Teach Yourself: French - Tự học tiếng Pháp trình độ Trung cấp

186 1,723 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2013, 13:02

Teach Yourself: French là khóa học cho những ai muốn tiến bộ nhanh chóng từ những điều cơ bản để hiểu biết , nói và viết tiếng Pháp với sự tự tin . Phiên bản mới vẫn giữ được cấu trúc cố gắng – và-kiểm tra trong những bài học nhưng đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi như sự ra đời của đồng euro và internet.
- Xem thêm -

Xem thêm: Teach Yourself: French - Tự học tiếng Pháp trình độ Trung cấp, Teach Yourself: French - Tự học tiếng Pháp trình độ Trung cấp

Từ khóa liên quan