0

Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến

16 1,372 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

MÔN L CH S L P 10Ị Ử Ớ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP Bài 5 Bài 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Chương III Chương III TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh a. Sự thành lập Nhà Minh, Nhà Thanh. a. Sự thành lập Nhà Minh, Nhà Thanh. Nhà Minh, nhà Thanh được thành lập như thế nào? 3. 3. Trung Quốc thời Minh Thanh Trung Quốc thời Minh Thanh a. Sự thành lập Nhà Minh, Nhà Thanh. a. Sự thành lập Nhà Minh, Nhà Thanh. 1368 1368 1644 1644 1911 1911 NHÀ MINH NHÀ MINH NHÀ THANH NHÀ THANH LÝ TỰ THÀNH - Đã xuất hiện mầm mống QHSX TBCN(Đầu TK - Đã xuất hiện mầm mống QHSX TBCN(Đầu TK XVI): XVI): 3. 3. Trung Quốc thời Minh Thanh Trung Quốc thời Minh Thanh b. b. Sự phát triển kinh tế dưới thời Minh: Sự phát triển kinh tế dưới thời Minh: Dưới thời Minh kinh tế TQ có đặc điểm gì mới so với các triều đại khác? Những biểu hiện nào của mầm mống QHSX TBCN đã xuất hiện ở TQ vào đầu TK XVI ? . . TCN TCN : Có nhiều xưởng thủ công lớn . : Có nhiều xưởng thủ công lớn . . TN . TN: phát triển, thành thị rộng và phồn vinh. 3. 3. Trung Quốc thời Minh Thanh Trung Quốc thời Minh Thanh b. b. Sự phát triển kinh tế dưới thời Minh: Sự phát triển kinh tế dưới thời Minh: c. Xây dựng chế độ chuyên chế tập quyền. c. Xây dựng chế độ chuyên chế tập quyền. Song với việc khôi phục và phát triển kinh tế, Nhà Minh đã làm gì để xây dựng nền chuyên chế tập quyền ? HOÀNG ĐẾ THỪA TƯỚNG THÁI ÚY QUAN VĂN QUAN VÕ QUẬN QUẬN HUYỆN HUYỆN HOÀNG ĐẾ LỤC BỘ LẠI HỘ LỄ BINH HÌNH CÔNG CÁC TỈNH S Đ T CH C B MÁY CHÍNH Ơ Ồ Ổ Ứ Ộ S Đ T CH C B MÁY CHÍNH Ơ Ồ Ổ Ứ Ộ QUYỀN PHONG KIẾN THỜI MINH-THANH QUYỀN PHONG KIẾN THỜI MINH-THANH Bộ máy chính quyền phong kiến thời Minh khác các triều đại trước ở những điểm nào? SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN PHONG KIẾN THỜI MINH-THANH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN PHONG KIẾN THỜI MINH-THANH HOÀNG ĐẾ LỤC BỘ LẠI HỘ LỄ BINH HÌNH CÔNG CÁC TỈNH Quyền lực ngày càng tập trung trong tay Hoàng đế Quyền lực ngày càng tập trung trong tay Hoàng đế (Vua trực tiếp nắm cả quân đội) (Vua trực tiếp nắm cả quân đội) - Thành lập 6 bộ (đứng đầu là Thượng Thư, bãi bỏ - Thành lập 6 bộ (đứng đầu là Thượng Thư, bãi bỏ chức Thừa tướng, Thái úy) chức Thừa tướng, Thái úy) 3. 3. Trung Quốc thời Minh Thanh Trung Quốc thời Minh Thanh d. d. Chính sách cai trị của Nhà Thanh. Chính sách cai trị của Nhà Thanh. Áp bức dân tộc mua chuộc địa chủ người Hán. Áp bức dân tộc mua chuộc địa chủ người Hán. * Đối nội : * Đối nội : * Đối ngoại : * Đối ngoại : - Thực thi chính sách “bế quan, tỏa cảng”. - Thực thi chính sách “bế quan, tỏa cảng”. NHÀ THANH SỤP ĐỔ (1911) – CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN CHẤM DỨT NHÀ THANH SỤP ĐỔ (1911) – CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN CHẤM DỨT Ở TRUNG QUỐC. Ở TRUNG QUỐC. - Đặc điểm chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà Thanh? - Với chính sách đó, Nhà Thanh gặp phải những nguy cơ và hậu quả gì? Quang Tự Quang Tự Từ Hy thái hậu Từ Hy thái hậu 4. 4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến (1). KHỔNG TỬ. (1). KHỔNG TỬ. (A). SỬ KÝ. (A). SỬ KÝ. (2). LÝ BẠCH. (2). LÝ BẠCH. (B). THỦY HỬ. (B). THỦY HỬ. (3). NGÔ THỪA ÂN. (3). NGÔ THỪA ÂN. (C). THƠ ĐƯỜNG. (C). THƠ ĐƯỜNG. (4). BẠCH CƯ DỊ. (4). BẠCH CƯ DỊ. (D).Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ. (D).Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ. (5). LÃO TỬ. (5). LÃO TỬ. (E). TÂY DU KÝ. (E). TÂY DU KÝ. (6). THI NẠI AM. (6). THI NẠI AM. (G). THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP. (G). THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP. (7). TƯ MÃ THIÊN. (7). TƯ MÃ THIÊN. (H). HỒNG LÂU MỘNG. (H). HỒNG LÂU MỘNG. (8). LA QUÁN TRUNG (8). LA QUÁN TRUNG (I) . ANH HÙNG XẠ ĐIÊU. (I) . ANH HÙNG XẠ ĐIÊU. (9). ĐỖ PHỦ. (9). ĐỖ PHỦ. (K). NHO GIÁO. (K). NHO GIÁO. (10).TÀO TUYẾT CẦN. (10).TÀO TUYẾT CẦN. (L). TAM QUỐC CHÍ. (L). TAM QUỐC CHÍ. (11). ĐƯỜNG TĂNG (11). ĐƯỜNG TĂNG (M). LÃO GIÁO. (M). LÃO GIÁO. (N). VÕ LÂM NGŨ BÁ. (N). VÕ LÂM NGŨ BÁ. (P). PHẬT GIÁO. (P). PHẬT GIÁO. ??? ??? a. Tư tưởng - Nho giáo - Phật giáo b. Sử học c. Văn học -Thơ Đường -Tiểu thuyết - Sử ký - Thuộc lĩnh vực, thể loại nào ? [...]...4 Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến d Khoa học kỹ thuật: KỸ THUẬT IN THUỐC SÚNG LA BÀN LA BÀN 4 Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến e Nghệ thuật: Hãy nhận xét về những quân sự) K Vạn Lý Trường Thành (công trình thành tựu nghệ thuật nổi tiếng của thời phong kiến H I Trung Quốc? Ô Ế N + Nghệ thuậtThànhđời, có trình độ cao, phong I Vạn Lý Trường lâu (văn hóa-du lịch)... A đầu TK XVII B đầu 1644-1911 TK XVI ĐƯỜNG THANH C đầu TK XVIII D đầu TK XV BÀI TẬP VỀ NHÀ 1.Lập bảng thống kê các triều đại PK Trung Quốc theo nội dung sau: TÊN TRIỀU ĐẠI TẦN-HÁN ĐƯỜNG-TỐNG MINH -THANH TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI BÀI TẬP VỀ NHÀ 2 Lập bảng các thành tựu văn hóa phong kiến tiêu biểu của TQ trên các lãnh vực Tư tưởng, Văn học và Sử học : LÃNH VỰC,... Cung (Kinhrất nổi tiếng xảo… nên thành Bắc Kinh) H + Đã chứng tỏ bàn tay tài hoa và trí sáng tạo T O tuyệt vời của các nghệ nhân Trung Quốc R Ạ Ú C Hoàng Hạc Lâu Tượng Phật BÀI TẬP CỦNG CỐ BT.1- Sắp xếp các Triều đại theo các niên đại : BT.2- Chức Tiết độ sứ được lập từ thời : A Nhà NIÊN ĐẠI Hán TRIỀU ĐẠI B Nhà Đường 221TCN-220 TẦN-HÁN THANH C Nhà Tống D Nhà 618-907 Nguyên ĐƯỜNG TỐNG E Nhà Minh 960-1271 . LỚP Bài 5 Bài 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Chương III Chương III TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 3. Trung. hóa Trung Quốc thời phong kiến 4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến d. Khoa h c k thu t:ọ ỹ ậ LA BÀN LA BÀN THU C SÚNGỐ K THU T INỸ Ậ 4. Văn hóa Trung Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến, Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến,

Hình ảnh liên quan

LẠI HỘ LỄ BINH HÌNH CÔNG - Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến
LẠI HỘ LỄ BINH HÌNH CÔNG Xem tại trang 7 của tài liệu.
LẠI HỘ LỄ BINH HÌNH CÔNG - Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến
LẠI HỘ LỄ BINH HÌNH CÔNG Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Lập bảng các thành tựu văn hóa phong kiến tiêu biểu của - Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến

2..

Lập bảng các thành tựu văn hóa phong kiến tiêu biểu của Xem tại trang 15 của tài liệu.