0

bài 15: Chống ô nhểm tiếng ồn (dongdo)

2 382 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:11

. 7 Bài 15: CHỐNG Ô NHIỂM TIẾNG ỒN I) MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn. Nêu được và giải thích được một số biện pháp chống. để chống ô nhiễm tiếng ồn. Hoạt động 3: 15p Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiểm tiếng ồn: Yêu cầu HS đọc thông tin ở SGK. GV giới thiệu: Các biện pháp chống
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 15: Chống ô nhểm tiếng ồn (dongdo), bài 15: Chống ô nhểm tiếng ồn (dongdo),

Hình ảnh liên quan

1. GV: Chuẩn bị cho cả lớp: hình phóng to hình 15.1, 15.2, 15.3 SGK. 2. HS : Chuẩn bị bài ở nhà. - bài 15: Chống ô nhểm tiếng ồn (dongdo)

1..

GV: Chuẩn bị cho cả lớp: hình phóng to hình 15.1, 15.2, 15.3 SGK. 2. HS : Chuẩn bị bài ở nhà Xem tại trang 1 của tài liệu.