0

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

17 93 0
  • Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:02

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống gồm 4 nội dung đó là khái niệm và đặc trưng của pháp luật; bản chất của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật, kinh tế, chính trị và đạo đức; vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG NỘI DUNG BÀI HỌC 1.Khái niệm đặc trưng pháp luật a.Khái niệm pháp luật b Các đặc trưng pháp luật Bản chất pháp luật a Bản chất giai cấp pháp luật b Bản chất xã hội pháp luật Mối quan hệ pháp luật kinh tế, trị đạo đức a Quan hệ pháp luật với kinh tế b Quan hệ pháp luật với trị c Quan hệ pháp luật với đạo đức Vai trò pháp luật đời sống xã hội a Pháp luật phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội b Pháp luật phương tiện để công dân thực bảo vệ lợi ích hợp pháp Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật quy tắc xử chung Là hệ thống ……………………………do Nhà……………………, nước ban hành thể ý chí Nhà nước, Nhà nước bảo đảm thực được…………………………………… quyền lực Nhà nước Quốc hội Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật b Các đặc trưng pháp luật Các đặc trưng pháp luật Tính quy phạm phổ biến Tính quyền lực, tính bắt buộc chung Tính xác định chặt chẽ hình thức Tính quy phạm: khn mẫu Tính quy phạm phổ biến Tính phổ biến: áp dụng nhiều lần, nhiều người, nhiều nơi Quy tắc xử Quy phạm pháp luật Tính quyền lực, tính bắt buộc chung Nhà nước ban hành - Các quy phạm pháp luật do…………………… quyền lực Nhà nước bảo đảm thực bằng………………………… Em cho ví dụ? Điều 7: Pháp lệnh xử lí vi phạm hành 2002 Người chưa thành niên vi phạm hành gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Tính xác định chặt chẽ hình thức - Hình thức thể pháp luật văn có chứa quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Văn gọi văn quy phạm pháp luật Văn phong diễn đạt xác, u cầu chặt chẽ hình thức nghĩa Cơ quan ban hành văn hiệu lực văn phải quy định chặt chẽ hiến pháp luật Nội dung Nội dung văn quan cấp ban hành không trái với nội dung văn cấp ban hành Nội dung tất văn phải phù hợp, không trái Hiến pháp VD: Hiến pháp năm 1992 quy định nguyên tắc: “Nhà nước xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử con” (điều 64) Phù hợp với Hiến pháp, Luật nhân gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không phân biệt con” (điều 34) Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật b Các đặc trưng pháp luật Bản chất pháp luật Bản chất Pháp luật Bản chất giai cấp Bản chất xã hội Bản chất giai cấp pháp luật Theo em chất giai cấp pháp luật thể nào? Nhà nước cơng nhận pháp luật hố quy tắc xử phổ biến phù hợp với ý chí Nhà nước nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ hài hồ lợi ích Nhà nước, xã hội cơng dân Em nêu ví dụ pháp luật nhà nước ban hành mà thể ý chí nhà nước phục vụ lợi ích nhân dân? Bản chất xã hội pháp luật Các qui phạm Pháp luật bắt nguồn từ đời sống thực tiễn xã hội Các qui phạm Pháp luật thực thực tiễn đời sống xã hội phát triển xã hội Quan hệ mua bán Quan hệ gia đình Quan hệ hợp tác Theo em Pháp luật Việt Nam mang chất giai cấp nào? • Nhà nứơc Việt Nam đại diện cho giai cấp công nhân nhân dân lao động, nhà nước dân chủ nhằm phục vụ cho lợi ích tồn thể nhân dân • Pháp luật nhà nước dân chủ làm pháp luật dân chủ, pháp luật thể ý chí, nhu cầu, lợi ích đa số nhân dân lao động Một số hình ảnh thể nhà nước dân chủ Củng cố Pháp luật gì? Tại cần phải có Pháp luật? HẾT TIẾT CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ... được…………………………………… quyền lực Nhà nước Quốc hội Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật b Các đặc trưng pháp luật Các đặc trưng pháp luật Tính quy phạm phổ biến Tính... với Hiến pháp, Luật nhân gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không phân biệt con” (điều 34) Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật b Các... cấp công nhân nhân dân lao động, nhà nước dân chủ nhằm phục vụ cho lợi ích tồn thể nhân dân • Pháp luật nhà nước dân chủ làm pháp luật dân chủ, pháp luật thể ý chí, nhu cầu, lợi ích đa số nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống, Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

Hình ảnh liên quan

Tính xác đ nh ch t ch v hình th ứ - Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

nh.

xác đ nh ch t ch v hình th ứ Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Hình th c th hi ca pháp lu t là các văn bn có cha ứ - Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

Hình th.

c th hi ca pháp lu t là các văn bn có cha ứ Xem tại trang 7 của tài liệu.
M ts hình nh th hi nộ ệ - Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

ts.

hình nh th hi nộ ệ Xem tại trang 15 của tài liệu.