0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

32 585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. luận chung về kiểm toán Báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính Các tác giả Alvin A.Arens James K.Loebbecker trong giáo trình “Kiểm toán” (Auditing) đã nêu một định nghĩa chung về kiểm toán như sau: “Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập có thẩm quyền thu thập đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể định lượng được của một đơn vị cụ thể, nhằm mục đích xác nhận báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập” (PTS.Vương Đình Huệ - PTS.Đoàn Xuân Tiên - Kiểm toán – Nhà xuất bản Tài chính – 1996 – trang 9) Theo đối tượng, kiểm toán bao gồm 3 loại: kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ kiểm toán Báo cáo tài chính. “Kiểm toán BCTC (Audit of Financial Statements) là việc kiểm toán để kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp của BCTC cũng như việc BCTC có phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán được thừa nhận rộng rãi hay không. Các BCTC thường được kiểm toán nhiều nhất là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kể cả các bản ghi chú, thuyết minh bổ sung BCTC ” (PTS.Vương Đình Huệ - PTS. Đoàn Xuân Tiên - Kiểm toán – Nhà xuất bản Tài chính – 1996 – trang 12) Giả định làm cơ sở cho một cuộc kiểm toán BCTC là chúng sẽ được sử dụng bởi những nhóm người khác nhau nhằm những mục đích khác nhau. Công việc kiểm toán BCTC thường do các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng chủ đầu tư, cho người bán, người mua… 1.1.2. Đối tượng của kiểm toán Báo cáo tài chính Đối tượng của kiểm toán BCTC là các Bảng khai tài chính. Bộ phận quan trọng của những bảng khai này là BCTC. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán: “BCTC là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”. Ngoài ra, Bảng khai tài chính còn bao gồm những bảng kê tài sản đặc biệt (kể cả các bảng kê khai tài sản doanh nghiệp phá sản hoặc bán đấu giá…), các bảng khai theo yêu cầu riêng của chủ đầu tư. Các bảng khai này đều chứa đựng những thông tin lập ra tại một thời điểm cụ thể trên cơ sở những tài liệu kế toán tổng hợp chi tiết dựa theo những qui tắc cụ thể xác định. Do vậy, một thông tin chứa đựng trong mỗi Bảng khai tài chính trên một khoản mục cụ thể đều mang trong mình nó nhiều mối quan hệ theo những hướng khác nhau: giữa khoản mục này với khoản mục có liên quan khác, giữa số tiền ghi trên khoản mục này với số dư hoặc số phát sinh của các tài khoản tương ứng, giữa thông tin trên từng khoản mục với qui tắc xác lập chúng… Như vậy, khi nói đối tượng kiểm toán BCTC là các Bảng khai tài chính là nói đến quan hệ trực tiếp. Trên cả luận cũng như thực tế, để xác minh bày tỏ ý kiến về Bảng khai tài chính, kiểm toán BCTC không thể tách rời các tài liệu kế toán, các hoạt động kinh doanh tổ chức quản của đơn vị nhằm xác minh cụ thể độ tin cậy của từng khoản mục cũng như mối quan hệ kinh tế chứa đựng trong các số dư, trong các chỉ tiêu phản ánh các mối quan hệ bên trong hoạt động tài chính. 1.1.3. Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 - Mục tiêu nguyên tắc chi phối kiểm toán báo cáo tài chính - xác định: “Mục tiêu của kiểm toán BCTC là giúp cho KTV công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơ sở chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan có phản ánh trung thực hợp trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Mục tiêu kiểm toán tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị”. Ở đây, các khái niệm trung thực, hợp lý, hợp pháp được hiểu như sau: - Trung thực là thông tin tài chính tài liệu kế toán phản ánh đúng sự thật nội dung, bản chất giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Hợp là thông tin tài chính tài liệu kế toán phản ánh trung thực, cần thiết phù hợp về không gian, thời gian sự kiện được nhiều người thừa nhận. - Hợp pháp là thông tin tài chính tài liệu kế toán phản ánh đúng pháp luật, đúng chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận). Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, kiểm toán BCTC là một nhu cầu tất yếu khách quan, là công cụ quản kinh tế đắc lực hữu hiệu. BCTC hàng năm do các doanh nghiệp lập ra là đối tượng quan tâm của rất nhiều người: Các chủ doanh nghiệp, các cổ đông, các thành viên hội đồng quản trị, các doanh nghiệp bạn, ngân hàng chủ đầu tư… Luật thuế, luật lao động, luật bảo vệ môi trường cũng cho thấy sự quan tâm của sở thuế, người tiêu dùng, công nhân của doanh nghiệp cũng như của xã hội nói chung đối với các BCTC của doanh nghiệp. Tuy mỗi đối tượng quan tâm đến BCTC ở mỗi góc độ khác nhau, nhưng tất cả đều cần có một BCTC có độ tin cậy cao, chính xác trung thực. Do vậy, cần phải có một bên thứ ba, độc lập khách quan, có kiến thức nghề nghiệp, uy tín trách nhiệm pháp kiểm tra xem xét đưa ra kết luận là các BCTC của doanh nghiệp có được lập phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán (quốc gia hay quốc tế) hay không, có phản ánh trung thực hợp tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không. Đó chính là công việc của các KTV độc lập thuộc các công ty kiểm toán chuyên nghiệp. Luật pháp ở nhiều nước đã quy định rằng, chỉ những BCTC đã được xem xét có chữ ký xác nhận của KTV mới được coi là hợp pháp để làm cơ sở cho Nhà nước tính thuế cũng như để giải quyết các mối quan hệ kinh tế khác đối với doanh nghiệp. 1.1.4. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ có giá trị làm căn cứ cho kết luận của KTV, cuộc kiểm toán thường được tiến hành theo quy trình gồm 3 giai đoạn. Quy trình kiểm toán được thể hiện khái quát theo sơ đồ 1.1. Sơ đồ 1.1 - Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính 1.1.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán thiết kế phương pháp kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên cần thiết cho một cuộc kiểm toán. Nguyên tắc kiểm toán Quốc tế thứ 3 – Các nguyên tắc cơ bản xuyên suốt một cuộc kiểm toán do IAPC (Uỷ ban thực hành kiểm toán Quốc tế) phê duyệt tháng 6/1980 ban hành tháng 10/1980 nêu rõ: “ Giai đoạn I Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn II Thực hiện kế hoạch kiểm toán Giai đoạn III Hoàn thành kiểm toán công bố Báo cáo kiểm toán KTV phải lập kế hoạch kiểm toán để trợ giúp cho công việc kiểm toán tiến hành có hiệu quả, đúng thời gian. Kế hoạch kiểm toán phải được tiến hành trên cơ sở các hiểu biết về đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách hàng”. Để đảm bảo cho cuộc kiểm toán đạt hiệu quả cao, trong mọi cuộc kiểm toán, KTV đều phải lập kế hoạch kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán thích hợp sẽ tạo điều kiện giúp cho KTV đạt được những bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp làm cơ sở cho nhận xét của KTV trong BCKT; duy trì chi phí kiểm toán ở mức hợp tránh được những bất đồng với khác hàng. Trong đó, đạt được những bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp là điều tối quan trọng đối với công ty kiểm toán bởi nó có thể giúp công ty giảm thiểu tối đa trách nhiệm pháp giữ vững danh tiếng trong cộng đồng nghề nghiệp. Giữ chi phí ở mức hợp giúp công ty duy trì sức cạnh tranh do vậy có thể giữ mở rộng khách hàng. Tránh những hiểu lầm của khách hàng cũng là điều quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng, nó giúp KTV thực hiện cuộc kiểm toán có chất lượng cao chi phí thấp. 1.1.4.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán Thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là quá trình triển khai một cách chủ động tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra những ý kiến xác thực về mức độ trung thực hợp của bảng khai tài chính trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ tin cậy. Như vậy, thực hiện kế hoạch kiểm toán không chỉ là quá trình triển khai một cách máy móc kế hoạch đã vạch ra, cũng không phải là quá trình thu thập một cách thụ động các bằng chứng kiểm toán theo định hướng trong kế hoạch kiểm toán hoặc tràn lan theo diễn biến của thực tiễn. Trái lại, đó là một quá trình chủ động thực hiện các kế hoạch chương trình kiểm toán kết hợp với khả năng của KTV để có được những kết luận xác đáng về mức độ trung thực hợp của bảng khai tài chính. Hơn nữa, để có được những kết luận cùng những bằng chứng này, quá trình xác minh không chỉ dừng ở những thông tin trên bảng khai tài chính mà quan trọng hơn là cả những thông tin cơ sở đã được tổng hợp vào bảng khai này qua “công nghệ kế toán” với những thủ tục kế toán cụ thể. 1.1.4.3. Hoàn thành kiểm toán công bố Báo cáo kiểm toán Kết thúc kiểm toán là công việc cuối cùng trong qui trình chung kiểm toán BCTC của doanh nghiệp. Đây là khâu cuối cùng nhưng lại đóng vai trò quan trọng không kém vì đây là giai đoạn mà các KTV phải tổng hợp để hình thành nên ý kiến của mình về BCTC của doanh nghiệp được kiểm toán. Để kết thúc kiểm toán, cần đưa ra kết luận kiểm toán lập báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Đối với một loại hình kiểm toán cụ thể như kiểm toán tài chính, để có thể đưa ra kết luận kiểm toán lập BCKT, KTV phải tiến hành hàng loạt công việc cụ thể trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. Những công việc này thường bao gồm: xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến; xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ; xem xét giả thuyết về tính liên tục trong hoạt động của đơn vị; thu thập thư giải trình của Ban giám đốc đơn vị; tổng hợp kết quả kiểm toán lập BCKT. 1.2. luận chung về Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 1.2.1. Khái niệm Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán BCTC là công việc lập BCKT về BCTC. BCKT về BCTC về thực chất là một bản thông báo về kết quả cuộc kiểm toán về BCTC cho người sử dụng BCTC. Nội dung trình bày của BCKT về BCTC có thể khác nhau nhưng phải chuyển đến cho người đọc bản BCKT về BCTC những đánh giá của KTV về sự phù hợp của những thông tin định lượng của BCTC cũng như sự tuân thủ các chuẩn mực; hoặc chế độ kế toán hiện hành khi lập BCTC này. Hình thức trình bày BCKT về BCTC có thể có nhiều hình thức khác nhau có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng (trong trường hợp đơn giản, khi kiểm toán BCTC cho một cá nhân nào đó họ không cần có kết quả kiểm toán trình bày dưới dạng bằng văn bản). Theo quy định mang tính phổ biến của một quốc gia hoặc của Uỷ ban về chuẩn mực kiểm toán (IAPC) của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) thì BCKT về BCTC được quy định viết dưới dạng văn bản phải tuân thủ các quy định cả về mặt nội dung hình thức. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 – Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính – “BCKT là loại báo cáo bằng văn bản do KTV công ty kiểm toán lập công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về BCTC của một đơn vị (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán”. 1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính BCKT về BCTC có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kiểm toán với người sử dụng BCTC. Đối với hoạt động kiểm toán, BCKT về BCTC là khâu cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán BCTC để trình bày kết quả của cuộc kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của KTV về thông tin định lượng trình bày BCTC theo quy định của chuẩn mực hoặc chế độ kế toán hiện hành. Đối với người sử dụng BCTC, khi sử dụng BCTC có BCKT về BCTC đính kèm giúp cho người sử dụng BCTC đánh giá được độ tin cậy của các thông tin định lượng trên BCTC trên cơ sở đó mà họ có các quyết định kinh tế đúng đắn, hiệu quả trong mối quan hệ kinh tế đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp có BCTC này. Sơ đồ 1.2 - Mối quan hệ giữa BCTC, BCKT về BCTC người sử dụng BCTC Doanh nghiệp 1.2.3. Yêu cầu lập, trình bày, gửi Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Khi kết thúc cuộc kiểm toán BCTC, KTV phải lập BCKT về BCTC trình bày ý kiến của KTV về tính trung thực, hợp của các thông tin định lượng sự trình bày các thông tin định lượng này trên BCTC do đơn vị (tổ chức, doanh nghiệp) được kiểm toán đã lập. BCKT về BCTC phải được trình bày theo chuẩn mực kiểm toán quy định cả về nội dung, kết cấu hình thức. Sự trình bày nhất quán về nội dung, kết cấu hình thức để người đọc BCKT về BCTC hiểu thống nhất dễ nhận biết khi có tình huống bất thường xảy ra. BCKT về BCTC phải được đính kèm với BCTC được kiểm toán. 1.2.4. Các yếu tố cấu thành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính BCKT về BCTC gồm các yếu tố cơ bản được trình bày theo thứ tự sau:  Tên địa chỉ công ty BCKT phải nêu rõ tên, biểu tượng, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax số hiệu liên lạc khác của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán phát hành BCKT. Trường hợp có từ hai công ty kiểm toán trở lên cũng thực hiện một cuộc kiểm toán thì phải ghi đầy đủ các thông tin nêu trên của các công ty cũng ký BCKT. Báo cáo tài chính do doanh nghiệp lập Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính do KTV lập Người sử dụng báo cáo tài chính Ra các quyết định kinh tế  Số hiệu báo cáo kiểm toán BCKT phải ghi rõ số hiệu phát hành BCKT của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán theo từng năm (số đăng ký chính thức trong hệ thống văn bản của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán).  Tiêu đề Báo cáo kiểm toán BCKT phải có tiêu đề rõ ràng thích hợp để phân biệt với báo cáo do người lập. BCKT được phép sử dụng tiêu đề “Báo cáo kiểm toán”, hoặc “Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính” hoặc “Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm … của Công ty …”.  Người nhận Báo cáo kiểm toán BCKT phải ghi rõ người được nhận BCKT phù hợp với Hợp đồng kiểm toán. Người nhận có thể là Hội đồng quản trị, Giám đốc, hoặc các cổ đông đơn vị được kiểm toán. BCKT phải được đính kèm với BCTC được kiểm toán.  Mở đầu của báo cáo kiểm toán - BCKT phải ghi rõ các BCTC là đối tượng của cuộc kiểm toán cũng như ghi rõ ngày lập phạm vi niên độ tài chính mà BCTC đó phản ánh. - BCKT phải khẳng định rõ ràng việc lập BCTC là thuộc trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán. Trách nhiệm của KTV công ty kiểm toán là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả kiểm toán của mình. BCTC phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Việc lập BCTC đòi hỏi Giám đốc (hay người đứng đầu) đơn vị phải tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận. Phải lựa chọn các nguyên tắc phương pháp kế toán cũng như phải đưa ra các ước tính kế toán các xét đoán thích hợp. Ngược lại trách nhiệm của KTV công ty kiểm toánkiểm tra các thông tin trên BCTC đưa ra ý kiến về báo cáo này.  Phạm vi căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán BCKT phải nêu rõ phạm vi căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán bằng cách khẳng định rằng công việc kiểm toán đã được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận. Điều đó chỉ khả năng của KTV thực hiện các thủ tục kiểm toán xét thấy cần thiết tuỳ theo từng tình huống cụ thể. Thủ tục này là cần thiết để đảm bảo cho ng ười đọc BCKT hiểu rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo các chuẩn mực thông lệ được thừa nhận. Trong trường hợp riêng biệt, KTV đã thực hiện các thủ tục kiểm toán khác thì cần phải ghi rõ trong BCKT. BCKT phải ghi rõ là công việc kiểm toán đã được lập kế hoạch thực hiện để có được sự đảm bảo hợp là các BCTC không còn chưa đựng những sai sót trọng yếu. BCKT phải nêu rõ các công việc đã thực hiện, gồm: - Các phương pháp kiểm toán (chọn mẫu, thử nghiệm cơ bản … ) những bằng chứng kiểm toán đủ để xác minh được thông tin trong BCTC; - Đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận); Các nguyên tắc phương pháp kế toán được áp dụng để lập BCTC; - Đánh giá các ước tính kế toán xét đoán quan trọng được Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán thực hiện khi lập BCTC; - Đánh giá việc trình bày toàn bộ tình hình tài chính trên các BCTC.  Ý kiến của KTV công ty kiểm toán về BCTC đã được kiểm toán Báo cáo phải nêu rõ là cuộc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp để làm căn cứ cho ý kiến của KTV. BCKT phải nêu rõ ý kiến của KTV công ty kiểm toán về các BCTC trên phương diện phản ánh (hoặc trình bày) trung thực hợp trên các khía cạnh trọng yếu, trên phương diện tuân thủ các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), việc tuân thủ các quy định pháp có liên quan.  Địa điểm thời gian lập Báo cáo kiểm toán [...]... trường kiểm soát, thực hiện các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát 1.2.6.6 Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán thư quản (nếu có) Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính  Đây là công việc không thể thiếu đối với mỗi cuộc kiểm toán, đảm bảo sự thống nhất chung về BCKT sẽ được phát hành giữa đơn vị được kiểm toán với công ty kiểm toán Sau khi tổng hợp kết quả kiểm toán, KTV sẽ lập dự thảo báo. .. mẫu quy định của Công ty 1.2.6.9 Hoàn chỉnh, công bố phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Sau khi thoả thuận đi đến thống nhất với khách hàng, KTV bắt đầu tiến hành lập phát hành BCKT chính thức bao gồm đầy đủ các nội dung chính: - Số ngày lập báo cáo; - Tên địa chỉ của đơn vị làm kiểm toán (Công ty hoặc văn phòng kiểm toán) ; - Tên địa chỉ đơn vị được kiểm toán. .. tiến hành phát hành BCKT chính thức 1.2.6.8 Soát xét Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành Trước khi được phát hành, BCKT sẽ được Ban giám đốc công ty kiểm toán trưởng/phó phòng trực tiếp của KTV có trách nhiệm phát hành BCKT tiến hành soát xét Mục tiêu của công tác soát xét BCKT nhằm đảm bảo rằng BCKT được lập phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quốc tế cả về nội dung, kết cấu hình thức.Việc... báo cáo (hoặc báo cáo tư vấn), bao gồm: - Báo cáo kiểm toán dự thảo; - Báo cáo tài chính, bao gồm: + Bảng cân đối kế toán (số trước sau điều chỉnh); + Báo cáo kết quả kinh doanh dự thảo (số trước sau điều chỉnh); + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự thảo (số trước sau điều chỉnh); + Bản thuyết minh BCTC BCKT dự thảo do công ty kiểm toán lập bao gồm đầy đủ các yếu tố cơ bản của một BCKT được quy. .. Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng Thu thập thư giải trình của nhà quản Tổng hợp đánh giá soát xét lại kết quả của cuộc kiểm toán Lập dự thảo BCKT thư quản lý, gửi cho khách hàng Thảo luận lại với khách hàng Soát xét Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành Phát hành Báo cáo kiểm toán Các giá trị bảo lãnh về sản phẩm mà doanh nghiệp đã cam kết với người tiêu - dùng; - Các thương... quán về hình thức kết cấu để người đọc hiểu thống nhất dễ nhận biết khi có tình huống bất thường xảy ra 1.2.5 Các loại ý kiến của kiểm toán viên trình bày trên Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Ý kiến của KTV trình bày trên BCKT về BCTC là một trong những nội dung quan trọng của BCKT về BCTC Ý kiến này đưa ra đánh giá của KTV trên các phương diện phản ánh (hoặc trình bày) trung thực hợp lý. .. nhằm giải quy t các sự kiện điều kiện đó cũng như các yếu tố giảm nhẹ khác Trong trường hợp này, KTV công ty kiểm toán cần phải đưa ra BCKT phù hợp như đã nêu trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 – Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 1.2.6.4 Thu thập thư giải trình của nhà quản lí Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 580 - Giải trình của giám đốc – KTV phải thu thập bằng chứng về việc Giám... hưởng đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá sổ kế toán lập BCTC để kiểm toán đến ngày ký BCKT; những sự kiện được phát hiện sau ngày ký BCKT” - chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính Vì trách nhiệm của KTV là đưa ra các nhận xét của mình về các BCTC mà doanh nghiệp lập ra, nên ngày ghi trong báo cáo của KTV không... phạm vi công việc kiểm toán dẫn đến ý kiến chập nhận từng phần hoặc ý kiến từ chối, thì BCKT phải mô tả các giới hạn này những điều chỉnh liên quan đến BCTC, nếu không có sự giới hạn này 1.2.6 Trình tự lập phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Đây là giai đoạn kết thúc một cuộc kiểm toán, trong giai đoạn này các công việc được thực hiện cụ thể được thực hiện theo trình tự tại sơ đồ... ghi rõ họ tên, số hiệu giấy phép hành nghề kiểm toán ở Việt Nam của chính mình, đóng dấu công ty kiểm toán Trường hợp có từ hai công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán thì BCKT phải được ký bởi Giám đốc (hoặc người được uỷ quy n) của đủ các công ty kiểm toán theo đúng thủ tục như trên Trường hợp này KTV chịu trách nhiệm kiểm toán không phải ký tên trên BCKT BCKT phải được trình bày . LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Lý luận chung về kiểm toán Báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm kiểm. Báo cáo kiểm toán , hoặc Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hoặc Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm … của Công ty …”.  Người nhận Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH,

Hình ảnh liên quan

Sự trình bày nhất quán về nội dung, kết cấu và hình thức để người đọc BCKT về BCTC hiểu thống nhất và dễ nhận biết khi có tình huống bất thường xảy  ra. - LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tr.

ình bày nhất quán về nội dung, kết cấu và hình thức để người đọc BCKT về BCTC hiểu thống nhất và dễ nhận biết khi có tình huống bất thường xảy ra Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan