0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

21 362 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TèNH HèNH THC T K TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TI CễNG TY C PHN Y T C MINH 1. c im tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty C phn Y t c Minh Cụng ty c phn Y t c Minh l mt tp on bao gm cỏc cụng ty con thnh viờn. Cỏc cụng ty ny hch toỏn hon ton c lp vi Cụng ty c phn Y t c Minh. Trong chuyờn ny, em ch phn ỏnh phn k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng i vi i ng cỏn b cụng nhõn viờn ang lm vic trc tip ti cụng ty. Cụng ty C phn Y t c Minh l Cụng ty Thng mi, kinh doanh cỏc mt hng nh vc xin, sinh phm v thit b phc v cho ngnh y t. Vỡ vy hỡnh thc tr lng ca Cụng ty c phõn chia thnh 2 b phn: B phn giỏn tip v b phn kinh doanh. Hin nay, cụng ty ang ỏp dng ch tin lng theo Ngh nh s 205/2004/N-CP ngy 14/12/2004 ca Chớnh ph, Thụng t s 01/2005/TT- LTBXH ngy 05/01/2005 ca B Lao ng-Thng binh v Xó hi, Quy ch tin lng Cụng ty (sa i ln th nht 03/04/2006). Nguyờn tc tr lng, cụng ty ỏp dng nh sau: 1- Nguyờn tc tr lng: a- Lng c bn c tr theo bng cp chuyờn mụn b- Lng b sung c tr theo tớnh cht cụng vic v nhim v c th c giao x (ki) 2- H s c nhõn vi mc lng b sung ti thiu theo tng qu tin lng hng nm ca tng cụng ty a- Mc LBS c iu chnh 6 thỏng mt ln cn c vo Tng qu lng. b- Mc LBS cú th iu chnh theo Vựng, Khu vc, Qỳy nhng phi thụng bỏo trc. 3- Khoỏn cụng tỏc phớ cho Phũng v phi hon chng t cho cụng ty theo thỏng 4- Tin tip khỏch c tớnh vo CPKD I v phi hon chng t cho cụng ty theo Thỏng nhng quyt túan theo Qỳy 1 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 5- Nhân viên thu nhập trên 5triệu VNĐ/tháng phải đóng thuế theo quy định hiện hành Để đảm bảo cho công tác quản lý, Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh đã xây dựng một hệ thống thang bảng lương như sau: PHỤ LỤC SỐ 1 BẢNG HỆ SỐ ST T Nhóm chức danh Hệ số phụ cấp trách nhiệm Hệ số lương bổ sung (htlbs) Hệ số phụ cấp + tiếp khách Hệ số xăng xe Hệ số điện thoại A Lãnh đạo 1. Tổng GĐ/GĐ 0.5 11.0 0.5 CTP 3.0 2 P. Tổng GĐ/PGĐ 0.4 8.0 0.5 CTP 2.0 B Quản lý 3 Kế toán trưởng 0.2 7.0 0.5 CTP 1.0 4 Quản lý phòng 0.2 6.0 0.5+5 CTP 1.5 5 Giám sát vùng 0.1 4.0 0.5+4 CTP 1.0 C Chuyên môn nghiệp vụ 6 Kế toán công nợ 0.1 3.0 0.5+2 0.5 0.7 7 Kế toán nghiệp vụ 2.0 0.5 0.2 8 Thủ quỹ 0.1 2.0 0.5 0.5 0.2 9 Thủ kho 0.1 2.0 0.5 0.2 D Nhân viên 10 Lái xe công tác 0.1 1.5 0.5 CTP 0.5 11 NV kinh doanh (M2 - M5) 2.0 0.5+0.5/2 1.0 1.0 12 Nhân viên phòng tiêm 1.0 0.5 0.5 0.5 13 Nhân viên văn phòng 1.0 0.5 0.3 0.2 14 NV văn thư 0.5 0.5 15 NV giao hàng, lái xe 1.0 0.5 1/0.5 0.5 16 Nhân viên kho 1.0 0.5 17 Nhân viên bảo vệ 0.1 0.5 0.5 18 Nhân viên phục vụ 0.5 0.5 19 Nhân viên thử việc 1.0 E Cố vấn chuyên viên cao cấp G Mức lương bổ sung tối thiểu (MLBSmin) I Công ty mẹ 500.000 II Công ty con 400.000 PHỤ LỤC 2 2 NguyÔn ThÞ Thanh H¶i Líp KTD-K15 §HKTQD– 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BNG TIấU CHUN NH GI MC HON THNH CễNG VIC CA LNH O V TRNG CC N V TR LấN Mc Din gii im Ki Mc 1 - Khi cỏ nhõn v n v khụng hon thnh cụng tỏc nhim v ra trong thỏng (di 70% so vi k hoch); hoc - Khụng m bo ngy gi cụng quy nh (di 18 cụng/thỏng); hoc - Khụng tuõn th s phõn cụng lao ng ca cp trờn 0 Mc 2 - Hon thnh nhim v ra trong thỏng t 70 n 90%; MBO mc 2 - Ngy cụng t t 18 cụng/thỏng tr lờn 3 Mc 3 - Hon thnh nhim v ra trong thỏng t 91 n 105%; MBO mc 3 - m bo ngy cụng t 21 cụng/thỏng tr lờn 6 Mc 4 - Khi hon thnh tt nhim v cụng tỏc ra v lm tt nhim v t xut trong thỏng hoc kt qu sn xut kinh doanh t 106% - 120%; MBO mc 4 - m bo ngy cụng t 23 cụng/thỏng tr lờn 10 Mc 5 Hon thnh xut sc nhim v c giao, cú nhng xut ci tin ng dng thc t trong cụng tỏc nghip v, chuyờn mụn c ỏnh giỏ tt - Cú nhng xut ci tin trong cụng tỏc nghip v c ỏp dng thc t v c Hi ng ỏnh giỏ cao 15 PH LC 3 BNG TIấU CHUN NH GI KT QU V MC HON THNH NHIM V CA GIM ST VNG, CN B CHUYấN MễN NGHIP V THA HNH Mc Din gii im Ki Mc 1 - Khụng hon thnh nhim v c giao; hoc kt qu kinh doanh trong vựng t di 70%, MBO mc 1 - Ngy cụng t di 18 cụng/thỏng 0 Mc 2 - Hon thnh nhim v ra trong thỏng t 70 90%, MBO mc 2 - Ngy cụng t t 18 cụng/thỏng tr lờn 3 3 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mc 3 Hon thnh nhim v ra trong thỏng t 91-105%, MBO mc 3 - Ngy cụng t t 21 cụng/thỏng tr lờn - Qun lý cht lng v s lng nhõn viờn t 70% tr lờn 6 Mc 4 - Hon thnh tt nhim v c giao, cú kiờm nhim thờm cụng vic hoc cú thc hin thờm nhng cụng vic t xut khỏc trong thỏng, hoc kt qu kinh doanh trong vựng t t 106%-120%, MBO mc 4 - Ngy cụng t t 23 cụng/thỏng tr lờn - Qun lý cht lng v s lng nhõn viờn t 100% tr lờn 10 Mc 5 - Hon thnh xut sc nhim v c giao, cú nhng xut ci tin ng dng thc t trong cụng tỏc nghip v, chuyờn mụn c ỏnh giỏ tt - Cú nhng xut ci tin trong cụng tỏc nghip v c ỏp dng thc t v c hi ng ỏnh giỏ cao 15 PH LC 4 BNG TIấU CHUN NH GI MC HON THNH CễNG VIC CA NHN VIấN TRC TIP V GIN TIP Cể NH MC (NHN VIấN GIAO HNG, LI XE, KHO) Xp loi im Ki Din gii Loi A 15 Loi B 10 - Hon thnh tt nhim v c giao, vt mc khoỏn t 106%-120%, m bo cht lng cụng vic i vi kinh doanh khụng cú mt hng no di 80% mc khoỏn, tit kim chi phớ, m bo an ton lao ng; - Cú k nng lm vic cao, nm vng v ỏp dng phng phỏp ci tin - Chp hnh s phõn cụng ca ngi ph trỏch, m bo s ngy cụng t 23 cụng/thỏng tr lờn Loi C 6 - Hon thnh nhim v c giao mc 90-105%, m bo cht lng cụng vic i vi kinh doanh khụng cú mt hang no di 70% mc khoỏn - t 21 cụng/thỏng tr lờn - t nh mc lao ng mc khỏ Loi D 3 - Hon thnh nhim v c giao mc 70%-90%, cht lng cụng vic i vi kinh doanh khụng cú mt hng 4 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp no di 50% mc khoỏn - t ngy cụng t 18 cụng/thỏng tr lờn - t nh mc lao ng mc trung bỡnh Loi E 0 - Khụng hon thnh nhim v c giao - Di 18 cụng/thỏng - Nng sut lao ng mc yu PH LC 5 PHN LOI THNG KI THEO K I (6 THNG U NM)-II (6 THNG CUI NM):40%/ K 1. LOI ZERO: DI 34 IM KI = (0x6+3x6+6x6+10x6+15x6)/6=IM ZERO L loi m di im ú cỏc thnh viờn s khụng c xột hng thng Ki 2. LOI THNG T 35 IM TR LấN Sau khi tr i loi zero (cũn li l im thng) s cng tng s im thng cũn li v ly qu thng Ki chia cho tng s im thng. Cỏc thnh viờn s c nhn thng mt khon tin tng ng vi s im thng cũn li ca mỡnh. PHN LOI THNG KI THEO K III (12 thỏng ): 20%/K Tng s tin thng cũn li s chia cho tng s im thng ca 2 k trc. Cỏc thnh viờn s c nhn thng mt khon tin tng mt khon tin tng ng vi s im thng ca mỡnh PH LC 6 TIN LNG CA CN B KIấM NHIM STT DIN GII TIN LNG/THNG 01 Bớ th chi b 300.000 02 Ch tch cụng on 200.000 03 U viờn ban chp hnh cụng on 100.000 5 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 04 Bớ th on thanh niờn 100.000 PH LC 7 BO H LAO NG STT Nhúm chc danh H s trang b BHL/nm A LNH O 1 Tng giỏm c/Giỏm c 5 2 P.Tng giỏm c/P.Giỏm c 4 B QUN Lí 3 K toỏn trng 3 4 Qun lý phũng 3 5 Giỏm sỏt vựng 2 C CHUYấN MễN, NGHIP V 6 K toỏn cụng n 1,5 7 K toỏn nghip v 1 8 Th qu 1 9 Th kho 1 D NHN VIấN 10 Lỏi xe cụng tỏc 1,5 11 Nhõn viờn kinh doanh (M2-M5) 1 12 Nhõn viờn phũng tiờm 1 13 Nhõn viờn vn phũng 1 14 Nhõn viờn vn th 1 15 Nhõn viờn giao hng, lỏi xe 1 16 Nhõn viờn kho 1,5 17 Nhõn viờn bo v 1.5 18 Nhõn viờn phc v 1 19 Nhõn viờn th vic E C VN CHUYấN VIấN CAO CP 3 1.1 Cỏch tớnh tin lng v tin thng ti Cụng ty C phn Y t c Minh Nh vy, ngoi mc lng tr theo quy nh ca Nh nc, Cụng ty ó xõy dng mt mc lng b sung v cỏc h s ph cp cn c vo mc hon thnh cụng vic ca tng ngi. Qu lng ca Cụng ty chim khong 3% doanh thu. Trong ú Ngoi ch tin lng tr hng thỏng cho cỏn b cụng nhõn viờn, khuyn khớch cho hot ng kinh doanh ca cụng ty c phỏt 6 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp triển cũng như tạo điều kiện để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, Công ty còn chế độ tiền thưởng. Hàng năm Công ty sẽ quy định mức khoán doanh thu tối thiểu cho phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh sẽ đăng ký doanh thu với Công ty, thể nhiều hơn hoặc bằng mức doanh thu quy định. Nếu đạt được mức doanh thu như vậy, Công ty sẽ trích 20% Quỹ lương làm quỹ thưởng cho nhân viên phân ra làm 3 kỳ, kỳ 1 là 6 tháng đầu năm với 40% Quỹ thưởng, kỳ 2 là 6 tháng cuối năm 40% Quỹ thưởngvà kỳ 3 là cả năm với 20% Quỹ thưởng, 70% Quỹ lương để trả lương hàng tháng cho nhân viên, 10% còn lại dùng làm quỹ PR quỹ giám đốc để thưởng cho những nhân viên xuất sắc. thể khái quát cách tính tiền lương tiền thưởng của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh như sau: Tổng Quỹ lương = 3% Mức doanh thu khoán Tổng quỹ thưởng = 20% Tổng quỹ lương Tiền thưởng kỳ I = 40% Quỹ thưởng Tiền thưởng kỳ II = 40% Quỹ thưởng Tiền thưởng kỳ III = 20% Quỹ thưởng Tiền lương thực lĩnh hàng tháng = Lươn g bản + BHX H, YT (17% Lươn g bản) + Lươn g trách nhiệ m + Lươn g bổ sung + Chi phí kinh doanh - BHXH ,YT(2 3% lương bản) - Điệ n tho ại - Hỗ trợ khác) Trong đó: Lương bản = Lương tối thiểu theo quy định của nhà nước x (Hệ số theo trình độ, cấp bậc + Hệ số phụ cấp) Lương bổ sung = Mức lương bổ sung tối thiểu X Hệ số lương bổ sung theo quy định của công ty Chi phí KD = Hệ số tiếp khách + Hệ số phụ cấp + Hệ số xăng xe – Công tác phí + Hệ số điện thoại + Hệ số khác 7 NguyÔn ThÞ Thanh H¶i Líp KTD-K15 §HKTQD– 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ghi chỳ: - Tin in thoi Cụng ty h tr cho nhõn viờn yờu cu phi s dng ht, nu s dng khụng ht s phi tr li cho cụng ty Vớ d: Nguyn Tõn Huyn - Chc v Phú phũng kinh doanh, trỡnh i hc c tớnh lng nh sau: - Mc lng ti thiu theo quy nh ca nh nc: 450.000 - H s bng cp: 2.67 - H s ph cp: 0.1 - Lng c bn: 450.000 x (2.67+0.1)=1.246.500 - Lng trỏch nhim = 20% Lng c bn = 20% x 1.246.500 = 249.300 Tng lng theo quy nh ca nh nc =1.246.500+249.300 = 1.495.800 - Mc lng ti thiu theo quy nh ca cụng ty: 500.000 - H s lng b sung: 6.0 Lng b sung = 500.000 x 6.0 = 3.000.000 * Qu lng = 1.495.800 + 3.000.000 = 4.495.800 * Chi phớ kinh doanh: - H s chi phớ kinh doanh: 5.0 - H s ph cp: 0.5 - H s xng xe, cụng tỏc phớ: 0.1 - H s khỏc: 0.1 Chi phớ kinh doanh = 500.000 x (5.0+0.5+0.1+0.1) = 3.300.000 Tng thu nhp=(Qu lng + Chi phớ kinh doanh) x s ngy cụng i lm/ 24 = (4.495.800+3.300.000)x24/24 = 7.795.800 * Cỏc khon phi tr - Bo him xó hi, bo him y t: 6% lng c bn =6% x 1.246.500 =74.790 * S tin thc lnh trong thỏng l: 7.795.800 -74.790 = 7.721.010 * i vi khon tin thng: Hng thỏng, cụng ty khoỏn mt mc doanh thu cho nhõn viờn kinh doanh. Sau ú cui thỏng cỏc phũng s tin hnh xột mc hon thnh cụng vic ca tng ngi v cho im Ki. Sau 6 thỏng, nu im Ki 8 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp của người nào từ 34 điểm trở xuống sẽ không tiền thưởng, từ 34 điểm trở lên thì sẽ tiền thưởng với số điểm thưởng bằng số điểm đạt được trừ đi 34 điểm. Tiền thưởng của từng người = Tổng số tiền thưởng từng kỳ X Số điểm thưởng Của người đóTổng số điểm thưởng Ví dụ 1: Lê Thị Thuỷ sau 6 tháng đầu năm bình xét Ki số điểm Ki là 33 điểm thì sẽ không được tiền thưởng Ví dụ 2: Nguyễn Tân Huyền, sau 6 tháng đầu năm bình xét Ki số điểm Ki là 40 điểm, do đó số điểm thưởng sẽ là 40-34 = 6 điểm Tổng số điểm điểm thưởng là: 120 đ Tổng quỹ thưởng của công ty là: 140 triệu Số Tiền thưởng của Nguyễn Tân Huyền kỳ I là: Tiền thưởng = 140 tr X 6 = 7 triệu 120 1.2 Phương pháp tính bảo hiểm xã hội trợ cấp cho người lao động Hiện nay Công ty áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định của Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Thông tư số 01/2005/TT-LĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh Xã hội. Hàng tháng, công ty tính tiền bảo hiểm xã hội cho CNV như sau: Bảo hiểm xã hội: 15% tiền lương theo quy định của nhà nước do Công ty chịu Người lao động đóng 5% BHXH Bảo hiểm Y tế, Công ty đóng 2%, người lao động đóng 1% Công ty áp dụng mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước về chế độ ngày lễ, tết, nghỉ phép thai sản… Một năm công ty cũng quy định mỗi người lao động 12 ngày phép Ví dụ: Đối với chế độ thai sản, sẽ được nghỉ 4 tháng sau khi sinh con hưởng 100% lương bản của nhà nước. Phương pháp tính trả BHXH cho CNV theo chế độ như sau: Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công đối chiếu với giấy nghỉ ốm xác nhận của bệnh viện để tính cho từng đối tượng trợ cấp, kế toán tính 9 NguyÔn ThÞ Thanh H¶i Líp KTD-K15 §HKTQD– 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp v lp phiu thanh toỏn tr cp BHXH cho tng ngi quy nh: ngh thai sn sinh con hng 100% VD: Tớnh tr cp BHXH cho cho Hong Mai Phng K toỏn nghip v ngh 4 thỏng c Cụng ty tr 100% lng, Lng c bn 1 thỏng l 1.201.500 . Bo him xó hi tr 100% lng BHXH S tin lng lnh hng thỏng trong 4 thỏng ngh l 1.201.500 S tin hng tr cp 1 ln sinh con BHXH tr l: 1.201.500 x4 = 4.806.000 GIY CHNG NHN NGH M HNG BHXH n v cụng tỏc: Phũng Kinh doanh Cụng ty C phn Y t c Minh Lý do ngh vic: Ngh thai sn S ngy ngh: 4 thỏng T ngy 01/07/2006 n 30/10/2006 Xỏc nhn ca ph trỏch n v S ngy thc ngh: 04 thỏng t 01/07/2006 n 30/10/2006 (Ký ghi rừ h tờn, úng du) Ngy 01 thỏng 07 nm 2006 Y bỏc s khỏm cha bnh (Ký ghi rừ h tờn, úng du) 2. K toỏn nghip v tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca Cụng ty c phn y t c Minh 2.1 Chng t k toỏn v trỡnh t luõn chuyn chng t k toỏn tớnh lng v tin thng cho cỏn b cụng nhõn viờn, Cụng ty cn c vo cỏc chng t sau: - Bng chm cụng - Biờn bn bỡnh xột xp loi Ki ca Ban giỏm c Bng chm cụng s do tng b phn ca tng phũng ban lp, sau ú chuyn cho phũng k toỏn, phũng k toỏn cn c vo cỏc ph lc quy nh ca cụng ty v bng chm cụng tớnh lng cho nhõn viờn 10 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 10 [...]... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hng thỏng Cụng ty tr lng cho ngi lao ng chia thnh 2 k, k 1 vo ngy 15 thỏng ny v ngy 5 thỏng sau K 1 tm ng lng, k 2 thanh toỏn lng Cụng ty C phn Y t c Minh Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 H v tờn Lờ Th Lan Hng Nguyn Thy S H Kim Oanh Nguyn Th Anh Ngụ Thu Hng Hong Minh Phng Dng Thu Hng Trn Quyt Chin Phan Tin Dng Lờ Th Thy Trn... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 37 Nguyn Thu Hng 38 Hong Mai Phng NVKD NVKD Cn + + + + + 1/2 Cn + + + + + 1/2 Cn + + + + + 1/2 Cn + + + + + 1/2 Cn + Cn Cn Cn Cn + Cn Ngi duyt Ph trỏch b phn Ngi chm cụng (Ký tờn) (Ký tờn) (Ký tờn) 12 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 12 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CễNG TY C PHN Y T C MINH BNG LNG Thỏng 10/2006 13 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 13 Chuyên... Minh Phng Dng Thu Hng Trn Quyt Chin Phan Tin Dng Lờ Th Thy Trn c Thnh Nguyn Th Thu H Lờ Diu Linh Nguyn Tõn Huyn Trn Bỡnh Minh Lờ Th Hng Lu Trnh Th Bớch Ngc Phm Hựng Anh Trn Minh Chin Nguyn Hong Long Lờ Vn Nam V Duy Kiờn Hong Th Hng Lờ Nguyn Hng Trung Nguyn ỡnh Thng H Anh Tun Nguyn Tin t Lờ Hong Nam Nguyn Duy Phng ng Mai Ngc 14 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD BNG TM NG TIN LNG (K 1 thỏng 10 nm... lm thanh toỏn tm ng K toỏn thanh toỏn vit phiu chi tin, ly y ch ký ca k toỏn trng, chuyn cho th qu th qu chi tin CễNG TY C PHN Y T C MINH PHIU CHI Ngy 15 thỏng 10 nm 2006 Quyn s: 10 S 20 N: TK334 Cú: TK 111 H tờn ngi nhn tin: Hong Minh Phng i ch: K toỏn Lý do chi: Tm ng tin lng cho cụng nhõn viờn S tin: 57.000.000 (Nm mi by triu ng chn) Kốm theo: 1 Bng thanh toỏn tin lng tm ng Th trng n v (Ký, h...Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng c B Y t Cụng ty C phn Y t c Minh STT A Họ tên Thỏng 1 Cấp bậc lNg y trong tháng ơng hoặc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Số cấp bậc ở chức vụ t B C 1 Lờ Th Lan Hng 2 Nguyn Thy S AM-KTT Cn + + + + 3 H Kim Oanh KTNV 4 5 G cn + + + + + 1/2 cn + +... 15 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 15 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Th qu (Ký, h tờn) Ngy 15 thỏng 10 nm 2006 Ngi nhn tin (Ký, h tờn) Cui thỏng k toỏn tin lng lp bng quyt toỏn tin lng v li chuyn cho k toỏn thanh toỏn k toỏn thanh toỏn Cn c vo bng thanh toỏn lng, k toỏn lp bng phõn b tin lng v bo him xó hi: Vic tớnh bo him xó hi v bo him y t, kinh phớ cụng on ca Cụng ty c phn Y t c Minh c... 2.273.445 4.806.000 45.468.900 K toỏn trng (Ký, h tờn) 17 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 103.128.111 153.403.111 909.377 9.093.810 K toỏn tin l (Ký, h tờn) 17 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sau y l mt s trớch yu biu mu s Cụng ty C phn Y t c Minh NHT Kí CHUNG T ngy 01/10/2006 n 31/10/2006 Chng t Din gii Ti khon S phỏt sinh i ng Ngy S N Cú 15/10 PC20 Tm ng tin lng cho 334 57.000.000 CBCNV k... sau ú cp nht cỏc thụng tin trờn phiu nh loi phiu chi, 16 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mó khỏch, din gii, s phiu chi v nh khon, sau ú lu Sau khi nhp liu xong m y s t ng a vo cỏc s sỏch cú liờn quan nh: s nht ký chung, s cỏi TK 334, 338, 641, 642, 111 B Y t BNG PHN B TIN LNG V B Cụng ty C phn Y t c Minh STT 1 I II III IV Ghi cú ti kho n i tng s dng (Ghi n Ti... phớ cụng on ca Cụng ty c phn Y t c Minh c tớnh nh sau: Cụng ty tớnh trớch bo him xó hi, bo him y t v kinh phớ cụng on cn c vo tin lng tr theo quy nh ca nh nc Theo bng phõn b trờn thỡ tng tin lng phi tr cho b phn bỏn hng theo thang lng ca nh nc l: 33.645.420, do ú bo him xó hi tớnh vo chi phớ bỏn hng l 15% x 33.645.420 = 5.046.813, Bo him y t tớnh cho chi phớ bỏn hng l 2% x 33.645.420 = 672.908 , kinh... bỏn hng T ngy 01/10/2006 n 31/10/2006 Chng t Ngy 31/10 31/10 TK Din gii i S ng PKT15 HT phi tr tin lng CBCNV 334 T10 PKT16 HT trớch BHXH, BHYT, KPC 3382 20 Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp KTD-K15 ĐHKTQD S phỏt sinh N Cú 112.573.531 672.908 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp T10 3383 3384 5.046.813 672.908 S CI TI KHON Ti khon: 642 Chi phớ qun lý doanh nghip T ngy 01/10/2006 n 31/10/2006 Chng t Ngy 31/10 31/10 . ty C phn Y t c Minh Cụng ty c phn Y t c Minh l mt tp on bao gm cỏc cụng ty con thnh viờn. Cỏc cụng ty ny hch toỏn hon ton c lp vi Cụng ty c phn Y t c Minh. . cách tính tiền lương và tiền thưởng của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh như sau: Tổng Quỹ lương = 3% Mức doanh thu khoán Tổng quỹ thưởng = 20% Tổng quỹ lương
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH, TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH,

Hình ảnh liên quan

BẢNG TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CễNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỞ LấN - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
BẢNG TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CễNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỞ LấN Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA GIÁM SÁT VÙNG, CÁN BỘ CHUYấN MễN  - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
BẢNG TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA GIÁM SÁT VÙNG, CÁN BỘ CHUYấN MễN Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CễNG VIỆC CỦA NHÂN VIấN TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP Cể ĐỊNH MỨC  - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
BẢNG TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CễNG VIỆC CỦA NHÂN VIấN TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP Cể ĐỊNH MỨC Xem tại trang 4 của tài liệu.
PHỤ LỤ C4 - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

4.

Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng chấm công - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

Bảng ch.

ấm công Xem tại trang 11 của tài liệu.
Cụng ty Cổ phần Y tế Đức Minh BẢNG TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

ng.

ty Cổ phần Y tế Đức Minh BẢNG TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG Xem tại trang 14 của tài liệu.
Sau khi lập bảng tạm ứng tiền lương, kế toỏn tiền lương chuyển cho kế toỏn thanh toỏn để làm thanh toỏn tạm ứng - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

au.

khi lập bảng tạm ứng tiền lương, kế toỏn tiền lương chuyển cho kế toỏn thanh toỏn để làm thanh toỏn tạm ứng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Cụng ty Cổ phần Y tế Đức Minh BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

ng.

ty Cổ phần Y tế Đức Minh BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Xem tại trang 17 của tài liệu.