0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

33 168 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

1 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh C S Lí LUN V HCH TON K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TRONG DOANH NGHIP SN XUT. I. Vai trũ hch toỏn chi phớ sn xut kinh doanh v tớnh giỏ thnh sn phm trong nn kinh t th trng: 1.1. Kinh t th trng vi yờu cu qun chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm. Khi hot ng trong nn kinh t th trng (KTTT), mi ch th kinh t u chu s chi phi ca cỏc quy lut kinh t: quy lut giỏ tr, quy lut cung cu, quy lut cnh tranh v quy lut lu thụng tin t. Cỏc quy lut ny nh hng n mi hot ng ca tng doanh nghip to ra cỏc c trng ca nn KTTT: - Trong nn KTTT, mi ch th u cú kh nng t do la chn, t do a ra mi quyt nh ca mỡnh tho món li ớch ca mỡnh mt cỏch cao nht. Li ớch kinh t ca ngi tiờu dựng l li ớch s dng, li ớch kinh t ca nh doanh nghip l hiu qu kinh t, l li nhun. - t c mc tiờu ca mỡnh, nh doanh nghip luụn tho món nhng nhu cu cao nht ca ngi tiờu dựng. Nờn doanh nghip phi a ra th trng nhng sn phm, dch v khỏch hng cn ch khụng phi a ra nhng sn phm, dch v mỡnh cú. - Cnh tranh l mt trong nhng c trng c bn ca nn KTTT. Nu khụng cú cnh tranh thỡ khụng cú hot ng ớch thc ca th trng. Thụng qua cnh tranh, mi quan h li ớch ca ngi tiờu dựng vi cỏc nh doanh nghip c thc hin. Cnh tranh buc cỏc doanh nghip mun ti a hoỏ li nhun phi cú nhng ch trng v bin phỏp kinh doanh ỳng n cú hiu qu. - Tin t hoỏ cỏc quan h kinh t l c trng ỏnh du bc phỏt trin cao ca nn kinh t hng hoỏ. Ch khi no cỏc quan h kinh t trong quỏ trỡnh tỏi sn Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 2 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh xut c tin t hoỏ, cỏc quan h trao i thụng qua tin t thỡ nn kinh t mi c coi l nn KTTT. Khi vn hnh nn kinh t theo c ch th trng tc l chỳng ta ó chp nhn chi phi ca cỏc quy lut kinh t. Cỏc quy lut kinh t vn cú ca nn KTTT chi phi trc tip n cỏc u vo sn xut, s tỏc ng ny cú khỏc nhau nhng chỳng u thng nht mt im l ton b cỏc u vo cn phi bự p bng chớnh hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Núi cỏch khỏc, s tn ti v phỏt trin ca tng doanh nghip trong iu kin cú s hot ụng ca cỏc quy lut ny chớnh l kh nng t bự p cỏc u vo ca doanh nghip thụng qua th trng. Vi t cỏch l mt ch th kinh doanh thỡ mi khon chi phớ dự phỏt sinh õu, vo thi im no thuc b phn no trong c cu giỏ tr sn phm cng l nhng khon chi cn c bự p m bo kh nng tỏi sn xut. Cn thy rng khụng cú n v no trong chi tiờu m khụng tớnh n hiu qu, khụng tớnh kh nng bự p. Xut phỏt t yờu cu bự p thc hin quỏ trỡnh tỏi sn xut, bn thõn doanh nghip phi cú trỏch nhim tớnh , tớnh ỳng cỏc khon chi m mỡnh ó b ra vo c cu giỏ thnh sn phm. Trc õy trong c ch k hoch hoỏ tp chung cỏc doanh nghip nh nc c bao cp u vo v bao tiờu ton b sn phm m h lm ra, mi chi phớ trong quỏ trỡnh sn xut u c nh nc cp vỡ vy ch tiờu chi phớ v giỏ thnh sanr phm khụng phn ỏnh ỳng bn cht ca chỳng do ú khụng to c ng lc cho cỏc doanh nghip cnh tranh nhau, tỡm tũi sỏng to cỏc phng phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh. T khi chuyn sang c ch th trng cú s qun ca Nh nc theo nh hng XHCN thỡ mi doanh nghip phi ch ng trong sn xut kinh doanh, t hch toỏn c lp khụng cũn bao cp na. Nn KTTT buc cỏc doanh nghip phi tỡm cỏch chim lnh th trng ca nhau v nim tin ca khỏch hng cho nờn vic kim soỏt v nm bt chớnh xỏc, kp thi cỏc ch tiờu chi phớ sn xut kinh doanh v Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 3 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh tớnh giỏ thnh sn phm c coi l tin quan trng m bo vic kinh doanh cú hiu qu. 1.2. Vai trũ ca hch toỏn k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm trong qun chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm. Trong cụng tỏc qun doanh nghip hch toỏn k toỏn l mt cụng c luụn c cỏc nh qun t lờn hng u. Vỡ hch toỏn k toỏn l theo dừi ton b quỏ trỡnh hch toỏn kinh doanh v mt giỏ tr da trờn nguyờn tc v trỡnh t c quy nh thng nht. V mt qun chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm, hch toỏn k toỏn ghi li mt cỏch chớnh xỏc kp thi mi chi phớ phỏt sinh trong quỏ trỡnh sn xut, cho tng khõu v tng i tng tp hp. T chi phớ sn xut kinh doanh tp hp, hch toỏn k toỏn tin hnh tớnh giỏ thnh sn phm cho tng i tng c th. Bờn cnh ú, hch toỏn k toỏn cũn cung cp cho nh qun nhng thụng tin chi tit, tng hp v tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh cng nh tỡnh hỡnh s dng cỏc yu t u vo ca doanh nghip ti mt thi im bt k nh qun a ra nhng chớnh sỏch nhm gim thiu chi phớ sn xut t ú dn n h giỏ thnh sn phm. Khi cụng tỏc hch toỏn chi phớ c thc hin tt, ng b v tuõn th ỳng nguyờn tc k hoch quy nh s to iu kin thun li cjo vic qun chi phớ sn xut mt cỏch tt nht, n gin nht. Khi chi phớ c hch toỏn chớnh xỏc thỡ vic tớnh toỏn, xỏc nh giỏ thnh sn phm cng chớnh xỏc do ú cung cp nhng thụng tin phn ỏnh trung thc tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip cho nh qun lý. Thụng tin v giỏ thnh cc k quan trng cỏc nh qun tr la chn kt cu mt hng ti u, ỏnh giỏ kt qu hch toỏn ni b trong doanh nghip, phỏt hin nhng ri ro tim tng khong ngng phn u tit kim chi phớ v h giỏ thnh sn phm nhm mc ớch ti a hoỏ li nhun, ti thiu hoỏ chi phớ. thc hin tt cụng tỏc trờn, yờu cu t ra cho cỏc doanh nghip l phi xõy dng quy tc tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm theo Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 4 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh tng quy trỡnh cụng vic, phõn b cho tng sn phm, tng chi tit ca n v mỡnh. Xỏc nh ỳng i tng tp hp chi phớ sn xut, phng phỏp tp hp chi phớ sn xut v phng phỏp phõn b phự hp vi c im ca doanh nghip mỡnh. Xỏc nh ỳng i tng tớnh giỏ thnh, phng phỏp tớnh giỏ thnh, k tớnh giỏ thnh v phng phỏp ỏnh gớa sn phm d dang thớch hp, thc hin tt cụng tỏc tớnh giỏ thnh sn phm. Phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin k hoch giỏ thnh lm c s ỏnh giỏ cụng tỏc lp k hoch ca doanh nghip cú sỏt vi thc t hay khụng cú nhng iu chnh thớch hp phc v tt cho vic qun tr doanh nghip. II. Chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm. 2.1. Chi phớ sn xut kinh doanh v phõn loi chi phớ sn xut kinh doanh. 2.1.1. Khỏi nim: Doanh nghip sn xut l doanh nghip trc tip to ra ca ci vt cht ỏp ng nhu cu tiờu dựng ca xó hi. Ngoi hot ng sn xut tiờu th sn phm, cỏc doanh nghip sn xut cũn tin hnh cỏc hot ng khỏc nh thc hin mt s loi lao v, dch v, hot ng u t ti chớnh . Chi phớ sn xut trong doanh nghip sn xut l biu hin bng tin ca ton b hao phớ lao ng sng, lao ng vt hoỏ v cỏc chi phớ cn thit khỏc m doanh nghip ó b ra tin hnh hot ng sn xut trong mt thi gian nht nh (thỏng, quý, nm .). Thc cht chi phớ sn xut cỏc doanh nghip sn xut chớnh l s chuyn dch vn ca doanh nghip b vo quỏ trỡnh sn xut ca nú. Trong mt doanh nghip sn xut, ngoi hot ng liờn quan n quỏ trỡnh sn xut cũn cú nhng hot ng kinh doanh khỏc, cỏc hot ng khụng cú tớnh snh xut nh bỏn hng, hot ng qun lý, cỏc hot ng mang tớnh cht s nghip . Chi phớ ca tt c quỏ tỡnh sn xut kinh doanh c gi l chi phớ sn xut kinh doanh cũn chi phớ sn xut ch bao gm nhng chi phớ cú liờn quan n hot ng sn xut. Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 5 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh Võy chi phớ sn xut l mt b phn ca chi phớ sn xut kinh doanh. Mun hiu bn cht ca chi phớ sn xut cn phõn bit chi phớ v ch tiờu: Chi tiờu l s gim i n thun ca cỏc loi vt t, tỏi sn, tin vn ca doanh nghip bt k nú c s dng vo mc ớch gỡ. Tng s chi tiờu trong k ca doanh nghip bao gm: chi tiờu cho quỏ trỡnh cung ng (mua sm vt t hng hoỏ) chi tiờu cho qỳa trỡnh sn xut kinh doanh (chi cho sn xut, cụng tỏc qun lý, quỏ trỡnh tiờu th .). Chi phớ l biu hin bng tin ca ton b hao phớ v lao ng sng v lao ng vt hoỏ cn thit cho quỏ trỡnh hot ng sn xut kinh doanh m doanh nghip phi chi ra trong mt k kinh doanh. 2.1.2. Phõn loi chi phớ sn xut. Trong doanh nghip sn xut cú rt nhiu loi chi phớ, do ú qun cht ch chi phớ v giỏ thnh sn phm cng n t chc tt cụng tỏc k toỏn, cn tin hnh phõn loi chi phớ sn xut. Vic phõn loi chi phớ cú tỏc dng kim tra v phõn tớch quỏ trỡnh phỏt sinh chi phớ v tỡnh giỏ thnh sn phm nhm huy ng mi kh nng lm gim chi phớ, h giỏ thnh sn phm, nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Xut phỏt t yờu cu v mc ớch khỏc nhau ca qun v cụng tỏc hch toỏn cú cỏc cỏch phõnloi chi phớ sau: Phõn loi chi phớ theo khon mc giỏ thnh sn phm: Phõn loi chi phớ theo khon mc giỏ thnh sn phm cú tỏc dng phc v cho yờu cu qun chi phớ sn xut theo nh mc, cung cp s liu cho cụng tỏc tớnh giỏ thnh sn phm, lm ti liu tham kho lp nh mc chi phớ v lp k hoch giỏ thnh sn phm cho k sau. Hin nay nc ta giỏ thnh sn phm c quy nh cú ba khon mc chi phớ c bn: Chi phớ nguyờn vt liu trc tip bao gm ton b chi phớ v nguyờn vt liu chớnh, vt liu ph, nhiờn liu . tham gia trc tip vo sn xut ch to sn phm hay thc hin lao v dch v. Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty CP chÌ Kim Anh Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền lương các khoản trích theo lương, các khoản phụ cấp . cho công nhân trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất (trừ chi phí vật liệu chi phí nhân công trực tiếp ). Chi phí sản xuất chung thường bao gồm các khoản mục sau: 1) Chi phí nhân viên phân xưởng: gồm lương các khoản trích theo lương, các khoản phụ cấp . cho nhân viên phân xưởng. 2) Chi phí vật liệu: chi phí vật liệu xuất dùng cho phân xưởng, như vật liệu dùng sửa chữ, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc phân xưởng quản sử dụng. 3) Chi phí dụng cụ sản xuất bao gồm chi phí về công cụ, dụng cụũúât dùng cho hoạt động quản của phân xưởng. 4) Chi phí khấu hao TSCĐ bao gồm tiền trích khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình, tái sản đi thuê tài chính sử dụng trong sản xuất sản phẩm. 5) Chi phí dịch vụ mua ngaòi bao gồm chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ co hoạt động phân xưởng, bộ phận sản xuất như: chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, nước điện, điện thoại . 6) Chi phí bằng tiền khác gồm các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động sản xuất của phân xưởng. Ngoài ba khoản mục chi phí đó nếu xét theo tiêu thức giá thành đầy đủ thì còn hai khoản mục chi phí cấu thành nữa là: chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp.  Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: Căn cứ vào tính chất, nội dung kinh tế toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ được chia làm 7 yếu tố: 1) Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế . Sử dụng vào sản xuất Sinh viªn thùc hiÖn: Bïi TiÕn Dinh – Líp KÕ to¸n 41 B 7 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh (loi tr giỏ tr khụng dựng ht nhp li kho v ph liu thu hi cựng vi nhiờn liu, ng lc). 2) Yu t chi phớ nhiờn liu, ng lc: Bao gm ton b giỏ tr nhiờn liu, ng lc s dng vo quỏ trỡnh sn xut kinh doanh (tr s dựng khụng ht nhp li kho v ph liu thu hi). 3) Yu t chi phớ tin lng v cỏc khon ph cp lng: Bao gm tng s tin lng v cỏc khon phc cp mang tớnh cht lng phI tr cho cụng nhõn viờn chc. 4) Yu t chi phớ BHXH, BHYT, KPC: Bao gm s trớch cho cỏc qu KPC, BHXH, BHYT theo t l quy nh trờn tng s tin lng v ph cp mang tớnh cht lng phI tr cho cụng nhõn viờn chc. 5) Yu t chi phớ khu hao TSC: Phn ỏnh tng s khu hao TSC phI trớch trong tng s TSC s dng cho sn xut. 6) Yu t chi phớ dch v mua ngoi: Phn ỏnh chi phớ dch v mua ngoi dựng cho sn xut trong k. 7) Yu t chi phớ khỏc bng tin: Bao gm ton b chi phớ khỏc bng tin cha phn ỏnh vo cỏc yu t tiờu dựng vo hot ng sn xut trong k. Vic phõn loi chi phớ sn xut theo ni dung, tớnh cht kinh t ca chi phớ cú tỏc dng rt ln trong qun chi phớ sn xut. Nú cho bit kt cu, t trng ca tng loi chi phớ m doanh nghip ó chi ra trong hot ng sn xut kinh doanh, lp bỏo cỏo thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh (phn chi phớ kinh doanh theo yu t) phc v cho nhu cu thụng tin v qun tr doanh nghip phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin d toỏn chi phớ, lp d toỏn kinh doanh cho k sau. Phõn loi chi phớ theo mc ớch, cụng dng ca chi phớ: Hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip sn xut trong Iu kin nn kinh t th trng bao gm nhiu lnh vc khỏc nhau, do vy cn c vo mc ớch, cụng dng, chi phớ sn xut kinh doanh c chia thnh: Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty CP chÌ Kim Anh Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩmtoàn bộ chi phí liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm cũng như các chi phí liên quan đến các hoạt động quản phục vụ trong sản xuất, trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất. Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm được chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp: • Chi phí trực tiếp là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc chế tạo sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. • Chi phí gián tiếp (hay chi phí sản xuất chung) là những chi phí phục vụ quản sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các loại lao vụ, dịch vụ ở các phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất. Chi phí hoạt động khác là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động khác, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như các chi phí quản doanh nghiệp, quản hành chính một số chi phí khác. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng của các chi phí xác định số chi phí đã chi ra cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động. Theo cách phân loại này, các chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm sẽ bị nhưng chi phí cấu thành trong giá thành theo các khoản mục giá thành quy định: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Ngoài ra, việc phân loại theo mục đích, công dụng của chi phí còn cho phép xác định được những chi phí tính trong giá hành của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành, mà còn tính cho số sản phẩm, lao vụ đã tiêu thụ, đã bán cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường. Ngoài ra còn nhiều cách phân loại chi phí như:  Phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm hoàn thành Sinh viªn thùc hiÖn: Bïi TiÕn Dinh – Líp KÕ to¸n 41 B 9 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh Phõn loi chi phớ sn xut theo ni dung cu thnh ca chi phớ Phõn loi chi phớ theo phng phỏp tp hp chi phớ sn xut v mi quan h vi i tng chu phớ Phõn loi chi phớ theo mi quan h gia khon chi v chi phớ Phõn loi chi phớ sn xut theo mi quan h ca chi phớ vi quy trỡnh cụng ngh chia thnh: chi phớ c bn, chi phớ chung v thit hi trong sn xut. Phõn loi chi phớ sn xut theo mi quan h ca chi phớ vi giỏ thnh chia thnh: chi phớ sn phm v chi phớ thi k. Cn c vo phng phỏp hch toỏn tp hp chi phớ chia thnh: chi phớ hch toỏn trc tip v chi phớ phõn b giỏn tip. Vic phõn loi chi phớ sn xut cú tỏc dng kim tra v phõn tớch quỏ trỡnh phỏt sinh chi phớ v hỡnh thnh giỏ thnh sn phm, nhm nhn bit v ch ng mi k hoch, mi kh nng tim tng h giỏ thnh sn phm ca doanh nghip. 2.2. Giỏ thnh sn phm v phõn loi giỏ thnh sn phm. 2.2.1. Khỏi nim: Quỏ trỡnh sn xut l quỏ trỡnh gm hai mt thng nht. Mt mt doanh nghip phi b ra nhng chi phớ sn xut, mt khỏc doanh nghip thu c nhng sn phm lao v, dch v hon thnh. Chi phớ sn xut phn ỏnha mt hao phớ sn xut cũn giỏ thnh sn phm phn ỏnh mt kt qu sn xut. Tt c nh khon chi phớ phỏt sinh trong k hoc k khỏc chuyn sang v cỏc khon phớ trớch trc cú liờn quan ti vic sn xut to ra sn phm, lao v dch v ó hon thnh trong k s to lờn ch tiờu giỏ thnh sn phm. Giỏ thnh sn phm l biu hin bng tin ca ton b cỏc khon hao phớ v lao ng sng v lao ng vt húa cú liờn quan n khi lng sn phm doanh nghip hon thnh trong k. giỏ thnh sn phm l ch tiờu tng hp phn ỏnh kt qu s dng cỏc ti sn, vt t, lao ng, vn trong quỏ trỡnh sn xut cng nh cỏc gii phỏp kinh t, k thut m doanh nghip ó Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B Giỏ thnh ton b = Giỏ thnh sn xut + Chi phớ bỏn hng + Chi phớ qun doanh nghip 10 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh thc hin nhm t c mc ớch sn xut c khi lng sn phm nhiu nht vi mc chi phớ tit kim nht v giỏ thnh hp nht. Giỏ thnh sn phm chớnh l thc o xỏc nh hiu qu kinh t trong hot ng sn xut cng nh sc mnh trong cnh tranh. 2.2.2. Phõn loi giỏ thnh sn phm: ỏp ng yờu cu qun lý, hch toỏn v k hoch hoỏ giỏ thnh sn phm cng nh yờu cu xõy dng giỏ c hng hoỏ, giỏ thnh c xem xột di nhiu gúc , nhiu phm vi khỏc nhau. Cú 2 cỏch phõn loi giỏ thnh ch yu sau: Phõn loi giỏ thnh theo phm vi phỏt sinh: (2 loi ) + Giỏ thnh sn xut: l ch tiờu phn ỏnh tt c cỏc chi phớ liờn quan n vic sn xut, ch to sn phm trong phm vi sn xut, nú bao gm chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung tớnh cho nhng sn phm ó hon thnh. Giỏ thnh sn xut ca sn phm c s dng ghi s cho sn phm ó hon thnh nhp kho hoc giao trc tip cho khỏch hng. Giỏ thnh sn xut sn phm l cn c tớnh vn hng bỏn, lói gp ca cỏc doanh nghip sn xut. + Giỏ thnh ton b: l giỏ thnh sn xut ca sn phm cng thờm chi phớ bỏn hnh v chi phớ qun lớ doanh nghip tớnh cho sn phm ú.Giỏ thnh ton b ca sn phm ch c tớnh v xỏc nh khi sn phm ú c tiờu th. Giỏ thnh ton b l cn c xỏc nh lói trc thu thu nhp v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Phõn loi theo thi im v ngun s liu tớnh toỏn: Cn c vo thi im v ngun s liu tớnh toỏn thỡ giỏ thnh bao gm: Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B [...]... Kế toán 41 B 13 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh Vic xỏc nh i tng hch toỏn chi phớ sn xut trong cỏc doanh nghip sn xut cn phi da trờn nhng cn c c bn sau: - c im t chc ca doanh nghip - Quy trỡnh cụng ngh k thut sn xut ca doanh nghip - a im phỏt sinh chi phớ, mc ớch cụng dng ca chi phớ - Yờu cu v trỡnh qun ca doanh nghip Da vo nhng cn c trờn, i tng hch toỏn chi phớ sn xut trong cỏc doanh. .. thnh TK 627: Chi phớ sn xut chung; c chi tit thnh 6 ti khon cp hai: 6271 Chi phớ nhõn cụng phõn xng Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 14 Luận văn tốt nghiệp 6272 Chi phớ NVL phõn xng Công ty CP chè Kim Anh 6273 Chi phớ cụng c dng c 6274 Chi phớ KHTSC 6277 Chi phớ dch v mua ngoi 6278 Chi phớ bng tin khỏc 3.3.Trỡnh t hch toỏn: 3.3.1 K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip: Chi phớ NVLTT... xỏc Ni dung c bn ca chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm u l biu hin bng tin ca nhng chi phớ doanh nghip b ra cho hot ng sn xut kinh doanh Chi phớ sn xut trong k l cn c, l c s tớnh giỏ thnh sn phm ó hon thnh Trong chu k ngn, chi phớ sn phm d dang cui k v u k bng nhau hoc khụng cú sn phm d dang thỡ chi phớ sn xut ỳng Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 12 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè... liu, chi phớ sn xut chung 6.2.2 K toỏn Tõy õu ( K toỏn Phỏp) Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 32 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh Theo quan im ca khi Tõy u, chi phớ l s tin b ra mua cỏc yu t cn thit cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh nhm sinh li cho doanh nghip trong mt k nht nh Chi phớ bao gm: + Chi phớ mua NVL, CCDC, hng húa, d tr cho sn xut khỏc + Chi phớ phỏt sinh trong. .. tip Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 22 Luận văn tốt nghiệp Công ty CP chè Kim Anh Phng phỏp ny trong giỏ tr sn phm d dang ch bao gm chi phớ nguyờn vt liu trc tip hoc chi phớ trc tip m khụng tớnh n chi phớ khỏc -Xỏc nh sn phm d dang theo chi phớ nh mc, k hoch Cn c vo nh mc hin tiờu hao (hoc chi phớ k hoch) cho cỏc khõu, cỏc bc cỏc cụng vic trong quỏ trỡnh ch to sn phm xỏc nh giỏ tr... Trờn c s s liu chi phớ sn xut ó tng hp trong k v chi phớ ca sn phm d dang, sn phm hng ó xỏc nh, giỏ thnh sn phm hon thnh tớnh cho tng khon mc chi phớ theo cụng thc: Z = C + D ĐK DCK Z ĐV = Giỏ thnh n v: Z Q Trong ú: Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 23 Luận văn tốt nghiệp Z Công ty CP chè Kim Anh : Giỏ thnh n v tng n v tớnh giỏ thnh C: Tng chi phớ sn xut ó tng hp trong k Q: S lng... k trc chuyn sang Vỡ chi phớ sn xut k trc chuyn sang k ny v chi phớ k ny chuyn sang k sau thng khụng nh nhau nờn chi phớ sn xut giỏ thnh sn phm trong k khụng trựng nhau III Hch toỏn k toỏn chi phớ sn xut 3.1 i tng hch toỏn chi phớ sn xut Xỏc nh i tng hch toỏn chi phớ sn xut l khõu u tiờn v c bit quan trng trong ton b cụng tỏc qun chi phớ sn xut Cú xỏc nh ỳng n i tng hch toỏn chi phớ sn xut mi t chc... trc tip Chi phớ sn xut chung phI c tp hp theo tng a im phỏt sinh chi phớ, mt doanh nghip nu cú nhiu phõn xng sn xut, nhiu i sn xut, phi m s chi tit tp hp chi phớ sn xut chung cho tng phõn xng b phn sn xut Cn lu ý rng chi phớ sn xut chung liờn quan n nhiu i tng hch toỏn, chỳng ta ngay t u ó khụng th hch toỏn cho tng i tng Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B 17 Luận văn tốt nghiệp Công... phm sn xut Chi phớ vt liu ph, nhiờn liu cú th chn tiờu chun phõn b l: chi phớ nh mc, chi phớ k hoch, chi phớ nguyờn vt liu chớnh, khi lng sn phm sn xut Chi phớ vt liu phõn b cho tngTng chi phớ vt liu cn phõn b i tng Trong ú: = x T l (h s) phõn s = Sinh viên thực hiện: Bùi Tiến Dinh Lớp Kế toán 41 B T l (h s) phõn b 15 Luận văn tốt nghiệp TK 152,153, 331 Công ty CP chè Kim Anh TK 621 TK 152 Vt liu xut... phỏt, liờn doanh thuờ gia cụng TK 154 TK 111, 112, 331 Mua NVL trc tip Kt chuyn chi phớ NVL trc tip khụng qua kho S s 1-1: Hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip Nu chi phớ NVL trc tip ngay t u khụng th hch toỏn chi tit cho tng i tng hch toỏn chi tit thỡ phi ỏp dng phõn b thớch hp Doanh nghip cú th ỏp dng mt trong cỏc phng phỏp phõn b sau: + Phõn b chi phớ NVL trc tip theo nh mc + Phõn b chi phớ NVL . tiếp sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất (trừ chi phí vật liệu và chi phí nhân. sản xuất, trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất. Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm được chia thành chi phí trực tiếp và chi phí gián
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT,

Hình ảnh liên quan

Bảng tổng hợp chi tiếtSổ nhật ký chung - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Bảng t.

ổng hợp chi tiếtSổ nhật ký chung Xem tại trang 28 của tài liệu.