0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

38 267 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV 2.1. ĐẶC ĐIỂM TSCĐ VÀ CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÍ TSCĐ. 2.1.1. Đặc điểm TSCĐ. Khái niệm TSCĐ. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách liên tục và có hiệu quả thì doanh nghiệp phải có đủ các yếu tố sản xuất là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Trong tư liệu lao động thì TSCĐ có một vai trò rất lớn. TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp. Theo quy định mới nhất số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính mọi tư liệu lao động là là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kì một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không hoạt động được, TSCĐ phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau: - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. - Giá trị ban đầu của tài sản phải được xác định một cách tin cậy - Có thời gian hữu dụng từ một năm trở lên - Có giá trị từ 10.000.000đ (mười triệu đồng) trở lên Trường hợp một hệ thống gồm nhiều tài sản riêng lẻ liên kết với nhau trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó mà do yêu cầu quản lí, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lí riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập. Những tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn trên được coi là một công cụ lao động nhỏ, được tính toán và phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc điểm của TSCĐ. - Về mặt hiện vật: TSCĐ hữu hình tham gia vào nhiều chu kì sản xuất với hình thái vật chất ban đầu giữ nguyên cho đến khi bị loại khỏi quá trình sản xuất. Còn các TSCĐ vô hình cũng bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng do tiến bộ khoa học kĩ thuật. - Về mặt giá trị: giá trị TSCĐ được biểu hiện dưới 2 hình thái + Một bộ phận giá trị tồn tại dưới hình thái ban đầu gắn với hiện vật TSCĐ. Bộ phận giá trị này bị hao mòn dần hay giá trị sử dụng của TSCĐ bị giảm dần. + Một bộ phận giá trị chuyển dịch từng phần vào giá trị của sản phẩm dịch vụ mới tạo ra (giá trị hao mòn). Khi sản phẩm được tiêu thụ thì bộ phận này được chuyển thành vốn tiền tệ. Bộ phận giá trị này tăng theo thời gian sử dụng TSCĐ Xuất phát từ đặc điểm của TSCĐ nói trên việc sử dụng, bảo quản, hạch toán đòi hỏi phải hết sức hợp lí. Phân loại TSCĐ: * Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: Đơn vị: đồng Loại TSCĐ Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại I. TSCĐ hữu hình 217.927.795.89 8 148.372.049.574 69.555.746.324 1. Nhà cửa, vật kiến trúc 83.238.126.344 59.886.253.548 23.351.842.796 2. Máy móc, thiết bị 22.953.423.102 14.025.477.700 8.927.945.402 3. Phương tiện vận tải 105.345.360.41 0 70.503.602.276 34.842.758.134 4. Thiết bị dụng cụ quản lí 6.390.886.042 3.956.716.050 2.434.169.992 II. TSCĐ vô hình 275.622.544 115.307.320 160.315.224 Tổng cộng 218.203.418.44 2 148.487.356.89 4 69.716.064.548 Biểu 3. TSCĐ phân theo hình thái biểu hiện * Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành: Đơn vị: đồng Loại TSCĐ Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại 1. Ngân sách Nhà nước 63.166.232.992 56.077.572.346 7.088.660.646 2. Nguồn tự bổ sung 43.173.376.766 32.688.010.482 10.485.366.284 3. Nguồn vốn vay 110.531.380.906 59.434.021.564 51.097.359.342 4. Nguồn vốn khác 1.332.427.778 287.752.502 1.044.675.276 Tổng cộng 218.203.418.44 2 148.487.356.89 4 69.716.061.548 Biểu 4. TSCĐ phân theo nguồn hình thành 2.1.2. Các chính sách quản lí TSCĐ hiện nay. * Vai trò của TSCĐ: Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau để tạo dựng cho doanh nghiệp mình một chỗ đứng vững chắc trên thương trường được khẳng định thông qua chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp mình tạo ra. Muốn đạt được điều này doanh nghiệp cần phải có máy móc trang thiết bị phù hợp, quy trình công nghệ sản xuất chế biến phải đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung và của từng doanh nghiệp nói riêng TSCĐ là cơ sở vật chất có ý nghĩa quan trọng để tăng năng suất lao động, phát triển nền kinh tế quốc dân nói chung và đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó TSCĐ còn thể hiện chính xác nhất năng lực và trình độ trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật của mỗi doanh nghiệp. Chính vì thế cần phải chú trọng quản lí và sử dụng có hiệu quả TSCĐ. * Chính vì vai trò quan trọng của TSCĐ như vậy nên nếu doanh nghiệp tổ chức quản lí và sử dụng TSCĐ có hiệu quả sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp, ngược lại sẽ gây thất thoát, lãng phí và giảm năng lực sản xuất. Do vậy quản lí TSCĐ phải đạt được những yêu cầu sau: - Người quản lí phải nắm chắc, theo dõi được toàn bộ từ khi mua về đến khi chuyển nhượng thanh lí hoặc bị hư hỏng. Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi TSCĐ về mặt hiện vật và có phương pháp xác định chính xác giá trị của TSCĐ. - Xác lập đối tượng ghi TSCĐ: đối tượng ghi TSCĐ là những tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kì một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được và thỏa mãn tiêu chuẩn của TSCĐ. - Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng: do TSCĐ sẽ tồn tại lâu dài trong doanh nghiệp cho nên TSCĐ phải được phân loại, thống kê, đánh số và có thẻ riêng được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ. - Mỗi TSCĐ phải được quản lí theo 3 chỉ tiêu giá trị là: nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại. - Xây dựng quy chế quản lí TSCĐ như: xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc bảo quản, sử dụng TSCĐ. - Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lí đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ bình thường. - Định kì vào cuối mỗi năm tài chính doanh nghiệp phải tiến hành kiểm TSCĐ. Mọi trường hợp phát hiện thừa, thiếu TSCĐ đều phải lập biên bản, tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lí. Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1. Số dư đầu kì 69.650.407.055 79.484.142.880 92.173.905.078 2. Số tăng trong kì 10.565.353.006 14.113.546.920 19.685.151.527 3. Số giảm trong kì 731.617.181 1.423.784.722 757.347.384 4. Số dư cuối kì 79.484.142.880 92.173.905.078 109.101.709.221 Biểu 5. Tình hình TSCĐ tại Công ty 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ. Chứng từ sử dụng: Căn cứ pháp lí để kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính là các chứng từ kế toán. Theo đó căn cứ vào chứng từ sau kế toán hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ. - Chứng từ tăng giảm: là các quyết định tăng giảm của chủ sở hữu. - Chứng từ TSCĐ: + Biên bản giao nhận TSCĐ + Thẻ TSCĐ + Biên bản thanh lí TSCĐ + Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành + Biên bản đánh giá lại TSCĐ Ngoài các chứng từ trên còn có thêm một số chứng từ khác tùy theo từng trường hợp như: Biên bản đấu thầu, Hợp đồng kinh tế, Biên bản nghiệm thu, Hóa đơn GTGT, Biên bản đấu giá, Biên bản thanh lí hợp đồng kinh tế… - Chứng từ khấu hao TSCĐ: là các bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Quá trình luân chuyển chứng từ: Chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ ra các quyết định tăng, giảm hay đánh giá lại TSCĐ khi doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư đổi mới, thanh lí, nhượng bán hoặc các nghiệp vụ khác có liên quan đến TSCĐ. Lúc này doanh nghiệp phải lập Hội đồng giao nhận (trong trường hợp đầu tư mua sắm TSCĐ), Hội đồng thanh lí, Hội đồng nhượng bán (trong trường hợp thanh lí, nhượng bán TSCĐ) hoặc Hội đồng kiểm nghiệm các công trình sửa chữa lớn…Các Hội đồng này có trách nhiệm nghiệm thu, giao nhận TSCĐ và lập Biên bản giao nhận tùy theo trường hợp cụ thể. Với trường hợp mua sắm, đầu tư TSCĐ thì lúc này kế toán tiến hành lập thẻ TSCĐ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp, tính và phân bổ khấu hao, lập kế hoạch và theo dõi quá trình sửa chữa TSCĐ. Còn trong trường hợp nhượng bán, thanh lí TSCĐ thì kế toán tiến hành hủy thẻ TSCĐ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp. Khâu cuối cùng là bảo quản lưu chứng từ đúng như quy định. Sơ đồ 2.1. Quy trình tổ chức chứng từ kế toán. Hội đồng giao nhận Kế toán TSCĐ Quyết định tăng, giảm TSCĐ Giao nhận TSCĐ và lập Biên bản Lập (hủy) thẻ TSCĐ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp Nghiệp vụ TSCĐ Lưu hồ sơ kế toán Chủ sở hữu Tài khoản sử dụng: * TK 211 “TSCĐ hữu hình”: dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. Bên nợ: phản ánh các nghiệp vụ làm tăng TSCĐ hữu hình theo nguyên giá Bên có: nguyên giá TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp giảm trong kì Số dư bên nợ: nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có của doanh nghiệp TK 211 được chi tiết thành các tài khoản: TK 2112 “nhà cửa, vật kiến trúc” TK 2113 “máy móc, thiết bị” TK 2114 “phương tiện vận tải, truyền dẫn” TK 2115 “thiết bị, dụng cụ quản lí” TK 2116 “cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm” TK 2118 “TSCĐ hữu hình khác” * TK 212 “TSCĐ thuê tài chính”: dùng để phản ánh tình hình biến động của TSCĐ hữu hình, vô hình thuê ngoài theo nguyên giá. Bên nợ: nguyên giá TSCĐ thuê tài chính tăng trong kì Bên có: nguyên giá TSCĐ thuê tài chính giảm trong kì Số dư bên nợ: nguyên giá TSCĐ thuê tài chính hiện có Trường hợp thuê TSCĐ dưới hình thức thuê hoạt động kế toán sử dụng TK 001 “TS thuê ngoài”. Kết cấu TK này như sau: Bên nợ: nguyên giá TSCĐ thuê ngoài tăng trong kì Bên có: nguyên giá TSCĐ thuê ngoài giảm trong kì Số dư bên nợ: nguyên giá TSCĐ thuê ngoài hiện có * TK 213 “TSCĐ vô hình”: dùng để phản ánh tình hình biến động TSCĐ vô hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. Bên nợ: nguyên giá TSCĐ vô hình tăng trong kì Bên có: nguyên giá TSCĐ vô hình giảm trong kì Số dư bên nợ: nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có của doanh nghiệp TK 213 được chi tiết thành các TK: TK 2131 “quyền sử dụng đất” TK 2132 “quyền phát hành” TK 2133 “bản quyền, bằng sáng chế” TK 2134 “nhãn hiệu hàng hóa” TK 2135 “phần mềm máy vi tính” TK 2136 “giấy phép và giấy phép nhượng quyền” TK 2138 “TSCĐ vô hình khác” * TK 214 “hao mòn TSCĐ”: dùng để phản ánh tình hình biến động của TSCĐ theo giá trị hao mòn. Bên nợ: giá trị hao mòn của TSCĐ giảm trong kì Bên có: giá trị hao mòn của TSCĐ tăng trong kì Số dư bên có: giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có TK 214 được chi tiết thành các TK: TK 2141 “hao mòn TSCĐ hữu hình” TK 2142 “hao mòn TSCĐ thuê tài chính” TK 2143 “hao mòn TSCĐ vô hình” 2.2.1. Kế toán tăng giảm TSCĐ trên hệ thống chứng từ kế toán. A- Kế toán tăng TSCĐ: TSCĐ được mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn chuyên dùng. Nợ TK 241: chi phí mua sắm, xây dựng Nợ TK 133: thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111, 112, 141… - Khi công tác xây dựng, lắp đặt triển khai hoàn thành: Nợ TK 211, 213: nguyên giá TSCĐ hình thành đưa vào sử dụng Nợ TK 155: giá trị sản phẩm thu được Nợ TK 138: khoản chi sai yêu cầu bồi thường Có TK 241: tổng chi phí mua sắm - Đối với những TSCĐ mua sắm đưa vào sử dụng không qua lắp đặt: Nợ TK 211: theo nguyên giá Nợ TK 133: thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331: giá thanh toán cho người bán - Nếu TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh được mua sắm xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ đầu tư phát triển, quỹ phúc lợi: Nợ TK 414: TSCĐ được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển Nợ TK 441: TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB Nợ TK 431: TSCĐ được đầu tư bằng quỹ phúc lợi Có TK 411: ghi tăng nguồn vốn kinh doanh - Trường hợp TSCĐ được mua sắm bằng quỹ phúc lợi phục vụ cho hoạt động văn hóa, phúc lợi: Nợ TK 4312: quỹ phúc lợi Có TK 4313: quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ - Trường hợp TSCĐ được mua sắm xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư XDCB, kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án sử dụng vào hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt động dự án: Nợ TK 441: TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB Nợ TK 161: TSCĐ được đầu tư bằng nguồn kinh phí sự nghiệp. kinh phí dự án Có TK 466: nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - Trường hợp TSCĐ được mua sắm bằng nguồn vốn khấu hao thì kế toán chỉ ghi đơn vào bên có TK 009 “nguồn vốn khấu hao” TSCĐ tăng do mua sắm, xây dựng, triển khai bằng nguồn vốn vay dài hạn. - Trường hợp doanh nghiệp nhận tiền vay dài hạn để thanh toán tiền mua TSCĐ: Nợ TK 211, 213: phần tính vào nguyên giá TSCĐ Nợ TK 133: thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Có TK 341: nhận nợ với người cho vay dài hạn - Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đưa TSCĐ vào sử dụng nhưng chưa thanh toán cho người bán TSCĐ hoặc người nhận thầu XDCB: Nợ TK 211, 213: phần tính vào nguyên giá TSCĐ Nợ TK 133: thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Có TK 331: số tiền nợ người bán TSCĐ Có TK 241: chi phí XDCB được tính vào giá trị của công trình Khi nhận tiền vay dài hạn doanh nghiệp phải tiến hành trả nợ cho người bán TSCĐ hoặc người nhận thầu XDCB: Nợ TK 331 Có TK 341 TSCĐ tăng mà doanh nghiệp không phải trả tiền. Ghi tăng nguyên giá: Nợ TK 211, 213 Có TK 711: giá trị TSCĐ được biếu tặng Có TK 411: Nhà nước cấp hoặc bên liên doanh góp vốn Có TK 128, 222: giá thỏa thuận TSCĐ khi thu hồi vốn góp Ldoanh Có TK 111, 112, 331…: phí tổn trước khi sử dụng mà doanh nghiệp phải chịu TSCĐ tăng do nhận TSCĐ thuê tài chính. - Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê kế toán ghi: Nợ TK 142: chi phí trả trước Có TK 111, 112 - Khi nhận TSCĐ thuê tài chính: Nợ TK 212: phần tính vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính Nợ TK 138: thuế GTGT được khấu trừ nằm trong nợ gốc Có TK 342: giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lí của tài sản thuê - Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: Nợ TK 212: tính vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính Có TK 142: chi phí trả trước hoặc Có TK 111, 112 TSCĐ thừa. Khi kiểm phát hiện TSCĐ thừa thì doanh nghiệp phải tìm nguyên nhân để xử lí, ghi sổ phù hợp với từng nguyên nhân - Nếu TSCĐ thừa là do để ngoài sổ kế toán thì căn cứ vào hồ sơ ban đầu để ghi tăng TSCĐ. Riêng mức khấu hao của TSCĐ trong thời gian quên ghi sổ thì tập hợp vào chi phí quản lí doanh nghiệp Nợ TK 642 Có TK 214 - Nếu TSCĐ thừa không phát hiện được nguyên nhân: Nợ TK 211: nguyên giá Có TK 214: giá trị hao mòn Có TK 3381: giá trị còn lại Sơ đồ 2.2. Sơ đồ hạch toán biến động TSCĐ (Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ) TK 111,112 TK 211, 212, 213 Giá mua và phí tổn của TSCĐ không qua lắp đặt B- Kế toán giảm TSCĐ: Giảm giá trị còn lại của TSCĐ do khấu hao TSCĐ: Nợ TK 627: khấu hao TSCĐ ở các bộ phận sản xuất Nợ TK 641: khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng Nợ TK 642: khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lí doanh nghiệp Có TK 214: ghi tăng giá trị hao mòn của TSCĐ Nhượng bán thanh lí TSCĐ: - Kế toán ghi giảm các chỉ tiêu giá trị của TSCĐ và chuyển giá trị còn lại vào chi phí khác: Nợ TK 811: giá trị còn lại của TSCĐ Nợ TK 214: giá trị hao mòn của TSCĐ Có TK 211, 213: nguyên giá TSCĐ - Phản ánh thu nhập từ hoạt động nhượng bán, thanh lí: Nợ TK 111, 112, 131: theo giá thanh toán Nợ TK 152: phế liệu nhập kho Nợ TK 138: tiền bồi thường phải thu Có TK 711: ghi thu nhập khác Có TK 3331: thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Nếu trong trường hợp nhượng bán thanh lí doanh nghiệp phải chi ra một số khoản như: chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài… Nợ TK 811: chi phí khác Nợ TK 133: thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Có TK 111, 112, 331…: yếu tố chi phí khác Góp vốn liên doanh bằng TSCĐ . Nợ TK 128, 222: theo giá thỏa thuận Nợ TK 214: theo giá trị hao mòn Có TK 211, 213: nguyên giá TSCĐ Nợ/Có TK 412: chênh lệch do tăng (giảm) TSCĐ Thanh toán vốn cho chủ sở hữu bằng TSCĐ . Nợ TK 411: ghi theo giá thỏa thuận Nợ TK 214: ghi theo số khấu hao lũy kế Có TK 211, 213: ghi theo nguyên giá Nợ/Có TK 412: chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ Trả TSCĐ thuê tài chính . - Khấu hao TSCĐ thuê vào chi phí kinh doanh của từng kì hạch toán Nợ TK 627, 641, 642… Có TK 2142: khấu hao TSCĐ thuê tài chính - Cuối năm kế toán xác định số phải trả về nợ gốc do thuê tài chính Nợ TK 315 Có TK 342 - Khi thanh toán gốc và lãi cho công ty tài chính: Nợ TK 315: thanh toán gốc đến hạn trả Nợ TK 635: lãi thuê tài chính Nợ TK 133: thuế GTGT được khấu trù không nằm trong nợ gốc Nợ TK 627, 641, 642: thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Có TK 111, 112 [...]... Legra về Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh - Điều 1 Điều chuyển 5 máy bơm từ Công ty Hóa chất mỏ - TKV về Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh quản lí và sử dụng kể từ ngày ban hành quyết định Ông trưởng phòng kĩ thuật an toàn công ty, Giám đốc Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh có trách nhiệm tổ chức giao nhận tài sản theo quy định ban hành - Điều 2 Các ông Giám đốc Công ty công. .. nghị thanh lí TSCĐ Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ - TKV Căn cứ quy định của Giám đốc Công ty về việc thanh lí TSCĐ là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị Căn cứ thực trạng của phương tiện vận tải của văn phòng Công ty được Công ty Hóa chất mỏ - TKV giao cho quản lí, sử dụng Để thực hiện việc thanh lí TSCĐ theo quy định của Công ty, Văn phòng công ty kính đề nghị Giám đốc Công ty xét cho... trị Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - TKV “v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007” Giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - TKV trình Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật dự án dự án: Đầu tư 05 máy bơm hút nước hố nổ hiệu Legra – Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ với những nội dụng sau: 1 Tên dự án: Đầu tư 05 máy bơm hút nước hố nổ hiệu Legra – Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ. .. công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh, kế toán trưởng công ty, trưởng phòng kĩ thuật an toàn, trưởng phòng thiết kế và đầu tư công ty căn cứ quyết định thi hành Giám đốc (đã kí) BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ Căn cứ quyết định số 2611/QĐ-KTAT ngày 20/02/2008 của Giám đốc Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - TKV về việc điều chuyển 05 máy bơm hút nước hố nổ từ Công ty về Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh... Giám đốc Công ty Tại Công ty các thủ tục được tiến hành tương tự như trường hợp đầu tư mua sắm TSCĐ khác Cuối cùng ngày 20/02/2008 Giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - TKV ra quyết định điều chuyển 05 máy bơm hút nước hố nổ (nguyên gía 3.160.000.000) về Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh Ngày 22/02/2008 việc giao nhận TSCĐ trên được tiến hành, kế toán Công ty tiến hành hạch toán điều... dài hạn 2.2.2 Kế toán tăng giảm TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán chi tiết, tổng hợp 2.2.2.1 Kế toán tăng TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán tổng hợp Các phòng ban trong Công ty khi có nhu cầu trang bị mới TSCĐ phải lập kế hoạch về nhu cầu mua sắm, đầu tư trình lên Giám đốc Công ty, việc mua sắm tùy từng trường hợp cụ thể mà cần phải trình lên cả Tổng Công tty Than theo phân cấp quản lí của Công ty Sau khi có... năm 2008 công ty mua máy im Epson Laser N 2120 đưa vào sủ dụng ngay trong tháng tại phòng TKKTTC công ty nên đến tháng 03/2008 kế toán mới bắt đầu trích khấu hao cho tài sản này (công ty trích khấu hao cho từng tháng) TSCĐ trên có nguyên giá 24.071.500 đồng, thời gian sử dụng 2,1 năm Mức khấu hao 1 tháng = 24.071.500 = 955.218 đồng 2,1 năm x 12 tháng Bảng khấu hao TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV... 22/02/2008 tại văn phòng Công ty chúng tôi gồm: 1 Bên giao Ông: Trần Ngọc Dũng Chức vụ: Chánh văn phòng Công ty Ông: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Cán bộ phòng KTAT Công ty 3 Bên nhận Ông: Trần Huy Tuấn Chức vụ: Cán bộ phòng KTAT Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh theo giấy giới thiệu số 122 ngày 21/02/2008 của Giám đốc Công ty Đã tiến hành giao nhận 05 máy bơm hút nước hố nổ hiệu Legra - Tình trạng: ... tục Công ty Hóa chất mỏ - TKV và Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Tiến tiến hành kí kết hợp đồng kinh tế, sau đó 2 bên tiến hành giao nhận tài sản và lập Biên bản bàn giao tài sản BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU Bên nhận: CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - TKV Địa chỉ: Ngõ 1 – Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội Đại diện: Ông Đặng Duy Dũng - Chức vụ: Tổ trưởng tổ xét thầu Bên giao: CÔNG... 9.500.000 đồng Đi ều 2 Ông chánh văn phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lí t ài sản và hạch toán theo quy định hiện hành của Nhà nước Điều 3 Các ông: Kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng kĩ thuật công nghệ Công ty căn cứ quyết định thi hành GIÁM ĐỐC * Giảm do điều chuyển nội bộ: Các chứng từ sử dụng: Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh khi có nhu cầu cần cấp mới 05 mýa bơm hút nước hố . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV 2.1. ĐẶC ĐIỂM TSCĐ VÀ CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÍ TSCĐ. 2.1.1. Đặc điểm TSCĐ. Khái niệm TSCĐ Công tty Than theo phân cấp quản lí của Công ty. Sau khi có sự đồng ý của Tổng Công ty Than về việc đầu tư TSCĐ cho Công ty Hóa chất mỏ Giám đốc Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ,

Hình ảnh liên quan

Hình thức thanh toán: chuyển khoản - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

Hình th.

ức thanh toán: chuyển khoản Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ: bảng này được ghi vào cuối mỗi tháng dựa trên số liệu từ sổ chi tiết TK 211, 213. - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

Bảng t.

ổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ: bảng này được ghi vào cuối mỗi tháng dựa trên số liệu từ sổ chi tiết TK 211, 213 Xem tại trang 23 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ Tháng 02 năm 2008 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

h.

áng 02 năm 2008 Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng khấu hao TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ-TKV - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

Bảng kh.

ấu hao TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ-TKV Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Bảng kê số 5: tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh trong từng tháng tại văn phòng Công ty - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

Bảng k.

ê số 5: tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh trong từng tháng tại văn phòng Công ty Xem tại trang 36 của tài liệu.