0

Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

31 261 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:20

Thực trạng kế toán chi phí doanh thu xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc 2.1. Kế toán chi phí kinh doanh tại công ty 2.1.1. Đặc điểm chi phí kinh doanh tại công ty Chi phí nguyện vật liệu Do đặc thù ngành là kinh doanh về lĩnh vực vận tải nên chi phí nguyên vật liệu của công ty chủ yếu là chi phí về xăng dầu. Chi phí về xăng dầu được tập hợp qua tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu Tài khoản sử dụng Nguyên, nhiên liệu là xăng được theo dõi trên tài khoản 152(1) Nguyên , nhiên liệu là dầu được theo dõi trên tài khoản là 152(2) 1 Phiếu nhập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn Kế toán tổng hợp Thẻ chi tiết nguyên vật liệu Thẻ kho Phiếu xuất kho Phụ tùng thay thế được theo dõi trên tài khoản 152(3) Nguyên liệu là săm lốp được kế toán theo dõi trên tài khoản 152(4) Phương pháp tính giá xuất kho NVL dùng ở phân xưởng sửa chữa bộ phận vận tải Giá thực tế NVL Giá trị NVL tồn đầu kỳ + Giá trị NVL nhập trong kỳ = xuất kho Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập trong kỳ Chi phí nhân công trực tiếp Để quản lý lao động về mặt số lượng công ty sử dụng sổ sách lao động. Chứng từ sử dụng để hạch toán lao động là bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận, đội xe, cuối tháng bảng chấm công được dùng để tổng hợp thời gian lao động để tính lương cho từng bộ phận, đội xe. Chứng từ sử dụng để hạch toán lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận, đội xe trong đó ghi rõ ngày, tháng làm việc, nghỉ việc của mỗi người lao động. Để thanh toán tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp cho người lao động hàng tháng kế toán tại công ty phải lập “bảng thanh toán tiền lương” cho từng đội xe các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lương cho từng người. Các khoản thanh toán về trợ cấp BHXH cũng được lập kế toán xem xét xác nhận chữ ký rồi trình lên giám đốc ký duyệt. Bảng thanh toán lương BHXH sẽ làm căn cứ để thanh toán lương, BHXH cho từng người lao động. 2 Sơ đồ 5: Sơ đồ luân chuyển chứng từ tiền lương Bảng chấm công Bảng thanh toán lương của các đội xe Bảng thanh toán lương của công ty Bảng phân bổ tiền lương Hình thức trả lương mà Công ty TNHH TM-VT Minh Phúc áp dụng là hình thức trả lương theo thời gian. Bảng 5 : Bảng chấm công ( tài liệu công ty) Bảng chấm công Tháng 3 năm 2008 ST T Họ tên 1 2 3 4 5 6 7 … 31 Số công 1 2 . . . Lê Văn Thái Trần Văn Tiến x x x x x 0 x 0 x 0 x x 0 x 0 x x x x x x x 29 28 Tổ trưởng Đội trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguồn số liệu : Tài liệu kế toán công ty Sau khi lập xong bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng duyệt, đây là căn cứ để thanh toán lương cho người lao động nhân viên trong công ty. 3 Bảng 6: Bảng thanh toán tiền lương Công ty TNHH TM-VT Minh Phúc Bảng thanh toán tiền lương Tháng 3 năm 2008 Đơn vị: nghìn đồng STT Họ tên Chức vụ Ngày công Tiền công Phụ cấp đường dài Tiền được hưởng Đã ứng Còn lại Ký nhận 1 2 … Lê Văn Thái Trần Văn Tiến Lái xe Lái xe 29 28 3.000 2.300 500 500 3.500 2.800 1.500 1.200 2.000 1.600 Tổng Kế toán Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (Nguồn số liệu : Tài liệu kế toán công ty) Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương của các phòng ban, toàn công ty tiến hành tổng hợp chi tiết theo cột lương chính, lương phụ các khoản khác trên bảng phân bổ tiền lương. 4 Bảng 7: Bảng phân bổ tiền lương Bảng phân bổ tiền lương Tháng 3 năm 2008 STT Ghi có TK Ghi nợ TK 334 phải trả công nhân viên Cộng Lương chính Lương phụ Các khoản khác 1 2 3 TK 622 TK 622.Đội 1 TK 622.Đội 2 TK 627 TK 642 55.000 30.000 25.000 30.500 19.125 11.000 5.000 6.000 5.100 0 0 0 0 0 66.000 35.000 31.000 35.600 19.125 Nguồn số liệu : Tài liệu kế toán công ty Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền công các khoản theo lương được thực hiện trên các TK 334, 335, 338 các TK khác có liên quan. Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là chi phí cho hoạt động sản xuất như chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí tiền lương các khoản trích theo lương của công nhân viên, chi phí khấu hao tài sản cố định( ô tô, thiết bị máy móc) Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương, BHXH, bảng phân bổ vật liệu, công cụ dung cụ, chứng từ kế toán liên quan để tập hợp chi phí sản xuất chung. Bảng 8: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung. Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung. Tháng 3 năm 2008 Đơn vị: 1000 đ STT Nội dung TK Số tiền Ghi chú 1 2 3 4 5 6 Chi phí tiền lương NVQLPX Các khoản trích theo lương Chi phí NVL Chi phí CCDC Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí mua ngoài khác 334 338 152 153 214 111 331 35.600 6.764 3.600 3.000 27.000 13.000 10.000 Nguồn số liệu : Tài liệu công ty 5 2.1.2. Quy trình kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH TM- VT Minh Phúc Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Trong tháng 3 công ty có xuất kho phân bổ nguyên vật liệu cho các đội xe Tài liệu công ty: Ngày 4/3/2008 công ty xuất dầu diezen cho đội xe số 1 số lượng 120 lít, trị giá 1.800.000, theo lệnh xuất số 156 kế toán tiến hành định khoản như sau: Nợ TK 621.Đội xe 1 : 1.800.000 Có TK 152(2) : 1.800.000 Đơn vị Công ty TNHH TM-VT Minh Phúc Mẫu số 02/ VT Bộ phận : kho số 1 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 4 tháng 3 năm 2008 Số 156 Nợ 621 Có 152 Họ tên người nhận hàng : Trần Văn Tiến Lý do xuất: sử dụng cho ô tô Xuất tại kho số 1 ST T Tên hàng hoá dịch vụ ĐV T Số lượng Đ/giá Thành tiền 1 Dầu Diezen Lít 120 15.000 1.800.000 Cộng 120 15.000 1.800.000 Tổng số tiền : một triệu tám trăm nghìn đồng Số chứng từ gốc kèm theo: Lệnh xuất số 15 Ngày 4 tháng 3 năm 2008 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người nhận hàng Thủ kho (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) 6 - Ngày 6/3/2008 công ty xuất dầu diezen cho đội xe 2 với số lượng là 150 lít trị giá bao gồm cả thuế là 2.500.000.Theo lệnh xuất số 157 Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 621 đội xe 2: 2.500.000 Có TK 152 : 2.500.000 - Ngày 12/3/2008 công ty xuất dầu diezen cho đội xe 1 với số lượng là 100 lít trị giá bao gồm cả thuế là 1.500.000. Theo lệnh xuất số 158. Kế toán định khoản như sau: Nợ TK 621đội xe 1 : 1.500.000 Có TK152(2) : 1.500.000 Căn cứ vào các phiếu xuất kho, kế toán lập thẻ kho THẺ KHO Ngày lập thẻ 01/3 /2008 Tờ số :12 Tên nhãn hiệu, quy cách vật liệu : xăng dầu Đơn vị tính : Lít Ngày tháng năm Chứng từ Diễn giải Số lượng Ký xác nhận của kế toán Số hiệu Ngày tháng Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn Tồn đầu kỳ 1.213 1.213 156 4/3 120 120 . 157 6/3 180 180 158 12/3 100 100 Cộng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 7 Căn cứ vào những chứng từ xuất, nhập nguyên vật liệu để lên Nhật Ký-Sổ cái Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản này chi tiết cho từng tài khoản cấp 2 như sau 622.đx1: chi phí nhân công chi tiết theo đội xe 1 622.đx2: chi phí nhân công chi tiết theo đội xe 2 Kế toán tổng hợp các chứng từ xác định các khoản phải trả, trong tháng 3 năm 2008. kế toán tiền lương cho các đối tượng sau: Nợ TK 622 : 66.000.000 TK 622.đội xe 1: 35.000.000 TK 622. đội xe 2: 31.000.000 Có TK 334 : 66.000.000 Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Nợ TK 622: 12.540.000 Nợ TK 334: 3.960.000 Có TK 338: 16.500.000 -TK 3382:1.320.000 -TK 3383: 13.200.000 -TK 3384: 1.980.000 8 Hạch toán chi phi sản xuất chung Đơn vị Công ty TNHH TM-VT Minh Phúc Mẫu số 02/ VT Bộ phận : kho số 1 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 14 tháng 3 năm 2008 Số 201 Nợ 627 Có 153 Họ tên người nhận hàng : Trần Văn Thành Lý do xuất: sử dụng cho bộ phận sửa chữa Xuất tại kho: số 2 ST T Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đ/giá Thành tiền 1 Xăm lốp Chiếc 20 150.000 3.000.000 Cộng 20 3.000.000 Tổng số tiền : ba triệu đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: Lệnh xuất số 20 Ngày 14 tháng 3 năm 2008 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người nhận hàng Thủ kho (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Căn cứ vào bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung, kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 627: 3.000.000 Có TK 153: 3000.000 Cuối kỳ kế toán, kế toán tiến hành kết chuyển các chi phí sang tài khoản 632- Giá vốn hàng bán Nợ TK 632: 193.283.085 Có TK 621: 28.319.085 Có TK 622: 66.000.000 Có TK 627: 98.964.000 9 2.2. Kế toán doanh thu cung cấp tại Công ty TNHH TM-VT Minh Phúc 2.2.1.Đặc điểm dịch vụ cung cấp tại công ty Dịch vụ cung cấp của công ty là vận tải hành khách vận tải hàng hóa.Cụ thể công ty gồm 2 đội xe.Trong ba lĩnh vực kinh doanh của công ty thì kinh doanh vận tải hành khách đem lại nhiều doanh thu nhất.Chiếm 70% doanh thu toàn công ty.Một số tuyến đường chính như Hải Phòng_ Hà Nội, Hải Phòng đi các vùng lân cận khác.Chỉ tiêu để đành giá dịch vụ mà công ty đã cung cấp là khối lượng lao vụ đã cung cấp cho khách hàng như khối lượng hàng hóa đã dịch chuyển, số lượt hành khách đã vận chuyển. Trong tháng ba năm 2008 công ty có bảng tổng hợp số chuyến xe đã thực hiện như sau: Vận tải hành khách Đội xe Lịch trình Số lượt Đội 1 Xe Isuzu Xe Hon da Đội 2 Xe W50 XeTrung Quốc Hải Phòng - bến xe Giáp Bát HN Hải Phòng – Thanh Hóa HP -bến xe Đồng Quang Thái Nguyên HP-bến xe Lạng Sơn 28 15 18 12 Nguồn số liệu: Tài liệu công ty 2.2.2.Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH TM-VT Minh Phúc Doanh thu bán hàng công nợ được gắn liền với nhau, chúng gắn chặt với quyền lợi lợi ích trực tiếp của công ty nên được công ty theo dõi chặt chẽ, thường xuyên liên tục. Số lượng khách hàng có quan hệ kinh tế với công ty rất lớn nên việc theo dõi tình hình thanh toán của người mua trên sổ sách kế toán cũng không phải đơn giản. 10 [...]... 30.124 500 Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên) 29 2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Việc xác định kết quả kinh doanh của công ty được tiến hành vào thời điểm cuối kỳ Việc xác định được thực hiện theo trình tự như sau: Tk sử dụng: TK 911: Xác định kết quả kinh doanh : TK được mở chi tiết cho từng hoạt động từng loại hàng hóa, sản phẩm, lao vụ - Kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK... ty TNHH TM- VT Minh Phúc đã sử dụng các TK để tập hợp chi phí như sau Do đặc thu ngành kinh doanh thương mại vận tải nên doanh nghiệp chỉ sử dụng khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp làm tài khoản tổng hợp chi phí kinh doanh trong kỳ Để phản ánh tình hình tập hợp phân bổ chi phí QLDN, kế toán sử dụng TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Kết cấu cơ bản của TK này như sau: Bên nợ: + Các khoản chi. .. 6421 - chi phí nhân viên quản lý + TK 6422 - chi phí vật liệu quản lý + TK 6423 - chi phí đồ dùng văn phòng + TK 6424 - chi phí khấu hao TSCĐ + TK 6425 - thu , phí lệ phí + TK 6426 - chi phí dự phòng + TK 6427 - chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 6428 - chi phí bằng tiền khác Khi phát sinh các chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán căn cứ vào những chứng từ liên quan như: + Phiếu chi +... dõi xác định doanh thu bán hàng (chưa có thu GTGT) cũng như xác định kết quả bán hàng Thu GTGT phải nộp của dịch vụ vận tải do công ty bán ra được tính bằng 5% doanh thu cung cấp dịch vụ Thu GTGT được ghi vào cột thu GTGT, số tiền dịch vụ chưa có thu sẽ được phản ánh vào cột doanh thu chưa thu * Cách ghi bảng khai nộp thu GTGT: - Doanh thu chưa có thu GTGT với số liệu được lấy trên sổ chi. .. chữa đại tu, đóng mới ô tô Tại Công ty TNHH TM- VT Minh Phúc thì đối tượng tập hợp chi phí là những chi phí phát sinh trong hoạt động vận tải của đơn vị Trong quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra tại đơn vị, chi phí phát sinh sẽ được ghi trên các chứng từ, kế toán tiến hành lập Nhật ký – Sổ cái…, cuối kỳ được theo dõi trên hệ thống sổ sách của đơn vị Trong hệ thống kế toánCông ty TNHH TM- VT Minh. .. Các khoản chi phí QLDN thực tế phát sinh trong kỳ + Trích lập trích thêm khoản dự phòng phải thu khó đòi Bên có: + Các khoản ghi giảm chi phí QLDN 20 + Cuối niên độ kế toán, hoàn nhập số chênh lệch dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập lớn hơn số phải trích lập cho năm tiếp theo + Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh hay để chờ kết chuyển Sau khi kết chuyển TK... 2534.127.400 - 193.283.085 – 30.124.500 = 30.719.815 - Kế toán kết chuyển số lãi thực, ghi: Nợ TK 911: 30.719.815 Có TK 421: 30.719.815 - Sau khi xác định được kết quả tiêu thụ, kế toán ghi váo sổ kế toán chi tiết (biểu 18) SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT Tháng 3 năm 2008 30 ĐỐI TƯỢNG: 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NT N Chứng từ Số NT Diễn giải K/c thu doanh K/c GVHB K/c CPQLDN K/c lãi T K Đ Ư 5 1 1 6 3 2 6 4 2... phản ánh doanh thu dịch vụ vận tải, kế toán sử dụng TK 5113 -doanh thu cung cấp dịch vụ, tương ứng với việc theo dõi tình hình thanh toán của người mua trên TK 131 Trình tự kế toán tập hợp doanh thu bán hàng - Hàng ngày, kế toán theo dõi doanh thu cung cấp dịch vụ căn cứ vào hoá đơn bán hàng (hoá đơn GTGT) để ghi vào sổ kế toán chi tiết bán hàng, * Cách ghi sổ kế toán chi tiết bán hàng: + Căn cứ vào số... KƯ Trả gốc 3962 23/3 Trả lãi 3623 Trả gốc 3623 10/3 Tổng số 45.162.50 0 Kế toán trưởng 24 Gửi vào (ký, họ tên) (ký,họ tên) - Cuối tháng, kế toán tổng hợp lại tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ có liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp trên sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 642 25 Công ty TNHH TM- VT Minh Phúc Sổ chi tiết tài khoản 642 Từ ngày01/03/2008 Đến ngày31/03/2008 TK ĐƯ Ng ày... Phúc thì sử dụng phương pháp tập hợp chi phí phát sinh từ các Phòng ban, chi nhánh đến bộ phận quản lý, khối chức năng tại Công ty Dựa vào các tiêu thức phân bổ khác nhau, mỗi đơn vị lựa chọn cho mình những cách phân loại khác nhau cho phù hợp với đặc trưng riêng của doanh nghiệp, từ đó hình thành nên hệ thống tài khoản vận dụng cho công tác hạch toán kế toán tại công ty Chính vì vậy, kế toán tại Công . Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc 2.1. Kế toán chi phí kinh doanh tại công ty 2.1.1 cho công tác hạch toán kế toán tại công ty. Chính vì vậy, kế toán tại Công ty TNHH TM- VT Minh Phúc đã sử dụng các TK để tập hợp chi phí như sau. Do đặc thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc, Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc,

Hình ảnh liên quan

Bảng t ổng  hợ p nh ậ p  - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

Bảng t.

ổng hợ p nh ậ p Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng chấm công Bảng thanh toán lương của các đội xe - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

Bảng ch.

ấm công Bảng thanh toán lương của các đội xe Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 6: Bảng thanh toán tiền lương - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

Bảng 6.

Bảng thanh toán tiền lương Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 7: Bảng phân bổ tiền lương Bảng phân bổ tiền lương - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

Bảng 7.

Bảng phân bổ tiền lương Bảng phân bổ tiền lương Xem tại trang 5 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương, BHXH, bảng phân bổ vật liệu, công cụ dung cụ, chứng từ kế toán liên quan để tập hợp chi phí sản xuất  chung. - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

n.

cứ vào bảng phân bổ tiền lương, BHXH, bảng phân bổ vật liệu, công cụ dung cụ, chứng từ kế toán liên quan để tập hợp chi phí sản xuất chung Xem tại trang 5 của tài liệu.
Trong tháng ba năm 2008 công ty có bảng tổng hợp số chuyến xe đã thực hiện như sau: - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

rong.

tháng ba năm 2008 công ty có bảng tổng hợp số chuyến xe đã thực hiện như sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 10: Bảng kê khai nộp thuế GTGT - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

Bảng 10.

Bảng kê khai nộp thuế GTGT Xem tại trang 19 của tài liệu.
TRÍCH BẢNG KÊ PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN TK 112.3 - Thực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM VT Minh Phúc

112.3.

Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan