0

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong việc giảng dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

86 24 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 12:18

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong việc giảng dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thịỨng dụng phương pháp mô phỏng trong việc giảng dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thịluận văn tốt nghiệp thạc sĩ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - PHẠM KHÁNH LINH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Chuyên sâu: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - PHẠM KHÁNH LINH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT Chuyên sâu: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Việt Dũng Hà Nội - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, mà viết luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân Mọi kết nghiên cứu ý tưởng tác giả khác có trích dẫn nguồn gốc cụ thể Luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chưa công bố phương tiện thông tin Tôi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà cam đoan Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2013 Phạm Khánh Linh LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu làm việc khẩn trương với giúp đỡ, hướng dẫn tận tình PGS.TS Trần Việt Dũng (Trường đại học Bách Khoa – Hà Nội, Viện Sư phạm Kỹ thuật) luận văn “Ứng dụng phương pháp mô việc giảng dạy môn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị” hồn thành Nhân dịp này, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Việt Dũng trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Viện Sư phạm Kỹ thuật, Viện đào tạo sau đại học, thầy cô ban giám hiệu khoa Kỹ thuật Công nghệ trường Cao đẳng Xây dựng công trình thị giúp đỡ tơi nhiều kiến thức chuyên môn, tài liệu liệu nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Tuy cố gắng, luận văn cịn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý để đề tài hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Phạm Khánh Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC 1.1 Phương pháp dạy học 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 1.1.3 Một số quy tắc chi phối phương pháp dạy học 1.2 Phương tiện dạy học 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Vai trò phương tiện dạy học 12 1.2.3 Các phương tiện dạy học phổ biến sử dụng nhà trường 15 1.2.4 Chức nhiệm vụ phương tiện dạy học học 16 1.2.5 Một số yêu cầu nguyên tắc sư phạm việc chế tạo sử dụng phương tiện dạy học 18 1.3 Sự lựa chọn vận dụng phương pháp phương tiện dạy học 20 1.3.1 Sự cần thiết phải sử dụng phối hợp phương pháp phương tiện dạy học 20 1.3.2 Các để lựa chọn vận dụng phương pháp phương tiện dạy học 21 1.4 Tổng quan phương pháp mô 22 1.4.1 Khái niệm mô 22 1.4.2 Mơ hình 23 1.4.3 Phương pháp mô 31 1.5 Ứng dụng phương pháp mô dạy học 33 1.5.1 Dạy học theo phương pháp mô 33 1.5.2 Tính ưu việt hạn chế phương pháp dạy học theo mơ hình mơ 34 1.6 Kết luận chương 36 CHƯƠNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ 2.1 Thực trạng học học môn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị 37 2.1.1 Các mơn học chun mơn thuộc chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Tin ứng dụng trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị 37 2.1.2 Đề cương môn học Cấu trúc liệu giải thuật 37 2.1.3 Tính khả thi việc áp dụng cơng nghệ thông tin, dạy học theo phương pháp mô vào dạy học môn Cấu trúc liệu giải thuật 38 2.2 Xây dựng số giảng cụ thể theo phương pháp mô 39 2.2.1 Chọn nội dung mô 39 2.2.2 Tác dụng mơ thuật tốn hoạt động dạy học 39 2.2.3 Một số yêu cầu thiết kế xây dựng phần mêm mô thuật toán 39 2.2.4 Tổng quan thuật toán xếp 41 2.2.5 Thiết kế xây dựng phần mềm mô thuật toán xếp 41 2.2.6 Giáo án giảng môn Cấu trúc liệu giải thuật có ứng dụng phương pháp dạy học mơ 62 2.3 Kết luận chương 67 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm 68 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 68 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 68 3.2 Nội dung tiến trình thực nghiệm 68 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 68 3.3.1 Kế hoạch thực nghiệm 68 3.3.2 Tiến hành 69 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 69 3.4.1 Đánh giá định tính 69 3.4.2 Đánh giá định lượng 70 3.5 Kết luận chương 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Hinh 1.1: Mục tiêu, nội dung quy định phương pháp Hình 1.2: Mơ hình dạy học theo Heiman Hình 1.3: Mơ hình dạy học Frank Hình 1.4: Mơ hình mối quan hệ dạy – học theo Hortsch Hình 1.5: Tam giác quan hệ Người dạy – Người học – Nội dung học Hình 1.6: Vai trò phương tiện dạy học quan hệ tam giác Hình 1.7: Phân loại mơ hình theo tính chất mơ hình Hình 1.8: Phân loại mơ hình theo lý thuyết xây dựng mơ hình Hình 1.9: Q trình mơ Hình 2.1: Giao diện phần mềm mơ thuật tốn xếp Hình 2.2 – 2.19: Mơ thuật tốn xếp bọt Hình 2.20 – 2.32: Mơ thuật tốn xếp hịa nhập Hình 3.1: Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra Hình 3.2: Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra Bảng 3.1: Bảng phân phối số học sinh (ni) đạt điểm Xi Bảng 3.2: Bảng tần suất (ni%) – Dựa kết bảng phân phối Bảng 3.3: Bảng tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra Bảng 3.4: Giá trị tham số đặc trưng Bảng 3.5: Ý kiến đánh giá hai giáo viên dự Bảng 3.6: Kết khảo sát ý kiến sinh viên lớp thực nghiệm Bảng 3.7: Kết khảo sát ý kiến chuyên gia tính phù hợp tác động mơ dạy học môn Cấu trúc liệu giải thuật MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phương pháp dạy học nói riêng phương pháp giáo dục nói chung có vai trị vơ quan trọng cơng tác giáo dục đào tạo Vì ý thức điều này, Đảng Nhà nước ta tiến hành đổi giáo dục cách toàn diện đồng theo hướng: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” [4, tr.43] nhằm đào tạo người Việt Nam tự chủ, động, sáng tạo có lực phát giải vấn đề phục vụ cho thành công nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đề ra: Bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề, lực hợp tác… Ngày phương pháp dạy học dựa quan điểm phát huy tính tích cực người học, đề cao vai trò tự học người học, kết hợp với hướng dẫn người dạy áp dụng rộng rãi Sự thay đổi làm thay đổi khơng cách giảng dạy mà cịn thay đổi việc tổ chức trình giáo dục, ứng dụng công nghệ dạy học, phương tiện kỹ thuật giảng dạy… Từ khắc phục nhược điểm phương pháp cũ, tạo chất lượng cho giáo dục – đào tạo Đổi phương pháp dạy học nhà trường gắn liền với đổi phương tiện đổi trang thiết bị dạy học Trong thập kỷ qua với phát triển vũ bão cơng nghệ nói chung cơng nghệ thơng tin nói riêng, cơng nghệ dạy học ứng dụng mạnh mẽ vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, cung cấp phương tiện phương pháp hỗ trợ hiệu cho q trình dạy học Có nhiều phần mềm trợ giúp cho học tập đời, chứng tỏ cơng cụ đặc lực cho trình dạy học học tập tạo điều kiện cho khả mở rộng, đào sâu kiến thức người học Mô phương pháp đại ngày ứng dụng rộng rãi dạy học, đặc biệt nội dung dạy học phức tạp, khó hình dung thực tiễn dạy nghề Ứng dụng phương pháp mô máy tính vào việc dạy học kỹ thuật làm giảm cách đáng kể kinh phí thời gian chế tạo đồ dùng học tập khác Bên cạnh đó, ứng dụng phương pháp mơ dạy học giúp người học hiểu sâu kiến thức có khả đáp ứng xu phát triển khoa học kỹ thuật sau trường Tại trường Cao đẳng Xây dựng Cơng trình Đơ thị thuộc Bộ Xây dựng, hàng năm giáo viên khuyến khích tham gia chế tạo đồ dùng dạy học, học cụ phục vụ cho giảng dạy Các khoa trang bị máy chiếu đa năng, máy tính nên tiềm sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học, ứng dụng mơ máy tính việc giảng dạy mơn học trừu tượng địi hỏi tư sâu lớn Với lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Ứng dụng phương pháp mô việc giảng dạy môn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị” làm đề tài luận văn thạc sĩ cho MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vận dụng phương pháp mơ vào q trình dạy học, xây dựng sử dụng phần mềm mô thuật tốn xếp tìm kiếm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng công trình thị ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Q trình dạy học môn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị Vận dụng phương pháp mơ vào q trình dạy học môn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị PHẠM VI NGHIÊN CỨU Lý thuyết mô dạy học kỹ thuật ý tưởng quan sát, ghi phấn, thực giải chép ghi máy tính, thuật b Giải thuật 3’ nhận ý tưởng máy thực chiếu - Nêu phân - Lắng nghe, tích bước ghi chép thực tiếp thu giải thuật học - Ghi nhận bước c Ví dụ Ví dụ 1: Cho mảng 6’ - Phân tích - Lắng nghe, gồm phần tử: 28 – – 17 mô – – – 31 giải thuật lĩnh hội kiến Hãy xếp mảng theo phần thức thứ tự tăng dần theo giải mềm thuật xếp bọt Ví dụ 2: Áp dụng giải thuật 6’ ghi chép mơ - Quan sát ví dụ -Thuyết trình, - Quan sát ví xếp bọt Hãy kết hợp với dụ xếp mảng sau theo thứ tự phát vấn sinh - Suy nghĩ tăng dần: 6-9-12-45-3-21- viên xác định xác định 78-97 thuật giá trị giá trị có giải giải thuật trả lời phát vấn - Kiểm tra kết phần mềm mô 64 d Cài đặt giải thuật 3’ - Nhắc lại giải - Lắng nghe, suy nghĩ, thuật - Viết phân quan sát tích hàm cài máy chiếu, đặt giải thuật lĩnh hội kiến máy tính thức - Trình chiếu - Lắng nghe, cài đặt giải quan sát thuật ghi chép, tiếp thu học hàm Thuật toán xếp trộn a Ý tưởng 3’ - Thuyết trình - Lắng nghe, Bảng, ý tưởng quan sát, ghi phấn, thực giải chép ghi máy tính, thuật b Giải thuật 3’ nhận ý tưởng máy thực chiếu - Nêu phân - Lắng nghe, tích bước ghi chép thực tiếp thu giải thuật học - Ghi nhận bước c Ví dụ Ví dụ 1: Cho mảng gồm - Phân tích - Lắng nghe, 6’ mô 65 ghi chép phần tử: 28 – – 17 – – giải thuật lĩnh hội kiến – 31 phần thức Hãy xếp mảng theo mềm thứ tự tăng dần theo giải thuật mô - Quan sát ví dụ xếp hịa nhập -Thuyết trình, - Quan sát ví Ví dụ 2: Áp dụng giải thuật xếp hòa nhập Hãy 6’ kết hợp với dụ xếp mảng sau theo thứ tự phát vấn sinh - Suy nghĩ tăng dần: 6-9-12-45-3-21-78- viên xác định xác định 97 giá trị giá trị có giải giải thuật trả thuật lời phát vấn - Kiểm tra kết phần mềm mô d Cài đặt giải thuật - Nhắc lại giải - Lắng nghe, 3’ suy nghĩ, thuật - Viết phân quan sát tích hàm cài máy chiếu, đặt giải thuật lĩnh hội kiến máy tính thức - Trình chiếu - Lắng nghe, cài đặt giải quan sát thuật hàm ghi chép, tiếp thu học Tổng kết bài: Thời gian: phút - So sánh hai giải thuật xếp thời gian chạy, độ phức tạp thuật toán 66 Câu hỏi tập: Thời gian: phút Bài tập chương (tài liệu học tập) Tự đánh giá giáo viên: (sau thực xong giảng) - Về nội dung: - Về phương pháp: - Về phương tiện: - Về thời gian: - Về học sinh: Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Khoa/bộ môn Giáo viên 2.3 Kết luận chương Cấu trúc liệu giải thuật môn học quan trọng chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng Việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực nói riêng phương pháp dạy học mơ nói riêng vào dạy học nhằm đem lại hiểu cao Phần mềm mơ thuật tốn xếp xây dựng phù hợp với mục đích dạy học, trình độ lĩnh hội kiến thức sinh viên Cho phép sinh viên linh động việc lựa chọn mơ thuật tốn, từ tạo mảng, nhập liệu cho mảng việc điều chỉnh tốc độ mô Căn nội dung, mục tiêu môn học tiến hành xây dựng phần mềm mô cho nội dung môn học 67 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Chứng minh cho tính đắn giả thuyết khoa học đề ra, khẳng định tính khả thi hiệu việc sử dụng mơ thuật tốn cho môn học cấu trúc liệu giải thuật 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm - Lựa chọn nội dung địa điểm thực nghiệm sư phạm - Biên soạn tài liệu thực nghiệm theo nội dung luận văn, hướng dẫn giáo viên thực theo nội dung phương pháp đề - Kiểm tra, đánh giá hiệu tài liệu thực nghiệm phương pháp sử dụng dạy học - Chấm điểm kiểm tra, thu nhập số liệu, phân tích kết thực nghiệm sư phạm 3.2 Nội dung tiến trình thực nghiệm - Sử dụng phần mềm mơ thuật tốn xếp khâu: nghiên cứu nội dung thuật tốn xếp, luyện tập, ơn tập - Xây dựng giáo án thực nghiệm sư phạm theo đề xuất - Thực dạy theo biện pháp đề xuất - Đánh giá hiệu việc dùng phần mềm mô phát triển tư tích cực sinh viên qua quan sát học kết kiểm tra lớp thực nghiệm 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 3.3.1 Kế hoạch thực nghiệm 3.3.1.1 Đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm tiến hành cho sinh viên hệ cao đẳng ngành Tin học ứng dụng trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình Đơ thị - Lớp thực nghiệm: Cao đẳng Tin ứng dụng K8 gồm 40 sinh viên Giáo viên thực Phạm Khánh Linh 68 - Lớp đối chứng: Cao đẳng Tin ứng dụng K8 gồm 32 sinh viên Giáo viên thực Bùi Quang Quý Lớp thực nghiệm lớp đối chứng giáo viên dạy chọn tương đương trình độ khả học tập 3.3.1.2 Chọn dạy xây dựng giáo án - Lựa chọn dạy: Thuật toán xếp bọt xếp trộn - Xây dựng giáo án dạy: + Lớp thực nghiệm: sử dụng phương pháp dạy học mô + Lớp đối chứng: Sử dụng theo phương pháp minh họa 3.3.2 Tiến hành 3.3.2.1 Tiến hành dạy theo kế hoạch Các dạy tiến hành theo phân phối chương trình theo ké hoạch xây dựng giáo án nêu 3.3.2.1 Phương tiện kỹ thuật - Lớp thực nghiệm: học phịng máy tính trang bị 30 máy để bàn máy chiếu đa - Lớp đối chứng: học giảng đường 3.3.2.3 Đánh giá kết thực nghiệm - Các hình thức thu nhận thông tin: + Dự giờ, quan sát trình học tập sinh viên: tập trung ý, mức độ tham gia xây dựng bài, chất lượng câu trả lời + Các ý kiến nhận xét đánh giá giáo viên tham gia dạy thực nghiệm giáo viên dự trình học phương pháp mơ + Thăm dị ý kiến sinh viên lớp thực nghiệm - Kiểm tra 15 phút sau dạy Đề kiểm tra nhau, đáp án giáo viên chấm - Kết kiểm tra xử lí theo lí thuyết thống kê tốn học 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 3.4.1 Đánh giá định tính 69 - Qua quan sát hứng thú sinh viên dạy học phương pháp mô lớp thực nghiệm lớp đối chứng, tập trung nghe giảng, trả lời câu hỏi giáo viên giảng Các thuật toán xếp sau: + Ở lớp thực nghiệm: tiết học sơi có nhiều sinh viên xung phong trả lời câu hỏi giáo viên đặt Trong lớp đối chứng có + Sự phát triển tư kỹ thuật sinh viên lớp thực nghiệm đánh giá cao lớp đối chứng, câu trả lời mang tính logic suy luận nhanh - Qua việc tổng hợp ý kiến nhận xét giáo viên giảng dạy môn cấu trúc liệu giải thuật, giáo viên dự giờ, ý kiến trao đổi với sinh viên đánh sau: + Ứng dụng phương pháp mô dạy môn cấu trúc liệu giải thuật gây hứng thú học tập sinh viên lớp Sinh viên chăm nghe giảng quan sát phần mêm mô phỏng, câu hỏi trả lời nhanh có tính logic Hứng thú học tập sinh viên khơi dậy trì tiết học + Những vấn đề chính, quan trọng lặp lại nhiều lần giúp sinh viên nắm chất nội dung kiến thức 3.4.2 Đánh giá định lượng 3.4.2.1 Theo kết kiểm tra Sau có kết kiểm tra, tác giả sử dụng phương pháp thống kế toán học để xử lý, đánh giá định tính - Lập bảng phân phối điểm kiểm tra - Lập bảng phân phối tần suất, tần suất tiến - Đồ thị so sánh - Các tham số đặc trưng thống kê + Điểm trung bình chung: 𝑋𝑋� = ∑𝑛𝑛1 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑛𝑛 Trong đó: ni tần suất số số sinh viên đạt điểm Xi 70 n tổng số sinh viên tham gia thực nghiệm + Phương sai S2 độ lệch chuẩn S: tham số đo mức độ phân tán số liệu quanh giá trị trung bình cộng: 𝑆𝑆 = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑋𝑋𝑖𝑖 −𝑋𝑋�)2 𝑛𝑛−1 ; 𝑆𝑆 = √𝑆𝑆 Trong đó: n số sinh viên nhóm thực nghiệm + Hệ số biến thiên: 𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 𝑋𝑋� ∗ 100% ����� ����� + Đại lượng kiểm định t: 𝑡𝑡 = (𝑋𝑋 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑋𝑋Đ𝐶𝐶 )� 𝑛𝑛 +𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 Đ𝐶𝐶 Sau so sánh giá trị với giá trị 𝑡𝑡𝛼𝛼,𝑘𝑘 bảng phân phối Student với mức ý nghĩa 𝛼𝛼 từ (0,01-0,05) độ lệch tự k = 2n-2 để đến ����� ����� kết luận xem khác 𝑋𝑋 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑋𝑋Đ𝐶𝐶 có ý nghĩa khơng • Bảng phân phối điểm kiểm tra Số sinh viên đạt điểm Xi 10 TN 40 15 12 ĐC 32 16 Bảng 3.1: Bảng phân phối số học sinh (ni) đạt điểm Xi LỚP Số SV • Lập bảng phân phối tần suất, tần suất tiến Lớp TN ĐC Số SV 40 32 3.13 Số % sinh viên đạt điểm Xi 7.5 22.5 37.5 9.38 15.62 50 15.63 30 6.22 10 2.5 Bảng 3.2: Bảng tần suất (ni%) – Dựa kết bảng phân phối Lớp TN ĐC Số % sinh viên đạt Xi trở lên 40 0 100 92.5 70 32.5 32 100 96.87 87.49 71.87 21.87 6.25 Bảng 3.3: Bảng tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra Số SV 71 10 2.5 • Đồ thị so sánh ni(%) Xi Hình 3.1: Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra Hình 3.2: Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra • Các tham số đặc trưng thống kê Bảng 3.4: Giá trị tham số đặc trưng 72 - - Tính đại lượng kiểm định t: ����� ����� 𝑡𝑡 = (𝑋𝑋 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑋𝑋Đ𝐶𝐶 )� 𝑛𝑛 = 4.23 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑆𝑆Đ𝐶𝐶 Chọn độ tin cậy 0.95 tra bảng Student ứng với xác suất 𝛼𝛼 = 0.05 độ lệch tự k=2n-2=78 ta có: tbảng = 1.99 • Phân tích kết thực nghiệm - Giá trị trung bình điểm kiểm tra lớp thực nghiệm cao so với lớp đối chứng - Phương sai lớp thực nghiệm nhỏ phương sai lớp đối chứng Như điểm lớp thực nghiệm tập trung so với lớp đối chứng - Trong đồ thị 3.2 đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp thực nghiệm nằm bên phải so với đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp đối chứng Như kết điểm số kiểm tra lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng - Đại lượng kiểm định t>tbảng khẳng định khác ����� ����� 𝑋𝑋 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑋𝑋Đ𝐶𝐶 có ý nghĩa, phương pháp có hiệu phương pháp cũ 3.4.2.2 Theo kết khảo sát Để khẳng định tính khả thi hiệu việc áp dụng phương pháp mô dạy học Tác giả dùng phiếu hỏi để lấy ý kiến hai giáo viên dự lớp thực nghiệm, sinh viên tham gia lớp thực nghiệm tác dụng phương pháp mô dạy học môn Cấu trúc liệu giải thuật Kết tổng hợp bảng sau: TT Nội dung câu hỏi Điểm số đánh giá tỷ lệ (%) Có Khơng 2/2 0/2 (100%) (0%) Sử dụng phương pháp mô cần thiết dạy môn Cấu trúc liệu giải thuật 73 Ý kiến khác Sử dụng phương pháp mô thuận lợi 2/2 0/2 cho giáo viên (100%) (0%) nâng cao chất 2/2 0/2 lượng hiệu dạy (100%) (0%) có tác dụng 2/2 0/2 kích thích hứng thú (100%) (0%) dạy học môn cấu 2/2 0/2 trúc liệu giải (100%) (0%) trình dạy học Sử dụng phương pháp học Bài giảng sử dụng mô học tập sinh viên Áp dụng mô thuật khả thi Bảng 3.5: Ý kiến đánh giá hai giáo viên dự TT Nội dung câu hỏi Điểm số đánh giá tỷ lệ (%) Có Khơng 38/40 2/40 (95%) (5%) Ý kiến khác Khi học xong học thuật toán xếp bọt xếp trộn em có thấy dễ hiểu khơng? Em có học theo 40/40 phương (100) pháp mô 74 môn học khác không? Em thấy việc sử dụng giảng có phần mềm, mơ hình mơ dạy học 40/40 (100%) cần thiết không? Bảng 3.6: Kết khảo sát ý kiến sinh viên lớp thực nghiệm Ngoài ra, tác giả tiến hành tham khảo ý kiến chuyên gia giáo viên thạc sĩ, kỹ sư có kinh nghiệm giảng dạy môn cấu trúc liệu giải thuật Kết khảo sát lấy ý kiến chuyên gia tính phù hợp tác dụng phần mềm mô thuật tốn xếp dạy học mơn cấu trúc liệu giải thuật sau: TT Nội dung câu hỏi Điểm số đánh giá tỷ lệ (%) Đồng ý Phần mềm mơ thuật tốn xếp đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nội 6/6 (100%) dung môn học Phần mềm mô thuật toán xếp dễ 6/6 sử dụng (100%) trình dạy học Sử dụng phần mềm mơ thuật tốn xếp kích thích tinh 6/6 (100%) 75 Không đồng ý Không ý kiến thần học tập sinh viên Phần mềm mơ 6/6 có tính trực quan cao (100%) Tính cần thiết việc áp dụng mô dạy học môn cấu trúc liệu giải 5/6 1/6 (83.3%) (16.7%) thuật Bảng 3.7: Kết khảo sát ý kiến chuyên gia tính phù hợp tác động mơ dạy học môn cấu trúc liệu giải thuật 3.5 Kết luận chương Do điều kiện thời gian hạn hẹp, tác giả thử nghiệm lớp sinh viên Qua việc thử nghiệm giáo án dạy học theo phương pháp mơ phỏng, trị chuyện, thăm dò ý kiến sinh viên giáo viên chuyên ngành rút kết luận sau: - Việc dạy học theo phương pháp mơ có khả thực dạy học môn cấu trúc liệu giải thuật - Dạy học theo phương pháp mô mang lại hiệu cao so với dạy thông thưởng, biểu hứng thú, khả nắm bắt giải vấn đề, khả tư kỹ thuật, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo sinh viên 76 KẾT LUẬN Đổi mục tiêu, cải tiến nội dung, phương pháp phương tiện dạy học yêu cầu cấp thiết toàn ngành giáo dục nói chung trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị nói riêng Việc sử dụng phương pháp dạy học mơ máy tính nâng cao chất lượng dạy học, học sinh – sinh viên nắm vững kiến thức, tạo sở ban đầu cho việc phát triển lực tư sáng tạo cho học sinh – sinh viên Trong tình nghiên cứu, giải vấn đề: - Nghiên cứu sở lý luận đề tài, cụ thể tìm hiểu lý thuyết mơ phỏng, lý thuyết mơ hình, khả áp dụng phương pháp mơ dạy học môn cấu trúc liệu giải thuật - Khảo sát hoạt động giáo viên sinh viên lớp phương tiện dạy học sử dụng khoa Kỹ thuật Công nghệ trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị - Phân tích, lựa chọn xây dựng phần mềm mơ thuật tốn máy tính phục vụ cho q trình dạy học lớp - Thực nghiệm sư phạm cho phép rút kết luận hiệu việc dạy học theo phương pháp mô Trong trình thực đề tài, cho cho thấy khó khăn chủ yếu dạy học theo phương pháp mô là: - Trình độ chun mơn lực sư phạm đội ngũ giáo viên không đồng đều, khả khai thác phần mềm để ứng dụng vào dạy học chưa cao - Phương tiện trang thiết bị phục vụ dạy học thiếu Đề tài phát triển theo hướng: - Làm rõ sâu sắc sở lý luận thực tiễn đề tài dạy học kỹ thuật nói chung mơn học nói riêng - Xây dựng phần mềm theo học chương trình mơn học - Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhiều lần, tiến tới thức lưu hành phần mềm mơ phương tiên dùng để hỗ trợ trình dạy học 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tô Xuân Giáp, Phương tiện dạy học Nxb Giáo dục, 1997 Nguyễn Ngọc Quang, Lý luận dạy học đại cương, Trường cán quản lý giáo dục TW1 Nguyễn Xuân Lạc, Bài giảng công nghệ dạy học, Khoa SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội, 2006 Lê Nguyên Long, Thử tìm phương pháp dạy học hiệu quả, Nxb Giáo dục, 1998 Lence I.Ia, Dạy học nêu vấn đề, Nxb Giáo dục,1977 Lê Thanh Nhu, Vận dụng phương pháp mô vào dạy học môn kỹ thuật công nghiệp trường trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục học, 2001 Trần Khánh Đức, Sư phạm kỹ thuật, Nxb Giáo dục, 2002 Lê Khánh Bằng, Một số vấn đề nâng cao hiểu trình dạy học Đại học, Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, 1989 Nguyễn Xuân Bính, Trần Sinh Thành, Nguyễn Văn Khôi, Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, Nxb Giáo dục, 1999 10 Bùi Văn Huế, Giáo trình tâm lý học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000 11 Wolfgang Ihber, Vorlesung: Bildungstechnologie, SS2000 12 Hano Hortsch, Merklatter: Didaktik der beruflichen Aus-und Weiterbildung, WS2000 13 Robert E Stepheron, Computer Simulation for Engineers, New York, 1971 14 Geoffrey Gordon, System Simulation, Prentice Hall of India, New Delhi, 1989 78 ... VIỆC GIẢNG DẠY MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ 2.1 Thực trạng dạy học môn ? ?Cấu trúc liệu giải thuật? ?? trường Cao đẳng Xây dựng công trình thị 2.1.1... Q trình dạy học mơn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị Vận dụng phương pháp mơ vào q trình dạy học mơn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng công trình. .. Cao đẳng Xây dựng cơng trình thị Vận dụng phương pháp mơ phỏng, xây dựng khai thác phần mềm mô để dạy học môn Cấu trúc liệu giải thuật trường Cao đẳng Xây dựng cơng trình đô thị PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong việc giảng dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị,

Từ khóa liên quan