0

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 492 VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

15 634 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NGHIỆP XÂY DỰNG 492 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN I. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp : nghiệp xây dựng 492 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiền thân từ nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. nghiệp được thành lập theo quyết định số 506/TCT- LĐ1 ngày 10 tháng 8 năm 1991 của Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quyết định số 047- TM ngày 3/1 năm 1992 của Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam về giải thể công ty dịch vụ đời sống thành lập nghiệp xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng. Nhiệm vụ được giao khi thành lập nghiệp là sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình dân dụng, vận tải hàng hoá. Trụ sở được đóng tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hà Nội. Thực hiện nghị định 388/ HĐBT, Bộ quốc phòng ra quyết định số 251/QĐ- QP về bổ sung ngành nghề cho phép xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, kinh doanh vật tư thiết bị. Ngày 11/11/1996 Bộ quốc phòng ra quyết định về ban hành điều lệ doanh nghiệp số 121 của nghiệp xây dựng 492 đồng thời ra quyết định xếp loại nghiệp xây dựng 492 là doanh nghiệp kinh tế - Quốc phòng. nghiệp xây dựng 492 là đơn vị mới thành lập của tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12). Trong những năm qua, Đảng bộ đã quán triệt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế quy định của cấp trên định hướng phát triển đúng đắn, đẩy mạnh xây dựng cơ bản trong đó xây dựng công trình dân dụng là chủ yếu, phát triển giao thông thuỷ lợi với quy mô thích hợp. nghiệp xây dựng 492 là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng thực hiện hai nhiêm vụ là xây dựng kinh tế để nâng cao tiềm lực quốc phòng. Trong sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động kinh doanh thực hiện theo chứng chỉ hành nghề do Bộ Lu ThÞ Thanh HuyÒn 1 K29G xây dựng cấp đăng kí kinh doanh do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp. Về việc làm; Công ty tự khai thác tìm kiếm là chủ yếu, có một tỷ trọng nhỏ công việc là do Tổng công ty giao cho. Có thể nói việc làm hàng năm của công ty tương đối ổn định tăng qua các năm. Các khoản nộp ngân sách cho Quốc phòng Nhà nước cấp trên đều được thực hiện đầy đủ. Đối với người lao động Công ty không ngừng đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên, từng bước củng cố nơi ăn ở, nơi làm việc, thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty tăng qua các năm. Quá trình phát triển của nghiệp xây dựng 492 : ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu 2002 2003 2004 1. TSCĐ 10.848.327.43 2 12.136.702.503 12.248.615.84 2. TSLĐ 58.791.161.294 61.017.440.34 8 65.776.282.56 3. Nợ phải trả 59.625.142.00 0 59.748.202.00 0 60.748.954.100 4. Nguồn vốn chủ sở hữu 7.100.584.000 8.004.310.000 60.748.954.100 5.Doanh thu thu nhập 79.832.565.00 0 87.537.239.00 0 95.161.123.000 6.Giá vốn CP bán hàng 76.971.133.000 84.275.591.00 0 91.254.915.000 7.Lợi nhuận trước thuế 2.861.432.000 3.261.648.000 3.906.208.000 8.Thúê thu nhập DN 801.200.960 913.261.440 1.093.738.200 9.Tổng quĩ lương 4.146.762.060 4.852.450.000 5.317.332.800 Lu ThÞ Thanh HuyÒn 2 K29G 10.Tiền lương BQ năm 17.423.370 19.301.800 20.451.280 * Đánh giá nhận xét : Nhìn vào số liệu trên bảng từ năm 2002 đến năm 2004 ta thấy các chỉ tiêu đều tăng như : TS CĐ hữu hình năm 2004 tăng 17,14 % so với năm 2002, Lợi nhuận tăng 47,76 % . II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nghiệp xây dựng 492. Căn cứ vào điều kiện, đặc thu riêng của ngành, cũng như của Công ty đó là kinh doanh trong lĩnh vự xây lắp là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng mà bộ máy tổ chức quản lý của Công ty được bố trí sắp xếp như sau: - Ban giám đốc. - Phòng kinh tế kế hoạch (gồm có ban Tổ chức - Lao động). - Phòng kỹ thuật thi công (gồm có ban Vật tư - Xe máy). - Phòng kế toán tài chính. - Phòng Chính trị. - Phòng Hậu cần - Hành chính. - 6 đội XD trực thuộc. Lu ThÞ Thanh HuyÒn 3 K29G Sơ đồ bố trí các phòng ban Lu ThÞ Thanh HuyÒn 4 K29G P. Giám đốc Chính trị P. Giám đốc Kỹ thuật Giám đốc Phòng Hậu cần H nhà chính Phòng Chính trị Phòng Kế toán T ià chính Phòng Kỹ thuật Thi công Phòng Kinh tế Kế hoạch Ban TC-LĐ Ban XM-VT Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận: Ban giám đốc: Bao gồm giám đốc, phó giám đốc kỹ thuật phó Giám đốc chính trị. Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của nghiệp theo chế độ một thủ trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên vềíi nghiệp đại diện cho mọi quyền lợi nghĩa vụ của công ty trước pháp luật. Các phó giám đốc có trách nhiệm quản lý tham mưu cho giám đốc về các công việc chung của Công ty thuộc quyền hạn chức năng được giao của mình. Phòng Kinh tế - Kế hoạch: - Có chức năng tiếp thị tìm việc làm, xác định các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh. - Đấu thầu, nhận thầu các công trình. - Công tác hợp đồng kinh tế sản xuất kinh doanh. - Công tác đầu tư xây lắp - Lập quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị kế hoạch giao cho các đơn vị trực thuộc công ty. - Lập, thiết kế, tổ chức thi công nghiệm thu bàn giao công trình phối hợp với phòng kế toán tài chính thanh quyết toán công trình - Tổ chức thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng, phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện chế độ luận văn cấp trên. - quản lý biên chê xây dựng lực lượng chính sách quân số, công tác đào tạo bồi dưỡng công nhân. Lu ThÞ Thanh HuyÒn 5 K29G Đội XD số 6 Đội XD số 5 Đội XD số 4 Đội XD số 3 Đội XD số 2 Đội XD số 1 Phòng Kỹ thuật - Thi công: - Thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ thi công các công trình do đội thực hiện. - Nghiên cứu các tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng vào thi công các công trình. - Kết hợp với kỹ thuật các đội lập ra biện pháp tổ chức thi công khoa học phù hợp với điều kiện từng công trình, từng Đội. - Hàng tháng kết hợp với các phòng có liên quan đi nghiệm thu thanh toán khối lượng thi công công trình thực hiện. - Tổng hợp khối lượng thực hiện các công trình, kết hợp với định mức thi công nọi bộ hàng quý kết hợp với phòng kế toán quyết toán chi phí vật tư, máy các công trình Đội thi công. - Tổ chức thực hiện các chế độ quy định quản lý sử dụng trang thiết bị xe máy vật tư trong công ty. Phòng Kế toán - Tài chính: - Xây dựng kế hoạch tài chính của công ty - Khai thác sử dụng nguồn vốn, kinh phí phục vụ sản xuất kinh doanh hoạt động của công ty, quản lý sử dụng bảo toàn phát triển nguồn vốn. - Tổ chức thực hiện pháp lệnh về kế toán thống các chế độ về công tác tài chính đối với doanh nghiệp. - Thực hiện chế độ luận văn công tác tài chính với cấp trên các cơ quan chức năng nhà nước có liên quan. - Kết hợp với phòng Kỹ thuật - Thi công Kinh tế - Kế hoạch tham gia thanh quyết toán chi phí các công trình của Đội thực hiện. Phòng chính trị: Lu ThÞ Thanh HuyÒn 6 K29G - Công tác cán bộ tổ chức xây dựng Đảng, tổng hợp công tác chính trị công tác đảng. - Thường xuyên bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, động viên cán bộ công nhân viên kịp thời. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên toàn đơn vị. - Thực hiện công tác khen thương đối với những đối tượng có thành tích cao trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phòng Hậu cần - Hành chính: - Công tác hậu cần, đảm bảo quân lương, quân trang. - Công tác hành chính văn phòng phục vụ công ty, lưu trữ thông tin liên lạc, tiếp khách . Các đội xây dựng: Được tổ chức thành các đơn vị độc lập thực hiện các công việc do công ty giao, có tổ chức thành các nhóm, có đội trưởng, đội phó kỹ thuật, đội phó chính trị, kế toán, thống kê, đội ngũ kỹ sư chuyên ngành công nhân lao động trực tiếp. Dưới các đơn vị thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất của công trình theo quý cuối quý thực hiện lập luận văn tổng hợp các giấy tờ chứng từ có liên quan luận văn lên công ty. Thực hiện quản lý về mọi mặt hoạt động dưới đội như tính lương, tiền thuê công nhân, quản lý trang thiết bị máy móc . Đặc điểm sản phẩm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Công ty xây dựng 492 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vừ xây lắp (xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi) nên đặc điểm sản phẩm cũng như quy trình công nghệ giống như mọi doanh nghiệp khác kinh doanh trong ngành xây lắp . Lu ThÞ Thanh HuyÒn 7 K29G Qui trình sản xuất kinh doanh : Giải thích : Căn cứ vào hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư nghiệp tổ chức mua hồ sơ về để làm thầu . Khi có quyết diịnh thông báo trúng thầu nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lập kế hoạch tiến độ thi công , lực lượng tham gia thi công : máy móc, trang thiết bị , nhân lực … Trong quá trình thi công tuân thủ đầy đủ các quy trình công nghệ thi công đảm bảo tiến độ chất lượng kĩ thuật yêu cầu , đến từng giai đoạn nghiệm thu khối lượng đã thực hiện với chủ đầu tư để thanh toán , quyết toán toàn bộ công trình tiến hành bàn giao công trình với chủ đầu tư . III. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại nghiệp. 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán : Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ, nét đặc thù của nghiệp , có thể thấy tổ chức hạch toán kế toán của nghiệp xây dựng 492 mang nặng tính tập trung đó là : mọi chi phí phát sinh trong kỳ đều được kế toán đội tập hợp vào cuối mỗi quí , căn cứ vào hạn mức được hưởng nghiệp trực tiếp phê duyệt những chi phí phát sinh đó cho từng đội . Từ đó làm nguồn số liệu để kế toán nghiệp tập hựp chi phí tính giá thành sản phẩm của mỗi công trình , hạng mục công trình . Lu ThÞ Thanh HuyÒn 8 K29G Triển khai về các độiLập kế hoạch chi tiết Nhận thầu Đấu thầu Tiến h nh thi côngà XD Ho n th nh, b n giaoà à à Hiện nay phòng kế toán của nghiệp được phân công cụ thể như sau : Kế toán trưởng: - Có chức năng giúp giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống thông kinh tế hạch toán kế toán của công ty đồng thời kiểm soát tình hình kinh tế tài chính của nhà nước tại công ty kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo tực tiếp của giám đốc sự kiểm tra về nghiệp vụ của kế toán trưởng cơ quan tài chính cấp trên. - Chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn công nhân viên dưới quyền thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, có quyền phân công chỉ đạo trực tiếp các nhân viên kế toán tại công ty làm việc tại bất kỳ bộ phận nào. - Kiêm nhiệm công tác xây dựng kế hoạch tài chính của công ty, khai thác nguồn vốn kinh phí phục vụ tốt SXKD hoạt động của công ty, quản lý sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, bảo toàn phát triển nguồn vốn. Trợ lý kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về công tác kế toán được giao có nhiệm vụ quyền hạn sau. - Mở sổ kế toán ghi chép, phản ánh đầy đủ chính xác kịp thời trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị theo đúng chế độ quy định. - Giám sát kiểm tra các hoạt động tài chính phát hiện ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luất chính sách chế độ tài chính. - Quản lý tài sản cố định, đăng kí trích khấu hao cơ bản hàng tháng, quý phân bổ vào giá thành sản phẩm theo chế độ hiện hành. - Tổng hợp giá thành toàn công ty, xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận trích lập bảng theo quy định. Lu ThÞ Thanh HuyÒn 9 K29G - Thưc hiện đầy đủ kịp thời chế độ luận văn tài chính kế toán tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, thuế các luận văn khác theo yêu cầu quản lý, đúng quy định thời gian cho cấp trên. Trợ lý kế toán giá thành, thanh toán quản lý đơn vị. - Hướng dẫn các đơn vị lập luận văn gửi luận văn quyết toán hàng quý hàng tháng theo đúng chế độ quy định, đầy đủ chứng từ hợp lệ, hợp pháp trực tiếp kiểm tra phê duyệt quyết toán cho các đơn vị phân rõ các khoản chi phí theo từng công trình hạng mục công trình theo đúng quy định chuyển cho kế toán tổng hợp ghi chép kịp thời đầy đủ. Cùng chủ đầu tư thanh toán thu hồi vốn công trình. - Kiểm tra chế độ kế toán, chấp hành chế độ kế toán thống quản lý tài chính theo đúng quy chế quản lý của nhà nước. Trợ lý kế toán thanh toán ngân sách Nhà nước: Kết hợp với kế toán ở cấp đội tổ chức thực hiện khai nộp thuế ở các địa phương nơi đơn vị đơn vị tham gia thi công công trình. Hàng quý thanh quyết toán thuế đầu vào của các công trình đội thi công. Theo dõi nộp thuế ở các địa phương nơi đơn vị đóng quân nơi đơn vị tham gia thi công các công trình. Kế toán vốn bằng tiền: - Quản lý, đảm bảo an toàn bí mật tiền mặt tại quỹ, tài khoản tiền gửi ngân hàng, ghi chép đầy đủ kịp thời phát sinh tài khoản tiền gửi, tiền vay, đối chiếu thường xuyên với ngân hàng để điều chỉnh kịp thời. Kế toán ở 6 đội sản xuất: - Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng công ty được giao quyền hạn độc lập. có trách nhiệm tập hợp toàn bộ chi phí SX đội cho công trình, tính phân bổ Lu ThÞ Thanh HuyÒn 10 K29G [...]...chi phí hàng tháng, quý gửi lên công ty theo đúng quy định chế độ kế toán hiện hành Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Trợ lý kế toán tổng hợp Trợ lý kế toán giá thành thanh toán Trợ lý kế toán khác khoản thanh toán NS Trợ lý kế toán vốn bằng tiền Kế toán ở 6 đội sản xuất 2 Đặc điểm hình thức toán của nghiệp : - Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/ 01/ N đến ngày... -BTC ngày 16 tháng 12 năm 1998 của Bộ tài chính - Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng : chứng từ ghi sổ Sơ đồ tổ chức hạch toán của nghiệp : Chứng từ gốc Bảng chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Bảng chi tiết phát sinh Chứng từ ghi sổ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán các luận văn kế toán khác n quỹ hàng ngày Lu ThÞ Thanh HuyÒn 12 K29G Ghi chú:... 01/ 01/ N đến ngày 31/ 12/ N - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép : Việt Nam đồng - Phương pháp đánh giá hàng tồn kho : Thực tế đích danh - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp khai thường xuyên - Phương pháp tính nộp thuế GTGT : Theo phương pháp khấu trừ Lu ThÞ Thanh HuyÒn 11 K29G - Phương pháp khấu hao TSCĐ : Theo phương pháp đường thẳng - Chế độ chứng từ : áp dụng hệ . ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 492 VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN I. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp : Xí nghiệp xây dựng 492 thuộc Tổng. bộ công trình và tiến hành bàn giao công trình với chủ đầu tư . III. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp. 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 492 VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 492 VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN,

Hình ảnh liên quan

2. Đặc điểm hình thức ké toán của xí nghiệ p: - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 492 VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

2..

Đặc điểm hình thức ké toán của xí nghiệ p: Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan