0

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN

28 240 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:20

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN I. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên tổ chức công tác kế toán theo quy mô tập trung. Theo loại hình này thì toàn bộ công tác kế toán được tiến hành tập trung tại phòng kế toán từ khâu thu thập, quản lý chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết, ghi sổ kế toán tổng hợp đến việc lập báo cáo. phân tích số liệu. Hình thức kế toán này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của Công ty đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất đối với công tác kế toán, kiểm tra xử lý và cung cấp thông tin kế toán một cách kịp thời giúp cho lãnh đạo của Công ty nắm được tình hình hoạt động của đơn vị thông qua thông tin kế toán cung cấp từ đó thực hiện kiểm tra, chỉ đạo sát sao toàn bộ hoạt động của Công ty. Phòng kế toán gồm là đội ngũ kế toán nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và có bề dày kinh nghiệm. Các kế toán phần hành vừa có thể chuyên môn hoá theo từng phần hành, vừa kiêm nhiệm một phần hành theo nguyên tắc chung của tổ chức khoa học lao động kế toán. Kế toán phần hành có trách nhiệm quản lí trực tiếp, phản ánh thông tin kế toán, thực hiện sự kiểm tra qua ghi chép phản ánh tổng hợp đối tượng kế toán phần hành được đảm nhiệm từ: Giai đoạn hạch toán ban đầu (trực tiếp ghi nhận chứng từ, kiểm tra) tới các giai đoạn: ghi sổ kế toán phần hành, đối chiếu kiểm tra số liệu trên sổ với thực tế tài sản, tiền vốn và hoạt động lập báo cáo phần hành được giao. Các kế toán phần hành liên hệ với kế toán tổng hợp để hoàn thành ghi sổ tổng hợp và lập báo cáo định kì chung. Quan hệ giữa các loại lao động trong bộ máy kế toán được thể hiện theo kiểu trực tuyến: Bộ máy kế toán hoạt động theo phương thức trực tiếp, nghĩa là Kế toán trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán phần hành không qua khâu trung gian nhận lệnh. Với cách tổ chức bộ máy kế toán trực tuyến, mối quan hệ phụ thuc trong b mỏy k toỏn tr nờn n gin, thc hin trong mt cp k toỏn tp trung. Kế toán trởng: là ngời giúp giám đốc tổ chức bộ máy kế toán trong công ty, chịu sự chỉ dạo trực tiếp của giám đốc công ty và chịu sự chỉ đạo kiểm tra về mặt chuyên môn của kế toán trởng cấp trên. Kế toán trởng là ngơi phụ trách chung, có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ đạo thống nhất công tác kế toán thống tài chính trong công ty và các trung tâm. Kế toán trởng có nhiệm vụ thờng xuyên đôn đốc các nhân viên và các trung tâm thực hiện các quy chế tài chính phân cấp quản lý của công ty, có nhiệm vụ báo cáo mọi số liệu liên quan đến tài chính kịp thời và chính xác. Phó phòng kế toán- kế toán thanh toán và chi tiết: có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết công việc khi kế toán trởng đi công tác. Thực hiện thanh toán nội bộ cho cán bộ công nhân viên trong công ty, các chứng từ, hoá đơn chi tiêu hành chính và tiền mặt và chuyển khoản. Kế toán nghiệp vụ liên quan đến thanh toán nội bộ, kế toán ngân hàng kiểm tra tính chính xác của các chứng từ tạm ứng, séc nắm số d tiền tơng ứng ngoại tệ. Kế toán tổng hợp- Kế toán TSCĐ: Có nhiệm vụ theo dõi, tính khâú hao TSCĐ cho toàn bộ TSCĐ hiện công ty đang nắm giữ và sử dụng. Lập báo cáo cập nhật các nhiệm vụ kinh tế phát sinh để lập báo cáo tài chính, cân đối tài khoản định kỳ, báo cáo về các sự vụ kế toán. Kế toán thanh toán với khách hàng về tiêu thụ sản phẩm: có nhiệm vụ lập các thủ tục thanh toán với khách hàng về tiêu thụ sản phẩm (xây lắp bảo dỡng, bảo trì tổng đài). Tổng hợp doanh thu tính thuế với cơ quan nhà nớc hàng tháng.Báo cáo thức hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc. Đồng thời thực hiện theo dõi chi tiết mua hàng thanh toán, chi tiết các khoản nộp ngân sách và các chi phí trích trớc trong doanh nghiệp. Kế toán trưởng Kế toán tổng hợpưKế toán TSCĐ.Kế toán thanh toán. Kế toán quỹ. Kế toán ngân hàng & chi tiết. Kế toán vật t kiêm kờ toán quỹ: Chiu trách nhiệm thu chi tiền quỹ của công ty và mọi chức trách thủ quỹ; quản lý quỹ, ghi chép đối chiếu các nghiệp vụ nhập- xuất- tồn quỹ vật t hàng hoá, làm thẻ vậ t, thờng xuyên đối chiếu với kho để khớp số d. S t chc b mỏy k toỏn: II. c im t chc vn dng ch k toỏn ti Cụng ty TNHH thng mi Thnh Nguyờn 2.1. Cỏc chớnh sỏch k toỏn chung Nguyờn tc lp bỏo cỏo ti chớnh: nguyờn tc giỏ gc. Niờn k toỏn bt u t ngy 01/01 v kt thỳc vo ngy 31/12 nm dng lch. n v tin t c cụng ty s dng ghi s k toỏn v lp Bỏo cỏo ti chớnh l ng Vit Nam (VN). Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: Tin v cỏc khon tng ng tin bao gm: Tin mt, tin gi ngõn hng, cỏc ti khon tin gi khụng k hn v cú k hn nh hn 90 ngy. Cỏc nghip v phỏt sinh bng ng tin khỏc ngoi VN c chuyn i thnh VN theo t giỏ thc t ti thi im phỏt sinh nghip v. Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ tại ngày lập Bảng Cân đối kế toán được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại ngày lập Bảng Cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá số dư các khoản mục tiền tệ lại vào thời điểm cuối năm được ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho: Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: khai thường xuyên. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân cả kỳ dự trữ. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc năm tài chính được trích lập dự phòng khi giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn ghía gốc hàng tồn kho, theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – “Hàng tồn kho” và Thông tư số 107/2001/TT - BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác tại thời điểm lập Báo cáo, nếu: - Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn. - Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi cuối kỳ kế toán được trích lập cho những khoản công nợ phải thu quá hạn trên 1 năm hoặc khách hàng đang trong thời gian xem xét giải thể, phá sản, bị truy tố . theo quy định tại Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định: Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình: TSCĐ của Công ty được hạch toán theo Nguyên giá, Hao mòn, Giá trị còn lại. Nguyên giá của TSCĐ bao gồm giá mua cộng thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và các chi phí liên quan khác (nếu có) để đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Phương pháp khấu hao TSCĐ: Thực hiện theo phương pháp đường thẳng và theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao áp dụng phù hợp với tỷ lệ khấu hao quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngáy 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tái sản cố định. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác: Nguyên tắc vốn hóa các khoản đi chi phí đi vay: Các chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó và các chi phí đi vay được vốn hóa khi đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh (chi phí lãi vay đầu tư). Tạm ngừng vốn hóa khi tài sản dở dang đi vào sản xuất hoặc bán. Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: xác định theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ. 2.2. Hệ thống sổ kế toán Sổ kế toán là phương tiện để ghi chép có hệ thống thông tin kế toán trên cơ sở chứng từ gốc, chứng từ kế toán khác sau khi đã được kiểm tra các thông tin trên chứng từ đó. Quá trình ghi sổ kế toán cung cấp các thông tin cần quản lí về một đối tượng như thu chi tiền mặt, nhập xuất hàng hoá, tăng giảm tài sản cố định, doanh thu bán hàng, chi phí cho hoạt động quản lí và bán hàng mà bản thân chứng từ kế toán không cung cấp được. Cuối kì dựa trên các thông tin này lập báo cáo kế toán cung cấp cho việc ra quyết định nội bộ cũng như chủ thể bên ngoài. Việc hoàn thành bộ sổ kế toán với số lượng, kết cấu cũng như phương pháp ghi chép của bộ sổ kế toán đó là một việc rất quan trọng và cần thiết giúp cho việc hạch toán được hoàn thành. Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh của Công ty, hệ thống sổ kế toán tại Công ty bao gồm: 1. Sổ chi tiết hàng hoá 2. Sổ chi tiết chi phí 3. Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán 4. Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng 5. Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết tài khoản 511, 632 6. Sổ quỹ tiền mặt 7. Thẻ kho 8. Sổ tài sản cố định 9. Sổ cái các tài khoản, bảng tổng hợp nhập xuất tồn, bảng thống chi tiết công nợ Chứng từ kế toán Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ quỹ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Các loại sổ này được thiết kế, ghi chép, vận dụng một cách linh hoạt cho phù hợp với yêu cầu, trình độ kế toán, trình độ quản lí của Công ty. Số lượng sổ và loại sổ kế toán này được liên hệ với nhau một cách chặt chẽ theo trình tự hạch toán tạo thành một hệ thống sổ kế toán. Hình thức kế toán đó là hình thức chứng từ ghi sổ. Ghi hàng ngày Ghi cuối kì Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ - Quy trình ghi sổ của hình thức chứng từ ghi sổ 2.3. Hệ thống chứng từ kế toán Chứng từ kế toán vừa là một bằng chứng chứng minh tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vừa là phương tiện thông tin về kết quả nghiệp vụ kinh tế đó. Mỗi bản chứng từ chứa đựng đầy đủ các thông tin liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh về nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm xảy ra nghiệp vụ kinh tế cũng như người chịu trách nhiệm về nghiệp vụ và người lập bản chứng từ. Là doanh nghiệp thương mại có nhiều đặc điểm, yêu cầu khác nhau song đều nằm trong hệ thống thống nhất của trao đổi hàng hoá. Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu quản lí, nhất là trong quan hệ về ngoại thương, quan hệ thanh toán với ngân hàng, ngân sách, các nghiệp vụ về trao đổi hàng hoá Công ty sử dụng hệ thống chứng từ rất đa dạng. Bên cạnh các chứng từ được áp dụng phổ biến trong cả nước theo quy định của Nhà nước, Công ty còn căn cứ vào đó ban hành các chứng từ chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh của mình. Hai loại chứng từ đó là hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc và hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn. Mỗi phần hành kế toán cụ thể thì kế toán sẽ sử dụng các chứng từ kế toán cho phù hợp để phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đó. Với hàng tồn kho: 1. Phiếu nhập kho: Mẫu số: 01 - VT 2. Phiếu xuất kho: Mẫu số: 02 - VT 3. Thẻ kho: Mẫu số 06 - VT 4. Biên bản kiểm hàng hoá: Mẫu số 08 - VT Với phần hành kế toán lao động tiền lương 1. Bảng chấm công: Mẫu số 01 - LĐTL 2. Bảng thanh toán tiền lương và thưởng: Mẫu số 02 - LĐTL 3. Biên bản điều tra tai nạn lao động: 09 - LĐTL Với phần hành kế toán tiền tệ 1. Phiếu thu: Mẫu số 01 - TT 2. Phiếu chi: Mẫu số 02 - TT 3. Giấy đề nghị tạm ứng: Mẫu số 03 -TT 4. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng: Mẫu số 04 - TT Nhân viên các phòng ban Tập hợp chứng từPhân loại chứng từ Kế toán phần hành Lập chứng từ ghi sổ đặc trưng cho mỗi phần hành Giám đốc công ty Kiểm tra, kí duyệt Kế toán trưởng Kiểm tra, kí duyệt Kế toán phần hành Chứng từ ghi sổSổ chi tiết phần hành đó Kế toán tổng hợp Ghi sổ kế toán tổng hợpBáo cáo kế toán Bảo quản lưu trữ 5. Bảng kiểm quỹ: Mẫu số 07 - TT 6. Bảng tiền: Mẫu số 06 – TT 7. Uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc Phần hành kế toán tài sản cố định 1. Biên bản bàn giao TSCĐ: Mẫu số 01 - TSCĐ 2. Thẻ TSCĐ: Mẫu số 02 - TSCĐ 3. Biên bản thanh lí TSCĐ: Mẫu số 03 - TSCĐ 4. Biên bản sửa chữa TSCĐ: Mẫu số 04 - TSCĐ 5. Biên bản đánh giá lại TSCĐ: Mẫu số 05 - TSCĐ 6. Bảng tính và phân bổ khấu hao Phần hành kế toán bán hàng: 1. Hoá đơn giá trị gia tăng: Mẫu số 01 GTKT - 3LL 2. Phiếu xuất kho: Mẫu số 02 - VT Các chứng từ này được luân chuyển theo một trình tự như sau: Các chứng từ bên ngoài được tập hợp từ các phòng ban sau khi được giám đốc Công ty kiểm tra và kí duyệt sẽ được chuyển lên cho các kế toán phần hành kiểm tra và xin chữ kí của Kế toán trưởng rồi từ đó lập các chứng từ đặc trưng cho từng phần hành kế toán của mình. Và từ đó làm căn cứ để ghi vào chứng từ ghi sổ và các sổ sách tổng hợp liên quan. Có thể khái quát quy trình luân chuyển chung của Công ty theo sơ đồ sau đây: Sơ đồ – Quy trình luân chuyển chứng từ chung 2.4. Hệ thống tài khoản kế toán Tài khoản kế toán dùng để theo dõi và phản ánh tình hình và sự biến động của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn, từng khoản nợ phải thu, phải trả. Để cung cấp đầy đủ thông tin quản lí, Công ty dùng nhiều tài khoản khác nhau để phản ánh các chỉ tiêu cần thiết. Căn cứ vào điều kiện kinh doanh, quy mô, vào loại hình hoạt động và sở hữu của mình, trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất ban hành theo quyết định 1141 - TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty lựa chọn các tài khoản thích hợp để vận dụng vào công tác kế toán. Một số tài khoản chi tiết được mở theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp như tài khoản công nợ được mở chi tiết theo từng đối tượng công nợ. Những tài khoản được lựa chọn để vận dụng này tạo thành hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp. Hệ thống tài khoản đó bao gồm: [...]... tệ Công ty quy đổi ra đồng Việt Nam theo giá thực tế Cuối tháng kế toán thanh toánkế toán trởng sẽ ký sổ chi tiết Ngoài ra kế toán thanh toán sẽ lập Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với Nhà cung cấp hoặc Khách hàng Bảng tổng hợp chi tiết đợc sử dụng để so sánh, đối chiếu với sổ Cái - Sổ tổng hợp bao gồm: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sổ cái TK 131, 331 Hạch toán trên sổ kế toán. .. thiết Sau đó Kế toán sẽ ký vào Bảng tổng hợp và căn cứ vào đây để phản ánh vào sổ chi tiết Sổ chi tiết đợc Công ty mở cho từng khách hàng hoặc nhà cung cấp Do đặc thù của mình Công ty chỉ mở sổ chi tiết theo từng qúy Dựa vào Bảng tổng hợp, kế toán thanh toán sẽ phản ánh số d đầu kỳ, số đã thanh toán trong kỳ và số d cuối kỳ của từng nhà cung cấp hoặc từng khách hàng.Trong trờng hợp thanh toán bằng... dịch vụ lắp ráp tổng đài, công ty còn tham gia các loại hình kinh doanh khác Để thể đáp ứng đợc khối lợng công việc nhận hàng năm Công ty phải sử dụng một lực lợng lao động lớn Công ty thực hiện quản lý số cán bộ công nhân viên chức này qua Danh sách lao động tại Công ty và sổ theo dõi riêng cho từng lao động Danh sách lao động theo dõi một cách tổng quát tình hình lao động toàn Công ty Sổ danh sách... ánh tình hình thanh toán trong trờng hợp Công ty chấp nhận phơng thức thanh toán chậm Các điều kiện thanh toán chậm đợc phản ánh đầy đủ trong Hoá đơn GTGT, Hợp đồng xây dựng Hàng ngày căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán thanh toán thực hiện phản ánh vào các Bảng tổng hợp tình hình thanh toán Trong Bảng này kế toán thanh toán sẽ phản ánh nội dung các nghiệp thanh toán, số tiền và... lónh o Cụng ty cú nhng quyt nh kp thi, phự hp to iu kin nm bt c cỏc c hi trong kinh doanh III c im t chc k toỏn mt s phn hnh ti Cụng ty TNHH thng mi Thnh Nguyờn 3.1 K toỏn vn bng tin v cỏc nghip v thanh toỏn 3.1.1 Trỡnh t hch toỏn vn bng tin a) Các tài khoản sử dụng TK 111: Tiền mặt TK 112; Tiền gửi ngân hàng b) Đặc điểm chung về kế toán vốn bằng tiền tại công ty Công ty sử dụng đồng tiền hạch toán là... lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan nh : Giấy nghỉ phép, biên bản làm việc Ngoài ra còn có các chứng từ phân bổ tiền lơng, tiền thởng và chi phí kinh doanh, Bảng thanh toán tiền lơng, bảng chấm công, bảng thanh toán tiền thởng, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành d) Hạch toán trên sổ kế toán - Sổ chi tiết các loại tài khoản 334, 3382,3383,3384 - Sổ tổng hợp :... khách hàng - Khi khách hàng trả nợ kế toán ghi: Nợ TK 111, 112: Thu tiền nợ Nợ TK 311: Thu nợ và thanh toán vay ngắn hạn Có TK 131: Phải thu khách hàng - Trờng hợp khách hàng ứng tiền trớc: Nợ TK 111, 112: Số tiền khách hàng ứng trớc Có TK 131: phải thu khách hàng 3.2 K toỏn tin lng v cỏc khon trớch lng a) Đặc điểm của hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng Công ty là một doanh nghiệp với quy... phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ kế toán chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng d) Mt s nghip v ch yu Khi phát sinh tăng TSCĐ, kế toán hạch toán: Nợ TK 211 Sổ Cái TK 111, 112 Bảng tổng hợp chi tiết Có TK 111,112,331: Mua sắm bằng tiền mặt, TGNH, Bảng cân đối số... mà Công ty đang sử dụng hiện nay là hình thức trả lơng khoán theo từng phần công việc áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất, lơng trả theo thời gian áp dụng cho các bộ phận khác Công ty trả lơng theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng b) Tài khoản sử dụng TK 334 : Phải trả công nhân viên TK 3382 : Kinh phí công đoàn TK 3383 : Bảo hiểm xã hội TK 3384 : Bảo hiểm y tế c) Chứng từ sử dụng Các công. .. thực tế tại thời điểm phát sinh Chênh lệch tỷ giá đợc hạch toán vào TK 635, TK 515 và cuối năm chênh lệch đợc hạch toán vào TK 413 c) Phân loại chứng từ Chứng từ của phần hành toán vốn bằng tiền bao gồm: - Chứng từ quỹ: phiu thu, phiu chi - Chứng từ ngân hàng: giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu chuyển khoản, giấy uỷ nhiệm chi - Các chứng từ có liên quan: hoá đơn GTGT, các hợp đồng d) Hạch toán vốn bằng . ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN I. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên Công ty. Nguyên Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên tổ chức công tác kế toán theo quy mô tập trung. Theo loại hình này thì toàn bộ công tác kế toán được tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN,

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối số phát sinh - ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN

Bảng c.

ân đối số phát sinh Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chi tiếtSổ Cái TK 111, - ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN

Bảng t.

ổng hợp chi tiếtSổ Cái TK 111, Xem tại trang 26 của tài liệu.