0

Teach Yourself: French - Tự học tiếng Pháp trình độ Trung cấp

186 1,782 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2013, 13:02

Teach Yourself: French là khóa học cho những ai muốn tiến bộ nhanh chóng từ những điều cơ bản để hiểu biết , nói và viết tiếng Pháp với sự tự tin . Phiên bản mới vẫn giữ được cấu trúc cố gắng – và-kiểm tra trong những bài học nhưng đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi như sự ra đời của đồng euro và internet.
- Xem thêm -

Xem thêm: Teach Yourself: French - Tự học tiếng Pháp trình độ Trung cấp,

Từ khóa liên quan