0

Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

4 7 0
  • Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:21

Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình lập phương.. Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình hộp?[r] (1)SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT TÂY THỤY ANH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: ……… Số báo danh: ……… Mã đề 132 Câu 1: Họ nguyên hàm x x.3 21dx  bằng: A 1 (3 1) . 8 x  C B 2 3 ( 1) 8 x  C C 2 3 ( 1) 8 x  C D 2 1 ( 1) 8 x  C Câu 2: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định ? A 1 x y x    B 2 3 x y x    C 2 2 x y x    D 5 x y x     Câu 3: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình cos x m 12   có nghiệm. A m 2 B 1 m 2  C m 1 D 1 m 2  Câu 4: Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a , SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA a Tính thể tích khối chóp S ABC A S ABC Va (đvtt) B 3 2 S ABC a V  (đvtt) C S ABC Va (đvtt) D S ABC Va (đvtt) Câu 5: Cho đa thức p x   1 x 8 1 x 9 1 x10 1 x11 1 x12 Khai triển rút gọn ta đa thức:   12 0 12      P x a a x a x a x Tìm hệ số a8 A 720 B 715 C 700 D 730 Câu 6: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) : x y z   1 Trong mặt phẳng sau tìm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng ( ) ? A 2x y z   1 B 2x2y2z 1 C x y z   1 D 2x y z   1 Câu 7: Lớp 11B có 25 đồn viên 10 nam 15 nữ Chọn ngẫu nhiên đoàn viên lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng Tính xác suất để đồn viên chọn có nam nữ A 115 B 7 920 C 27 92 D 9 92 Câu 8: Cho hàm số 2 y x x    , giá trị nhỏ m hàm số 1;2 là: A m=0 B m=2 C 4 mD 2 mCâu 9: Họ nguyên hàm sinxdx bằng: A cosxC B sinx C C cosx C D sinxC Câu 10: Số phức z sau thỏa zz số ảo? A zB z 2 i C z5 i D z  i Câu 11: Trong dãy số sau, dãy số dãy số giảm? A unn2 B un 2n C 3 1   n u n D 1    n n u n Câu 12: Tìm a để diện tích S hình phẳng giới hạn 2 2 ( ) : y , 1 x x P x    đường thẳng d : y x x a , xa (a1) ln ? A a1 B a4 C a3 D a2 Câu 13: Đồ thị hàm số y x 33x cắt A Đường thẳng y3 hai điểm B Đường thẳng y ba điểm C Đường thẳng y 4 hai điểm D Trục hoành điểm. Câu 14: Trong không gian Oxyz cho ba điểm : A(1;-1;1) ; B(0;1;2) ; C( 1;0;1) Trong mệnh đề sau chọn mệnh đề ? A Tam giác ABC vuông A. B Ba điểm A,B,C thẳng hàng C Ba điểm A,B,C không thẳng hàng D B trung điểm AC (2)Câu 15: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số 2sin cos yxx Khi giá trị tích M.m là: A 25 4 B 0 C 25 8 D 2 Câu 16: Tổng bình phương nghiệm phương trình   2 log log 4 x x  x R là: A 17 4 B 0 C 4 D 65 Câu 17: Để thực kế hoạch kinh doanh, ông A cần chuẩn bị số vốn từ Ơng có số tiền 500 triệu đồng gửi tiết kiệm với lãi suất 0,4%/tháng theo hình thức lãi kép Sau 10 tháng, ông A gửi thêm vào 300 triệu lãi suất tháng sau có thay đổi 0,5% tháng Hỏi sau năm kể từ lúc gửi số tiền ban đầu, số tiền ông A nhận gốc lẫn lãi bao nhiêu? (Khơng tính phần thập phân) A 879693600. B 880438640 C 879693510. D 901727821. Câu 18: Nếu alog 3,2 blog 52 thì A 2 1 1 log 360 6 2a 3b    B 2 1 1 log 360 3 4a 6b    C 2 1 1 log 360 2 3a 6b    D 2 1 1 log 360 2 6a 3b    Câu 19: Cho hàm số   3 3 6 3 x x f x    xA Hàm số đồng biến khoảng 2;3 B Hàm số nghịch biến  ; 2 C Hàm số đồng biến   2;  D Hàm số nghịch biến khoảng 2;3 Câu 20: Tính thể tích phần vật thể tạo nên quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn đồ thị ( ) : y 2Px x trục Ox bằng: A 19 15 V   B 13 15 V   C 17 15 V   D 16 15 V   Câu 21: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáyABCD Biết SD2a 3và góc tạo đường thẳng SC mặt phẳng ABCD  300 Tính khoảng cách h từ điểm B đến mặt phẳng SAC A 13 a hB 66 11 a hC 13 3 a hD 66 11 a hCâu 22: Cho   2 3 ( ) 2g(x)f xdx1,  2  1 2 ( ) g(x)f xdx 3  Khi đó, 2 ( ) f x dx  bằng: A 11 7 B 5  C 6 7 D 16 Câu 23: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi d giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) Khẳng định sau khẳng định đúng? A d qua S song song với AB. B d qua S song song với BC. C d qua S song song với DC. D d qua S song song với BD. Câu 24: Đồ thị sau hàm số ? A 3 y  x xB 3 y x  xC 3 y x  xD 3 y  x xCâu 25: Tính I 8sin xcosxdx a cos 4x b cos 2x C Khi đó, a b bằng: A 3. B 1 C 1. D 2. -2 -4 1 O 3 -1 2 (3)Câu 26: Cho hàm số 3 y x  x có đồ thị (C) Gọi d đường thẳng qua điểm A(3;20) có hệ số góc m Với giá trị m d cắt (C) điểm phân biệt: A 15 24 m m        B 1 m m        C 15 24 m m        D 1 m m        Câu 27: Tập sau tập nghiệm bất phương trình 1 2 x        A x3 B 1 x C x3 D x3 Câu 28: Cho số phức z mi m (  ) Tìm phần ảo số phức z? A mB m C 1 .i mD .i m Câu 29: Hàm số ylog (37 x1) có tập xác định A 1; 3       B 1 ; 3        C 1 ; 3        D 0; Câu 30: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số 1 x y x    là: A 2 B 0 C 3 D 1 Câu 31: Cho hai số phứcza2b  a b i  w  Biết 2i zw i Tính S a b  A S   B S   C S   D SCâu 32: Số nghiệm phương trình 2 2 4 25.2 100 100 x x x           là: A 3. B 1. C 2. D vô nghiệm. Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, ,AB a AD ; 2a, cạnh bên SA vng góc với đáy thể tích khối chóp S.ABCD 3 a Tính số đo góc đường thẳng SB với mặt phẳng (ABCD) A 30 B 60 C 45 D 75 Câu 34: Khẳng định sau sai ? A Tồn mặt trụ tròn xoay chứa tất cạnh bên hình lập phương. B Tồn mặt trụ tròn xoay chứa tất cạnh bên hình hộp. C Tồn mặt nón trịn xoay chứa tất cạnh bên hình chóp tứ giác đều. D Tồn mặt cầu chứa tất đỉnh hình tứ diện đều. Câu 35: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số 2 3 5 yxxxA Có hệ số góc dương B Song song với trục hồnh C Có hệ số góc 1 D Song song với đường thẳng x1 Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có SA SB SC tam giác ABC vng C Gọi H hình chiếu vng góc  S lên mp (ABC) Khẳng định sau khẳng định đúng? A H trung điểm cạnh AB B H trọng tâm tam giác ABC C H trực tâm tam giác ABC D H trung điểm cạnh AC. Câu 37: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng : 1 : ; : 2 ( ; ) 1 x at x t d y t d y t t t R z t z t                           Tìm a để hai đường thẳng d1 d2 cắt ? A a = 0 B a = 1 C a = -1 D a = 2 Câu 38: Viết cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón có đường sinh l bán kính đường tròn đáy r. A Sxq rl B Sxq 2rl C Sxq r l2 D 2 xq S  r l Câu 39: Cho khối cầu tâm I, bán kính R khơng đổi Một khối nón có chiều cao h bán kính đáy r, nội tiếp khối cầu Tính chiều cao h theo bán kính R cho khối nón tích lớn (4)A R hB 4 R hC h4R D 3 R hCâu 40: Trong dãy số sau, dãy số dãy số bị chặn? A 1    n n u n B un 2nsin n C 2  n u n D  31 n u n Câu 41: Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp tích 500 3 m 3 Đáy hồ hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Giá thuê nhân công để xây hồ 500.000 đồng/m2 Khi đó, kích thước hồ nước cho chi phí thuê nhân công thấp là: A Chiều dài 20m chiều rộng 10m chiều cao 5 6m B Chiều dài 10m chiều rộng 5m chiều cao 10 3 m C Chiều dài 30m chiều rộng 15m chiều cao 10 27m D Một đáp án khác Câu 42: Trong không gian Oxyz cho biết A(-2;3;1) ; B(2;1;3) Điểm trung điểm đoạn AB ? A M(0;2;2) B N(2;2;2) C P(0;2;0) D Q(2;2;0) Câu 43: Một vật chuyển động với vận tốc v t m( )( / s), có gia tốc '( ) ( / s ).2 v t m t   Vận tốc ban đầu vật / s.m Vận tốc vật sau 10 giây (làm tròn kết đến hàng đơn vị): A 11 / s.m B 12 / s.m C 13 / s.m D 14 / s.m Câu 44: Trong không gian Oxyz cho mp( ) : y2z0 hai đường thẳng : 1 : ; : 4 x t x t d y t d y t z t z                      Đường thẳng  nằm mp( ) cắt hai đường thẳng d d1; 2 có phương trình : A 7 x  yz   B 1 7 x  yzC 1 7 x  yzD 1 7 x  y z Câu 45: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng thẳng : 2 1 x y z d       Trong mặt phẳng , tìm mặt phẳng vng góc với đường thẳng d ? A 4x2y2z 4 B 4x2y2z 4 C 2x2y2z 4 D 4x2y2z 4 Câu 46: Trong không gian Oxyz cho biết A(4; 3;7); (2;1;3) B Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình là: A x2y2z15 0 B x2y2z15 0 C x2y2z15 0 D x2y2z15 0 Câu 47: Trong phương trình sau , phương trình khơng phải phương trình mặt cầu ? A 2 2 4 21 xyzxyz  B 2 2x 2y 2z 4x4y8z 11 C 2 1 xyzD 2 2 11 xyzxyz  Câu 48: Giải bất phương trình 1 2 2log (4x 3) log 2x3  2 A 4 xB 3 4 x C Vô nghiệm. D 3 3 8 x    Câu 49: Hai xạ thủ bắn, người viên đạn vào bia cách độc lập với Xác suất bắn trúng bia hai xạ thủ 2và 3 Tính xác suất biến cố có xạ thủ không bắn trúng bia A 1 2 B 1 3 C 2 3 D 5 Câu 50: Cho số phức 1i z   Tìm mơđun số phức 2i w z  A 5. B 10 C 25. D - HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 4: Cho hình chó p. SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, 3 - Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

4: Cho hình chó p. SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, 3 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 20: Tính thể tích của phần vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị 2 - Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

20: Tính thể tích của phần vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị 2 Xem tại trang 2 của tài liệu.