0

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

20 10 0
  • UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:53

A huge tidal were traveled from Alaska to Canifornia and hit Anchorage in the 1960s.. The eruption of Pinatubo is the world’s largest vocalnic eruption4[r] (1)B F G H I J K L M P D QR A EC U O W X Y Z V N S S S (2)Unit : Natural disasters Lesson : Read (3)(4)(5)(6)abrupt bất ngờ, đột ngột suddenly (7)(8)suck up (9)Unit 9 Unit 9 : Natural disasters : Natural disasters Lesson : Read Lesson : Read I / Vocaburary tornado (n) : lốc xoáy tidal wave (n) : sãng thÇn thunderstorm (n): b·o (cã sÊm sÐt) abrupt (adj) = suddenly : bất ngờ, đột ngột funnel shapped (adj) dạng hình phễu (10) True (T) or False (F). 1 Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of fire 2 The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage. 3 A huge tidal were traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 1960s 4 Typhoon, huricane and tropical storm are different words for the same natural disaster. 5 The eruption of Pinatubo is the world’s largest ever vocalnic eruption 6 A tornado looks like a funnel       3 A huge tidal were traveled from Alaska to Canifornia and hit Anchorage in the 1960s 5 The eruption of Pinatubo is the world’s largest vocalnic eruption (11)(12)1 (13)2 (14)3 (15)4 (16)5 (17)6 Passed overland below a (18)(19)(20)Volcano eruption tornado
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 9 : NATURAL DISASTERS, UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

Hình ảnh liên quan

Dạng hình phễu - UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

ng.

hình phễu Xem tại trang 7 của tài liệu.
funnel shapped (adj) dạng hình phễu - UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

funnel.

shapped (adj) dạng hình phễu Xem tại trang 9 của tài liệu.