0

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

27 295 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

SỞ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, tính giá NVL 1. Khái niệm NVL Nguyên, vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh là một trong ba yếu tố bản của quá trình sản xuất kinh doanhcác doanh nghiệp đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Hạch toán NVL không chỉ phục vụ công tác quản NVL mà còn là tiền đề để hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 2. Đặc điểm NVL Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là đối tượng lao động. NVL là những đối tượng lao động đã được thể hiện dưới dạng vật hoá như sắt thép trong doanh nghiệp khí chế tạo, sợi trongnghiệp dệt, vải trongnghiệp may mặc… Khác với tư liệu lao động , NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh dưới tác động của lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm mới. Những đặc điểm trên đã tạo ra những đặc trưng riêng trong công tác hạch toán NVL từ khâu tính giá, hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp. 3. Phân loại NVL Nguyên, vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp nhiều loại, mỗi loại vai trò và công dụng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện đó phải phân loại NVL một cách khoa học thì mới tổ chức tốt việc quản hạch toán NVL. Trong thực tế tổ chức công tác quản hạch toáncác doanh nghiệp, đặc trưng dùng để phân loại NVL thông dụng nhất là vai trò và tác dụng của NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo đặc trưng này NVL ở các doanh nghiệp được phân ra theo các loại sau: - Nguyên, vật liệu chính (VLC): Là NVL sau quá trình gia công chế biến sẽ cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm như vải… - Nguyên, vật liệu phụ (VLP): Là những vật liệu tác dụng phụ trong quá trình sản xuất kinh doanh được sử dụng kết hợp với VLC để hoàn thiện và nâng cao tính năng chất lượng của sản phẩm hoặc sử dụng để bảo đảm cho công cụ lao động hoạt động bình thường hoặc dùng cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản như: cúc, chỉ, dây chun… - Nhiên liệu: Là những thứ vật liệu dùng để tạo ra nhiệt năng cung cấp trong quá trình sản xuất kinh doanh như than đá, xăng dầu, khí đốt…Nhiên liệu trong các doanh nghiệp thực chất là một loại VLP, tuy nhiên nó được tách ra thành một loại riêng vì việc sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu chiếm một tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhiên liệu cũng yêu cầu và kỹ thuật quản hoàn toàn khác với các loại VLP thông thường. - Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa, thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… - Vật liệu và thiết bị XDCB: Bao gồm các vật liệu và thiết bị mà doanh nghiệp mua nhằm mục đích cho đầu tư XDCB. - Vật liệu khác: Là các loại đặc chủng của từng doanh nghiệp hoặc phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất kinh doanh . Hạch toán theo các cách phân loại nói trên đáp ứng được yêu cầu phản ánh tổng quát về mặt giá trị đối với mỗi loại NVL. Để đảm bảo thuận tiện và tránh nhầm lẫn cho công tác quản lý, hạch toán về số lượng và giá trị đối với từng thứ NVL trên sở phân loại theo vai trò và công dụng của NVL, các doanh nghiệp phải tiếp tục chi tiết và hình thành “Sổ danh điểm vật liệu”. Sổ này xác định thống nhất tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, quy cách, số hiệu, đơn vị tính, giá hạch toán của từng danh điểm NVL. SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU Ký hiệu Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất NVL Đơn vị tính Đơn giá hạch toán Ghi chú Nhóm Danh điểm NVL Sổ danh điểm vật liệu còn thể cung cấp thông tin về giá trị vật liệu xuất, tồn bất cứ khi nào theo giá hạch toán. Do đó, nó sẽ góp phần giảm bớt khối lượng công việc hạch toán, xử nhanh chóng, cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý, điều hành SX-KD và đặc biệt thuận tiện cho việc sử dụng phần mềm kế toán trong việc vận hành hạch toán NVL của Công ty trên máy tính. 4. Tính giá NVL Tính giá NVL là công tác quan trọng trong việc tổ chức hạch toán NVL về thực chất là việc xác định giá trị ghi sổ của NVL. Theo quy định NVL được tính theo giá thực tế (giá gốc) giá thực tế của NVL được tính theo từng trường hợp cụ thể: a. Giá thực tế của vật liệu nhập kho Giá thực tế của vật liệu là loại giá được hình thành trên sở các chứng từ hợp lệ chứng minh được các khoản chi hợp pháp của doanh nghiệp để tạo ra NVL. * Đối với vật liệu mua ngoài: Giá thực tế gồm giá mua ghi trên hoá đơn của người bán trừ (-) các khoản giảm giá chiết khấu thương mại được hưởng cộng (+) các khoản thuế không được hoàn lại (nếu có) cộng (+) các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt trong định mức, thuê kho bãi, tiền lưu kho, lưu bãi…) Như vậỵ, đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thì giá thực tế của vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Ngược lại đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá thực tế của vật liệu còn bao gồm cả thuế GTGT đầu vào. Các khoản thuế không được hoàn lại như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cũng được tính vào giá thực tế của vật liệu mua ngoài. * Đối với vật liệu gia công chế biến xong nhập kho thì giá thực tế của NVL bao gồm giá xuất và chi phí gia công chế biến, chi phí vận chuyển bốc dỡ. * Đối với NVL nhận vốn góp liên doanh, liên kết hoặc cổ phần, đầu tư vào công ty con thì giá thực tế của NVL là giá trị vật liệu được các bên tham gia góp phần thừa nhận. * Đối với vật liệu được biếu tặng: Giá thực tế của NVL được tính theo giá tương đương của thị trường cộng (+) chi phí liên quan đến việc tiếp nhận. * Đối với NVL vay, mượn tạm thời của đơn vị khác thì giá thực tế nhập kho được tính theo giá thị trường hiện tại của số NVL đó. * Đối với phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp thì giá thực tế được tính theo đánh giá thực tế hoặc theo giá bán trên thị trường. b. Giá thực tế vật liệu xuất kho Để xác định giá thực tế của vật liệu xuất dùng trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp, theo yêu cầu quản và trình độ nghiệp vụ của từng kế toán trong doanh nghiệp. doanh nghiệp thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây nhưng phải theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán, nếu trong quá trình hạch toán muốn thay đổi phương pháp hạch toán thì doanh nghiệp phải trình bày lại và giải thích rõ ràng với quan cấp trên. * Phương pháp giá đơn vị bình quân Giá thực tế VL tồn đầu kỳ này hoặc cuối kỳ trướcSố lượng thực tế VL tồn đầu kỳ Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước = Giá thực tế NVL tồn kho sau mỗi lần nhậpSố lượng thực tế NVL tồn kho sau mỗi lần nhập Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập = Theo phương pháp này, giá thực tế vật liệu xuất dùng từng kỳ được tính theo công thức: Giá thực tế VL xuất dùng = Số lượng VL xuất dùng trong kỳ x Giá đơn vị bình quân Giá đơn vị bình quân thể được tính theo một trong ba cách sau: Cách 1 Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ = Giá thực tế VLtồn đầu kỳ và nhập trong kỳ Số lượngVL tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ Cách tính này tuy đơn giản, dễ làm nhưng độ chính xác không cao, công việc tính toán dồn cả vào cuối tháng nên ảnh hưởng đến tiến độ của các khâu kế toán khác, đồng thời sử dụng phương pháp này cũng phải tiến hành tính giá theo từng danh điểm NVL. Cách 2 Cách này khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình biến động vật liệu trong kỳ nhưng lại không được chính xác vì không tính đến sự biến động trong giá cả vật liệu kỳ này. Cách 3 Cách tính này khắc phục được nhược điểm của hai cách trên tức là vừa chính xác, vừa cập nhật. Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần. * Phương pháp Nhập trước - Xuất trước (FIFO): Được áp dụng dựa trên giả định hàng tồn kho được mua trước thì xuất dùng trước, tương tự hàng nhập trước thì xuất dùng trước và ngược lại hàng nhập sau thì xuất dùng sau. - Ưu điểm: Cho phép kế toán thể tính giá NVL xuất kho kịp thời - Nhược điểm: Là phải tính giá theo từng danh điểm NVL và phải hạch toán chi tiết NVL tồn kho theo từng loại giá nên tốn nhiều công sức. Ngoài ra phương pháp này làm cho chi phí kinh doanh của doanh nghiệp không phản ứng kịp thời với giá cả thị trường của NVL. Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp ít danh điểm vật liệu, số lần nhập kho của mỗi danh điểm là không nhiều. * Phương pháp Nhập sau - Xuất trước (LIFO): Được áp dụng dựa trên giả định là hàng nhập sau sẽ được xuất dùng trước. Nên tính giá NVL được làm ngược lại với phương pháp nhập trứơc- xuất trước. - Ưu điểm: Giúp cho chi phí kinh doanh của doanh nghiệp phản ứng kịp thời với giá cả thị trường của NVL. - Nhược điểm: Là phải tính giá theo từng danh điểm NVL và phải hạch toán chi tiết NVL tồn kho theo từng loại giá nên tốn nhiều công sức. * Phương pháp giá thực tế đích danh( tính trực tiếp) Theo phương pháp này khi nhập NVL ở lô hàng nào thì lấy đơn giá nhập đích danh của lô hàng đó làm giá xuất, thường được áp dụng trong những doanh nghiệp bảo quản và theo dõi từng lô hàng áp dụng đối với loại vật tư, hàng hoá giá trị cao mang tính cách biệt. - Ưu điểm: Công tác tính giá NVL được thực hiện kịp thời và thông qua việc tính giá NVL xuất kho, kế toán thể theo dõi được thời hạn bảo quản của từng lô NVL. Tuy nhiên để áp dụng được phương pháp này thì điều kiện cốt yếu là hệ thống kho tàng của doanh nghiệp cho phép bảo quản riêng từng lô NVL nhập kho. * Phương pháp trị giá NVL tồn cuối kỳ Với các phương pháp trên, để tính được giá thực tế NVL xuất kho đòi hỏi phải xác định được lượng NVL xuất kho căn cứ vào các chứng từ xuất. Tuy nhiên, trong thực tế những doanh nghiệp nhiều chủng loại NVL với mẫu mã khác nhau, giá trị thấp lại được xuất dùng thường xuyên thì sẽ không điều kiện để kiểm kê từng nghiệp vụ xuất kho. Trong điều kiện đó, doanh nghiệp phải tính giá Giá hạch toán VL xuất dùng trong kỳ (hoặc tồn kho cuối kỳ) Giá thực tế VL xuất dùng trong kỳ (hoặc tồn kho CK) = Hệ số giá của VL x Giá thực tế của VLtồn đầu kỳGiá hạch toán của VL tồn đầu kỳ Hệ số giá của vật liệu = Giá thực tế của VL nhập trong kỳGiá hạch toán của VLnhập trong kỳ + + cho số lượng NVL tồn kho cuối kỳ trước, sau đó mới xác định được giá thực tế của NVL xuất kho trong kỳ. Gtt NVL tồn kho cuối kỳ = Số lượng tồn kho x Đơn giá NVL nhập kho lần cuối Gtt NVL xuất kho = Gtt NVL mua vào +(-) Chênh lệch Gtt đầu kỳ và cuối kỳ * Phương pháp giá hạch toán (phương pháp hệ số giá): Theo phương pháp này toàn bộ NVL biến động trong kỳ được tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch hoặc một loại giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế. Phương pháp này được áp dụng đối với những doanh nghiệp nhiều loại vật liệu, giá cả thường xuyên biến động, việc nhập vật liệu diễn ra thường xuyên, việc tính giá thực tế của vật liệu phức tạp và nhiều khi không thể thực hiện được. Do đó việc hạch toán hàng ngày nên sử dụng giá hạch toán là thích hợp nhất. - Ưu điểm: Cho phép kết hợp chặt chẽ hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp về NVL trong công tác tính giá, nên công việc tính giá được tiến hành nhanh chóng và không bị phụ thuộc vào số lượng danh điểm NVL, số lần nhập, xuất của mỗi loại nhiều hay ít. Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp nhiều chủng loại NVL và đội ngũ kế toán trình độ chuyên môn cao. II. Hạch toán chi tiết NVL NVL trong các doanh nghiệp thường nhiều chủng loại khác biệt nếu thiếu một loại nào đó thể gây ra ngừng sản xuất, chính vì vậy hạch toán NVL phải bảo đảm theo dõi được tình hình biến động của từng danh điểm NVL. Trong thực tế công tác kế toán hiện nay thường áp dụng 1 trong 3 phương pháp hạch toán chi tiết NVL là: Phương pháp thẻ song song, phương pháp đối chiếu luân chuyển và phương pháp số dư. 2.1. Phương pháp thẻ song song Theo phương pháp này công việc cụ thể tại phòng kế toán và kho hàng như sau: * Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu về mặt số lượng. Mỗi chứng từ nhập, xuất vật tư được ghi một dòng vào thẻ kho. Thẻ kho được mở cho từng danh điểm vật tư. Cuối tháng Thủ kho tiến hành tổng cộng số nhập, xuất tính tồn về mặt số lượng theo từng danh điểm vật tư. * Ở phòng kế toán: Kế toán vật tư mở thẻ kế toán chi tiết vật tư theo từng danh điểm vật tư tương ứng thẻ kho mở theo từng kho. Thẻ này nội dung tương tự thẻ kho, chỉ khác là theo dõi NVL về mặt giá trị. Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán vật liệu phải kiểm tra, đối chiếu và tính ra số tiền. Sau đó ghi lại các nghiệp vụ nhập, xuấtcác thẻ kế toán chi tiết vật liệu liên quan. Cuối tháng cộng thẻ (sổ) chi tiết và đối chiếu với thẻ kho. Để thực hiện đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, kế toán phải căn cứ vào thẻ kế toán chi tiết vật liệu để lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho về mặt giá trị của từng loại vật liệu. Số liệu của bảng này được đối chiếu với số liệu của phần kế toán tổng hợp. Ngoài ra, để quản chặt chẽ thẻ kho, nhân viên kế toán vật tư còn mở sổ đăng ký thẻ kho, khi giao thẻ kho cho thủ kho, kế toán phải ghi vào sổ. Phương pháp này ưu điểm là rất đơn giản trong khâu ghi chép, đối chiếu số liệu và phát hiện sai sót đồng thời cung cấp thông tin nhập, xuất và tồn kho của từng danh điểm NVL kịp thời, chính xác. Tuy nhiên, nhược điểm cuả phương pháp này là chỉ sử dụng được khi doanh nghiệp ít danh điểm NVL. đồ 1.1: đồ hạch toán NVL theo phương pháp thẻ song song Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Thẻ kế toán chi tiết nguyên vật liệuBảng tổng hợp nhập, xuất, tồn NVLSổ kế toán tổng hợp NVL 2.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển Theo phương pháp này công việc cụ thể tại kho giống như phương pháp thẻ song song. Còn tại phòng kế toán, kế toán vật liệu không mở thẻ kế toán chi tiết vật tư mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và số tiền của từng danh điểm vật tư theo từng kho. Sổ này ghi mỗi tháng một lần vào cuối tháng của từng thứ vật tư, mỗi thứ chỉ ghi một dòng trong sổ cuối tháng đối chiếu số lượng vật tư trên sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho, đối chiếu số tiền với kế toán tổng hợp. Phương pháp này ưu điểm giảm nhẹ khối lượng công việc ghi chép của kế toán. Tuy nhiên nhược điểm của nó là dồn công việc ghi sổ, kiểm tra đối chiếu vào cuối kỳ nên trong trường hợp số lượng chứng từ nhập, xuất của từng danh điểm Ghi chú: Ghi h ng ng yà à Ghi cuối tháng Đối chiếu Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng kê xuất NVLBảng kê nhập NVL Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho NVLSổ kế toán tổng hợp về vật liệu Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu NVL khá nhiều thì công việc kiểm tra, đối chiếu sẽ gặp nhiều khó khăn và hơn nữa là ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các khâu kế toán khác. đồ 1.2: đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp đối chiếu luân chuyển 2.3. Phương pháp sổ số dư Theo phương pháp này, công việc tại kho giống như 2 phương pháp trên. Định kỳ khi ghi thẻ kho, thủ kho phải tập hợp toàn bộ chứng từ nhập, xuất kho phát sinh theo từng vật tư quy định sau đó lập phiếu giao nhận chứng từ và nộp cho kế toán kèm theo chứng từ nhập, xuất vật tư. Ngoài ra, Thủ kho còn phải ghi số lượng vật tư tồn kho cuối tháng theo từng danh điểm vật tư và sổ số dư. Sổ số dư được kế toán mở cho từng kho và dùng cho cả năm, trước ngày cuối tháng, kế toán giao cho thủ kho để ghi sổ. Ghi xong thủ kho chuyển về phòng kế toán để kiểm tra và tính thành tiền. Tại phòng kế toán, định kỳ nhân viên kế toán phải xuống kho để hướng dẫn, kiểm tra việc ghi chép thẻ kho và thu nhận chứng từ, từ thủ kho. Khi nhận được chứng từ, kế toán kiểm tra số lượng trên chứng từ và tính giá cho từng chứng từ (giá hạch toán) tổng số tiền và ghi vào cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ, [...]... thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu công tác quản lý, trình độ của cán bộ kế toán cũng như quy trình của chế độ kế toán hiện hành Hàng tồn kho cuối kỳ của doanh nghiệp là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái vật chất bao gồm: NVL, CCDC, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá Những thứ này thể do doanh nghiệp mua ngoài hay tự sản xuất và được dùng để... khi nhập kho kế toán ghi đơn số vật liệu thừa vào Nợ TK 002 Vật tư hàng hoá giữ hộ” (nếu doanh nghiệp không mua số hàng thừa) hoặc căn cứ vào giá hoá đơn của số vật liệu thừa, kế toán ghi: Nợ TK 152 TK 338 * Kế toán các nghiệp vụ giảm NVL NVL trong các doanh nghiệp giảm chủ yếu là do xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh, phần còn lại thể bán, xuất đầu tư, liên doanh, liên kết tất cả các trường hợp... TK 152 Xuất NVL dùng cho sản xuất - kinh doanh Nợ TK 621 (Chi tiết vật liệu) - Xuất trực tiếp chế tạo sản phẩm Nợ TK 627 (6272) Chi tiết đối tượng - xuất dùng chung cho phân xưởng Nợ TK 641 ( 6412) - Xuất phục vụ bán hàng Nợ TK 642 (6422) - Xuất cho nhu cầu quản doanh nghiệp Nợ TK 241 Xuất cho XDCB hoặc sửa chữa TSCĐ TK 152 (Chi tiết vật liệu) - giá thực tế vật liệu xuất dùng - Xuất NVL đầu... vật liệu thừa là của mình hay của đơn vị, cá nhân khác + Nếu vật liệu thừa là của doanh nghiệp, kế toán ghi: Nợ TK 152 TK 711 + Nếu vật liệu thừa của đơn vị khác, kế toán ghi đơn: Nợ TK 002 - Số vật liệu thừa doanh nghiệp giữ hộ + Nếu doanh nghiệp quyết định mua số vật liệu thừa đó, kế toán ghi: Nợ TK 152 Tk 338 đồ 1.4: đồ hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX TK152 TK 621,627,641,162... - Tài sản thiếu chờ xử TK 152 - Giá thực tế của vật liệu thiếu - Khi xử về số NVL hư hỏng, mất mát, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 1388, 334 - Phần được bồi thường Nợ TK 632 - Phần thiệt hại do doanh nghiệp chịu TK 1381 - Giá trị tài sản thiếu được xử - Trường hợp khi kiểm kê phát hiện vật liệu thừa so với sổ sách kế toán doanh nghiệp phải xác định số vật liệu thừa là của mình hay của đơn... tục của các loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho mà chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ hoặc cuối kỳ của chúng trên sở kiểm kê thực tế cuối kỳ Từ đó xác định số lượng vật xuất dùng cho sản xuất kinh doanh xuất cho các mục đích khác trong kỳ theo công thức sau: Giá trị VL xuất dùng = trong kỳ Giá trị VL Giá trị VL tồn kho đầu kỳ + Giá trị VL nhập trong. .. việc ghi chép nhưng độ chính xác của phương pháp này không cao Vì thế phương pháp này chỉ thích hợp với các doanh nghiệp kinh doanh những chủng loại vật tư, hàng hoá khác nhau, giá trị thấp thường xuyên xuất dùng, xuất bán 3.2 Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX a Tài khoản sử dụng Để hạch toán NVL, kế toán sử dụng các TK sau: * Tài khoản 152 Nguyên liệu, vật liệu Tài khoản này được dùng để... giá trị hiện có, tình hình tăng, giảm của các loại NVL theo giá thực tế - Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm tăng giá trị thực tế của NVL trong kỳ (mua ngoài, tự sản xuất, phát hiện thừa, đánh giá tăng…) - Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm giảm giá thực tế của NVL trong kỳ theo giá thực tế (xuất dùng chế tạo sản phẩm, xuất bán, xuất đầu tư, liên doanh, liên kết…) - Dư Nợ: Phản ánh... được chi tiết thành các TK cấp 2 như sau: +TK 1521 - Nguyên, vật liệu chính (VLC) +TK 1522 - Nguyên, vật liệu phụ (VLP) +TK 1523 - Nhiên liệu * Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường” Tài khoản này dùng để theo dõi các loại NVL, CCDC, hàng hoá… mà doanh nghiệp đã mua hay chấp nhận mua, đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng cuối kỳ chưa về để nhập kho (kể cả số đang gửi kho của bên bán), - Bên... CKTM Công ty thể bình ổn giá trị vật liệu trong kho, tránh được những cú sốc của thị Giá thực tế NVL mua vào trong kỳ trường TK 1331 Như vậy, vừa tuân thủ được nguyên tắc thận trọng trong kế toán vừa góp phần TK 1331 bình ổn hơn nữa về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Giảm thuếGTGT Thuế GTGTĐầu vào Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập theo các điều kiện sau:Số dự phòng không . CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH I. Khái niệm, đặc điểm, phân. NVL Nguyên, vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH,

Hình ảnh liên quan

Giá thực tế của vật liệu là loại giá được hình thành trên cơ sở các chứng từ hợp lệ chứng minh được các khoản chi hợp pháp của doanh nghiệp để tạo ra NVL. - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA  HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

i.

á thực tế của vật liệu là loại giá được hình thành trên cơ sở các chứng từ hợp lệ chứng minh được các khoản chi hợp pháp của doanh nghiệp để tạo ra NVL Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan