0

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

15 295 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 20:20

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty   !"!#!$%&#'()*+,-./012"!3&3$!!$4 56789:*;<#%=/79/>0+?@01 A,<!'#B''CB!& 51DE(74 AFGH-G4 +I6-JK-AF- 57LM-NO- < STT Họ và tên nơi đăng kí hộ khẩu thường trú GT góp vốn (trđ) Phần vốn góp(%) "  012 #!! '! $  17?6 "%! $! #  17?6 "!! "#4# '  012 "%! $! %  012 %! C4& 51P,(AL/Q74 R(7<L? EN?Q62S-N4 0G-N<T6/0 )<"!3"$3"B&% M2<E 1UJE;2EV/P9W<012 RJE;E(7(0X/MY;9ZK E[4 177/E\]?^/A?-:E(7; <(6-:-_TL`V?9a-bAFG4\- 7?*92c/?-?T9769PN/:4 dMI`E+c/`,2`e/E(7Q7 f. U,(6-:-J?$!!&>$!!g. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  !" TT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 So Sánh Chênh lệch Tỷ lệ (%) "  7/IL -/(6-: ##4"B"4'C"4"%& '!4g%'4!!"4&%g &4CC$4%'!4C!" $#4!B $ L  E`  `?  9h  "%C4&!B4B$! "&%4"Cg4'CB "g4'%g4%'B ""4&g # /.-DIL -/(6-: ##4!#'4&%"4$#& '!4C&g4g##4$gB &4C''4!g$4!%$ $#4"' ' L- IL #!4&%C4g%$4"#$ #&4&C'4"%&4C!! &4!!&4#!%4'Cg $$4&g % i/2-DIL -/(6 -: $4$&&4gBB4"!% $4B"'4C&%4CgB C#C4&&C4%g' $&4B% C 7  / , 2 ; CB4#g"4#%' "'$4&%B4$C' &#4#&&4B"! "!%4&C & ;; &g4"$g4#B" gg4gC#4%"' "!4&#%4"$# "#4&' g ;IL &"%4!'$4"$% B'g4"C!4B'% $##4""g4g$! #$4C! B ;c/`[1 "4'C#4%g!4%%g "4&gB4"!B4!'! #$%4%$g4'g$ $$4$' "! i1/.h,2 E(7 B!4%$B4#g% $#"4#!"4'%' "'!4&&$4!CB "%%4% "" /EL $"4%!#4C%B '&B4$&$ j$"4!$'4#g&k @Bg "$ ;EL $$4!"&4#%B $&4$"&4%%g %4$!!4"BB $' "# i/EL j%"#4&!!k j$C4&#g4$gCk j$C4$$'4%gCk %"!%4! ' "' f  i1   E+  L 9d/+ B!4!"%4Cg% $!'4%C#4"Cg ""'4%'&4'g# "$&4$% "% /+11`2 $%4$!'4#B$ %&4$&&4Cg& #$4!&#4$B% "$&4$% "C f /+`2 '%g4C&'4%C% %"$4&$B4'&$ %'4!%'4B!& ""4&B "& i  /  7/  /+ 11 C'4g""4$B# "'&4$g%4'g" g$4'&'4"gg "$&4$% ! #$$$%$&'()%%*+,,-.+,,/" I`L9N<1J?$!!gfL96`Q7\J $!H%#lHf(7/IL-/(6-:J$#H!Bl-dJ? $!!&4D/Oc/?Q7?*924i/J? $!!gJ97-dJ?$!!&HTIAa-b,2;\ E_:hm7\?J?2.LE^-f/4 TnU?,N9W9G+-A]?^/- NR//./F(:L,L9N69PHEh` A L UL E  (7H M 7L : -: d h EL op?_?I_E`JE(7H/./N/(nQ769P^ 797LIALE(7OA/c/`7HLR/./Q7 ELp?// 74 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 0A7?29qU?,-Da-b AFGH-GH+I6-JK-AF-4\- 7?*92c/?-L?T9769PN/:4 01$21 @M -/+I6-JKHAF-` ELLMHfRTLF7HELE(7na -b4 @/7IL?L;<F7q7H_T-I`I`9]ELL M-ELfR4 314*56 @iNA-dLfRE+9-d^E7L-?*92 69PN/:-L9^/S4 @OA?-:F(:OA/c/`L/S- 9E(7H`?I` E(7O\HV7-Kc/7Q7- 9L^EL+?(: - H?L- 4 @hAI2?Lc/`[-?,dE(74 @6/bE^?97L?LQ7LUc/7RJ9-U c/7RJdHO9LA?N?8L+2Q7 1dHLc/6Q7L/HOa7-:OO.Q-E6PL E`/+d4 1.2.2. Yếu tố về vốn 97 r e/M s E(7HN s / s -N t - s -7 t  r (/ u - s N u /c/7 r 7 t 9M s c/7 9 u 4vN s / s -N t - s / r 7f.6:U, U u N r N u U r I7 r "4%7/4 BẢNG CẤU VỐN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2008 75 8 9 :   ; <% =  T T Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2008/ 2007 (%) Nguồn vốn 263.054 301.806 312.085 365.236 100.5 " 1`9` "$B4C"% "$#4!"$ "Cg4!#C "'C4$#" g&4!$ @1(, BB4"!$ CB4gB! B#4$#C gC4"B$ @1_, #!4%"# %#4"$$ &'4g C!4!'' $ Nguồn vốn chủ sở hữu 133.439 178.848 144.049 219.005 @i  /  7  M   #C4!"C $C4$#g $#4#C" $!4%C" @ E(7 B&4'$# "%$4C" "$!4Cgg "Bg4''' "C'4' % =  #0 : 0 : >? : @0 ; >A0 ; 0$%*+,,/ =/7c/77 s N s / s - s HUM s /- s / r 7 t J?$!!%N s J?$!!g M s - s / r 7E7 s  r  u 4)7 s J?$!!g-U s J?$!!& s  s - s 7 u ? s "!!4%l-U s J?$!!CJ!4%l4 1N s /e s 9NN s / s - s -7 t UM s /J?$!!gw t  r 9 u - s  s  u N s ? %g4B#lH- s / u 7 t '"4!&l4 s -U s / t - s / r 7w t  r 9 u U u 7 r 97 r N s ?'!l t - s / r * x /7 t C!lHN t /7 t M s 9M s / r  u 9-N u  r (/ u - s 41U u J s 7 u N s ?&4%l9 s U u 7 r 97 r H t U u (7 t 7 u 7 t B$4''l4 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 1A?-:Q+/Q7(6-:_9LH`e/L`V?: -:AF-N40ệ7\bA?] E^/9b/+M?]EL?d -dL(7A9`dO /-`dO9N4 XyO?2 UH?2 L(:4,(MQ 2f? ^E6]]E+Q769P4 GI¸M §èC PHßNG KINH DOANH PHßNG MAKETING PHßNG Kü THUËT PHßNG KÕ TO¸N PHã GI¸M §èC U/7RJ/N?O7]LKI7 OA?-:7??/WL? 9,?-HRJQ7?]^ c/`[D/(7AOA/c/`U4 1.3.1. Sơ đồ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Giám đốc: iPOc/DD/7Q7H6/9LA?9d -9dL/4bNLc/D,-a7-:\c/6 -L-JI`A4 bALc/+Hc/69LE(7-L+2 P72< z=/+6?/7_+I64 z/AL;+EL4 D//?G,2Q7H9b+E[E+S9 ,?-,2Q7HNR/L?]+L9^E (7Q7U-6-6/9LA?,2Q74 Phó giám đốc: 7??/L? -9b+8,LE+LE(7H (/AULE(7-E^?97c/+LLKLI24 L? Qc/D`c/+?2 -A:^94 @ 9b+8,LKM4 @ 1NR/D/Q7L? -D;L-Np?,A/ c/`79LE(7-c/`[4 @ 8,LILLE(74 @ 8,Lc/`[Wc/6Q7L/4 @ 8,D/eM(b-+E+L(bL-D-AE(74 Phòng kinh doanh. @ $2 z8,LE(74 zD/A E(74 z1NR/De/-dL? -D+HE+,E(74 z8,LILLLE(74 @ 4*56 ziLULE{/4 zbAL74 zbAL`+E{HL,MI4 Phòng kế toán<S?"E+L9*H"E+L/+H"+L` 6jQc/{kH"E+L7LH"E+LDU4 @ RJ< z7??/HDe/WL? -OL? 9-A c/`[;4 z=/`[c/+L+2E+L;4 z=/`[`L,/S- 4 z=/`[LE`/24 Kế toán TSCD (thủ quỹ )Kế toán tiền lươngKế toán thanh toán Kế toán thuế Kế toán trưởng KE+L/L-D]];Q7H :-:-Ac/`[-7??/L? p?`?I`A/c/`E (7-L9^Q7(7A4fLI;E+L?|/ c/64 1.3.2. Mối quan hệ giữa các bộ phận 9`LI29ND/I2q/U9?2 U^HOc/7AL2c/7,|7/E^L9P4LI2c/` [h\,+LKI7bA -79KRJc/`[ Q7?]D/EA+-AL9^`e/Q7Oc/7A?Oe; -d7/HI2I2m9I2E7HD/dd?:;/ `e/E(7?7,A/c/`4 1.4 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty . 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. a.Sơ đồ bộ máy kế toán SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Y2?LQ7]-L9^n-db97PQ7 40A7KE+LQ7S?%P/N`?A?h .E+L:^bMQ7E+L9* 1A?-:-RJQ7I2?LE+L<Y2?LE+LQ7O RJ(}HE^?97HLL-D]];Q7Hf E+c/`,2`e/E(7H2LILL;.QH; eLHE6PLUc/7c/`[4 b. Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán Y2?LE+LQ7]-L9^n-db97P Q741ObARJL? -D?T;H/ A/ `L-fL-/E+E6P:-:-A97 c/+6Q7L? 4Y2?LE+LPe/NILLE6P]] ;H797LIAL,LH+EA?;E+,c/`[ ;HN/[HL?a7-:-dML1d4+L 9*-h-N9I2?LE+LQ7ORJ7/< @ +L9*<OA?-:WfR8,bAI2 L ENE+H6/b8,Q7Q7L? 497E+L 9UK8,9b+9KE+L-EN?E+Lf4 @ +L/+<PnL? (}- M-N A/HILO`L?2L;eL]]/Q7-? Q:7L-dL 4 @ +LDU<JR-I`?E+LNI`? M-N4 @ +L` 6<OA?-:(}I2` 6;-M IfE/7L F(:4 c. Nhiệm vụ Bộ máy kế toán @i?LE+LRh+fRRhHf-L ILLE+LN/./4 @c/7LA/HE+L+M;]]b AE+,ILH(};eL.`/H`9`4; LA/c/``e/E(7HbAa7-:-ddH-d9N -LL7LEL4 d. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán fR]RE+L9/(e/Lh]] b+HE -AD/H9]2LM-NE+LU S D/NL(:fRE+L9N?L-;4 1.4.2 Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty. a.Chế độ kế toán áp dụng. *Chế độ kế toán công ty áp dụng. @+2E+LL(:,<+2E+LI7c/+ 6"%3$!!C3=@Y(Y2;I7$!3!#3$!!C4 @U-6F(:SA17?H+/A-:E+LON c/7+,A~c/fW/N_-ULc/f ?1dc/64 @0A E`E+LQ77L(:c/+6 "%3$!!C3=@Y$!3!#3$!!CQ7Y29*Y2;4 * Các chính sách kế toán của công ty. @1N2E+LL(:,I_./h"3"+#"3"$4• E+LbAL4 @UL,LSE<ULENE7Pe/N4 @UL;LO7e/E<ULULI]c/M7 c/D @UL;/+<ULE/9h4 @UL;E/7)<ULP€L (:c/+6$!C3$!!#3=@YQ7Y29*Y2;"$ L"$J?$!!#4 @0A ILLfR?|/Q71dS?< zY`M E+L |/ Y!"@1 zYLLE+c/`E(7 |/ Y!$@1 z?2 ILLELN/./c/`964 z/+?Y |/ Y!B@1 [...]... và gửi vào cuối năm tài chính cho các quan sau: - quan thuế mà công ty đăng ký kê khai nộp thuế - Cục thống kê Ngoài ra để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh đôi khi báo cáo tài chính còn được nộp cho sở kế hoạch đầu tư, ngân hàng mà công ty thường giao dịch để xin vay vốn, đầu tư sản xuất Về thuế cũng như nhiều công ty khác Công ty CPDVVT Đông Đô nộp khá nhiều loại thuế như: thuế GTGT,... toán nội bộ đảm nhiệm vai trò nhiệm vụ kiểm tra theo định kì - Công ty hạch toán theo tháng, quý, năm - Công ty kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên - Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp đích danh e Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán Hiện nay công ty cổ CPDVVT Đông Đô áp dụng hệ thống báo cáo theo quyết... toán * Hình thức sổ kế toán công ty hiện đang sử dụng Hiện tại, công ty sử dụng hình thức ghi sổ là: “Chứng từ ghi sổ” Công ty sử dụng cả hai loại sổ là: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tuy nhiên hình thức này cũng được kế toán công ty thay đổi, cải tiến cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty Đặc điểm chủ yếu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh... Theo quy định về kế toán của Công ty, tất cả các khoản thanh toán đều viết giấy đề nghị thanh toán c Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán của công ty đang áp dụng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Tuy nhiên kế toán vốn bằng tiền của công ty mà hiện đang sử dụng liên quan chủ yếu đến một số tài khoản sau Tại công ty các tài... phản ánh tổng quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cho ban giám đốc, các đối tượng khác ngoài công ty Công ty lập cả 4 báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính Định kỳ hàng quý các đơn vị trực thuộc nộp báo cáo lên phòng kế toán công ty để quyết toán Các cán bộ chuyên quản nhiệm vụ kiểm tra... toán tại công ty *Khái quát hệ thống chứng từ kế toán áp dụng tại công ty Hệ thống chứng từ kế toán của công ty bao gồm 2 hệ thống đó là: - Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc là các chứng từ mang bản chất phản ánh mối quan hệ giữa các pháp nhân yêu cầu quản lý chặt chẽ, mang tính phân biệt rộng rãi - Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn: Chủ yếu là các loại chứng từ sử dụng trong nội bộ công ty, Nhà... chứng từ ghi sổ trước khi vào sổ kế toán tổng hợp Trong hình thức này việc ghi sổ kế toán theo thứ tự thời gian tách rời với việc ghi sổ kế toán theo hệ thống trên 2 loại sổ kế toán tổng hợp khác nhau là sổ đăng ký Chứng từ - Ghi sổ vào sổ cái các tài khoản * Ưu điểm: Dễ làm dễ kiểm tra, đối chiếu, công việc kế toán được phân tích đều trong tháng, dễ phân công công việc chia nhỏ Hình thức này thích hợp... trong nội bộ công ty, Nhà nước chỉ giữ vai trò hướng dẫn nội dung để các ngành, các thành phần kinh tế tham khảo để từ đó xây dựng hệ thống chứng từ cho phù hợp • • • • • • *Danh mục chứng từ kế toán công ty thực tế sử dụng - Giấy đề các chứng từ sử dụng trong để chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền tệ Phiếu thu – Mẫu số 01 TT Phiếu chi – Mẫu số 02 TT Giấy đề nghị tạm ứng –... toán tổng hợp của phòng kế toán Các kế toán viên trong phòng kế toán cung cấp các sổ chi tiết để kế toán trưởng và kế toán tổng hợp lập các báo cáo tài chính Hiện nay doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo quy định là gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN - Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN Báo cáo tài chính của công ty. .. và hiệu quả của công tác kế toán * Phạm vi sử dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp quy mô vừa và lớn nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chừng từSổ thẻ kế toán chi tiết gốc * Quy trình ghi sổ: Tr×nhSổ đăngsæ kÕ to¸n theo sổ thøc chøng tõsổ sæ tù ghi kí chứng từ ghi h×nh Chứng từ ghi ghi Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty . `e/E(7?7,A/c/`4 1.4 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty . 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. a.Sơ đồ bộ máy kế toán SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Y2?LQ7]-L9^n-db97PQ7
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ,

Hình ảnh liên quan

Dưới đây là bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thương Mại dịch vụ viễn thông  Đông Đô năm 2007 – 2008 - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

i.

đây là bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thương Mại dịch vụ viễn thông Đông Đô năm 2007 – 2008 Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2008 - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

2005.

ĐẾN NĂM 2008 Xem tại trang 5 của tài liệu.