0

bai 28: Tieu hoa o ruot non

15 487 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

C©u hái bµI cò C©u 1: ë d¹ dµy cã c¸c ho¹t ®éng tiªu hãa nµo ? C©u 2: BiÕn ®æi lÝ häc ë d¹ dµy diÔn ra nh­ thÕ nµo ? đáp án Câu 1. dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau: - Tiết dịch vị - Biến đổi lí học của thức ăn - Biến đổi hóa học của thức ăn - Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột Câu 2. Biến đổi lí học dạ dày diễn ra như sau: - Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị giúp hòa loãng thức ăn. - Sự phối hợp co bóp của các lớp cơ dạ dày giúp làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn. Giới thiệu bàI Sau khi tiêu hóa dạ dày thức ăn được chuyển xuống ruột non đây thức ăn tiếp tục được tiêu hóa, để biết được thức ăn đư ợc tiêu hóa ruột non như thế nào ? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 28. Tiêu hóa ruột non. BµI 25. Tiªu hãa ë ruét non. I. Ruét non. II. Tiªu hãa ë ruét non. i. Ruột non Quan sát tranh kết hợp với đọc thông tin trong sách giáo khoa, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: Câu 1. Ruột non có cấu tạo như thế nào? Câu 2. Dự đoán xem ruột non có những hoạt động tiêu hóa nào? Hình 28.1. Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy Hình 28.2 ảnh tiêu bản lớp niêm mạc ruột non vói các tuyến ruột và tế bào tiết chất nhầy. i. Ruột non Đáp án: Câu1. Ruột non có 4 lớp như dạ dày nhưng thành mỏng hơn và lớp cơ chỉ gồm cơ vòng và cơ dọc. Đoạn đầu của ruột non là tá tràng có ống dẫn chung dịch mật và dịch tụy đổ vào. Lớp niêm mạc của ruột non (sau tá tràng) có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhày Câu 2. ruột non diễn ra các hoạt động tiêu hóa hóa học và tiêu hóa lí học Hình 28.1. Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy Hình 28.2 ảnh tiêu bản lớp niêm mạc ruột non vói các tuyến ruột và tế bào tiết chất nhầy. ii. Tiêu hóa ruột non Quan sát tranh kết hợp đọc thông tin trong sách giáo khoa, thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau: Hình 28.3. Biến đổi hóa học của thức ăn ruột non. Bảng các hoạt động biến đổi thức ăn ruột non Biến đổi thức ăn ruột Hoạt động tham gia Cơ quan tế bào thực hiện Tác dụng của hoạt động Biến đổi lí học Biến đổi hóa học -Tiết dịch - Muối mật tách lipit thành giọt nhỏ biệt lập tao thành nhũ tương hóa - tinh bột, protein chịutác động của enzim - Lipit chịu tác động củadịch mật và enzim Tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột - Tuyến nước bọt - Enzim Pépsin, Trípsin, Erếpsin - Muối mật, Lipaza - Thức ăn hòa loãng, trộn đều dịch - Phân nhỏ thức ăn - Biến đổi tinh bột thành đường đơn cơ thể hấp thụ được - Prôtên thành axit amin - Lipít thành: axít béo + Glyêrin Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: Câu1. Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ? Câu 2. Sự biến đổi hóa học ruột non được thực hiện đối với những lọai chất nào trong thức ăn ? Biểu hiện như thế nào ? Câu 3. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non như thế nào ? Đáp án Câu 1. Thức ăn xuống tới ruột non vẫn còn chịu sự biến đổi lí học Biểu hiện: - Thức ăn được hòa loãng và trộn đều với các dịch tiêu hóa. - Các khối lipít được muối mật len lõi vào và tách chúng thành những giọt lipít nhỏ biệt lập vói nhau tạo nhũ tương hóa Câu 2. Biểu hiện của sự biến đổi hóa học: - Biến đổi tinh bột thành đường đơn cơ thể hấp thụ được - Prôtên thành axit amin - Lipít thành: axít béo + Glyêrin Câu 3. Vai trò của lớp cơ trên thành ruột non là: - Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hóa. - Tạo lực đẩy thức ăn xuống phần tiếp theo của ruột. [...]... ruột non được biến đổi tiếp theo về mặt hóa học là chủ yếu, Nhờ có nhiều tuyến tiêu hóa hỗ trợ như gan, tụy, các tuyến ruột, nên ruột có đủ loại enzim phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxít, lipít, prôtêin) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ ( đường đơn, glyxêrin, axít amin và axít b o) Kiểm tra - đánh giá Trả lời các câu hỏi sau: Câu 1 Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn... sau: Câu 1 Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ruột non là: a Prôtêin b Lipit c Gluxit d Cả a, b, c e Chỉ có a và b Câu 2 ruột non thức ăn chủ yếu được: a Biến đổi hóa học b Biến đổi lí học c Cả a và b đáp án Câu 1 đáp án d Cả a, b, c Câu 2 Đáp án a Biến đổi hóa học Dặn dò Về nhà: Học kĩ bài 28 - Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 92 - Đọc trước bài 29 Hấp thụ chất dinh dư ỡng và thải . ruột non. BµI 25. Tiªu hãa ë ruét non. I. Ruét non. II. Tiªu hãa ë ruét non. i. Ruột non Quan sát tranh kết hợp với đọc thông tin trong sách gi o khoa,. non vói các tuyến ruột và tế b o tiết chất nhầy. ii. Tiêu hóa ở ruột non Quan sát tranh kết hợp đọc thông tin trong sách gi o khoa, th o luận nhóm hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 28: Tieu hoa o ruot non, bai 28: Tieu hoa o ruot non,

Hình ảnh liên quan

 Hình 28.1. Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy - bai 28: Tieu hoa o ruot non

Hình 28.1..

Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy Xem tại trang 5 của tài liệu.
 Hình 28.1. Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy - bai 28: Tieu hoa o ruot non

Hình 28.1..

Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Hình 28.3. Biến đổi hóa học của thức ăn ở ruột non. - bai 28: Tieu hoa o ruot non

Hình 28.3..

Biến đổi hóa học của thức ăn ở ruột non Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng các hoạt động biến đổi thức ăn ở ruột non - bai 28: Tieu hoa o ruot non

Bảng c.

ác hoạt động biến đổi thức ăn ở ruột non Xem tại trang 8 của tài liệu.