0

caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

7 27 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:40

Bài 2. a) Chứng minh tứ giác BDEF là hình bình hành. b) Tính diện tích tam giác ABC. c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác thì tứ giác BDEF là hình chữ nhật, là hình thoi. Cho tam [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem,

Hình ảnh liên quan

a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật. - caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

a.

Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật Xem tại trang 6 của tài liệu.