Đáp án HSG Vật lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập

6 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:19

+ Vị trí C chưa chính xác, cần có tiếp điểm mảnh tại C và tiếp điện tốt.[r] (1)SỞ GD&ĐT HỊA BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX MÔN: VẬT LÝ LỚP: 11 Gồm 05 câu 05 trang Bài Nội dung Điểm 1 (5đ) a) 1đ Bộ tụ gồm hai tụ C1kk// C2d F kd a kd S Ckk     32 10 10 10 ) 10 ( 4 8 2 1        kk d C C2  ; Cb = C1kk +C2d= 3C1kk Qb = Cb.E=  32 108 .2471,62.1010C b)2,5đ Tụ C1 có điện mơi khơng khí kd vt a a C  4 ) ( 1   Tụ C2 có điện mơi dầu kd vt a a C   4 ) ( 2   Điện dung tụ tháo dầu Cb= C1+C2 kd vt a a  4 ) .(   kd avt a kd vt a a      4 ) ( ) ( ) ( 2       Điện tích tụ tháo dầu qb=CbE E kd avt a    4 ) ( ) ( 2     độ lớn dòng điện A kd Eav dt dq i b 10 3 3 10 796 , 10 10 ) ( 10 , 24 ) (             0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ (2)c)1,5đ Sau tháo hết dầu điện dung tụ Ckk kd a C 1 2 2 4    Khi ngắt tụ khỏi nguồn điện tích tụ không đổi, nên độ biến thiên lượng tụ 4,3.10 ( ) 32 24 10 3 12 ) 1 1 ( 8 8 1 2 1 2 J E C C Q C C Q W kk kk b kk kk b           Tính cơng thức W cho 0,5đ Thay số kết cho 0,5đ 2 (4đ) a.(1đ) suất điện động cảm ứng khung dt d ec   bỏ qua suất điện động tự cảm nên ta có dt SdB ec  k B a dt dB a ec 2 2    b) gồm hai phần, +phần (1,5đ):Tìm khoảng thời gian ngắn tmin khi khung chuyển động có hai suất điện động cảm ứng -suất điện động cảm ứng e1c độ lớn B thay đổi suất điện động cảm ứng e2tc tượng tự cảm theo định luật Ôm cho mạch kín khung ta có e1c +e 2tc =ỉR R=0 nên x C L k a B i dx L k a B di dt Ldi dt kdx B a dt di L dt SdB               2 0 2 0 Trong C số phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian khảo s+át thời điểm ban đầu x=0 ; i=0 nên C=0 Dấu (-) thể i ngược chiều với chiều dương công tua (chiều dương công tua liên hệ với chiều đường sức từ theo quy tắc nắm bàn tay phải) độ lớn i L x k a B i 2  Lưu ý Các cách làm khác kết độ lớn dòng điện L x k a B i 2  thì giám khảo cho điểm tương tương vì lực tác dụng nên hai cạnh ngược chiều nên PTĐL II cho chuyển động khung trục Ox -F2 + F1 =mx'' hay   x mx L k a B x m kx B kx B a i         02 1 2 0(1 ) (1 ) (vì x2-x1=a) Đưa dạng: x " k a B2 02 x 0 mL + = (*) tính chất dao động khung từ 0,5đ 0,5đ 0,25 đ 0,5 đ 0,25đ 0,5đ 1 đ (3)v=v0 đến v=0 dao động điều hòa với tần số 0 k a B mL   ; 2 0 2 B a k mL T   Khung có v = sau ¼ chu kì: min 2 4 2 T mL t 4 k a B    phần 2: Xác định lượng điện tích dịch chuyển (1,5đ) Nghiệm phương trình (*) k a B2 20 x A cos t mL         t = có x(0) 0; v(0) 2        Vậy x A cos k a B2 20t mL         ) sin(      A t v ;Khi t = v = v0 nên 0 v mL A v k a B    ; do suốt thời gian dịng điện khơng đổi chiều nên 2 0 2 / / ) cos( ka B mv L kv a B L kA a B dt t A L k a B dt i q T T             tính tích phân cho 0,5đ, thay A vào kết cuối 0,5đ 3 (4đ) sơ đồ tạo ảnh AB LCP A'B' TK A1B1 d1 d1' Gọi H điểm giao thành trước bể với trục thấu kinh Ta có n n a n AH H A n AH H A 16 1       n n n d116841684 ; fn n f n f d f d d        84 16 ) 84 16 ( 1 ; n fn fn d f f k 84 16 1     AB G A''B'' LCP A'''B' '' TK A 1B1 d2 d2' A''G= cm a 16 2  ; A ''H= 16 32 48 ; 2 a cm a    n H A n H A n H A H A  1     48    n n n d2  4884 4884 ; fn n f n f d f d d        84 48 ) 84 48 ( 2 ; n fn fn d f f k 84 48 2      0,5đ 0,5đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 1đ B2 B1 A2 A1 B’’ B’’’ A’’ A’’’ a G O (4)vì vật thật cho ảnh thật nên d tăng d' giảm d' 1 - d'2 = 2cm nên (1)     fn n f n 84 16 ) 84 16 ( 2 84 48 ) 84 48 (     fn n f n vật thật hai ảnh thật nên n fn n fn k k 84 48 84 16 12 9 1       (2) giải hệ (1) (2) ta có f=24cm; n=4/3 ra kết f cho 0,5đ, n cho 0,5đ thay f, n vào ta có k1 =- 1/3 độ lớn vật AB= 3A1B1=3.12=36cm (5đ) a)2đ độ giảm biên độ sau nửa chu kì dao động m cm k mg A 0,006 0,6 10 10 , 01 , 2       + số nửa chu kì dao động mà vật 8,33 , 5 0   A A vật thực N=8 nửa chu kì, A8 =A0 -NA=5-8.0,6=0,2cm Fđh=0,02N <Fms=mg=0,03N vật dừng lại vị trí lò xo giãn 0,2cm Quãng đường vật cm m mg l l k S mgS l l k 0,416 41,6 10 , , ) 002 , 05 , ( 10 ) ( ) ( 2 1 2 02 2 0                Độ giảm lượng có hai cách cách 1:W mgS0,01.0,3.10.0,4160,01248J cách 2: W k l l 10(0,05 0,002 ) 0,01248J 2 ) ( 2 1 2 2 0        b) 3đ Xét hệ gồm m M Vì là bé nên coi vận tốc vật m theo phương ngang +Vì bỏ qua ma sát Các ngoại lực tác dụng theo phương thẳng đứng nên động lượng theo phương ngang bảo toàn mv+ MV=0 (1) với v,V tốc độ m M đất + Áp dụng định luật bảo toàn cho hệ ) cos ( ) cos ( 2 2       mv mgR mgR MV (2) với (1 ) M m v V v R      (3) do rất bé nên 2 cos 2     rút v,V theo  thay vào (2) ta 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ (5)0 ) ( ) ( 2 2         g m M MR (4) + Đạo hàm hai vế (4) theo thời gian t ta 0 ) (       MR m M g hệ dao động điều hịa với chu kì ) ( 2 m M g MR T    đạo hàm 0,5 điểm, chu kì 0,5 đ 5 (2đ) * Cơ sở lý thuyết : - Thiết lập mạch cầu cân : => 1 2 R R R R d d        - Đo 1 2 thước thẳng ( mm) * Trình tự tiến hành : - Lắp mạch điện : - Khảo sát thô vị trí C (Nếu thấy điện kế lệch nhiều ngắt nguồn điện chỉnh lại vị trí C) - Tinh chỉnh vị trí C đến điện kế số ta xác định vị trí C - Đo chiều dài 1, 2 *Tính sai số viết kết đo được: - Tính sai số tương đối: 0 d d R R L L R R L L         0 0 R R    = (là sai số tương đối R0) -Tính sai số tuyệt đối trung bình: 2 ( ) d R l R   l d d RR    () Viết kết đo d d d RR  R với độ xác phép đo (%) * Đánh giá sai số : - Sai số thường mắc phải phương án : + Vị trí C chưa xác, cần có tiếp điểm mảnh C tiếp điện tốt Vậy trước làm thí nghiệm phải lau chùi dụng cụ thí nghiệm + Đọc kết đo 1, 2 khơng xác vị trí đặt mắt khơng phù hợp ( để đọc xác ta phải đặt mắt vị trí cho nhìn tiếp điểm theo phương vng góc với sợi dây) + giá trị điện trở R0 Rd phải gần A R0 D©y Vonfram C  2 § 0,5đ 0,5đ (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Vật lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Vật lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập