0

Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định giao tuyến của hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

2 36 0
  • Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định giao tuyến của hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:42

Giao tuyến của hai mặt phẳng và là đường thẳngA. Gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng và.[r] (1)Câu 39. [HH11.C2.3.D03.a] (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI 1718) Cho hình chóp có đáy hình thang với đáy lớn , Giao tuyến hai mặt phẳng đường thẳng A B C D Lời giải Chọn C Ta có: Nên Câu 27. [HH11.C2.3.D03.a] (HKI-Nguyễn Gia Thiều 2018-2019) Cho hình chóp có đáy hình bình hành Gọi giao tuyến hai mặt phẳng Khẳng định sau đúng? A qua song song với B qua song song với C qua song song với D qua song song với (2)Ta có giao tuyến hai mặt phẳng qua S song
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định giao tuyến của hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện,

Hình ảnh liên quan

Câu 27. [HH11.C2.3.D03.a] (HKI-Nguyễn Gia Thiều 2018-2019) Cho hình chóp có đáy  là hình bình hành - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định giao tuyến của hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

27. [HH11.C2.3.D03.a] (HKI-Nguyễn Gia Thiều 2018-2019) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 39. [HH11.C2.3.D03.a] (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI 1718) Cho hình chóp  có đáy  là hình thang với đáy lớn,  - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định giao tuyến của hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

39. [HH11.C2.3.D03.a] (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI 1718) Cho hình chóp có đáy là hình thang với đáy lớn, Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan