Luận văn Thạc sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano oxit sắt siêu thuận từ ứng dụng trong nhiệt từ trị

79 56 0
Luận văn Thạc sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano oxit sắt siêu thuận từ ứng dụng trong nhiệt từ trị

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục tiêu của đề tài lầ chế tạo được hệ hạt nano oxit sắt siêu thuận từ có kích thước khác nhau (8 - 15 nm) và có từ độ 60 - 80 emu/g bằng phương pháp đồng kết tủa hỗ trợ vi sóng; phân tán hạt nano oxit sắt siêu thuận từ trong môi trường H2O sử dụng chất bọc chitosan; tính toán công suất tổn hao cho hệ hạt nano oxit sắt siêu thuận từ trong thí nghiệm đốt nóng cảm ứng từ.

... tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano oxit sắt siêu thuận từ ứng dụng nhiệt từ trị Mục tiêu luận văn: - Chế tạo hệ hạt nano oxit sắt siêu thuận từ có kích thước khác (8 - 15 nm) có từ độ 60 - 80... liệu bọc 19 1.3.4 Các phương pháp tổng hợp hạt nano từ 21 1.4 ỨNG DỤNG CỦA HỆ HẠT NANO Fe3O4 25 1.4.1 Một số ứng dụng hạt nano sắt từ 25 1.4.2 Ứng dụng điều trị nhiệt từ. .. tiếp đến dị hướng từ hạt nano thăng giáng nhiệt từ độ tự phát 13 Hình 1.7 Một số đặc tính từ vật liệu từ: sắt từ (FM), siêu thuận từ (SPM) thuận từ (PM)[23] Khái niệm siêu thuận từ đưa Frenkel

Ngày đăng: 24/01/2021, 08:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan