0

Bài 4 Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng vuông góc mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

2 12 0
  • Bài 4 Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng vuông góc mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:17

Nếu hai đường thẳng và vuông góc với nhau và cắt nhau thì mặt phẳng chứa cả và không thể vuông góc với.. Do đó, C sai.[r] (1)Câu 20: [HH11.C3.3.BT.a] [THPT Đô Lương - Nghệ An - 2018 - BTN] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề ĐÚNG? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với nhau B Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với nhau C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau D Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với nhau Lời giải Chọn B Câu A sai hai đường thẳng chéo Câu C sai hai mặt phẳng cắt theo giao tuyến vng góc với mặt phẳng cho Câu D sai hai đường thẳng chéo (khi không đồng phẳng) cắt (nếu chúng đống phẳng) Câu 1: [HH11.C3.3.BT.a] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hai đường thẳng phân biệt mặt phẳng , Chọn mệnh đề sai. A Nếu B Nếu C Nếu D Nếu Lời giải Chọn A Nếu Câu 19: [HH11.C3.3.BT.a] (THPT Trần Nhân Tơng - Quảng Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: A Qua điểm có mặt phẳng vng góc với mặt phẳng cho trước. B Cho hai đường thẳng chéo đồng thời Ln có mặt phẳng chứa và C Cho hai đường thẳng vng góc với Nếu mặt phẳng chứa mặt phẳng chứa D Qua đường thẳng có mặt phẳng vng góc với đường thẳng khác. Lời giải Chọn B Hiển nhiên B đúng. Có vơ số mặt phẳng qua điểm vng góc với mặt phẳng cho trước Do đó, A sai. Nếu hai đường thẳng vng góc với cắt mặt phẳng chứa khơng thể vng góc với Do đó, C sai. Qua đường thẳng có vơ số mặt phẳng vng góc với đường thẳng khác Do đó, D sai. Câu 14: [HH11.C3.3.BT.a] (Sở Ninh Bình - Lần - 2018 - BTN) Mệnh đề đây đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song B Hai đường thẳng khơng cắt khơng song song chéo nhau C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song (2)Theo lý thuyết Câu 45: [HH11.C3.3.BT.a] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho tứ diện có , , đơi vng góc với Gọi hình chiếu mặt phẳng Mệnh đề sau đúng? A trung điểm B trọng tâm tam giác C trung điểm D trực tâm tam giác Lời giải Chọn D Kẻ ; Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng vuông góc mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 4 Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng vuông góc mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

là hình chiếu của trên mặt phẳn g. nên  là trực tâm của tam giác . - Bài 4 Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng vuông góc mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à hình chiếu của trên mặt phẳn g. nên là trực tâm của tam giác Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan