0

Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần VIX

23 211 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Luận văn Cuối khóa Một số phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần VIX. 3.1. Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi bổ ra để sản xuất kinh doanh đều mong thu lại đợc kết quả nhiều hơn những gì mà mình bỏ ra nhng chất lợng sản phẩm sản xuất ra vẫn tiên thụ đợc nhiều, điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm đó đợc thị trờng chấp nhận. Điều này chỉ đợc nếu doanh nghiệp biết cách quản lý tốt những khoản chi phí đó nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm. công ty Cổ Phần VIX, do đã nhận thức đợc tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm mà không ảnh hởng xấu đến chất lợng sản phẩm. Công tác quản lý chi phí sản xuất công ty về bản đã thực hiện theo đúng quy định về chế độ kế toán hiện hành sự chỉ đạo thờng xuyên của lãnh đạo công ty. Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập chung phân công lao động kế toán, toàn bộ công tác kế toán đợc tập trung tại phòng kế toán, do đó đảm bảo sự chính xác cao về thông tin kế toán. Dựa vào những thông tin về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm do bộ phận kế toán cung cấp, lãnh đạo công ty thể nắm đợc chi phí sản xuất tính giá thành của từng loại hình sản xuất, từng loại sản phẩm. Từ đó các quyết định phù hợp về việc sử dụng hiệu quả các khoản mục chi phí. Nh vậy, hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp nói riêng luôn là nhiệm vụ ý nghĩa chiến lợc đối với sự phát triển của công ty. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần VIX đợc thể hiện: 3.1.1. Những u điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ phần VIX. Trong những năm vừa qua mặc dù công ty mới thành lập còn gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhng với sự cố gắng nỗ lực của ban giám đốc 1 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã không ngừng phấn đấu tìm các biện pháp nhằm quản lý tốt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, công ty đã đạt đợc những thành tích nhất định trong công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm . Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần VIX ngày càng hoàn thiện hơn. Cụ thể là: Công ty đã chọn đối tợng tập hợp chi phí sản xuấttoàn bộ quy trình công nghệ đối tợng tính giá thànhsản phẩm đã trải qua giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ. Việc lựa chọn nh vậy là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, nó đảm bảo tính chính xác cao trong công tác hạch toán chi phí sản xuất tính gía thành sản phẩm. Đồng thời cung cấp thông tin một cách chính xác kịp thời cho lãnh đạo công ty, trên sở đó lãnh đạo công ty sẽ đa ra các quyết định phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Công ty đã áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm cho công nhân trực tiếp sản xuất các phân xởng nên đã khuyến khích đợc công nhân nâng cao năng suất lao động chất lợng sản phẩm. Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức gọn nhẹ nhng rất khoa học hiệu quả phát huy năng lực chuyên môn của từng ngời đồng thời tránh lãng phí nguồn nhân lực. Với vai trò của mình, kế toán công ty đã không ngừng phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm của toàn công ty nói chung của loại hình sản xuất công nghiệp nói riêng. Cùng với sự lựa chọn hình thức kế toán chứng từ ghi sổ với phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên hệ thống tài khoản, các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ rất phù hợp với công tác quản lý, hạch toán, các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. Công ty đã bớc đầu xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu thực hiện quản lý việc xuất dùng nguyên vật liệu theo định mức. Từ đó giảm đợc định mức tiêu hao nguyên vật liệu, thể hiện sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Xây dựng đợc đơn giá tiền lơng. Việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc tiến hành hệ thống, sổ sách chứng từ rõ ràng đầy đủ thể hiện trong 2 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa việc lập hệ thống báo cáo, các bảng biểu, bảng chi tiết. Điều này tạo điều kiện cho việc tập hợp chi phí sản xuất đợc chính xác. Kỳ tính giá thành hàng tháng thể cung cấp thông tin nhanh cho ban lãnh đạo công ty ứng sử linh hoạt với những thay đổi trên thị trờng. Hơn nữa, phơng pháp tính giá thành sản phẩm theo phơng pháp giản đơn là rất phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm loại hình sản xuất công nghiệp của đơn vị. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty nói chung loại hình sản xuất công nghiệp nói riêng bản tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, đi dần vào ổn định phù hợp với yêu cầu hạch toán của công ty. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đáng khích lệ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ phần VIX vẫn còn những bất cập cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc hơn để tiếp tục đợc cải tiến hoàn thiện hơn nữa. 3.1.2. Nhợc điểm. Bên cạnh những u điểm đã đạt đợc thì trong công tác tổ chức hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp của công ty Cổ phần VIX vẫn còn nhợc điểm sau: - Đối với việc sử dụng sổ sách kế toán. Đơn vị áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ nhng hàng tháng kế toán chỉ lập chứng từ ghi sổ một lần vào cuối tháng nên công việc của kế toán bị dồn vào cuối tháng, hơn nữa quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị không đợc theo dõi một cách chi tiết, quản lý không chặt chẽ, do đó không đáp ứng đợc yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Khi lập chứng từ ghi sổ, kế toán không vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để theo dõi mà đã vào thẳng sổ Cái cho từng tài khoản. Do vậy, không theo dõi tổng hợp hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, không kiểm tra đối chiếu số liệu với bảng cân đối số phát sinh. - Tại đơn vị chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, ngoài các khoản theo quy định: Chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nguyên vật liệu khác còn thêm khoản chi phí công cụ dụng cụ. Việc hạch toán nh vậy đã làm tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dẫn đến giá thành sản phẩm trong kỳ đội lên tơng ứng. Ta biết rằng chi phí công cụ dụng cụ là khoản chi phí vừa phục vụ sản xuất vừa phục vụ cho việc quản lý chung toàn phân xởng, là khoản chi phí 3 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa gián tiếp. Do đó, để khoản chi phí này vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là không hợp lý. - Chi phí nhân công trực tiếp là loại chi phí trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí về tiền lơng, tiền công, khoản trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất. Trong đó kế toán tính 15% BHXH, 2% bảo hiểm y tế trên tiền lơng bản của công nhân trực tiếp sản xuất , 2% kinh phí công đoàn trên tiền lơng thực trả vào giá thành sản phẩm hàng tháng. Thực tế tại đơn vị khoản mục này còn thiếu khoản trích kinh phí công đoàn tính vào gía thành sản phẩm. Điều đó đã làm gía thành giảm đi một lợng tơng ứng. - Chi phí sản xuất chung: tại công ty chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nhân viên quản lý chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài. Đối với chi phí quản lý cũng hạch toán giống nh chi phí nhân công trực tiếp không khoản trích chi phí công đoàn nên việc hạch toán nh vậy cha phản ánh đầy đủ chi phí nhân viên quản lý trong khoản mục chi phí sản xuất chung. Việc hạch toán nh vậy dẫn đến làm giảm chi phí nhân viên phân xởng tất yếu giá thành cũng bị giảm tơng ứng. Công ty hiện nay không tiến hành đánh giá sản phẩm hỏng vì cho rằng sản phẩm hỏng của công ty chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kể, luôn nằm trong định mức nên không thể đánh giá đợc chính xác chất lợng sản phẩm của công ty. - Công ty không tiến hành trích lập dự phòng giảm giá vật t hàng hoá tồn kho nên khi biến động thể gây tổn thất cho doanh nghiệp về vốn kinh doanh của công ty. Trong nền kinh tế mở cửa hiện nay các doanh nghiệp đợc tự do cạnh tranh tạo thế vững của mình trên thị trờng. Để tồn tại phát triển ngày càng lớn mạnh, tạo đợc uy tín cũng nh niềm tin cho khách hàng, quảng bá sản phẩm ngày càng rộng rãi hơn nữa, đặc biệt là tổ chức hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của toàn công ty nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của loại hình sản xuất công nghiệp nói riêng. 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ phần VIX. 4 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa Để cho công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày càng đạt hiệu quả cao thì kế toán cần phải biết phát huy hơn nữa những u điểm đã đạt đợc tìm ra biện pháp khắc phục những tồn tại. Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần VIX nhận thức đợc tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, với mong muốn công tác này ngày càng hoàn thiện hơn em xin mạnh dạn đa ra một số ý kiến sau: * ý kiến 1: Đối với việc sử dụng sổ sách kế toán. Đơn vị áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ nhng hàng tháng kế toán chỉ lập chứng từ ghi sổ một lần vào cuối tháng. Để giảm bớt khối lợng công việc kế toán vào cuối tháng theo em kế toán nên lập chứng từ ghi sổ theo định kỳ là mời đến mời lăm ngày. Một mặt giảm bớt đợc công việc kế toán vào cuối tháng,một mặt giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị đợc theo dõi một cách chi tiết hơn, quản lý chặt chẽ hơn đáp ứng yêu cầu quản trị của đơn vị. Khi lập chứng từ ghi sổ, kế toán không vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để theo dõi mà vào thẳng sổ cái cho từng tài khoản. Theo em đơn vị nên lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Từ đó thể theo dõi tổng hợp hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian. Hơn nữa, sổ thể dùng vừa để kiểm tra vừa để đối chiếu số liệu với bảng cân đối số phát sinh. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Tháng năm Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng 159 30/09/2004 217.073.739 160 30/09/2004 7.981.625 . * ý kiến 2: Hạch toán chi nguyên vật liệu trực tiếp Tại đơn vị chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ngoài những khoản: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nguyên vật liệu khác, nh quy định, kế toán công ty còn hạch toán vào khoản mục này chi phí công cụ dụng cụ, khoản chi phí này là chi phí gián tiếp, vừa phục vụ sản xuất vừa phục vụ quản lý. Do đó để đảm bảo tính hợp chính xác kế toán đơn vị nên tập hợp khoản chi phí này vào TK242- chi phí trả trớc dài hạn hoặc TK154C- chi phí sản xuất chung để sau này phân bổ. 5 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng công cụ dụng cụ xuất dùng trong kỳ kế toán tính toán phân bổ hợpgiá trị công cụ, dụng cụ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của những bộ phận sử dụng công cụ, dụng cụ kế toán chi phí tính giá thành lựa chọn phơng pháp phân bổ phù hợp. + Phơng pháp phân bổ một lần (phân bổ 100%). Nếu xuất dùng công cụ, dụng cụ với giá trị nhỏ, số lợng không nhiều, thời gian sử dụng ngắn với mục đích thay thế bổ sung một phần công cụ, dụng cụ đang dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo phơng pháp này khi xuất dùng CCDC căn cứ vào các phiếu xuất kho CCDC kế toán tính trị giá vốn thực tế của CCDC xuất kho tính ngay một lần giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh của bộ phận CCDC. Khi xuất dùng CCDC thuộc loại phân bổ một lần căn cứ vào chứng từ kế toán ghi : Nợ TK154C TK153 Ví Dụ: trong tháng 09/2004 chi phí CCDC thực tế phát sinh 36.852.777VND. Kế toán ghi sổ theo định khoản : Nợ TK154C 36.852.777 TK153 36.852.777 + Phơng pháp phân bổ hai lần (phân bổ 50%). Khi xuất dùng công cụ dụng cụ, kế toán tính toán phân bổ ngay 50% trị giá vốn thực tế của công cụ dụng cụ xuất dùng (phân bổ lần 1) tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ. Khi báo hỏng (mất) công cụ dụng cụ đang dùng thì kế toán tiến hành tính toán phân bổ nốt giá trị còn lại của công cụ dụng cụ (phân bổ lần 2) vào chi phí sản xuất kinh doanh của đối tợng sử dụng;giá trị còn lại phân bổ lần 2 đợc tính theo công thức: Gía trị còn lại phân bổ lần2 = 50% trị giá vốn thực tế CCDC báo hỏng - Giá trị phế liệu thu hồi; số tiền bồi th- ờng nếu Khi xuất dùng CCDC thuộc loại phân bổ 2 lần, căn cứ vào phiếu xuất kho CCDC; kế toán tính giá trị giá vốn thực tế CCDC xuất kho, để ghi: Nợ TK242 TK153. 6 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa Đồng thời tiến hành phân bổ lần 1:50% trị giá CCDC chi phí sản xuất kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK154C(50% trị giá vốn thực tế CCDC xuất dùng) TK242(50% trị giá vốn thực tế) Khi báo hỏng công cụ dụng cụ, căn cứ vào chứng từ báo hỏng ,các chứng từ khác phản ánh phế liệu thu hồi . kế toán tính toán phân bổ lần 2 giá trị CCDC, kế toán ghi: Nợ TK154C ( giá trị CCDC phân bổ lần 2) Nợ TK152,138,111( giá trị phế liệu thu hồi, số tiền bồi thờng vật chất) TK242(50% trị giá vốn thực tế CCDC báo hỏng) + Phơng pháp phân bổ nhiều lần(phân bổ dần). Phơng pháp này đợc áp dụng khi xuất dùng CCDC giá trị tơng đối lớn, số lợng nhiều với mục đích thay thế trang bị hàng loạt, thời gian sử dụng tơng đối dài. Khi xuất dùng CCDC thuộc loại phân bổ nhiều lần, căn cứ vào phiếu xuất kho CCDC, kế toán tính ra trị giá vốn thực tế CCDC xuất kho, kế toán ghi: Nợ TK242( toàn bộ trị giá vốn thực tế CCDC xuất dùng ) TK153( toàn bộ trị giá vốn thực tế CCDC xuất dùng ) Căn cứ vào số phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ, kế toán ghi: Nợ TK154C (giá trị CCDC phân bổ hàng kỳ) TK142 (giá trị CCDC phân bổ hàng kỳ) * ý kiến 3: Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. Thực tế tại công ty chi phí nhân công trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí về tiền lơng, tiền công, khoảm trích BHXH, BHYT của công nhân trực tiếp sản xuất, khoản mục này còn thiếu khoản trích kinh phí công đoàn tính vào giá thành sản phẩm. Theo em công ty nên xem xét khoản trích này để đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nớc. Công ty không tiến hành trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất. Vào các dịp lễ, tết, hè .số công nhân nghỉ phép tăng lên nhiều làm ảnh hởng tới chi phí giá thành sản phẩm trong thời gian này. Do vậy việc trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất một cách hợp đều 7 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa đặn là cần thiết sẽ hạn chế những biến động của sản phẩm trong kỳ kế hoạch. Theo em kế toán công ty nên căn cứ vào số ngày nghỉ phép thực tế của công nhân sản xuất thống đợc qua các năm để lên kế hoạch xác định tính trớc tiền lơng công nhân nghỉ phép vào chi phí sản xuất trong kỳ. nh vậy mới kế hoạch hoá đợc chi phí tiền lơng nghỉ phép trong kỳ. Nh vậy kỳ phát sinh mới không phải chịu tất cả chi phí sản xuất vì thực tế chi phí đó đã tính dần vào chi phí sản xuất các kỳ trớc. Trình tự hạch toán nh sau: Mức trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuất hàng kỳ theo kế hoạch = Bằng tiền lơng chính thực tế phải trả cho số công nhân trong kỳ X Tỷ lệ trích trớc tiền lơng nghỉ phép Tỷ lệ trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuất Tổng tiền lơng nghỉ phép kế hoạch năm của công nhân sản xuấ sản phẩm = x 100% Tổng số tiền lơng chính kế hoạch năm của công nhân sản xuất sản phẩm + Khi trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất, kế toán định khoản: Nợ TK 1542 TK335. Tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, kế toán ghi: Nợ TK355 TK3342. Khi thanh toán tiền lơng nghỉ phép cho công nhân sản xuất kế toán ghi: Nợ TK334 TK111. Cuối kỳ nếu chi phí tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất thực tế không phát sinh, kế toán tiến hành hoàn nhập ghi giảm chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ. Nợ TK335 CóTK1542 * ý kiến 4 : Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất chung 8 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa Tại công ty cổ phần VIX chi phí nhân viên quản lý phân xởng cũng hạch toán giống công nhân sản xuất trực tiếp sản xuất, không khoản trích chi phí công đoàn, việc hạch toán nh vậy cha phản ánh đầy đủ chi phí nhân viên quản lý phân xởng trong khoản mục chi phí sản xuất chung. Công ty nên xem xét khoản trích này để đảm bảo tính chính xác hơn khoản mục chi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm. Theo chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho, thì chi phí sản xuất chung đợc chia thành chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi. Chi phí sản xuất chung biến đổi đợc phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. Theo em công ty nên chia chia chi phí sản xuất chung theo cách đó. Sở dĩ phải nh vậy là vì chi phí sản xuất chung cố định phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm đợc trên công suất bình thờng của máy móc sản xuất. Nhng nếu trong trờng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thờng thì kế toán phải tính xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công xuất bình thờng. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không đợc phân bổ ( không tính vào giá thành sản phẩm phần chênh lệch giữa tổng chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định đợc tính vào giá thành sản phẩm) đợc ghi nhận vào giá vốn của hàng bán trong kỳ. Khi đó kế toán ghi: Nợ TK632- Giá vốn hàng bán(Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định không đợc phân bổ) TK154C Nh vậy, công ty Cổ Phần VIX chi phí sản xuất chung phải đợc chia thành: - Chi phí sản xuất chung cố định có: Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí sản xuất chung biến đổi bao gồm: + Chi phí nhân viên quản lý phân xởng. + Chi phí vật liệu, dụng cụ. + Chi phí dịch vụ mua ngoài. Ví dụ: Chẳng hạn trong tháng phân xởng gia công in OPSET nếu nh máy móc sản xuất mức công suất bình thờng thì sản xuất đợc 410.000 sản phẩm. Nhng thực tế trong tháng đó phân xởng chỉ hoàn thành 380.000 sản phẩm thì chi phí sản xuất chung cố định ( chi phí khấu hao TSCĐ )đợc phân bổ nh sau: 9 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa Tổng chi phí khấu hao trong tháng cần phân bổ cho phân xởng này là:6.721.111VNĐ. mức công suất hoạt động bình thờng của máy móc sản xuất thì chi phí khấu hao TSCĐ tính cho 1 đơn vị sản phẩm là: 6.721.119 = 16,39 VNĐ 410.000 Nh vậy chi phí khấu hao tính vào giá thành của 380.000 sản phẩm la: 380.000 x 16,39 = 6.228.200 VNĐ Phần chi phí khấu hao tính vào giá vốn hàng bán là : (410.000 380.000) x 16,39 = 491.700 VNĐ * ý kiến 5: Kế toán chi phí sản phẩm hỏng. Nh chúng ta đã biết, dù cho quá trình sản xuất đơn giản hay phức tạp, dù cho trình độ của công nhân cao tính kỷ luật trong công việc tốt đến đâu thì việc sản xuất sản phẩm hỏng hay những sản phẩm khuyết tật là điều không tránh khỏi. Sản phẩm hỏng là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lợng yêu cầu sản xuất do đó không thể tiêu thụ trên thị trờng đợc. Nh vậy việc hạch toán chi tiết sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất là rất quan trọng, vì qua đó sẽ biết đợc chính xác tình hình chất lợng sản phẩm của công ty giúp công ty rút ra đợc những biện pháp nhằm giảm chi phí sản phẩm hỏng nâng cao chất lợng sản phẩm. Sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất bao gồm: sản phẩm nằm trong đinh mức sản phẩm nằm ngoài định mức. + sản phảm hỏng trong định mức mà công ty thể dự toán đợc bao gồm: Gía trị sản phẩm hỏng không thể sửa chữa đợc chi phí tái chế, sữa chữa sản phẩm hỏng thể đợc trừ đi giá trị phế liệu thu hồi. Toàn bộ thiệt hại này đợc tính vào chi phí sản xuấ giá thành sản phẩm. - Khi phát sinh sản phẩm hỏng không thể sữa chữa đợc kế toán hạch toán Nợ TK642- Chi phí quản lý kinh doanh( trị giá sản phẩm hỏng trong định mức) Nợ TK138,111,334 ( Phần nằm ngoài định mức bắt phải bồi thờng) Nợ TK632- Giá vốn hàng bán( phần còn lại sau khi bắt bồi thờng) TK1542- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang-sản xuất - Nếu sản phẩm hỏng thể sữa chữa đợc thì kế toán định khoản: Nợ TK1542- thiệt hại sản phẩm hỏng. TK111, TK112,TK3342,TK152. 10 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 [...]... thiện công tác 16 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX 3.1 Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩmcông nghiệp công ty Cổ Phần VIX 67 3.1.1 Những u điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX. .. sản xuất công ty3 7 2.2.2.2.Đặc điểm tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX 38 2.2.3 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm của loại hình sản xuất công nghiệp của công ty4 0 2.2.3.1 Đối tợng tạp hợp chi phí sản xuất 40 2.2.3.2 Đối tợng tính giá thành của loại hình sản xuất công nghiệp 40 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất của công ty Cổ Phần. .. toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3 1.1.1 Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 3 1.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 4 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 5 1.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .6 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất ... Phần VIX. 40 2.2.4.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 40 2.2.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 47 2.2.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 54 2.2.4.4 Kế toán tập hợp chi phí toàn công ty 61 2.2.5 Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang .63 2.2.6 Kế toán tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX 64 Chơng 3: Một số phơng hớng nhằm hoàn thiện. .. CPSX sản phẩm phụ .25 1.7 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 26 chơng 2: Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX 2.1 Đặc điểm chung của công ty Cổ Phần VIX 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty .28 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất. .. thành sản phẩm công nghiệp công ty Cổ Phần VIX 38 2.2.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất kinh doanh của công ty .38 2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh.38 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất của công ty. 38 2.2.2 Đặc điểm tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ Phần VIX 39 2.2.2.1.Đặc Điểm tổ chức công tác quản lý chi phí sản. .. phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm 10 1.3.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất .10 1.3.2 Đối tợng tính giá thành 11 1.3.3 Mối quan hệ giữa đối tợng tập hợp chi phí đối tợng tính giá thành 11 1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12 1.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12 1.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công. .. khai công tác kế toán trên máy 11 SV: La Văn Chung Lớp: K39-21.01 Luận văn Cuối khóa Trên đây là một số ý kiến nhận xét giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm qua thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần VIX Em rất mong đợc sự quan tâm của công ty về các vấn đề em nêu trong luận văn này Kết Luận Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm quá trình kinh doanh 8 1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm .9 1.2.2.1 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán chi phí 9 1.2.2.2 Phân loại chi phí theo thời điểm sở số liệu tính gía thành 9 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .9 1.3 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí. .. từ đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm ra các quyết định quản trị phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh Do vậy việc hoàn thiện các nội dung của công tác kế toán, trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một trong những nội dung quan trọng, gắn liền với việc đánh giá nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của toàn công ty nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm ở công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần VIX, Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần VIX,

Hình ảnh liên quan

Đơn vị áp dụng hình thức “chứng từ ghi sổ” nhng hàng tháng kế toán chỉ lập chứng từ ghi sổ một lần vào cuối tháng - Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần VIX

n.

vị áp dụng hình thức “chứng từ ghi sổ” nhng hàng tháng kế toán chỉ lập chứng từ ghi sổ một lần vào cuối tháng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Sổ cái Bảng tổng hợp - Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần VIX

c.

ái Bảng tổng hợp Xem tại trang 18 của tài liệu.
Mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp của công ty Cổ Phần VIX - Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần VIX

h.

ình tổ chức sản xuất công nghiệp của công ty Cổ Phần VIX Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan