0

caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

7 16 0
  • caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:40

Bài 2. a) Chứng minh tứ giác BDEF là hình bình hành. b) Tính diện tích tam giác ABC. c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác thì tứ giác BDEF là hình chữ nhật, là hình thoi. Cho tam [r] (1)1 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN - HỌC KỲ I A LÝ THUYẾT I Đại số: 1 Nhân đơn thức với đa thức: A.(B + C) = AB + AC 2 Nhân đa thức với đa thức: (A + B).(C + D) = AC + AD + BC + BD Bảy đẳng thức đáng nhớ (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 (A– B)2 = A2 – 2AB + B2 A2 – B2 = (A +B)(A -B) (A + B)3 = A3+ 3A2 B + 3AB2 + B3 (A – B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 A3 + B3 = (A + B) (A2 – AB + B2) A3 – B3 = (A –B) (A2 + AB + B2) 4 Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử: - Đặt nhân tử chung - Dùng đẳng thức - Nhóm hạng tử 5 Nắm vững quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức 6 Nắm vững tính chất phân thức, quy tắc đổi dấu, quy tắc rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức cách tìm mẫu thức chung 7 Nắm vững quy tắc: Cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số II Hình học: 1 Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết: hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vng 2 Nắm vững định lí đường trung bình tam giác, hình thang Tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông 4 Nắm vững định nghĩa hai điểm đối xứng, hai hình đối xứng qua điểm, qua đường thẳng Định nghĩa hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng 5 Nắm vững cơng thức tính diện tích của: hình chữ nhật, hình vng, tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi B BÀI TẬP Các dạng tập: I ĐẠI SỐ Bài Thực phép tính 1) x2x2x3 2) x21 x   3)3 2x x   22x 4) x2y x 22xy 1  5) x3y2 6) 2x3y2 Bài Rút gọn biểu thức sau A = x (x – y) + y (x – y) B = (a + b)2 – (a – b)2 C = (a + b)3 – ( a – b)3 – 2b3 Bài Phân tích đa thức sau thành nhân tử 1) 5x2 – 10xy+ 5y2 2) 2x2 +3x – 3) x2-2xy +y2- 4) 5x2 – 4x + 10xy – 8y 5) 2x2 + 5x + 6) x2 – y2 – 2x + 2y 7) x2 – 25 + y2 +2xy 8) x2 – x – 12 9) x2(x – 1) + 16(1 – x) Bài Tìm x biết: 1) x3 – 5x = 2) 7x(x – 1) = x – 3) (3x2 – 1)2 – (3 + x)2 = 4) 3x3 – 48x = 5) x3 + x2 – 4x = 6) (x - 1).(x+4) = Bài Thực phép tính 1) 4x y : x 2 2) x54x36x2: 4x2 3)x38 : x  22x4 4) 3x26x : x    5) x32x22x : x   23x 1  6) (12x3y+10x 2y):2x2y               2 2 K 3x x 2x x x 4x x M x 2x x x        (2)2 6)       2 3 x y x z x y x z     7) 2 x 2x x    8)     3x x x   Bài Rút gọn biểu thức 1) (x+y)2 - (x -y)2 2) (x+1)2 - (x-1)2 – 3(x+1)(x-1) 3) 2 x xy 5y 5xy   4) 2 x 4x x x : x x x x                Bài Thực phép tính    2 2 3 5x x 1) 3x y 3x y 7 11 2) 12xy 18x y 4 11 3) 15x y 12x y x 7x 16 4) x x 4x           Bài Thực phép tính Bài Rút gọn biểu thức sau 1) 2 x x 2x 2 2x      10) 2 2 2 2b b 1 a a a b           2) x y 22xy2 xyxy y x 11) x a x a x a 2x           3) 2 x x 4x22 x 12) ab(a + b)  3 2 ab a b a 2ab b     4) 2 x y 2 y xyxy x 13) 2 9x 3xy 3x 2y 1 3x y        5) 2 x 3x 2x 2x22x2x 1 14) 2 x y x x y y x y                  6) 1 2 y 2 2x2y2x2yy x 15) 2 x x x 3x x 3x x                 7) 5x 5y: 25x 2 3x 3y x y    16) 2 5x 5x x 25 x x x              8)   2 x y : x y xy   17) 2 2 x x x 6x x x 36 x 6x 2x 6 x               9) 2 2x 2x 2x : x x 2x       18) 2 3x 2x 4x 4x 1 2x 2x 2x 5x             19) 7x 32 14x: 2 3xy x y   20) 2 6(x 3) 3x : x 2x 10     2 2 2 4x 7x 5) 3x y 3x y 3 x 6) 2x 2x 6x 5 7) 2x x 2x x 8) x 8x 16 3x 12x               4y 8y 3) : 11x 3x 20x 5x 4) : 3y 6y              5x 10 2x 5) 4x x x 2x 6) : 3x 12 x          2 2 1 4x 4x 7) : x 4x 3x 4x 6x 2x 8) : : 5y 5y 3y (3)3 Bài 10 Tìm a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + Bài 11 Cho phân thức sau: A = 2x (x 3)(x 2)    B = 2 x x 6x    C = 2 9x 16 3x 4x   ; D = 2 x 4x 2x    E = 2 2x x x   F = 2 3x 6x 12 x    a) Với điều kiện x giá trị phân thức xác định b) Tìm x để giá trị phân thức c) Rút gọn phân thức Bài 12 Cho phân thức A = 2 2x 18 x 3x   a) Tìm điều kiện x để giá trị phân thức A xác định b) Rút gọn phân thức A c) Tìm x để giá trị A = d) Tính giá trị A x = e) Tìm giá trị nguyên x để phân thức A nhận giá trị nguyên Bài 13 Cho biểu thức B = 2 2 x x 4x x 6x 1 x x x              a) Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức B xác định b) Rút gọn biểu thức B c) Tính giá trị B x = - d) Tìm giá trị x để biểu thức B có giá trị lớn Tìm giá trị lớn Bài 14 Cho phân thức H = 2 3 x 2x x 2x x     a) Tìm điều kiện x để giá trị phân thức xác định b) Rút gọn phân thức H c) Tính giá trị phân thức H x = d) Tìm giá trị x để phân thức có giá trị âm II HÌNH HỌC: Bài Cho hình chữ nhật ABCD Gọi O giao điểm hai đường chéo, E điểm đối xứng với D qua C a) Chứng minh tứ giác ABEC hình bình hành b) Gọi F trung điểm BE Tứ giác BOCF hình gì? Vì sao? c) Chứng minh tứ giác DOFE hình thang cân d) Hình chữ nhật ABCD có điều kiện tứ giác BOCF hình vng? Bài Cho tam giác ABC có đường cao AH = cm, cạnh BC = cm Gọi D, E, F trung điểm AB, AC, BC a) Chứng minh tứ giác BDEF hình bình hành b) Tính diện tích tam giác ABC c) Tam giác ABC có điều kiện tứ giác tứ giác BDEF hình chữ nhật, hình thoi Bài Cho tam giác ABC vuông A Đường trung tuyến AM Từ M kẻ MD vng góc với AB MH vng góc với AC, gọi E điểm đối xứng với M qua H a) Tứ giác ADMH hình gì? Vì ? b) Chứng minh tứ gíac AMCF hình thoi c) Cho AC = 6cm, AB = 8cm Tính chu vi tứ giác ADMC Bài Cho tam giác ABC cân A, đường cao AH Gọi I trung điểm AB, K điểm đối xứng H qua I a) Cho biết AC = cm Tính IH b) Chứng minh tứ giác AHBK hình chữ nhật (4)4 a) Tứ giác DEBF hình gì? Vì sao? b) Chứng minh ba đường thẳng AC, BD, EF đồng quy c) Gọi giao điểm AC với DE BF theo thứ tự M N Chứng minh tứ giác EMFN hình bình hành d) Tính diện tích tứ giác EMFN biết AC = a, BC = b, ACBD ĐỀ KIỂM TRA HKI CÁC NĂM HỌC QUA Thời gian làm 90 phút NĂM HỌC 2012-2013 Bài (1 điểm) Thực phép tính a) 2 5xy 2x 3xy y         b) (2x – 3) (x 2 + 4x – 1) Bài (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a) 5x2 + 10x b) x2 – 6xy +9y2 c) x4 – 9y2 d) x2 + 5x – Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 4 2 3x 10y z 5y z 9x b) 7x 14x : 3xy x y   c) x2 2 x 2x x     Bài (2 điểm) Cho biểu thức 3 x 27 A 5x x     a) Tìm điều kiện xác định biểu thức A b) Rút gọn phân thức c) Tìm giá trị nhỏ biểu thức A Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC Từ điểm D cạnh AC kẻ đường thẳng song song với AB BC, chúng cắt AB BC E F a) Chứng minh tứ giác BEDF hình bình hành b) Đường trung trực đoạn thẳng DE cắt hai tia BA DF P Q Chứng minh tứ giác DQEP hình thoi c) Tam giác ABC phải có điều kiện tứ giác BFDP hình thang cân NĂM HỌC 2013-2014 Bài (1,25 điểm) Thực phép tính sau a) 3x(x – 2); b) (x – 2)(x + 1) Bài (1,5 điểm) a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 – 4x b) Tìm x, biết: x (x – 10) + x – 10 = Bài (1 điểm) Thực phép tính sau 2 ) 3 x a x x ) : 5 25 x x b xxBài (1,75 điểm) Cho biểu thức A = 28 : 2 2 x x x x x x             a)Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức A xác định b) Rút gọn A Bài (4,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD Từ A vẽ AH vng góc với BD (HBD) Gọi I, K, F theo thứ tự trung điểm AH, BH, CD a) Chứng minh KI song song với AB b) Chứng minh tứ giác DIKF hình bình hành c) Chứng minh 90 AKF d) Tính diện tích tam giác AKB biết AB = 20 cm; AD = 15 cm Bài (0,5 điểm) (5)5 NĂM HỌC 2014-2015 Bài (1 điểm) Thực phép tính   2 ) a x xb) 10 x y3 25x y2 : 5x y2 Bài (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 2 ) a xx b x) 210xy25 9 y2 Bài (1,5 điểm) Thực phép tính sau 3 4 18 15 ) 24 y x a x y         2 ) 4 16 x x b x x     Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức   2 4 2 x x A x x     a) Với điều kiện x giá trị phân thức xác định? b) Rút gọn phân thức Bài (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông A Từ trung điểm M cạnh BC kẻ   , , MDAB MEAC DAB EAC a) Chứng minh tứ giác ADME hình chữ nhật b) Gọi F điểm đối xứng M qua E Chứng minh tứ giác AFCM hình thoi c) Gọi O trung điểm AM Chứng minh ba điểm B, O, F thẳng hàng d) Biết AC = 16cm, BC = 20cm Tính diện tích hình chữ nhật ADME Bài (0,5 điểm) Cho x2y2z2 xyxzyz. Chứng minh x y z NĂM HỌC 2015-2016 Bài (3 điểm) Thực phép tính 2 )6 : a x y xy )2  10  b xy x yxy 2 1 ) 2 x x c xy xy       2 3 4 12 ) : 4 x x d x x     Bài (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 2 ) a xx 2 ) 25 b xxy  y Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức 2 1 2 x x A x x x        a) Với giá trị x giá trị biểu thức A xác định? b) Rút gọn biểu thức A Bài (3,5 điểm ) Cho ABC vng A có đường cao AH.Từ H kẻ HM AB (M AB), HNAC (NAC).Gọi D điểm đối xứng với H qua M, E điểm đối xứng với H qua N Chứng minh: a) Tứ giác AMHN hình chữ nhật b) Tứ giác AMNE hình bình hành c) A trung điểm DE 2 2 ) d BCBDCEBH HC Bài (0,5 điểm) Cho xyz = Tính tổng 1 1 x y z A xy x yz y xz z    (6)6 NĂM HỌC 2016-2017 Bài (2 điểm) Thực phép tính   ) a x xx b) 6a b2 4ab2: 2ab c)2 24 24 3 x y x y x y x y    d) 2 4 4 11 y x x y       Bài (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a)2x24x b) x26x 9 y2 Bài (1 điểm) Tìm x biết 3x x  5 2x100 Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức 2 1 4 2 x x M x x            a) Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức M xác định b) Rút gọn M Bài (4 điểm) Cho ABC vuông A (AB<AC).Gọi D trung điểm BC Vẽ DEAB E, DFAC F a) Chứng minh tứ giác AEDF hình chữ nhật b) Gọi M điểm đối xứng D qua F.Chứng minh tứ giác ADCM hình thoi c) Chứng minh tứ giác ABDM hình bình hành d) Đường thẳng BF cắt MC N.Chứng minh MN MCBài (0,5 điểm) Cho 1 1 a  b c a + b + c = abc Tính giá trị biểu thức sau: 2 2 1 1 P a b c    NĂM HỌC 2017-2018 Bài (2 điểm) Thực phép tính a) 2x23x5 b) 12 x y3 210x y2 : 2x y2 2 2 3 5 4 4 ) ) : 2 xy y xy y x x c d x y x y x x x       Bài (1, điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 2 2 2 ) ) ) a x yxy b xx  y c xxBài (1 điểm) Tìm x biết     2 ) ) 2 a xx x   b x xxBài (1, điểm) Cho biểu thức 2 1 : 4 2 x x P x x x x                    a) Với giá trị x biểu thức P xác định b) Rút gọn biểu thức P Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A Vẽ AH vng góc BC H biết AB = 15 cm, BC = 25 cm a) Tính AC diện tích tam giác ABC b) Từ H vẽ HM vng góc AB M, HN vng góc AC N Chứng minh tứ giác AMHN hình chữ nhật c) Trên tia đối tia AC lấy điểm D cho AD = AN Chứng minh tứ giác ADMH hình bình hành d) Gọi K điểm đối xứng B qua A Gọi I, E trung điểm AH BH Chứng minh CI vng góc với HK (7)7 NĂM HỌC 2018-2019 Bài (2 điểm) Thực phép tính a) 3x x 27x9 b) 15 x y3 10x y2 : 5xy 2 6 ) ) 2 3 1 x x x x c d x x x x x            Bài (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 2 2 ) ) a xx b xyxzyz Bài (1 điểm) Tìm x biết     ) 26 ) a x x xxb xx  Bài (1, điểm) Cho biểu thức 2 4 2 : 2 x P x x x x              a) Với giá trị x biểu thức P xác định b) Rút gọn biểu thức P Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vng A có AB < AC Gọi D, E trung điểm cạnh AB, AC Trên tia đối tia DE lấy F cho D trung điểm EF a) Chứng minh tứ giác BFCE hình bình hành b) Chứng minh tứ giác AEFB hình chữ nhật c) Gọi K điểm đối xứng F qua E Chứng minh tứ giác AFCK hình thoi d) Vẽ AH vng góc BC, gọi M trung điểm HC Chứng minh FM vng góc với AM Bài (0,5 điểm) Cho a, b, c ba cạnh tam giác Chứng minh   2 2 2 4 Aa babcNĂM HỌC 2019-2020 Bài (2 điểm) Thực phép tính a) 2x x 23x1 b) 12 x y3 315xy4: 3xy2 2 2 25 ) ) 3 5 25 x x x x c d x x x x x          Bài (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 2 2 ) 10 ) )3 a xxy b xxyyz c xxBài (1 điểm) Tìm x biết    2   ) 2019 2019 ) 10 a x x  xb x x x   Bài (1, điểm) Cho biểu thức 2 3 2 : 3 x x x P x x x x x             a) Với giá trị x biểu thức P xác định b) Rút gọn biểu thức P Bài (3,5 điểm).Cho tam giác ABC vuông A, biết AB = 6cm, AC = 8cm Gọi I trung điểm cạnh BC Qua I vẽ IM vuông góc AB M IN vng góc Với AC N a) Tính AI b) Chứng minh tứ giác AMIN hình chữ nhật c) Gọi D điểm đối xứng I qua N Chứng minh tứ giác ADCI hình thoi d) Đường thẳng BN cắt DC K Chứng minh DC = 3DK Bài (0,5 điểm) Cho x, y thỏa mãn 2 2xy  9 6x2xy Tính giá trị biểu thức 2019 2020 2020 2019 9
- Xem thêm -

Xem thêm: caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem, caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

Hình ảnh liên quan

a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật. - caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

a.

Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật Xem tại trang 6 của tài liệu.