0

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

7 6 0
  • Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:34

Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhauB. Diện tích toàn phần của hình nón đó là: 3 A.[r] (1)SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 001 Câu 1: Cho hai số phức z1 2 , i z2   4 5i Số phức z z1 z2 là: A z 2 i B z  2 i C z 2 i D z  2 i Câu 2: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A3; 2;5  Hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng tọa độ Oxz là: A M3;0;5 B M3; 2;0   C M0; 2;5   D M0; 2;5  Câu 3: Có 10 bút khác sách giáo khoa khác Một bạn học sinh cần chọn cái bút sách Hỏi bạn học sinh có cách chọn? A 80. B 60. C 90. D 70. Câu 4: Cho khối tứ diện ABCD có AB AC AD, , đơi vng góc ABAC2 , a AD3a Thể tích V khối tứ diện là: A Va B 3 Va C 2 Va D 4 Va Câu 5: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Cắt hình nón tròn xoay mặt phẳng qua trục thu thiết diện tam giác cân. B Cắt hình trụ trịn xoay mặt phẳng vng góc với trục thu thiết diện hình trịn. C Hình cầu có vơ số mặt phẳng đối xứng. D Mặt cầu mặt tròn xoay sinh đường trịn quay quanh đường kính nó. Câu 6: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Hàm số ylog2x đồng biến  B Hàm số 2 log yx nghịch biến tập xác định nó. C Hàm số y2x đồng biến  D Hàm số y x 2 có tập xác định 0;  Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng qua điểm A1; 2;3  có vectơ phương 2; 1; 2 u   có phương trình là: A 2 x  y  z   B 1 2 x  y  z   C 2 x  y  z   D 1 2 x  y  z   Câu 8: Tập xác định hàm số yx 2 log4x 1      là: A D2; B D 1;2 C D  1;2  2; D D1; Câu 9: Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y x, trục hoành Ox , đường thẳng 1, xx là: A 3 SB 3 SC S7 D S 8 Câu 10: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Phép quay bảo tồn khoảng cách hai điểm bất kì. B Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng. C Phép tịnh tiến biến đường trịn thành đường trịn có bán kính. D Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. Câu 11: Chọn khẳng định khẳng định sau: A Trong không gian hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với (2)C Trong không gian hai mặt phẳng vng góc với đường thẳng song song với nhau. D Trong khơng gian hai đường thẳng khơng có điểm chung song song với nhau. Câu 12: Đồ thị hàm số x y x    có tiệm cận ngang đường thẳng: A y2 B y 1 C 2 yD x2 Câu 13: Cho hình nón có đường sinh l , bán kính đáy r Diện tích tồn phần hình nón là:3 A Stp 15  B Stp 20  C Stp 22  D Stp 24  Câu 14: Cho hàm số y3x1 Đẳng thức sau đúng? A '(1) ln yB y'(1) 3.ln 3. C y'(1) 9.ln 3. D '(1) ln yCâu 15: Chọn khẳng định khẳng định sau: A Hàm số ytanx tuần hồn với chu kì 2 B Hàm số ycosx tuần hồn với chu kì  C Hàm số ysinx đồng biến khoảng 0; 2        D Hàm số ycotx nghịch biến  Câu 16: Họ tất nguyên hàm hàm số f x( ) sin(2 x1) là: A ( ) 1cos(2 1) 2 F x   x C B ( ) 1cos(2 1) 2 F xx C C ( ) 1cos(2 1) F x   xD F x( ) cos(2 x1) Câu 17: Tính giới hạn 2 0 4 1 lim 3 x x K x x      : A K   B 3 KC 3 KD K0 Câu 18: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác vng cân có cạnh huyền a 6 Thể tích V khối nón bằng: A a V  B 3 a V  C 6 a V  D 2 a V  Câu 19:Cho hàm số y ax b x c    có đồ thị hình bên với a b c, ,  Tính giá trị biểu thức 3 T  a bc? A T 12 B T 10 C T  9 D T  7 Câu 20: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a 3, đường cao a Góc mặt bên mặt đáy bằng: A 30 0 B 45 0 C 60 0 D 75 0 Câu 21: Xét khẳng định sau: I Hàm số ylog3x đồng biến tập xác định II Đồ thị hàm số y2x nhận trục tung Oy làm tiệm cận đứng III Đồ thị hàm số y 2 x ylog x cắt hai điểm phân biệt IV Hàm số y ax, a0,a hàm số chẵn.1 V Đồ thị hàm số y3x 3 x y     (3)Có khẳng định sai khẳng định trên? A 1. B 4. C 3. D 2. Câu 22: Cho hàm số y x 33x22 có đồ thị  C Gọi A B, điểm cực trị  C Tính độ dài đoạn thẳng AB? A AB2 B AB5 C AB4 D AB5 Câu 23: Cho hàm số 2 1 3 yxxx có đồ thị  C Phương trình tiếp tuyến  C điểm 1 1; 3 M     là: A y3x2 B y x C y  3x D y  x Câu 24: Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm AB Cắt tứ diện ABCD bới mặt phẳng qua Mvà song song với BC AD, thiết diện thu hình gì? A Tam giác đều. B Tam giác vng. C Hình bình hành. D Ngũ giác. Câu 25: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB2 , a AD a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích V hình chóp S ABCD là: A 3 a VB 3 3 a VC 3 a VD 3 a VCâu 26: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M N P, , điểm biểu diễn số phức 1 , , 3 z  i z  i z   i Khẳng định sau đúng? A Tam giác MNP cân. B Tam giác MNP đều. C Tam giác MNP vuông. D Tam giác MNP vuông cân. Câu 27: Nghiệm lớn phương trình 2cos 2x  đoạn 0; là: A x B 11 12 x  C 3 x  D 6 x  Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S :x2y2z22x4y4z16 0 mặt phẳng  P x2y2z  Mặt phẳng  P cắt mặt cầu  S theo giao tuyến đường trịn có bán kính là: A rB r 2 C r4 D r2 Câu 29: Tập nghiệm bất phương trình 1 2  log log x 1   là:1 A S  1;  B S   ; 5   5; C S  5;  D S   5; 1  1;  Câu 30: Cho số thực x Chọn đẳng thức đẳng thức sau:0 A lnx.dx 2lnx C x    B lnx.dx 2ln2x C. x    C lnx.dx ln2x C. x    D ln . 1ln2 . 2 x dx x C x    Câu 31: Cho hàm số 2 2 ( 2) ( ) 8 ax a x x f x x a x              Có tất giá trị a để hàm số liên tục x ?1 A 1. B 0. C 3. D 2. (4)A m12 B m 12 C m 10 D m5 Câu 33: Biết   1 0 1 cos sin cos x xdxabc  , với a b c, , . Khẳng định sau ? A a b c  1 B a b c  0 C 2a b c   1 D a2b c 1 Câu 34: Cho lăng trụ đứng ABC A B C có đáy tam giác ABC vuông cân ' ' ' A, cạnh BC a Góc mặt phẳng AB C mặt phẳng '  BCC B bằng' ' 600 Tính thể tích V khối lăng trụ ' ' ' ABC A B C ? A 3 a VB 3 2 a VC 3 a VD 3 2 a VCâu 35: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số sin cos 2sin cos x x y x x     là: A 1; 2 m  MB m 1; M 2 C 1; m  MD m1; M 2 Câu 36: Từ chữ số 0,1, 2,3, 4,5,6 viết ngẫu nhiên số tự nhiên gồm chữ số khác có dạng a a a a a a Xác suất để viết số thỏa mãn điều kiện a1a2 a3a4 a5a6 là: A 85 pB 135 pC 20 pD 158 pCâu 37: Cho hàm số yf x( )ax3bx2cx d a b c d , , , ,a0 có đồ thị  C Biết đồ thị  C qua gốc tọa độ đồ thị hàm số yf x'( ) cho hình vẽ bên Tính giá trị (4) (2) Hff ? A H 45 B H 64 C H 51 D H 58 Câu 38: Kí hiệu z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình 4z216z17 0. Trên mặt phẳng tọa độ điểm điểm biểu diễn số phức   3 2 w  i zi? A M2;1  B M3;   C M 3; D M 2;1 Câu 39: Khi xây nhà, anh Tiến cần xây bể đựng nước mưa tích V 6 m3 dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây gạch xi măng Biết chi phí trung bình 1.000.000 đ/m2 nắp để hở khoảng hình vng có diện tích 29 diện tích nắp bể Tính chi phí thấp mà anh Tiến phải trả (làm tròn đến hàng trăm nghìn)? A 22000000đ B 20970000 đ. C 20965000 đ. D 21000000 đ. Câu 40: Cho hình nón  N có bán kính đáy r20(cm), chiều cao h60(cm)và hình trụ  T nội tiếp hình nón  N (hình trụ  T có đáy thuộc đáy hình nón đáy nằm mặt xung quanh (5)A 3000 ( ) V   cm B 32000 ( 3). 9 V   cm C V 3600 ( cm3). D V 4000 ( cm3). Câu 41: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A1;5;0 , B 3;3;6 đường thẳng 1 : 2 xyz     Gọi M a b c ; ;   cho chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ Tính tổng T    ?a b c A T 2 B T 3 C T 4 D T 5 Câu 42: Chị Lan có 400 triệu đồng mang gửi tiết kiệm hai loại kì hạn khác theo thể thức lãi kép Chị gửi 200 triệu đồng theo kì hạn quý với lãi suất 2,1% quý, 200 triệu đồng lại chị gửi theo kì hạn tháng với lãi suất 0,73% tháng Sau gửi năm, chị rút nửa số tiền loại kì hạn theo quý gửi vào loại kì hạn theo tháng Hỏi sau năm kể từ gửi tiền lần đầu, chị Lan thu tất tiền lãi (làm trịn đến hàng nghìn)? A 79760000. B 74813000. C 65393000. D 70656000. Câu 43: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy góc 450 Một mặt phẳng   qua A vng góc với SC cắt hình chóp S ABCD theo thiết diện tứ giác AB C D có diện tích bằng:' ' ' A 4 a B 3 a C 3 a D 3 a Câu 44: Cho số thực a Giả sử hàm số f x( ) liên tục dương đoạn  0;a thỏa mãn ( ) ( ) f x f a x  Tính tích phân 1 ( ) a I dx f x    ? A a IB 2 a IC 3 a ID I aCâu 45: Cho bất phương trình m.3x13m2 4   7 x 4 7x 0, với m tham số Tìm tất cả các giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x  ;0 A 2 3 m  B 2 3 m  C 2 3 m  D 2 3 m   Câu 46: Cho ba số a b c d, , , theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác Biết tổng ba số hạng đầu 148 9 , đồng thời theo thứ tự chúng số hạng thứ nhất, thứ tư thứ tám một cấp số cộng Tính giá trị biểu thức T     ?a b c d A 101 27 TB 100 27 TC 100 27 T   D 101 27 T   Câu 47: Cho hàm số yf x  có đạo hàm liên tục  có đồ thị hàm số yf x'( ) hình vẽ bên Xét hàm số g x( ) f x( 23) mệnh đề sau: I Hàm số g x( ) có điểm cực trị II Hàm số g x( )đạt cực tiểu x0 III Hàm số g x( )đạt cực đại x2 IV Hàm số g x( ) đồng biến khoảng 2;0  V Hàm số g x( ) nghịch biến khoảng 1;1  Có mệnh đề mệnh đề trên? A 1. B 4. C 3. D 2. Câu 48: Cho hai số phức z z1, thỏa mãn z1   i z2 iz1 Tìm giá trị nhỏ m biểu thức 1 (6)A m 1. B m2 C m2 D m2 2. Câu 49: Tam giác mà ba đỉnh ba trung điểm ba cạnh tam giác ABC gọi tam giác trung bình tam giác ABC Ta xây dựng dãy tam giác A B C A B C A B C1 1, 2 2, 3 3, cho A B C1 1 tam giác cạnh với số nguyên dương n , tam giác A B Cn n n tam giác trung bình tam giác 1 1 n n n A B C   Với số nguyên dương n , kí hiệu Sn tương ứng diện tích hình trịn ngoại tiếp tam giác n n n A B C Tính tổng SS1S2  Sn ? A 15 S  B S4  C 2 S  D S5  Câu 50: Biết đồ thị hàm số yf x( )ax4bx3cx2dx e , , , , ,a b c d e; a0, b0 cắt trục hoành Ox điểm phân biệt Khi đồ thị hàm số  3 2 2  2   4 3 2  ( ) 2 y g x  axbxcx d  axbx caxbxcxdx e cắt trục hoành Ox tại điểm? A 6. B 0. C 4. D 2. - HẾT -CÂU MÃ ĐỀ 001 1. B 2. A 3. A 4. C 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D 11. B 12. B 13. D 14. C 15. C 16. A 17. A 18. A 19. C 20. C 21. D 22. A 23. B 24. C 25. D 26. C 27. D 28. C 29. B 30. D 31. D (7)33. B 34. D 35. A 36. B 37. D 38. C 39. D 40. A 41. B 42. B 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. D 49. B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 13: Cho hình nón có đường sinh l 5, bán kính đáy r 3. Diện tích toàn phần của hình nón đó là: - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

13: Cho hình nón có đường sinh l 5, bán kính đáy r 3. Diện tích toàn phần của hình nón đó là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
M và song song với BC và AD , thiết diện thu được là hình gì? - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

v.

à song song với BC và AD , thiết diện thu được là hình gì? Xem tại trang 3 của tài liệu.
thị hàm số fx '( ) cho bởi hình vẽ bên. Tính giá trị (4)(2) - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

th.

ị hàm số fx '( ) cho bởi hình vẽ bên. Tính giá trị (4)(2) Xem tại trang 4 của tài liệu.
V m dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

m.

dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 43: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy góc  450 - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

43: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy góc 450 Xem tại trang 5 của tài liệu.