0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN

40 425 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 2.1.1. Chứng từ thủ tục kế toán - Tài khoản sử dụng +/ TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản này dùng để phản ánh tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện các khoản giảm doanh thu. +/ Tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu các khoản ghi giảm doanh thu về số hàng hóa dịch vụ, sản phẩm tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị nội bộ doanh nghiệp - Thời điểm ghi nhận doanh thu Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: +/ Doanh thu đã trao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua +/ Doanh nghiệp không còn nắm quyến quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa +/ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn +/ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. +/ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch Do đặc thù sản phẩm của công ty nên ngoài các hợp lớn công ty còn các 1 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 đơn đặt hàng là các cửa hàng tư nhân thường xuyên mua với số lượng nhỏ, với những khách hàng này khách hàng thể đặt hàng qua điện thoại. Biểu 2.1 ĐƠN ĐẶT HÀNG Ngày 13 tháng 01 năm 2010 Tên khách hàng: Đơn vị: Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Vinaconex Địa chỉ: Nhà D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Lưới thép mạ Inox m 2 16.440 Tổng 16.440 Người mua hàng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Phòng bán hàng nhận được “Đơn đặt hàng”, nhân viên bán hàng lập “Phiếu đề nghị xuất kho”. Phiếu đề nghị xuất kho được lập làm 02 liên, 01 liên lưu tại phòng Bán hàng, 01 liên chuyển phòng Kế toán. 2 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 Biểu 2.2 PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO Ngày 13 tháng 01 năm 2010 Họ tên người đề nghị: Nguyễn Văn Minh Đơn vị: Phòng bán hàng Lý do đề nghị: Xuất hàng bán STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 1 Lưới mạ thép Inox m 2 16.440 Tổng 16.440 Người đề nghị (Ký, họ tên) Trưởng phòng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Tại phòng Kế toán, sau khi nhận được “Phiếu đề nghị xuất kho” kế toán kiểm tra tính hợp lệ tiến hành lập hóa đơn GTGT (mẫu 01 GTKT- 3LL) gồm 3 liên: Liên 1: Lưu tại gốc Liên 2: Giao khách hàng Liên 3: Lưu nội bộ 3 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 Biểu 2.3 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 13 tháng 01 năm 2010 Mẫu số: 01 GTKT- LL MX/ 2009B Số: 0071293 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Bình An Địa chỉ: Số 832 Đường Láng - Quận Đống Đa - Tp Hà Nội Số tài khoản: 1400206004087 Điện thoại: 8358533 MS: 0101496105 Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Công ty Cổ phần xây dựng Số 1- Vinaconex Địa chỉ: Nhà D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Chuyển khoản MS: 0100105479 STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 1 Lưới thép mạ Inox m 2 16.440 5.909,0909đ 97.145.455đ Cộng tiền hàng 97.145.455đ Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 9.714.545đ Tổng cộng tiền thanh toán: 106.860.000đ Số tiền viết bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng./. Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký,họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) Cuối ngày, kế toán lập “Báo cáo bán hàng” số lượng hàng bán được trong ngày. Báo cáo này sẽ được dùng để đối chiếu với thủ kho về số lượng hàng xuất bán, đồng thời làm căn cứ để thu tiền bán hàng cho thủ quỹ Biểu 2.4 BÁO CÁO BÁN HÀNG Ngày 13 tháng 01 năm 2010 Stt Stt Tên hàng bán ĐVT Số lượng Đơn giá (vnđ) Thành tiền (vnđ) 1 Lưới thép mạ Inox m 2 16.440 5.909,0909 97.145.455 2 Bông thủy tinh T32* 25 bạc m 2 240 24.000 5.760.000 3 Bông thủy tinh T32*50 bạc m 2 360 35.000 12.600.000 4 Bông tiêu âm T60K* 30 m 2 252 32.000 8.064.000 5 Băng dính Cuộn 504 17.000 8.568.000 6 Băng tiêu âm T50k*50 m 2 260 42.000 10.920.000 4 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 … ……………… … ……… …… ……… Tổng 143.057.455 Người lập (Ký, họ tên) Trưởng phòng (Ký, họ tên) 5 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu Căn cứ vào chứng từ, kế toán lên các sổ chi tiết Biểu 2.5 SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: 131- Phải thu khách hàng Đơn vị: Công ty Cổ phần Petrolimex NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tài khoản ĐƯ PS trong kỳ SH NT Nợ Số dư đầu kỳ 0 02/02 PT01 02/0 2 Phải thu khách hàng 511 3331 39.795.376 02/02 CK0 1 02/0 2 Chiết khấu bán háng 521 3331 1.989.76 9 Cộng phát sinh 39.795.37 6 1.989.76 9 Dư cuối kỳ 37.805.60 7 Ngày …tháng … năm 2010 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Căn cứ vào Báo cáo bán hàng, kế toán công ty phản ánh doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán ghi vào sổ Nhật ký bán hàng 6 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 7 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 Biểu 2.6 SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Năm 2010 N.tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ghi Nợ TK ghi SH NT 111 5111 3331 13/01 0071293 13/01 Bán hàng cho Cty Vinaconex1 106.860.000 97.145.455 9.714.545 13/01 0071294 13/01 Bán hàng cho Cty điện Đà Nẵng 50.503.200 45.912.000 4.591.200 …… … …. ………………… ………… …………. …………. 02/02 0071296 02/02 Bán hàng cho Cty Vinaconex1 11.700.000 10.636.364 1.063.636 02/02 PT 01 02/02 Bán hàng cho Cty xây lắp Petrolimex1 39.795.376 36.177.615 3.617.761 …… … …. ………………… …………. …………. ………… 10/3 007211 10/3 Bán hàng cho ty điện Đà Nẵng 40.130.750 36.482.500 3.648.250 20/3 007212 20/3 Bán hàng cho Cty Lilama Hà Nội 44.133.750 40.667.045 4.066.750 …… … …. ………………… ………… …………. ………… Tộng cộng 293.723.121 267.020.979 26.702.142 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) 8 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng Căn cứ vào chứng từ kế toán kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung Biểu 2.7 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2010 Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái TK ĐƯ Số phát sinh SH NT Nợ 007129 3 13/0 1 Bán hàng cho công ty CP XD số Vinaconex 111 511 333 1 632 156 106.860.00 0 82.573.681 97.145.455 9.714.545 82.573.681 007129 4 13/0 1 Bán hàng cho công ty điện lạnh Đà Nẵng 111 511 333 1 632 156 50.503.200 39.025.200 45.912.000 4.591.200 39.025.200 00831 15/0 1 Nhập lại 50% số hàng xuất theo HĐ 0071293 531 333 1 111 156 632 48.572.727 4.857.273 41.286.841 53.430.000 41.286.841 00213 15/0 1 Thanh toán tiền công bốc dỡ hàng trả lại 641 133 111 2.000.000 200.000 2.200.000 ………. …… ………………… … ………… …………. 007129 6 02/0 2 Bán hàng cho Công ty CP XD Vinaconex 1 111 511 333 1 632 156 11.700.000 9.040.914 10.636.364 1.063.636 9.040.914 9 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 PT01 02/0 2 Bán hàng cho công ty Petrolimex 131 511 333 1 632 156 39.795.376 30.750.970 36.177.615 3.617.761 30.750.970 0071297 02/0 2 Chiết khấu 5% cho lô hàng xuất cho công ty Petrolimex 521 333 1 131 1.808.881 180.888 1.989.769 ………. . …… ………………… … … ………… … …………. 007211 10/3 Bán hàng cho công ty điện Đà Nẵng 111 511 333 1 632 154 40.130.750 27.361.875 36.482.500 3.648.250 27.361.875 007212 20/3 Bán hàng cho công ty Lilama Hà Nội 112 511 333 1 632 154 44.133.750 30.500.280 40.667.045 4.066.750 30.500.280 007212 20/3 Giảm giá 5% cho lô hàng HĐ số 007212 532 333 1 111 2.033.052 203.305 2.236.357 … ……. ………… …………. … ………. ……… Cộng 710.472.16 1 710.472.161 Ngày…. tháng… năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 10 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 [...]... tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 25 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 2.4 Thực tế kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Bình An 2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Kế toán Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm hàng hóa bao gồm các khoản phí chào hàng. .. của hàng xuất bán trong kỳ việc kết chuyển trị giá vốn hàng bán để xác định kết quả tiêu thụ Việc hạch toán giá vốn hàng bán là một khâu rất quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, giá vốn hàng hóa xuất kho trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ trước Khi xuất bán hàng hóa, kế toán. .. tháng VD: Chi phí bốc dỡ số hàng bị trả lại ngày 15/01/2010 là 2.000.000 đ, công ty thanh toán bằng tiền mặt Hóa đơn thanh toán số 00213 (Thuế VAT 10%) Nợ TK 641: 2.000.000đ 26 Cù Thị Phương Kế toán K18A18 Nợ TK 133: 200.000đ TK 111: 2.200.000đ - Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Bình An là: +/ Tiền lương các khoản... …… 10/3 007211 10/3 20/3 007212 20/3 ……… ……… ……… Diễn giải Bán hàng cho công ty xây dựng số 1 Vinaconexx Bán hàng cho công ty điện Đà Nẵng Nhập lại 50% số hàng của HĐ 0071293 ………………… Bán hàng cho công ty xây dựng số 1 Vinaconex Bán hàng cho công ty CP xây lắp 1 Petrolimex ………………… Bán hàng cho Công ty điện Đà Nẵng Bán hàng cho công ty phần Lilama Hà Nội Tổng phát sinh TK đối ứng Số phát sinh... khách hàng phòng bán hàng lập “Phiếu đề nghị xuất kho”, phiếu đề nghị xuất kho được lập thành 02 liên, liên 01 lưu tại Phòng bán hàng, liên 02 giao phòng kế toán xuất hoá đơn Phòng kế toán khi nhận được “Phiếu đề nghị xuất kho” tiến hành lập Hoá đơn GTGT 2.3.1 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán Căn cứ vào “ Phiếu đề nghị xuất kho”, kế toán lập hoá đơn GTGT, chuyển kho “Lập phiếu xuất kho”, kế toán căn... Phương Kế toán K18A18 - Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Tài khoản sử dụng: TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính VD: Ngày 31/ 3/ 2010 nhận được giấy báo của Ngân hàng số 002134 lãi tiền gửi tháng 3 năm 2010 là 65.000.000đ Kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 112: 65.000.000đ TK 515: 65.000.000đ Cuối kỳ kết chuyển sang TK 911- Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 35 Cù Thị Phương Kế toán K18A18... 0071294 00831 … 0071296 PT01 …… 007211 007212 …… KC 05 13/01 13/01 15/01 …… 02/02 02/02 …… 10/3 20/3 …… 31/3 Trang NKC Diễn giải NT Xuất bán hàng hóa Xuất bán hàng hoá Nhập lại kho ……………… Xuất bán hàng hoá Xuất bán hàng hóa ……………… Xuất bán hàng hóa Xuất bán hàng hóa ………………… Kết chuyển giá vốn hàng bán 01 01 01 03 03 04 04 06 Cộng số phát sinh TK ĐƯ 156 156 156 … 156 156 … 156 156 … 911 Số tiền Nợ 82.573.681... sản phẩm, chi phí hội nghị khách hàng, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí bảo quản đóng gói, vận chuyển sản phẩm, khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động bán hàng Các khoản liên quan đến chi phí bán hàng của Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Bình An: +/ Chi phí đóng gói, bảo quản, bốc dỡ, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa +/ Chi phí quảng cáo, giới thiệu, bảo hành... chuyển DT hàng bán bị trả lại ……… DT bán hàng cho Cty XD số 1 Vinaconex DT bán hàng cho Cty CP xây lắp 1 Petrolimex Kết chuyển Ck 5% cho công ty xây lắp 1 Petrolimex ………………… DT bán hàng cho Cty điện lạnh Đà Nẵng DT bán hàng cho Cty CP Lilama Hà Nội Kết chuyển khoản Giảm giá 5% cho công ty CP Lilama ………………… Kết chuyển doanh thu BH Trang NKC 01 TK ĐƯ 111 Số tiền Nợ 97.145.455 111 45.912.000 01 111 01... được giấy Báo Nợ của Ngân hàng số 02452 về lãi vay ngắn hạn T3/2010 là 15.000.000đ, kế toán hạch toán: Nợ TK 635: 15.000.000đ TK 112: 15.000.000đ Căn cứ vào phiếu Chi, giấy báo Nợ về các khoản lãi vay, chi phí chuyển tiền kế toán ghi vào sổ kế toán chi tiết tài khoản 635- Chi phí tài chính Cuối tháng tiến hành kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh Kết chuyển chi phí hoạt động . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Căn cứ vào Báo cáo bán hàng, kế toán công ty phản ánh doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và ghi vào
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN,

Hình ảnh liên quan

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản MS: 0100105479 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN

Hình th.

ức thanh toán: Chuyển khoản MS: 0100105479 Xem tại trang 4 của tài liệu.
HOÁ ĐƠN                 GIÁ TRỊ GIA TĂNG - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan