Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Dương - Học Toàn Tập

1 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:39

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 09-Tỉnh Bình Dơng Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Lê Văn Thanh 09.03.06 12/01/1995 Kinh Nam Hoá học 25.00 Ba 11 THPT chuyên Hùng Vơng Nguyễn Dơng Bích Ngọc 09.03.04 18/08/1995 Kinh Nữ Hoá học 21.25 Ba 11 THPT chuyên Hùng Vơng Nguyễn Thị Phơng Thúy 09.06.03 28/04/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT chuyên Hùng Vơng Phan Thị Cẩm Tiên 09.06.06 26/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hùng Vơng Dơng Ngọc Minh Khánh 09.06.01 06/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT chuyên Hùng Vơng Nguyễn Nhựt Luân 09.07.03 03/03/1995 Kinh Nam Lịch sử 13.75 Ba 11 THPT Thanh TuyÒn Vâ Thị Lan Vi 09.07.06 21/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT Tân Phớc Khánh Trần Thanh Trúc 09.09.06 27/05/1994 Kinh N÷ T Anh 13.15 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hùng Vơng Tăng Kim Đức 09.09.01 29/09/1994 Kinh Nam T Anh 12.70 K.Khích 12 THPT chuyên Hùng Vơng 10 Huúnh Cao TrÝ 09.09.05 09/05/1995 Kinh Nam T Anh 14.20 Ba 11 THPT chuyên Hùng Vơng 11 Nguyễn Thị NhËt Linh 09.09.02 01/06/1994 Kinh N÷ T Anh 12.40 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hùng Vơng Danh sách gồm 11 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phó Chủ tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Dương - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Dương - Học Toàn Tập