«ng khÝ cã nhiÒu khãi bôi -> Cã h¹i cho søc khoÎ, mÖt mái, cã h¹i nh­ thÕ nµo? bÖnh tËt, - Gv nªu kÕt luËn: SGK - HS nh¾c l¹i Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ thùc hµnh hÝt thë kh«ng khÝ lµnh - ChuÈn bÞ bµi sau: “ VÖ sinh h« hÊp” o0o tiÕt 3: vÖ sinh h« hÊp I/ Môc tiªu: - Sau bµi häc, HS biÕt: + Nªu Ých lîi cña viÖc tËp thë vµ buæi s¸ng + Kể việc nên làm để giữ vệ sinh quan hô hấhaa + Gi÷ vÖ sinh mòi häng II/ §å dïng d¹y häc: + C¸c bøc tranh in SGK ®­îc phãng to III/ Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS tr¶ lêi c©u hái: Thë kh«ng - HS tr¶ lêi: Lµm cho søc khoÎ khÝ lµnh cã Ých lîi g×? sảng khoái, dễ chịu, người khoẻ - GV nhận xét, đánh giá m¹nh Bµi míi: a) Khởi động: - C¸c cã biÕt bµi “ DËy sím” - HS tr¶ lêi kh«ng? - Yªu cÇu HS b¾t ®iÖu cho líp h¸t - HS h¸t: DËy ®i th«i mau dËy - GV: TËp thÓ dôc cã lîi nh­ thÕ nµo - HS theo dâi đó chính là nội dung bài hôm - HS ghi bµi, nh¾c l¹i néi dung bµi - Gv ghi bảng đề bài b) Néi dung: * Ých lîi cña tËp thÓ dôc buæi s¸ng - HS thảo luận nhóm để đưa câu - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm - GV yªu cÇu quan s¸t h×nh 1, 2, tr¶ lêi cña c¸c c©u hái GV ®­a qua h×nh 1, 2, SGK vµ TLCH: + C¸c b¹n nhá bµi ®ang lµm + H1: C¸c b¹n tËp thÓ dôc buæi s¸ng + H2: B¹n lau mòi g×? + H3: B¹n sóc miÖng -> Để người khoẻ mạnh, -> Buæi s¸ng cã kh«ng khÝ + Các bạn làm để làm gì? Lop1.net (5) + Tập thở sâu buổi sáng có ích lợi lành, hít thở sâu làm cho người khoẻ g×? mạnh Sau đêm nằm ngủ, thể không hoạt động, thể cần vận động để mạch máu lưu thông, hÝt thë kh«ng khÝ lµnh vµ h« hấp sâu để tống nhiều khí CO2 ngoµi vµ hÝt ®­îc nhiÒu khÝ O2 vµo phæi -> CÇn lau mòi s¹ch sÏ, vµ sóc miệng nược muối để tránh + Hàng ngày ta nên làm gì để giữ nhiễm trùng các phận quan h« hÊp s¹ch mòi häng? - Các nhóm cử đại diện trình bày kết qu¶, mçi nhãm chØ tr¶ lêi c©u hái - GV yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung kết trước lớp - HS nhËn thøc ®­îc cÇn cã thãi - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung quen tập thể dục buổi sáng, thường - GV đánh gía ý kiến đúng và nhắc xuyên giữ vệ sinh miệng nhë HS nªn cã thãi quen tËp thÓ dôc buæi s¸ng, vÖ sinh mòi häng - HS quan s¸t h×nh SGK vµ tr¶ lêi * Việc nên làm và không nên làm để cặp đôi gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp: - HS nªu tªn nh÷ng viÖc nªn vµ không nên để bảo vệ và giữ gìn - Yªu cÇu HS ngåi c¹nh cïng quan h« hÊp quan s¸t h×nh 4, 5, 6, SGK vµ tr¶ lêi c©u hái - sè cÆp lªn tr×nh bµy néi dung tranh và nêu việc đó nên - GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu - GV gọi các cặp trình bày trước lớp hay không nên Nhóm khác theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung + H4: B¹n ch¬i ë chç cã bôi -> Kh«ng nªn - GV đưa chốt ý kiến đúng + H5: Vui ch¬i, nh¶y d©y-> Nªn + H6: Hót thuèc -> Kh«ng nªn + H7: VÖ sinh líp biÕt ®eo khÈu trang -> Nªn + H8: MÆc ¸o Êm -> Nªn -> Kh«ng nªn v×: Ch¬i ë chç bôi, hót thuèc l¸ lµm cho kh«ng khÝ « - Gi¶i thÝch v× nªn vµ kh«ng nhiÔm ta thë sÏ khã chÞu, mÖt mái, nªn? gây cho người yếu ớt, bệnh tật, -> Nªn v×: Vui ch¬i, mÆc ¸o Êm, B¶o vÖ søc khoÎ, ®eo khÈu trang gióp ng¨n bôi, - HS liªn hÖ thùc tÕ vµ nªu: + Kh«ng nªn: Kh«ng nªn hót thuèc, kh«ng nªn ch¬i nh÷ng n¬i bôi bÈn, - GV yêu cầu HS lớp: Liên hệ không nghịch đồ vật gây tắc thở, thùc tÕ cuéc sèng, kÓ nh÷ng kh«ng lµm bÈn « nhiÔm kh«ng việc nên và không nên để bảo vệ và khí, Lop1.net (6) gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp + Nên: Thường xuyên quét dọn, lau chùi đồ đạc, sàn nhà, tham gia tổng vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm, kh«ng vứt rác bừa bãi, khạc nhổ đúng nơi qui định, Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, thùc hiÖn c¸c viÖc nªn lµm - ChuÈn bÞ bµi sau: “ Phßng bÖnh ®­êng h« hÊp” o0o tiÕt 4: phßng bÖnh ®­êng h« hÊp I/ Môc tiªu: - Sau bµi häc, HS cã thÓ: + Kể tên số bệnh đường hô hấp thường gặp + Nêu nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp + Cã ý thøc phßng bÖnh ®­êng h« hÊp II/ §å dïng d¹y häc: + C¸c h×nh 10, 11 in SGK ®­îc phãng to Lop1.net (7) III/ Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS TLCH: Bạn đã làm gì để - HS trả lời: Vệ sinh cá nhân, nhà b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp? cöa, n¬i c«ng céng - GV nhận xét, đánh gía Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi, ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung: * Một số bệnh đường hô hấp thường * Hoạt động 1: Động não gÆp: - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn c¸c bé - HS nªu: Mòi, phÕ qu¶n, khÝ qu¶n, hai l¸ phæi phËn cña c¬ quan h« hÊp? - KÓ tªn mét sè bÖnh ®­êng h« hÊp - HS kÓ: Sæ mòi, ho, ®au häng, sèt mµ em biÕt - GV: TÊt c¶ c¸c bÖnh cña c¬ quan - HS l¾ng nghe hô hấp có thể bị bệnh Bệnh thường gặp: Viêm mũi, viêm họng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi * Nguyên nhân và cách đề phòng * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm bÖnh ®­êng h« hÊp - GV chia HS thành các nhóm đôi, - HS nhận nhiệm vụ: Quan sát và trao đổi nội dung hình 1, 2, 3, 4, yªu cÇu th¶o luËn tranh SGK 5, - GV giao nhiÖm cô: Nªu néi dung - HS th¶o luËn tõng h×nh SGK - Gọi HS trình bày trước lớp - Yêu cầu số cặp đại diện trình - Mçi cÆp nãi vÒ néi dung cña bµy h×nh + H1&2: B¹n Nam ®ang nãi chuyÖn víi b¹n cña m×nh vÒ Nam bÞ ho vµ rÊt ®au häng + H3: C¸c b¸c sÜ ®ang nãi chuyÖn với Nam sau đã khám cho Nam B¸c sÜ khuyªn Nam + H4: C¶nh thÇy gi¸o khuyªn HS mặc đủ ấm trời lạnh + H5: Một người qua khuyªn b¹n nhá kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiều đồ lạnh + H6: B¸c sÜ võa kh¸m, võa nãi - Gäi nhãm kh¸c bæ sung - KL: Người bị viêm phổi, viêm phế chuyện với bệnh nhân quản thường bị ho, sốt, đặc biệt là - HS bổ sung cho nhóm bạn trẻ em, không chữa trị kịp thời để - HS lắng nghe nÆng cã thÓ chÕt kh«ng thë ®­îc - GV yªu cÇu HS tæ chøc th¶o luËn tæ - tæ th¶o luËn c©u hái GV ®­a ra; + Chúng ta cần làm gì để đề phòng cử đại diện tổ lên trình bày: Lop1.net (8) bÖnh ®­êng h« hÊp? -> Để đề phòng bệnh viêm họng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi chóng ta cần mặc đủ ấm, không để lạnh cổ, ngực và không uống đồ lạnh nhiều * Liªn hÖ: - Các em đã có ý thức giữ gìn bệnh ®­êng h« hÊp ch­a? - HS nªu suy nghÜ vµ viÖc lµm cña * Hướng dẫn HS rút nội dung mình và nêu chÝnh cña bµi: + Nªu c¸c bÖnh viªm ®­êng h« hÊp? -> Viªm häng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi, + Nªu nguyªn nh©n g©y bÖnh -> Do nhiÔm l¹nh, nhiÔm trïng, hoÆc biÕn chøng cña bÖnh truyÒn nhiÔm( cóm, sëi, ) + Nêu cách đề phòng? -> Gi÷ Êm c¬ thÓ, vÖ sinh mòi häng, giữ nơi đủ ấm, ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thường xuyên - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i kÕt luËn - HS nh¾c l¹i kÕt luËn: c¸ nh©n, * Hoạt động 3: Chơi trò chơi: Bác sĩ đồng - GV hướng dẫn HS cách chơi: Một - HS lắng nghe GV hướng dẫn HS đóng vai bệnh nhân và HS đóng vai bác sĩ - Yªu cÇu: BÖnh nh©n kÓ ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña bÖnh viªm ®­êng hô hấp Bác sĩ đóng vai nêu tên cña bÖnh - Tæ chøc cho HS ch¬i: + GV cho HS ch¬i thö nhãm, sauđó cặp lên đóng vai - HS ch¬i nhãm - cặp lên đóng vai trước lớp - C¶ líp xem vµ gãp ý bæ sung Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc bµi - Thực việc làm đề phòng bệnh đường hô hấp - ChuÈn bÞ bµi sau: “ bÖnh lao phæi” o0o Lop1.net (9) tiÕt bÖnh lao phæi I/ Môc tiªu: - Sau bµi häc, HS biÕt: + Nªu nguyªn nh©n, ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi + Nêu nguyên nhần từ đó nêu việc nên làm và không nên làm để đề phòng bệnh lao phổi + Biết nói với bố mẹ thân có dấu hiệu bị mắc bệnh đường hô hấp để ®­îc ®i kh¸m vµ ch÷a bÖnh kÞp thêi + Tu©n theo chØ dÉn cña b¸c sÜ bÞ bÖnh II/ §å dïng d¹y häc: + C¸c bøc tranh in SGK ®­îc phãng to III/ Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp - HS nªu: BÖnh viªm häng, viªm thường gặp? phæi, viªm phÕ qu¶n - Nhận xét, đánh giá Bµi míi: - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cÇu cña bµi, ghi bµi lªn b¶ng - Gi¶ng néi dung: a) Nguyªn nh©n, ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi + Yêu cầu HS hoạt động cá nhân - HS quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4, t×m hiÓu néi dung cña tõng h×nh + Yêu cầu HS hoạt động tập thể ? C¸c h×nh trªn cã mÊy nh©n vËt? -> Cã nh©n vËt: B¸c sÜ &bÖnh Gọi HS đọc lời thoại bác sĩ và nhân bÖnh nh©n - HS đọc lời thoại trên các hình: - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái vai b¸c sÜ; vai bÖnh nh©n + Nguyªn nh©n g©y bÖnh lao phæi Lop1.net (10) lµ g×? ->BÖnh lao phæi vi khuÈn g©y ra( vi khuÈn cã tªn lµ vi khuÈn Cèc_ Tên bác sĩ Rô-be- Cốc_ người phát vi khuẩn này) Những người ¨n uèng thiÕu thèn, lµm viÖc qu¸ søc thường dễ bị vi khuẩn lao công + BÖnh lao phæi cã biÓu hiÖn nh­ vµ nhiÔm bÖnh -> ¡n kh«ng thÊy ngon miÖng, thÕ nµo? người gầy và hay sốt nhẹ vào buổi chiÒu NÆng th× ho m¸u, cã thÓ bÞ + Bệnh lao phổi lây từ người bệnh chết không chữa trị kịp thời sang người lành đường -> Qua đường hô hấp nµo? + BÖnh lao phæi cã t¸c h¹i g×? -> Làm cho sức khoẻ người bị giảm sút, tốn kém tiền để chữa bÖnh vµ cßn dÔ lµm l©y cho nh÷ng người gia đình và người xung quanh nÕu kh«ng cã ý thøc gi÷ gìn vệ sinh chung Dùng chung đồ dïng c¸ nh©n hoÆc cã thãi quen kh¹c nhæ bõa b·i - HS chia lµm nhãm -> Quan s¸t h×nh 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời a) Nh÷ng viÖc ko nªn lµm vµ nªn c©u hái GV ®­a lµm - Các nhóm cử người trình bày kết - GV Y/C HS th¶o luËn nhãm qu¶, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u, - GV ®­a nhiÖm vô y/c HS TL nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - Các nhóm cử người trình bày kết qu¶, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u, - Y/c lµm viÖc c¶ líp - Y/c cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tr¶ nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung -> Người hút thuốc lá và người lêi + Kể việc làm và hoàn thường xuyên hít phải khói thuốc lá cảnh khiến ta dễ mắc bệnh lao phổi? người khác hút, lao động quá sức, ăn uống không đủ chất, nhà cửa chËt chéi, Èm thÊp tèi t¨m, kh«ng gän gµng VS -> Tiªm phßng, lµm viÖc nghØ ng¬i + Kể việc làm và h/c giúp điều độ, nhà sẽ, thoáng mát lu«n ®­îc chiÕu ¸nh s¸ng, kh«ng ta tr¸nh bÖnh lao phæi? kh¹c nhæ bõa b·i - GV chèt vµ nãi thªm: Vi khuÈn lao cã kh¶ n¨ng sèng rÊt l©u ë n¬i tèi Nghe GV gi¶ng tăm Chỉ sống 15’ ánh sáng mặt trời Vì phải mở cửa để ánh Lop1.net (11) s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo - Y/c HS liªn hÖ: - 4- HS tr¶ lêi c©u hái + Em và gđ cần làm gì để đề phòng + Tiêm phòng, ăn uống đủ chất, bÖnh lao phæi nghỉ ngơi làm việc điều độ, VS nhà cöa gän gµng, tho¸ng m¸t, lu«n cã ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo, - BÖnh lao phæi vi khuÈn lao g©y - GV HD HS rót KL sgk - HS nh¾c l¹i CN- §T (skg) b) Tæ chøc trß ch¬i: §ãng vai - GV HD c¸ch ch¬i: NhËn t/h vµ đóng vai xử lý t/h - GV treo t/h lên bảng, gọi HS đọc - Giao nhãm t×nh huèng - L¾ng nghe - HS đọc t/h, nhận t/h trªn vµ TL, ph©n vai, bµn xem mçi vai sÏ nãi g× TËp thö nhãm - VD: MÑ ¬i! D¹o nµy hay h« NÕu bÞ bÖnh em sÏ nãi g× víi mÑ mÖt, ¨n kh«ng ngon, bè mÑ ®­a ®i kh¸m bÖnh để bố mẹ đưa khám bệnh? Khi ®­a ®i kh¸m bÖnh em sÏ nãi - C¸c nhãm gt vai vµ tr×nh diÔn g× víi b¸c sÜ? - NhËn xÐt nhãm b¹n B×nh bÇu - Y/c lªn tr×nh diÔn nhóm diễn hay, khéo, xử lý đúng - Y/c HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt chung Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ thùc hiÖn phßng bÖnh lao phæi - Häc bµi, CB bµi sau: “M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn” -0o0 TiÕt 6: m¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - Trình bày sơ lược cấu tạo chức máu - Nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn - KÓ tªn ®­îc c¸c c¬ quan tuÇn hoµn II/ §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh sgk phãng to Lop1.net (12) - Tiết lợn tiết gà đã chống đông III/ Hoạt động dạy học: ổn định T.C: H¸t KiÓm tra bµi cò: - Nêu cách đề phòng bệnh lao phổi? - GV nhận xét, đánh giá Bµi míi: a) Khởi động: - gt bài: Các đã bị đứt tay chảy máu chưa? Hiện tượng ntn? - Dùa vµo HS tr¶ lêi GV vµo bµi - Ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung bµi: - GV Y/C HS quan s¸t vµ tr¶ lêi - GV cho HS TL nhãm - Y/C HS nhËn nhiÖm vô: quan s¸t h×nh 1, 2, 3, cho HS quan s¸t èng m¸u vµ TL theo c©u hái sau + Bạn đã bị đứt tay trầy da chưa? Bạn thấy gì vết thương? - HS nªu: Tiªm phßng, VS c¸ nhân, mặc ấm mùa đông - HS nªu: Ch¶y m¸u ë tay, ch©n cã nước vàng - HS theo dõi, nhắc lại đề bài - QS và trình bày sơ lược thành phÇn cña m¸u vµ chøc n¨ng cña huyết cầu đỏ - HS lËp nhãm - C¸c nhãm quan s¸t h×nh sgk trang 14 vµ mÉu m¸u GV ®­a vµ TL c©u hái + Khi bị đứt tay, trầy da ta thấy đầu vết thương có nước màu vàng, hay m¸u + Khi m¸u míi bÞ ch¶y m¸u lµ chÊt láng + M¸u chia lµm phÇn: Huyết tương và huyết cầu + Huyết cầu đỏ dạng cái đĩa, lâm mÆt Nã cã chøc n¨ng mang khÝ «xi ®i nu«i c¬ thÓ + Theo b¹n, m¸u míi bÞ ch¶y là chất lỏng hay đặc? + Quan s¸t h×nh 2, m¸u chia lµm mÊy phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo? + Quan s¸t h×nh b¹n thÊy huyÕt cầu đỏ hình dạng ntn? Nó có chứa chøc n¨ng g×? + C¬ quan vËn chuyÓn m¸u ®i kh¾p - C¬ quan tuÇn hoµn c¬ thÓ cã tªn lµ g×? - GVcho HS làm việc trước lớp - HS cử đại diện nhóm trình bày kết + Gọi đại diện trình bày kết quả? qu¶ Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung GVchốt ý kiến đúng và bổ sung: - HS theo dõi Ngoài huyết cầu đỏ còn có loại huyÕt cÇu kh¸c nh­ huyÕt cÇu tr¾ng HuyÕt cÇu tr¾ng tiªu diÖt vi trïng x©m nhËp vµo c¬ thÓ gióp c¬ thÓ phßng chèng bÖnh tËt - GV Y/C HS quan s¸t sgk, kÓ tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn - HS tr¶ lêi theo bµn, quan s¸t h×nh - Y/C HS trả lời nhóm đôi - GV đưa số câu hỏi để HS hỏi 4, bạn hỏi, bạn trả lêi B¹n ®­îc hái theo gîi ý cña b¹n: GV: + ChØ tªn h×nh vÏ ®©u lµ tim ®©u lµ Lop1.net (13) m¹ch m¸u +ChØ vÞ trÝ cña tim trªn lång ngùc - HS chØ vµo h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái m×nh? cña b¹n - Gäi HS lªn tr×nh bµy trªn b¶ng - cÆp lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn - KL: C¬ quan tuÇn hoµn gåm -> C¬ quan tuÇn hoµn gåm tim vµ nh÷ng bé phËn nµo? m¹ch m¸u * GV hướng dẫn HS chơi trò chơi: - GV nói tên trò chơi, hướng dẫn HS - Nghe hướng dẫn ch¬i - Thực trò chơi: Chia đội, số người nhau, đứng cách - Yªu cÇu HS thùc hiÖn trß ch¬i b¶ng, mçi HS cÇm phÊn viÕt mét bé phËn cña c¬ thÓ cã m¹ch m¸u ®i tíi B¹n nµy viÕt xong chuyÓn cho b¹n Trong cùng thời gian, đội nào viết nhiều phận đội đó th¾ng - HS còn lại cổ động cho đội - Yêu cầu HS nhận xét đội thắng - HS nhận xét cuéc - GV nhận xét, tuyên dương - GV hướng dẫn HS nêu kết luận - HS rút kết luận: cña bµi + Chức mạch máu sao? Nhờ có mạch máu đem máu đến phận thể để tất các + M¸u cã chøc n¨ng g×? cq có đủ chất dinh dưỡng và oxi để hoạt động Đồng thời, máu có chức n¨ng chuyªn chë khÝ CO2 vµ chÊt th¶i cña c¸c c¬ quan c¬ thÓ đên phổi và thận để thải chúng ngoµi Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc bµi, chuÈn bÞ bµi sau -0o0 Lop1.net (14) TiÕt 7: hoạt động tuần hoàn I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - Thực hành nghe nhịp tim và đếm nhịp mạch đập - Chỉ đường máu sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhá II/ §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh sgk phãng to - Sơ đồ vòng tuần hoàn III/ Hoạt động dạy học: ổn định T.C: H¸t KiÓm tra bµi cò: - GV nªu c©u hái: C¬ quan tuÇn hoµn gåm nh÷ng bé phËn nµo? - GVnx, đánh giá Bµi míi: a) Khởi động: - GV giíi thiÖu bµi, nªu yªu cÇu cña bµi - Ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung bµi: * Thùc hµnh nghe nhÞp ®Ëp cña tim, đếm mạch đập: - Cho HS hoạt động lớp - GV hướng dẫn HS làm theo yêu cầu - Gäi sè HS lªn lµm mÉu - HS tr¶ lêi: C¬ quan tuÇn hoµn gåm tim vµ m¹ch m¸u - HS theo dâi - Nh¾c l¹i tªn bµi häc - HS lµm theo yªu cÇu cña GV: ¸p tai vào ngực bạn để nghe tim đập và đếm nhịp đập cảu tim phút - §Æt ngãn tay trá vµ ngãn tay gi÷a cña bµn tay ph¶i lªn cæ tay tr¸i cña mình đếm số nhịp mạch đập mét phót - HS lªn lµm mÉu, líp quan s¸t Lop1.net (15) - Yªu cÇu HS thùc hµnh theo bµn - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái sau: + Khi ¸p tai vµo ngùc b¹n em nghe thÊy g×? + Khi đặt ngón tay lên cổ tay em cảm thÊy g×? - KL: Tim luôn đập để bơm máu di kh¾p c¬ thÓ NÕu tim ngõng ®Ëp, m¸u kh«ng l­u th«ng ®­îc c¸c m¹ch m¸u, c¬ thÓ sÏ bÞ chÕt * Đường máu trên sơ đồ vòng tuÇn hoµn: - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 3, nªu yªu cÇu - HS thùc hµnh nhãm theo bµn - HS tr¶ lêi c©u hái sau thùc hµnh -> Nghe thÊy tiÕng tim ®Ëp -> ThÊy nhÞp m¹ch - Nghe GV kÕt luËn - HS chia thµnh nhãm - C¸c nhãm quan s¸t h×nh vµ chØ động mạch và tĩnh mạch, mao mạch trên sơ đồ - chØ vµ nªu ®­îc ®­êng ®i cña m¸u ë vßng tuÇn hoµn lín vµ nhá, nªu ®­îc chøc n¨ng cña mçi vßng tuÇn hoµn Êy - Đại diện các nhóm lên sơ đồ - Yêu cầu số HS đại diện nhóm bảng lớp lªn b¶ng chØ - Nhãm kh¸c bæ sung - HS nêu bài học cá nhân, đồng - GV ®­a bµi häc - HS theo dâi, l¾ng nghe * Trß ch¬i: GhÐp ch÷ vµo h×nh - GV hướng dẫn trò chơi, cách chơi - GV phát đồ chơi bao gồm vòng tuần hoàn( sơ đồ câm) và các - HS nhận đồ dùng, cử đại diện thÎ ch÷ ghi tªn c¸c lo¹i m¸u - Yêu cầu các nhóm thi đua ghép chữ nhóm để chơi vµo h×nh - HS thùc hiÖn trß ch¬i - Nhóm nào xong trước, dán sản phÈm lªn b¶ng - HS còn lại làm cổ động viên - NhËn xÐt, bæ sung - GV khen ngợi, động viên Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau - NhËn xÐt tiÕt häc -0o0 TiÕt 8: vÖ sinh c¬ quan tuÇn hoµn Lop1.net (16) I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: - So sánh mức độ làm việc tim chơi đùa quá sức lúc làm việc nặng nhäc víi lóc c¬ thÓ ®­îc nghØ ng¬i th­ gi·n - Nêu các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ gìn quan tuần hoµn - Tập thể dục đặn, vui chơi lao động vừa sức để bảo vệ quan tuần hoàn II/ §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh sgk phãng to III/ Hoạt động dạy học: ổn định T.C: H¸t KiÓm tra bµi cò: - Nªu chøc n¨ng cña vßng tuÇn hoµn lín, nhá? - GVnx, đánh giá Bµi míi: a) Khởi động: - Giới thiệu bài: Các đã nắm ®­îc nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña vßng tuÇn hoµn lín, nhá §Ó biÕt cách vệ sinh các quan đó sao, đó là nội dung bài học hôm - GV ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung: * Hoạt động 1: Trò chơi vận động - GV phæ biÕn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i: “ Thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang.” - Lµm mÉu - HS nªu: §­a m¸u ®i nu«i c¬ thÓ vµ trë vÒ tim - HS theo dõi, nhắc lại đề bài - So s¸nh nhÞp tim lµm viÖc vµ vui ch¬i víi nghØ ng¬i, th­ gi·n - HS quan sát để chơi, thực trò ch¬i: + Con thỏ: Hai tay để lên đầu vẫy vÉy + Ăn cỏ: Người chơi chụm các ngón tay bªn ph¶i cho vµo lßng tay bªn tr¸i + Uống nước: Các ngón tay phải chôm ®i vµo miÖng + Vµo hang: §­a c¸c ngãn tay ph¶i vµo tai - GV võa h«, võa lµm sai kh«ng theo - HS lµm theo lêi cña c« chø kh«ng làm theo hành động cô, đồng lêi nãi thêi quan s¸t b¹n lµm sai th× ®­a - T×m hiÓu sau ch¬i trß ch¬i - GV ®­a c©u hái: NhÞp ®Ëp cña - HS nhËn xÐt: Nhanh h¬n mét chót tim vµ m¹ch cña chóng ta cã nhanh h¬n lóc ngåi yªn kh«ng? * Hoạt động 2: Trò chơi vận động - HS làm vài động tác thể dục có nhiÒu h¬n - GV cho HS chơi trò chơi đòi hỏi động tác nhảy vận động nhiều - Sau vận động mạnh, GV đặt câu - HS thảo luận nhóm câu hỏi Lop1.net (17) hái cho HS tr¶ lêi: GV đưa và đại diện các nhóm TLCH: + So sánh nhịp đập tim và mạch -> Khi ta vận động mạnh lao ta hoạt động mạnh? động chân tay thì nhịp đập tim và mạch nhanh bình thường - KL: Vì vậy, lao động và vui chơi - HS nghe có lợi cho hoạt động tim mạch Tuy nhiên lao động hoạt động quá sức, tim có thể bị mệt, có h¹i cho søc khoÎ * ViÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm: - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi nhãm - GV chia líp thµnh nhãm, tæ - Các nhóm trưởng điều khiển các - GV ®­a nhiÖm vô cho HS tr¶ lêi b¹n cña nhãm m×nh quan s¸t h×nh ë theo mét sè c©u hái sau: trang 19( SGK) để thảo luận theo câu hái cña GV ®­a + Hoạt động nào có lợi cho tim -> Hoạt động có lợi cho tim mạch: m¹ch? TËp thÓ dôc thÓ thao, ®i bé Tuy + Tại không nên luyện tập và lao nhiên vận động mạnh lao động động quá sức? qu¸ søc sÏ kh«ng cã lîi cho tim m¹ch + Theo b¹n nh÷ng tr¹ng th¸i nµo -> Nh÷ng c¶m xóc: Tøc giËn, xóc đây có thể làm cho tim mạch động mạnh ảnh hưởng làm tim m¹nh h¬n? m¹ch ®Ëp m¹nh h¬n Cuéc sèng vui ve, th­ th¸i sÏ gióp c¬ quan tuÇn - Khi qu¸ vui - Lúc hồi hộp, xúc động mạnh hoàn hoạt động vừa phải, nhịp nhàng, tr¸nh ®­îc t¨ng huyÕt ¸p vµ nh÷ng - Lóc tøc giËn - Lóc th­ gi·n co thắt tim đột ngột có thể gây nguy hiểm đến tính mạng + T¹i chóng ta kh«ng nªn mÆc -> MÆc quÇn ¸o qu¸ chËt lµm cho quÇn ¸o, ®i giÇy, dÐp qu¸ chËt? hoạt động tim mạch khó khăn + Kể tên số thức ăn đồ uống, -> Các loại thức ăn: Rau, quả, thịt bò, giúp bảo vệ tim mạch? Và kể tên thịt gà, thịt lợn, lạc vừng, có lợi số thức ăn đồ uống gây xơ vữa động cho tim mạch Các thức ăn chứa m¹ch? nhiều chất béo mỡ động vật, các chất kích thích rượu, thuốc lá, ma tuý, lµm t¨ng huyÕt ¸p, g©y x¬ vữa động mạch - Gọi HS đại diện nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết quả, qu¶ nhãm kh¸c bæ sung - GV chèt l¹i, nhËn xÐt IV DÆn dß: - Về nhà thực hành trò chơi vận động, nhẹ nhàng, phù hợp -0o0 Lop1.net (18) TiÕt 9: phßng bÖnh tim m¹ch I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: - KÓ mét sè bÖnh vÒ tim m¹ch - Nªu ®­îc sù nguy hiÓm vµ nguyªn nh©n g©y bÖnh tim m¹ch ë trÎ em - Kể số cách đề phòng bệnh thấp tim - Có ý thức đề phòng bệnh thấp tim II/ §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh sgk trang 20, 21 phãng to III/ Hoạt động dạy học: ổn định T.C: H¸t KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n gióp b¶o vÖ tim m¹ch - Gäi HS tr¶ lêi - Nhận xét, đánh giá Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) Néi dung: * Hoạt động 1: Kể số bệnh tim m¹ch - GV yªu cÇu HS kÓ mét sè bÖnh tim m¹ch mµ em biÕt? - HS tr¶ lêi: Thøc ¨n b¶o vÖ tim m¹ch: Rau, qu¶, thÞt bß, gµ, lîn, l¹c, võng, - HS l¾ng nghe - HS kÓ: BÖnh thÊp tim, bÖnh huyÕt áp cao, bệnh xơ vữa động mạch, nhồi m¸u c¬ tim, - GV chèt l¹i vµ l­u ý: Mét sè bÖnh - HS nghe gi¶ng thường gặp nguy hiểm - HS quan sát và đọc lời thoại SGK Lop1.net (19) trẻ em đó là bệnh thấp tim * Hoạt động 2: Sự nguy hiểm và nguyªn nh©n g©y bÖnh thÊp tim ë trÎ em - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1, 2, SGK và đọc lời các lời hỏi đáp c¸c h×nh - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm sau nghiªn cøu c¸ nh©n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + ë løa tuæi nµo hay bÞ bÖnh thÊp tim? + BÖnh thÊp tim nguy hiÓm nh­ thÕ nµo? + Nguyªn nh©n g©y bÖnh thÊp tim lµ g×? - Thảo luận nhóm và đại diện trả lời c¸c c©u hái GV ®­a ra: -> ThÊp tim lµ bÖnh tim m¹ch mµ ë lứa tuổi HS thường mắc -> Bệnh này để lại di chứng nặng nề cho van tim, cuèi cïng g©y suy tim -> Nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim lµ viªm häng, viªm a-mi-dan kÐo dµi hoÆc viªm khíp cÊp kh«ng ®­îc ch÷a trÞ kÞp thêi, døt ®iÓm - Nhóm trưởng cử bạn đóng vai bác - GV yêu cầu HS đóng vai là bác sĩ sĩ và bệnh nhân trả lời và HS để hỏi bác sĩ bệnh thấp tim - Các nhóm xung phong đóng vai dựa - Gọi các nhóm đóng vai nói trước theo các hình 1, 2, trang 20 líp - Nhãm kh¸c quan s¸t, nx, bæ sung - Nghe gi¶ng - GV kÕt luËn l¹i nh÷ng ®iÒu HS võa th¶o luËn * Hoạt động 3: Cách đề phòng bệnh tim m¹ch - HS cïng bµn th¶o luËn c©u hái - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm GV ®­a ra: Quan s¸t h×nh 4, 5, - Nªu yªu cÇu th¶o luËn trang 21 nãi víi vÒ néi dung các việc làm trường hợp phòng bệnh thấp tim: + H4: Mét b¹n ®ang sóc miÖng b»ng nước muối trước ngủ để đề phßng viªm häng + H5: Bạn đã giữ ấm cổ, ngực, tay và bàn chân để đề phòng cảm lạnh, viªm khíp cÊp tÝnh + H6: ThÓ hiÖn néi dung ¨n uèng ®Çy đủ để thể khoẻ mạnh có sức đề kh¸ng phßng chèng bÖnh tËt nãi chunghÊp tim nãi riªng - Mét sè cÆp lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GVKL: Để đề phòng bệnh tim m¹ch vµ nhÊt lµ bÖnh thÊp tim cÇn ph¶i gi÷ Êm c¬ thÓ trêi l¹nh, ¨n uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể thao hàng ngày để Lop1.net (20) kh«ng bÞ c¸c bÖnh 4/ Cñng cè, dÆn dß: - Về nhà thực hành ăn uống đầy đủ, luyện tập thể dục thường xuyên - Chuẩn bị bài sau: “ Hoạt động bài tiết nước tiểu” -0o0 -hoạt động bài tiết nước tiểu I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: - Kể tên các phận quan bài tiết nước tiểu và nêu chức chúng - Giải thích hàng ngày người cần uống đủ nước II/ §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh sgk trang 22, 23 phãng to - Hình quan bài tiết nước tiểu III/ Hoạt động dạy học: ổn định T.C: H¸t KiÓm tra bµi cò: - Nêu nguyên nhân và cách đề phòng - HS trả lời: bÖnh tim m¹ch + Nguyªn nh©n: Do viªm häng, viªm - Gäi HS tr¶ lêi a-mi-®an kÐo dµi hoÆc viªm khíp cÊp kh«ng ®­îc ch÷a trÞ kÞp thêi + Cách đề phòng: Giữ ấm thể, ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân - Nhận xét, đánh giá Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: - GV yêu cầu HS nhắc lại tên quan chức trao đổi khí thể và môi trường bên ngoài, quan có chức vận chuyển máu khắp thể Sau đó giới thiệu quan tạo nước tiểu và thải nước tiểu ngoài là quan bài tiết nước tiÓtie - GV ghi ®Çu bµi b) Néi dung: * Các phận và chức quan bài tiết nước tiểu - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo cÆp - Yªu cÇu HS cïng quan s¸t h×nh vµ - HS cïng th¶o luËn vµ chØ cho đâu là ống xn nước tiểu biÕt - GV treo quan bài tiết nước tieer - 2, HS lên bảng và kể tên các phóng to lên bảng và yêu cầu vài HS phận quan bài tiết nước lªn b¶ng chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn tiÓu: +ThËn + Hai ống dẫn nước tiểu quan bài tiết nước tiểu + Bóng đái, ống đái - GVKL: C¸c bé phËn cña c¬ quan - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung bài tiết nước tiểu - Yêu cầu HS quan sát hình, đọc các - HS quan sát hình và trả lời các bạn c©u hái vµ tr¶ lêi cña c¸c b¹n trong h×nh trang 23, SGK h×nh - Cho HS lµm viÖc theo nhãm - Líp chia thµnh nhãm - Nªu yªu cÇu cña nhiÖm vô - NhËn yªu cÇu cña GV - Nhóm trưởng điều khiển các bạn nhóm tập đặt câu hỏi và trả lời Lop1.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm,