0

Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục

3 19 1
  • Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:50

Biết sử dụng thuật ngữ̀ kết hợp với hình ảnh đ trình bày thông tin về động tác; biết hợp tác trong nhóm đ thực hiện bài tập và trò chơi8. Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo:.[r] (1)PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHỦ ĐỀ: CHẠY NHANH – CHẠY BỀN (Tiết 5/11) Chạy nhanh: Ôn số động tác bổ trợ kĩ học Học xuất phát cao chạy nhanh 30-40m Chạy bền: Luyện tập chạy bền I MỤC TIÊU DẠY HỌC Phẩm chất, lực YCCĐ STT 1 Năng lực đặc thù Chăm sóc sức khỏe Hình thành thói quen tập luyện th thao nhà̀ đảm bảo an toàn tập luyện Đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho th (1) Vận động Thực tốt động tác bổ trợ Thực kĩ thuật học mới Biết cách tổ chức tham gia tích cực trị chơi học (2) Hoạt động th thao Hình thành kĩ thuật học phát tri n thành phần lực hoạt động TDTT (3) 2 Năng lực chung Năng lực tự chủ tự học Chủ động̀ tích cực thực nhiệm vụ luyện tập giao hỗ trợ bạn học nhóm tập luyện (4) - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng thuật ngữ̀ kết hợp với hình ảnh đ trình bày thơng tin động tác; biết hợp tác nhóm đ thực tập trị chơi 5 Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Chủ động đề kế hoạch̀ cách thức giải vấn đề̀ thức sử lý vấn đề phát sinh cách sáng tạo giải vấn đề nhằm giải cách tốt 6 3 Phẩm chất chủ yếu Chăm Tự tập luyện đ hoàn thành lượng vận động tập 7 Trách nhiệm: Có ý thức hỗ trợ̀ hợp tác với thành viên trong nhóm đ hồn thành nhiệm vụ Có ý thức trách nhiệm bảo quản sở vật chất 8 Trung thực: Có ý thức báo cáo kết thu thập (2)giả thuyết đặt II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1 Giáo viên: Tranh ảnh minh họa dạỳ còì cờ̀ cột cờ nhỏ. 2 Học sinh: Vệ sinh sân tập̀ chuẩn bị dụng cụ tập luyện. III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động học (thời gian) Mục tiêu Nội dung dạy học trọng tâm PP/KTDH Phương án đánh giá Hoạt động 1. Mở đầu – Khởi động -Biết công việc cần thực đ hoàn thành nhiệm vụ lớp -Thực các động tác bổ trợ chung chuyên môn môn học - Tập trung ổn định lớp̀ m danh phổ biến nội dung học -Khởi động chung -Khởi động chun mơn + PP sử dụng lời nóì + PP trực quan + PP thực hành - Hình thức đánh giá: -GV đánh giá mức độ tự giác thực nhiệm vụ cá nhân việc chủ động tương tác với nhóm/lớp HS Hoạt động 2. Hình thành kiến thức - giai đoạn xuất phát cao chạy nhanh 30-40m - Tiếp nhận thơng tiǹ hình thành bi u tượng động tác đ vận dụng tập luyện - Tranh̀ ảnh kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30-40m + PP sử dụng lời nóì + PP trực quan + PP thực hành - Hình thức đánh giá: - GV đánh giá mức độ tiếp thu kĩ thuật động tác thông qua việc quan sát tranh ảnh̀ ghi nhớ động tác̀ Hoạt động Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 30-40m - Thực kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30-40m - Biết điều chỉnh̀ sửa sai số động tác kĩ thuật thông qua nghè - Thực hành kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30-40m + PP sử dụng lời nóì + PP trực quan + PP thực hành + PP sửa sai + HTTC tập luyện đồng loạt̀ theo - Hình thức đánh giá: - Học sinh tự đánh giá đ sửa sai cho bạn tập (3)- Chạy bền quan sát̀ tập luyện thân tổ/nhóm - Chạy tích cực hết cự ly theo quy định̀ biết phân phối sức chạy - Thực chạy bền 400m- 500m nhóm + HTTC tập luyện theo nhóm sức khỏe Hoạt động -Vận dụng - Trò chơi: Chạy nhanh tiếp sức - Vận dụng đ tập luyện hàng ngày - Biết cách tổ chức trò chơi - Thực hành kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh30-40m - Chạy nhanh tiếp sức bổ trợ cho nội dung chạy nhanh + PP sử dụng lời nóì thực hành̀ trị chơi - HTTC thi đấu theo nhóm̀ đội - Hình thức đánh giá: GV đánh giá hiệu trò chơi( ý thức tự giác̀ tích cực̀ hứng thú) Hoạt động 5. Hồi tĩnh giao nhiệm vụ về nhà Thực động tác hồi tĩnh tập nhà Thả lỏng̀ hỗi tĩnh giao tập - PP sử dụng lời nói HTTC tập luyện đồng loạt̀ cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục, Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục

Hình ảnh liên quan

Chăm sóc sức khỏe Hình thành thói quen tập luyện th thao tại nhà̀ đảm bảo an toàn trong tập luyện - Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục

h.

ăm sóc sức khỏe Hình thành thói quen tập luyện th thao tại nhà̀ đảm bảo an toàn trong tập luyện Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Hình thức đánh giá: - Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục

Hình th.

ức đánh giá: Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Hình thức đánh giá: - Kế hoạch bài dạy mo dun 2 thể dục

Hình th.

ức đánh giá: Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan