Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Định - Học Toàn Tập

3 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:40

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 08-Tỉnh Bình Định Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Lơng Việt Chơng 08.01.01 26/06/1994 Kinh Nam Toán 11.00 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Đặng Trung Duẩn 08.01.02 30/06/1994 Kinh Nam Toán 13.00 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Lê Tấn Linh 08.01.04 27/06/1995 Kinh Nam Toán 17.50 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Huỳnh Thị Tuyết Nhi 08.01.05 10/10/1994 Kinh Nữ Toán 15.50 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Trần Quang TrÝ 08.01.06 11/11/1994 Kinh Nam To¸n 11.50 K.KhÝch 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Châu Thiện Nh©n 08.02.05 03/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 21.25 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Hà Văn LËp 08.02.04 05/06/1994 Kinh Nam VËt lÝ 26.75 Nh× 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Lê Đình Gia Huy 08.02.03 25/09/1995 Kinh Nam VËt lÝ 17.25 K.KhÝch 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn ThÞnh Vinh 08.02.06 01/07/1994 Kinh Nam VËt lÝ 17.50 K.KhÝch 12 THPT số An Nhơn 10 Trần Bảo Hoàng 08.03.02 10/04/1995 Kinh Nam Hoá học 21.50 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 11 Hồ Tấn Quốc 08.03.06 27/07/1994 Kinh Nam Hoá học 25.25 Nhì 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 12 Lê Thị Hồng Loan 08.03.04 07/10/1995 Kinh Nữ Hoá học 22.00 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 13 Trần Minh Tây 08.03.07 02/10/1994 Kinh Nam Hoá học 17.75 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 14 Ngân Thu Thảo 08.03.08 05/05/1995 Thái Nữ Hoá học 19.00 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 15 Ngun Hång Tó 08.04.06 24/02/1994 Kinh N÷ Sinh häc 31.25 Nhất 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 16 Đào Duy Phơng 08.04.02 25/02/1994 Kinh Nam Sinh học 23.50 Ba 12 THPT sè An Nh¬n 17 Hoàng Thái Bảo 08.04.01 08/07/1995 Kinh Nam Sinh học 20.25 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 18 Vâ Träng HiÕu 08.05.03 01/01/1995 Kinh Nam Tin häc 14.35 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 08-Tỉnh Bình Định Cc Kho thớ v Kim nh Cht lng giỏo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Trần Thái Diễm Chi 08.06.01 24/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 20 Lê Thị Thùy Linh 08.06.04 29/11/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 21 Đỗ Cao Khánh Ngân 08.06.05 25/02/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Quốc học Quy Nhơn 22 Trần Thị Nh Nguyệt 08.07.06 08/02/1993 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Ba 12 Quốc học Quy Nhơn 23 Nguyễn Công Ly 08.07.04 21/02/1994 Kinh Nam Lịch sö 13.00 K.KhÝch 12 THPT Lý Tù Träng 24 Nguyễn Thị Tuyết Mai 08.07.05 11/04/1994 Kinh Nữ Lịch sư 12.00 K.KhÝch 12 THPT sè An Nh¬n 25 Nguyễn Đinh Hng 08.08.03 05/07/1994 Kinh Nam Địa lÝ 12.50 K.KhÝch 12 Quèc häc Quy Nh¬n 26 Nguyễn Thiên Thanh 08.09.06 05/07/1995 Kinh Nữ T Anh 12.75 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 27 Nguyễn Trần Tố Trinh 08.09.08 13/12/1995 Kinh Nữ T Anh 13.90 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 28 Trơng Quang Nhật Đăng 08.09.01 02/08/1994 Kinh Nam T Anh 12.60 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 29 Hà Kiều My 08.09.04 30/06/1994 Kinh Nữ T Anh 12.75 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 30 Phạm Mai Hơng 08.09.02 14/01/1995 Kinh Nữ T Anh 14.35 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 31 Phan Thanh Lam 08.09.03 17/02/1994 Kinh N÷ T Anh 12.75 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 32 Trần Yến Thuận 08.09.07 21/06/1995 Kinh Nữ T Anh 13.20 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 08-Tỉnh Bình Định Cc Kho thớ Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Danh sách gồm 32 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Định - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Định - Học Toàn Tập